Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>THE FALL OF ADAM AND EVE<}88{>ADEM İLE HAVVA’NIN DÜŞÜŞÜ

6. Bölüm

Dünyaya İlk Gelenler Adem ile Havva İdi

·         Hangi bulgular Adem ile Havva’nın cesur ruhlar olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Tanrı bu dünyayı çocuklarına bir ev olarak hazırladı. <0} {0>Adam and Eve were chosen to be the first people to live on the earth (see Moses 1:34). Their part in our Father's plan was to bring mortality into the world.<}0{>Adem ile Havva yeryüzünde yaşayacak ilk insanlar olarak seçildiler (bkz. Musa 1:34; 4:26). Onların Babamızın planındaki rolleri dünyaya ölümlülüğü getirmekti. <0} {0>They were to be the first parents.<}0{>Onlar ilk anne ve baba olacaklardı. <0} {0> (See D&C 107:54--56.)<}100{>(bkz. Ö&A 107:54--56.)

Öğretmenler için: Bölümün başında sorular sorarak derse başlayın, böylece sınıftakiler ya da aile üyeleri daha çok bilgi edinmek amacıyla ders metnini araştıracaklardır. Dersin sonunda da sorular sorarak sınıftakilere ya da aile üyelerine okuduklarının anlamını düşünüp konuşmalarına ve bunu kendi hayatlarında uygulamalarına yardımcı olabilirsiniz.

Adem ile Havva Babamızın en asil çocuklarının arasında yer alıyorlardı. <0} {0>In the spirit world Adam was called Michael the Archangel (see D&C 27:11; Jude 1:9). He was chosen by our Heavenly Father to lead the righteous in the battle against Satan (see Revelation 12:7--9). Adam and Eve were foreordained to become the parents of the human race.<}0{>Ruhlar dünyasında Adem’in adı Başmelek Mikail’di (bkz. Ö&A 27:11; Yahuda 1:9). Cennetteki Babamız tarafından, Şeytana karşı yürütülen savaşta doğruları idare etmesi için önder seçilmişti (bkz. Vahiy 12:7--9). Adem ile Havva bizim ilk anne ve babamız olmak üzere önceden atanmışlardı. <0} {0>The Lord promised Adam great blessings:<}87{>Rab, Adem’e büyük nimetler vaat etti: <0} {0> “I have set thee to be at the head; a multitude of nations shall come of thee, and thou art a prince over them forever” (D&C 107:55).<}0{>“Seni lider olarak atadım; soyundan milletler doğacak ve sen sonsuza kadar onların prensi olacaksın” (Ö&A 107:55). <0}

Havva “bütün yaşayanların annesiydi” (Musa 4:26). <0} {0>She was called Eve because she was the mother of all living (see Moses 4:26). She was given to Adam because God said “it was not good that the man should be alone” (Moses 3:18). She shared Adam's responsibility and will also share his eternal blessings.<Tanrı Adem ve Havva’yı evlendirdi, çünkü “insanın yalnız olması iyi değildi” (Musa 3:18; ayrıca bkz. 1. Korintliler 11:11). Havva, Adem’in sorumluluğunu paylaştı ve onun sonsuz nimetlerini de paylaşacaktır. <0}

·            Adem ve Havva’nın sergiledikleri örnekten neler öğrenebiliriz? <0}{0> 

Aden Bahçesi

·         Adem ile Havva Aden Bahçesi’nde ne tür koşullarda yaşıyorlardı?

Adem ile Havva Aden Bahçesi’ne yerleştiklerinde henüz ölümlü değillerdi. <0} Bu durumda ç{0>They were not able to have children.<}86{>ocuk sahibi olamazlardı (2. Nefi 2:23).  <{0>There was no death.<}70{>Ölüm yoktu. <0} {0>They had physical life because their spirits were housed in physical bodies made from the dust of the earth (see Abraham 5:7). They had spiritual life because they were in the presence of God (see Bruce R.<}0{>Fiziksel bir hayatları vardı, çünkü ruhları yerin tozundan yapılan fiziksel bedenlere yerleştirilmişti (bkz. Musa 6:59; İbrahim 5:7). Ruhsal bir hayatları vardı, çünkü Tanrı’nın huzurundaydılar.  <0} {0>McConkie, Mormon Doctrine, p. 268). They had not yet made a choice between good and evi<}0Henüz iyi ve kötü arasında bir seçim yapmamışlardı. <0}

