YAŞAYAN MESİH
HAVARİLERİN TANIKLIKLARI


İSA MESİHİN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

(Nisan 2000)

İsa Mesih’in iki bin yıl önce doğumunun yıldönümünü kutlarken, O’nun eşsiz yaşamına ve yüce kefaretine ilişkin kurban oluşunun sonsuz gücüne olan tanıklığımızı sunuyoruz. Başka hiç kimsenin yeryüzünde yaşamış ve yaşayacak olan bütün insanların üzerinde bu kadar önemli bir etkisi olmamıştır.

O, Eski Antlaşma’nın Büyük Yehova’sı ve Yeni Antlaşma’nın Mesih’idir. Babasının yönetimi altında yeryüzünün yaratıcısı oldu. “Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı  (Yuhanna 1:3). Günahsız olduğu halde, bütün doğrulukları yerine getirmek için vaftiz oldu. Böyle yaptığı için hor görüldüğü halde, “iyilik yaparak dolaştı” (Elçilerin İşleri 10:38). O’nun sevindirici haberi, bir huzur ve iyi niyet mesajıydı. O, herkesten kendi örneğini izlemelerini istemiştir. O, hastaları iyileştirerek, körlerin görmesini sağlayarak ve ölüleri dirilterek Filistin yollarında yürüdü. Sonsuzluğun gerçeklerini, ölümlülük öncesi varlığımızın gerçeğini, yeryüzündeki yaşamımızın amacını ve gelecek yaşamda, Tanrı’nın oğulları ve kızları için var olan potansiyeli öğretti.

Kendisinin kefaret amacıyla kurban oluşunun hatırlanması için, Rab’bin sofrasını kurdu. Tutuklandı ve yalan suçlamalarla yargılanarak, ayaktakımı insanları memnun etmek üzere suçlanıp Kafatası denilen bir yerde çarmıha gerilerek öldürülmeye mahkûm edildi. O, bütün insanlığın günahlarının kefaretini ödemek için hayatını verdi. Onun yapmış olduğu şey, yeryüzünde yaşayacak olan herkesin adına vekâleten verilen büyük bir armağandı.

O’nun bütün insanlık tarihinin merkezi olan hayatının Beytlehem’de başlamadığına ve Kafatası denilen yerde son bulmadığına ciddi bir şekilde tanıklık ederiz. O Baba’nın İlk Çocuğu, bedendeki Biricik Oğlu ve dünyanın Kurtarıcısı’ydı.

O “ölmüş olanların ilk örneği olarak” mezardan çıkıp dirildi (1. Korintliler 15:20). Dirilen Rab olarak, yaşadığı sürece sevmiş olduğu insanları ziyaret etti. Ayrıca eski Amerika’da yaşayan “diğer koyunlarına” (Yuhanna 10:16) da hizmet etti. Modern dünyada, O ve Babası, uzun zaman önce vaat edilen “zamanların dolduğu devri” (Efesliler 1:10) açarak, genç Joseph Smith’e göründüler.

Yaşayan Mesih ile ilgili olarak, Peygamber Joseph şöyle yazmıştır: “Gözleri ateş kıvılcımı gibiydi, başındaki saçlar tertemiz kar gibiydi, yüzü güneşin parlaklığından daha parlaktı ve sesi büyük suların akışına benziyordu, hatta Yehova’nın sesiydi, şöyle diyordu:

“Ben ilk ve sonum; yaşayan Ben’im, öldürülmüş olan Ben’im; Baba’nın huzurunda sizin savunucunuz Ben’im” (Ö&A 110:3–4).

Peygamberimiz ayrıca şunu bildirmiştir: “Ve şimdi, onun hakkında verilen birçok tanıklıktan sonra, onun hakkında vereceğimiz bu tanıklık en son tanıklıktır: İşte O yaşıyor!

Çünkü biz onu gördük, hatta Tanrı’nın sağında; ve onun Babanın biricik Oğlu olduğuna dair tanıklık eden sesi duyduk—

Öyle ki onun aracılığıyla ve onun sayesinde ve ondan olmak üzere, dünyalar yaratılmaktadır ve yaratılmıştır ve orada yaşayanlar Tanrı’nın ruhen doğmuş oğulları ve kızlarıdır.  (Ö&A 76:22–24).

Ciddi olarak beyan ederiz ki, O’nun rahipliği ve Kilisesi yeryüzünde iade edilmiştir— “İsa Mesih’in kendisi köşe taşı olup temel havariler ile peygamberlerin. . . üzerine kurulmuştur” (Efesliler 2:20).

O’nun bir gün dünyaya döneceğine tanıklık ediyoruz. “O zaman RAB'bin yüceliği görünecek, bütün insanlar hep birlikte O’nu görecek” (İşaya 40:5). O Kralların Kralı olarak hüküm sürecek, Rablerin Rabbi olarak hükümdar olacaktır ve her diz Önünde çökecek ve her dil O’na kulluk eden sözler söyleyecektir. Her birimiz, işlerimize ve yüreklerimizdeki arzulara göre O’nun tarafından yargılanmak üzere duracağız.

O’nun kaidelerine uygun olarak atanan Havarileri olarak, İsa’nın yaşayan Mesih ve Tanrı’nın ölümsüz Oğlu olduğuna dair tanıklığımızı sunuyoruz. O, bugün Babasının sağında duran büyük Kral İmmanuel’dir. O dünyanın ışığı, yaşamı ve umududur. O’nun yolu, bu yaşamda mutluluğa ve bundan sonraki dünyada ebedi hayata giden yoldur. Eşsiz bir armağan olarak İlahi Oğlu’nu armağan ettiği için Tanrı’ya şükürler olsun.

BİRİNCİ BAŞKANLIK & ONİKİLER KURULU