Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>PROPHETS OF GOD<}67{>TANRI’NIN PEYGAMBERLERİ 

9. Bölüm

Peygamberler Tanrı’nın Yeryüzündeki Temsilcileridir

·         Peygamberler hangi güçlere ve armağanlara sahiptir?

“Gerçek şu ki, Rab Tanrı kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapmaz” (Amos 3:7).

Birçok insan, Tanrı’nın isteğini bilmeden kuşku içinde karanlıkta yaşamaktadır. Onlar, göklerin kapalı olduğuna ve insanların dünyadaki tehlikelere tek başlarına katlanmak zorunda olduklarına inanırlar. Son Zaman Azizleri ne kadar şanslıdırlar! Biz, Tanrı’nın peygamberi vasıtasıyla Kilise ile iletişim içinde olduğunu biliyoruz. Kalplerinde minnettarlık hissiyle, dünyadaki Azizler şu ilahiyi söylemektedirler: “Ey Tanrım, bu son günlerde bize rehberlik edecek bir peygamber gönderdiğin için sana şükürler olsun” (İlahiler, no. 19).

Peygamberler, Tanrı tarafından O’nun yeryüzündeki temsilcisi olmak üzere göreve çağırılır. Bir peygamber, Tanrı adına konuştuğunda, sanki Tanrı konuşmuş olur (bkz. Ö&A 1:38). Peygamberler Mesih’in özel şahitleridir, O’nun ilahiliğine tanıklık eder ve O’nun sevindirici haberini öğretir. Peygamberler gerçeği öğretirler ve Tanrı’nın sözünü yorumlarlar. Kötüleri tövbe etmeye çağırırlar. Rab’den bizim için vahiyler ve talimatlar alırlar. Geleceği görebilirler ve olacak şeyleri önceden bildirerek dünyadaki insanları uyarabilirler.

Bir peygamber hayatın değişik konumlarından gelebilir. Genç ya da yaşlı, yüksek eğitimli ya da okumamış olabilir. Bir çiftçi, bir avukat ya da bir öğretmen olabilir. Eski peygamberler tünikler giyer, asa taşırdı. Modern peygamberler takım elbise giyer ve evrak çantaları taşırlar. Öyleyse, gerçek bir peygamberi ayırt eden özellik nedir? Gerçek bir peygamber Tanrı tarafından seçilir ve uygun rahiplik yetkisiyle göreve çağırılır (bkz. İman Maddeleri 1:5).

Son Zaman Azizleri, Birinci Başkanlığı ve Oniki Havarileri peygamberler olarak destekler. Bununla birlikte, “Kilise’nin peygamberinden” söz edildiği zaman, yüksek rahipliğin Başkanı olan, Kilise Başkanı’ndan bahsedilmektedir.

Çağlar Boyunca Tanrı İnsanlara Yol Göstermeleri İçin Peygamberler Gönderdi

·         Peygamberler geçmişte Tanrı’nın çocuklarına nasıl yol göstermişlerdir?

Adem’in zamanından beri yeryüzünde peygamberler bulunmaktadır. Bu büyük insanların tecrübeleri bize heyecan ve ilham verir. Eski Antlaşma peygamberlerinden Musa, binlerce insanı Mısır’dan ve kölelikten kurtararak vaadedilen topraklara yönlendirdi. Eski Antlaşma’da yer alan beş kitabı yazdı ve On Emri kaydetti. Mormon Kitabı peygamberi Nefi, Mesih’in doğumundan yaklaşık 600 yıl önce Yeruşalem’den Amerika kıtasına gitti. Bu büyük lider ve kolonici, Mormon Kitabı’ndaki birçok önemli yazıları bize vermiştir. Vaftizci Yahya, dünyayı Rab İsa Mesih’in gelişine hazırlamak üzere seçilmişti. Rab, son zamanların peygamberi olan Joseph Smith vasıtasıyla Kilise’yi geri getirdi. Joseph Smith ayrıca genç yaşta Mormon Kitabı’nı tercüme etti.

·         Peygamberlerin hayatından ve öğretilerinden neler öğrendiniz?

Bugün Yeryüzünde Yaşayan Bir Peygamber Bulunmaktadır

·         Bugün neden yaşayan bir peygambere ihtiyacımız vardır?

Bugün yeryüzünde yaşayan bir peygamberimiz vardır. Bu peygamber, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin Başkanı’dır. O’nun bütün Kilise için vahiy alma hakkı vardır. O, “krallığın anahtarlarını” elinde tutar, yani kutsal törenlerin yönetimi dahil, bütün Kiliseyi ve yeryüzündeki Tanrı’nın krallığını yönetme yetkisine sahiptir (bkz. Matta 16:19). Seçilen peygamber ve Başkan dışında hiç kimse, bütün Kilise üyeleri için Tanrı’nın isteği ile ilgili bir vahiy alamaz. Rab şöyle demiştir, “Yeryüzünde her seferinde sadece bir kişiye bu yetki ve rahiplik anahtarları verilir” (Ö&A 132:7). Kilise başkanına aynı zamanda peygamber, gören ve vahiy bildiren sıfatı olan Birinci Başkanlık’taki danışmanları ve Onikiler Kurulu üyeleri de yardımcı olur.   