Tanrı onlara çocuk sahibi olmalarını emretti. <0} {0>He said, “Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over … every living thing that moveth upon the earth” (Moses 2:28). God told them they could freely eat of every tree in the garden except one, the tree of knowledge of good and evil.<}0{>Şöyle dedi: “Verimli olun ve çoğalın ve yeryüzünü doldurun ve denetimize alın ve …yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun” (Musa 2:28). Tanrı bahçede bulunan ağaçlardan bir tanesi hariç hepsinden serbestçe yiyebileceklerini söyledi, bu ağaç iyiyi ve kötüyü bilme ağacıydı.<0} {0>Of that tree God said, “In the day thou eatest thereof thou shalt surely die” (Moses 3:17).<}0{>O ağaç hakkında Tanrı şöyle dedi: “Ondan yediğin gün kesinlikle öleceksin” (Musa 3:17). <0}

Tanrı’nın aklından geçenleri bilmediği halde Tanrı’nın planını bozmaya çalışan Şeytan, Aden Bahçesi’ndeki Havva’nın yanına geldi. <0} {0>He tempted her to eat of the fruit of the tree of knowledge of good and evil.<}0{>O’nu iyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesinden yemesi için ayarttı. <0} {0>He assured her that she and Adam would not die, but that they would “be as gods, knowing good and evil” (Moses 4:11). Eve yielded to the temptation and ate the fruit.<}0{>O’na, kendisinin ve Adem’in ölmeyecekleri, aksine “tanrılar gibi olup, iyiyi ve kötüyü bilecekleri” konusunda inandırdı (Musa 4:11). Havva karşı koyamadı ve meyveyi yedi. <0} {0>When Adam learned what had happened, he chose to partake also.<}0{>Adem ne olduğunu öğrendiğinde, O da meyveyi yemeyi seçti. <0} {0>The changes that came upon Adam and Eve because they ate the fruit are called the Fall.<}0{>Meyveyi yedikleri için Adem ile Havva’nın başlarına gelen değişime, Düşüş, denir. <0}

Adem ve Havva’nın Tanrı’dan Ayrılışı

·           İşledikleri kabahatin sonucu olarak Adem ile Havva’nın başına ne tür fiziksel ve ruhsal değişiklikler geldi? <0}

   Adem ile Havva iyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesini yedikleri için, Rab onları Aden Bahçesi’nden çıkarıp dünyaya gönderdi. <0} {0>Their physical condition changed as a result of their eating the forbidden fruit. <}0{>Yasak meyveyi yedikleri için fiziksel koşulları değişmişti. <0} {0>As God had promised, they became mortal. <}0{>Tanrı’nın vaat ettiği gibi, ölümlü oldular. <0} {0>They were able to have children. <}98{>K <0}{0>They and their children would experience sickness, pain, and physi<endileri ve çocukları hastalıkları, acıları ve fiziksel ölümü tecrübe edeceklerdi. <0}

Yasaya karşı geldikleri için ayrıca ruhsal ölüme de maruz kaldılar. <0} {0>This meant they and their children could not walk and talk face to face with God.<}0{>Bu da kendilerinin ve çocuklarının Tanrı ile beraber yürüyemeyecekleri ve yüz yüze konuşamayacakları anlamına geliyordu. <0} {0>Because Satan had introduced evil into the world, Adam and Eve and their children were separated from God both physically and spiritually. <}0{>Adem ile Havva ve çocukları hem fiziksel hem de ruhsal olarak Tanrı’nın huzurundan ayrılmış oldular. <0}

        Yasayı Çiğnemeden Doğan Büyük Nimetler

·         Düşüş Cennetteki Babamıza benzer olmamızı sağlayacak ne tür fırsatlar yaratmıştır?

