Sevindirici Haber İlkeleri   


<}89{><0}{0>THE HOLY GHOST<}64{>TANRI İLE İNSAN ARASINDAKİ İLETİŞİM

Ünite Üç

KUTSAL RUH

7. Bölüm

Kutsal Ruh Adem ile Havva’ya geldi

·         Adem ile Havva’nın neden Kutsal Ruh’un rehberliğine ihtiyaçları vardı.

Adem ile Havva Aden bahçesinden ayrıldıktan sonra, yaşamak için toprağı işlemeye ve diğer işlerde çalışmaya başladılar. Birçok çocukları oldu; oğulları ile kızları evlendiler ve çocuk sahibi oldular (bkz. Musa 5:1-3). Böylece, Cennetteki Babamızın ruh çocukları O’nun huzurundan ayrılıp kendilerine vaat edildiği şekilde yeryüzüne geldiler (bkz. İbrahim 3:24-25). Dünyaya geldiklerinde, cennetteki evlerine ait hatıraları kendilerinden alındı. Fakat Babamız onları kendi etkisinden uzaklaştırmadı. Bütün ruh çocuklarını teselli edip onlara yardımcı olması ve rehber olması için Kutsal Ruhu gönderdi.

Adem ile Havva dua ederek Cennetteki Baba’ya seslendiler. O, kendileriyle konuştu ve onlara emirler verdi, onlar da bu emirlere uydular. Rab’bin bir meleği gelerek Adem ile Havva’ya kurtuluş planını öğretti. Rab, Baba’ya ve Oğul’a tanıklık etmesi ve Adem ile Havva’ya sevindirici haberi öğretmesi için Kutsal Ruh’u gönderdi (bkz. Musa 5:4-9).

Kutsal Ruh’un gücü sayesinde, Adem “yeryüzündeki bütün ailelerle ilgili peygamberlik ederek şöyle dedi: Tanrı’nın adı kutsansın, çünkü yasaya karşı geldiğim için gözlerim açıldı ve bu hayatta sevinç duyacağım ve yine bedenimde Tanrı’yı göreceğim” (Musa 5:10). Kutsal Ruh’un Havva’ya olan tanıklığından dolayı, Havva şöyle dedi: “Eğer yasaya karşı gelmeseydik, asla soyumuz olmayacaktı, iyi ve kötüyü, fidye ile kurtuluşumuzun sevincini ve Tanrı’nın itaat edenlere verdiği sonsuz hayatı asla bilemeyecektik” (Musa 5:11).

Kutsal Ruh’un Nitelikleri

·         Kutsal Ruh Baba’dan ve Oğul’dan nasıl farklıdır?  Bu farklılık bizim için neden önemlidir.

Kutsal Ruh, Tanrı Birliği’nin bir üyesidir (bkz. 1. Yuhanna 5:7; Ö&A 20:28). O Ruh’tan bir şahsiyettir (Ö&A 130:22). O bir anda sadece tek bir yerde bulunabilir, ama O’nun etkisi aynı anda her yerde olabilir.

Cennetteki Baba, İsa Mesih ve Kutsal Ruh, Tanrı Birliği’ni oluştururlar. Tek bir amaçta birleşmişlerdir. Her birinin kurtuluş planında önemli bir görevi vardır. Cennetteki Babamız, Babamız ve yöneticimizdir. İsa Mesih, Kurtarıcımızdır. Kutsal Ruh, vahiy bildiren ve bütün gerçeklere tanıklık edendir.

Kutsal Ruh, Cennetteki Babamızın habercisi olup bizim için özel bir armağandır (bu kitaptaki 1. Bölüm’e bakınız).

Kutsal Ruh’un Görevi

·         Kutsal Ruh’un bize açıkladığı bazı gerçekler nelerdir?

Kutsal Ruh’un görevi, Baba’ya, Oğul’a ve doğru olan her şeye tanıklık etmektir.

Kutsal Ruh, İsa’nın bizim Kurtarıcımız ve Fidye ile Kurtaranımız olduğuna dair bize tanıklık edecektir (bkz. 3. Nefi 28:11; Ö&A 20:27). O bize, Cennetteki Babamız’ın ruhlarımızın Babası olduğunu vahiy edecektir. O, bizim Cennetteki Babamız gibi yüceleceğimizi anlamamıza yardım edecektir. (Bkz. Romalılar 8:16--17.) Rab’bin peygamberleri şöyle vaatte bulunmuşlardır: “Kutsal Ruh’un gücüyle her şeyin doğrusunu bilebilirsiniz” (Moroni 10:5).

Kutsal Ruh olmasaydı, İsa’nın Mesih olduğunu bilemezdik. Havari Pavlus şöyle yazmıştır: “Kutsal Ruh’un aracılığı olmaksızın kimse, ‘İsa Rab’dir,’ diyemez” (1. Korintliler 12:3). Kurtarıcı’nın kendisi şöyle demiştir: “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır” (Yuhanna 17:3). Kutsal Ruh’un gücüyle, İsa Mesih’in sevindirici haberini anlamaya ve ona uygun yaşamaya yönlendiriliriz. 

Kutsal Ruh’un ikna edici gücü o kadar büyüktür ki, O’nun bize açıkladıklarının doğruluğundan hiç şüphe edilemez. Başkan Joseph Fielding Smith şöyle demiştir:

İnsan Kutsal Ruh’tan belirtiler aldığında bu insanın ruhunda öyle silinmez bir etki bırakır ki, bu kolay kolay unutulmaz Bu, Ruh’un ruhla konuşmasıdır ve ikna edici bir güçle gelir. Bir meleğin, hatta Tanrı’nın Oğlunun kendisinin görünmesi, gözü ve zihni etkiler, ama sonra yavaş yavaş unutulur; Kutsal Ruh’un etkileri ruhun derinliklerine saplanır ve silinmesi daha zordur” (Answers to Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 2:151).

Başkan Smith ayrıca şöyle demiştir: “Kutsal Ruh sayesinde gerçekler, bedenin her lifine ve kirişine örülür ve böylece unutulamaz” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:48).

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin üyeleri olarak, bizler kendimizi bu özel haberciyi kabul edip Cennetteki Babamız ve İsa Mesih hakkında tanıklık elde etmeye layık hale getirmeliyiz.

·         Kutsal Ruh’un tanıklığınızın gelişmesine yardımcı olduğu zamanları düşünün.  Uygun olduğunda, bu tecrübelerden bazılarını sınıftaki kişiler ve aile üyelerinizle paylaşın. 

Ek Kutsal Yazılar

Musa 5 (Adem’in ailesinin hikayesi)

Ö&A 130:22 (Kutsal Ruh tanımlanır)

Yuhanna 14:26; 15:26; 16:13; Luka 12:12; 2. Nefi 31:18; 32:5, 8; 33:1; Alma 14:11; 3. Nefi 27:20; 4. Nefi 1:48; Moroni 10: 6-7; Ö&A 8:2--3; 11:12--13; 20:26 (Kutsal Ruh’un rolleri)

Home -  Ev