Peygamberlerin bize yapmamızı söyledikleri şeyleri yapmamız gerekir. Başkan Wilford Woodruff, bir peygamberin Kilise’yi doğru yoldan çıkarmasına asla izin verilmeyeceğini söylemiştir:

“Rab ne benim ne de bu Kilisenin başkanı olan başka birisinin sizleri doğru yoldan çıkarmasına asla müsaade etmeyecektir. Programda bu yoktur. Tanrı’nın aklında bu yoktur. Eğer ben buna teşebbüs etseydim, Rab beni bulunduğum yerden uzaklaştırırdı” (Teaching of Presidents of the Church: Wilford Woodruff [2004], 199).

·         Yaşayan peygamberler Kilise’yi nasıl etkilemişlerdir?

Rab’bin Peygamberini Desteklememiz Gerekir

·         Peygamberi izlemek ve desteklemek için ne yapabiliriz?

Birçok insan geçmişteki peygamberlere kolayca inanır. Ancak, yaşayan peygambere inanmak ve onların izinden gitmek çok daha önemlidir. Kilise Başkanı’nı, peygamber, gören ve vahiy bildiren olarak desteklemek için ellerimizi kaldırırız.

Peygamberi nasıl destekleriz? Onun için dua etmeliyiz. Onun yükü ağırdır ve Azizlerin dualarıyla güçlendirilmesi gerekir.

Onun sözlerini incelemeliyiz. Onun konferans konuşmalarını dinleyebiliriz. Aynı zamanda Ensign [Sancak] ya da Liyahona [Pusula] dergilerine abone olabiliriz, böylece onun verdiği konferans konuşmalarını ve diğer mesajları okuyabiliriz.

Onun esinlenmiş öğretilerine tamamen uymalıyız. Esinlenmiş öğütlerinden bazılarına uyup hoşumuza gitmeyenleri veya zor olanları bir kenara atmamalıyız. Rab bize peygamberinin ilhamlı öğretilerine uymamızı emretmiştir:

“Benim huzurumda bütün kutsallıkla yürürken, ona [peygambere] gönderilen ve onun size vereceği sözlerin ve emirlerin hepsine uyacaksınız;

“Çünkü onun sözlerini büyük bir sabırla ve imanla, aynı benim ağzımdan çıkmış gibi kabul edeceksiniz” (Ö&A 21:4--5).

Rab, Kilise Başkanı’nın bizi doğru yoldan çıkarmasına asla izin vermez.

·         Son zamanlarda Kilise Başkanı neler öğretmiş ve hangi konuların üzerinde durmuştur?

Peygambere İtaat Etmek Büyük Nimetler Getirir

Eğer itaat edersek, Rab şu vaatte bulunur: “Cehennemin kapıları size karşı kapanacak; evet ve Rab Tanrı karanlığın güçlerini önünüzden dağıtacaktır ve gökleri sizin iyiliğiniz ve kendi isminin görkemi için sarsacaktır” (Ö&A 21:6).  Peygamberimizin talimatı doğrultusunda davrandığımız takdirde, gökten nimetler yağacaktır.

Ayakta durması için, gerçek Kilise’nin “havarilerle peygamberlerden oluşan bir temel üzerine inşa edilmesi gerekir, köşe taşı İsa Mesih’in kendisidir” (bkz. Efesliler 2:20). Bu güvensiz dünyada, Rab kendi isteğini bir peygamber aracılığıyla vahiy ettiği ve bir peygamberimiz olduğu için çok kutsanmış sayılırız.

·         Peygamberin öğütlerini dinleyerek ne tür tecrübeler yaşadınız?

Öğretmenler için: Tecrübelerinizi paylaşmak ve tanıklığınızı sunmak Kutsal Ruhu davet eder.  Bu dersi bitirirken, Kilise Başkanı’nın öğütlerine uyduğunuz zamanda yaşadığınız bir tecrübeyi paylaşmayı göz önünde bulundurun.

Ek Kutsal Yazılar

·            Çölde Sayım 12:6 (Tanrı peygamberleri aracılığıyla konuşur)

 

·           1. Samuel 9:9 (peygambere gören denir)

 

·         Amos 3:7 (Tanrı sırlarını peygamberlere açar)

 

·             Mosiya 8: 16-18 (bir gören geçmişteki ve gelecekteki şeyleri bilebilir)

 

·         Luka 1:70 ( Tanrı peygamberleri aracılığıyla konuşur)

 

·            Ö&A 45:10, 15 (Tanrı bugün eski günlerdeki gibi konuşur)

 

·           1. Nefi 22:2 (Ruh aracılığıyla vahiyler peygamberlere bildirilir)

 

·            Ö&A 68:3--5 (Rab’bin hizmetkarları Kutsal Ruh tarafından etkilenip konuştukları zaman, bu Rab’bin düşüncesi, isteği ve sesidir)

 

·            Ö&A 107:65--67, 91--92 (Kilise Başkanı’nın görevleri)

 

·            Ö&A 43:1--7 (sadece peygamber Kilise için vahiy almakla yetkilidir)

Joseph Smith

Brigham Young

John Taylor

Wilford Woodruff

Lorenzo Snow

Joseph F. Smith

Heber J. Grant

George Albert Smith

David O. McKay

Joseph Fielding Smith

Harold B. Lee

Spencer W. Kimball

Ezra Taft Benson

Howard W. Hunter

Gordon B. Hinckley

Thomas S. Monson

Home -  Ev