Bazı insanlar, Adem ile Havva’nın iyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesinden yedikleri için ciddi bir günah işlediklerine inanırlar. <0} {0>However, latter-day scriptures help us understand that their fall was a necessary step in the plan of life and a great blessing to all of us. <}0{>Bununla birlikte, son zaman kutsal yazıları, onların düşüşünün hayat planında gerekli bir aşama ve hepimiz için büyük bir nimet olduğunu anlamamıza yardımcı olur. <0} {0>Because of the Fall, we are blessed with physical bodies, the right to choose between good and evil, and the opportunity to gain eternal life. <}0{>Düşüşten dolayı, fiziksel bedenler, iyi ile kötü arasında seçim yapma hakkı ve sonsuz hayata kavuşabilme fırsatı ile kutsandık. <0} {0>None of these privileges would have been ours had Adam and Eve remained in the garden. <}0{>Eğer Adem ile Havva bahçede kalsalardı, bu imtiyazlardan hiç birisine sahip olamayacaktık. <0}

Düşüşten sonra Havva şöyle dedi: “Yasaya karşı gelmeseydik, asla soyumuz [çocuklarımız] olmayacaktı ve asla iyi ile kötüyü, fidye ile kurtarılmanın sevincini ve Tanrı’nın bütün itaatkar olanlara verdiği sonsuz hayatı bilemeyecektik” (Musa 5:11). <0}

Peygamber Lehi şöyle açıkladı: <0}

“Ve şimdi işte, Adem yasayı çiğnemeseydi, düşmez [Tanrı’nın huzurundan kovulmaz], Aden bahçesinde kalırdı. <0} {0>And all things which were created must have remained in the same state in which they were after they were created; …<}0{>Ve yaratılan her şeyin yaratıldıktan sonraki aynı durumda kalmaları gerekirdi; . . . <0}

“Ve onların çocukları olamazdı; bu yüzden acıyı bilmedikleri için, sevinç duymadan, günahı tanımadıkları için de iyilik yapmadan masum bir durumda kalırlardı. <0}

“Fakat işte her şey, her şeyi Bilen’in hikmetiyle oldu. <0}

“Adem, insanların var olabilmesi için düştü ve insanlar da sevinebilmek için var oldular” (2. Nefi 2:22--25). <0}

·         Düşüş hakkında öğrenmek ve bizi nasıl etkilediğini anlamak neden önemlidir?

İlave Kutsal Yazılar


Ö&A 27:11 "Ve herkesin atası, herkesin hükümdarı, günleri eski olan Mikail ya da Adem ile;"

Ö&A 107:54--56 "Ve Rab onlara göründü ve onlar kalkıp Adem'i kutsadılar ve onu Mikail, Prens, başmelek adını verdiler. Ve Rab, Adem'i teselli etti ve ona şöyle dedi: Seni başa getirdim; senden birçok ulus çıkacak ve sen onların üzerine sonsuza dek bir prens olacaksın. Ve Adem topluluğun ortasında dikildi ve yaşından dolayı belini doğrultamıyordu, Kutsal Ruh'la dolu olarak en son kuşağa kadar kendi soyunun başına gelecek ne varsa önceden bildirdi.

Musa 1:34 "Ama sana sadece bu dünyadan ve bu dünyada yaşayanlardan bahsedeceğim. Çünkü işte, sözümün gücüyle birçok dünya geçip gitti. Ve birçoğu şimdi duruyor ve insan bunları sayamaz; fakat her şey benim için sayılıdır, çünkü onlar benimdir ve ben onları biliyorum."

Musa 4:26 "Ve Adem karısına Havva adını verdi, çünkü o bütün insanların annesiydi; çünkü Ben Rab bütün kadınların, ki onlar çoktur, ilkini böyle çağırdım.

Musa 6:59 "Yasa çiğnendiği için düşüş gelir, bu düşüş ölümü getirir ve bu dünyaya su, kan ve ruhla doğduğunuz gibi, bunları ben hazırladım ve böylece toz yaşayan bir can oldu, göklerin krallığına girmek için yeniden sudan, Ruh'tan doğmalısınız ve kanla, hatta Biricik Oğlumun kanı ile temizlenmelisiniz; böylece bütün günahlardan arınabilirsiniz ve bu hayatta sonsuz hayatın sözlerinden ve gelecek hayatta ise sonsuz hayattan, hatta ölümsüz görkemden keyif alabilirsiniz;"

İbrahim 5:7 "Ve Tanrılar insanı yerin tozundan şekillendirdiler ve onun ruhunu (yani insanın ruhunu) aldılar ve onun içine koydular; ve burun deliklerine hayat nefesini üflediler ve insan yaşayan bir can oldu.

Home -  Ev