Sevindirici Haber İlkeleri   


Bölüm 47: Yücelme

Gospel Principles, (2011), 275–80

Bizim İlerlememiz İçin Olan Plan

Cennetteki Babamızla birlikte yaşarken, O bize ilerlememiz için gereken bir planı açıkladı. O’nun gibi olabilirdik, yücelmiş bir varlık olabilirdik. Plan, ondan ayrılarak yeryüzüne gelmemizi gerektiriyordu. Bu ayrılık, artık O’nun huzurunda yaşamasak bile Babamız’ın emirlerine uyup uymayacağımızı ispatlamamız için gerekliydi. Plana göre, yeryüzündeki hayat sona erince, imanımızın ve itaatimizin seviyesine göre yargılanacak ve ödüllendirilecektik. 

Kutsal yazılardan, cennette üç yüce krallığın olduğunu öğreniriz. Havari Pavlus, “üçüncü göğe götürülen” bir adamı bildiğini belirtmiştir (2. Korintliler 12:2). Pavlus cennetteki iki krallığın adını vermiştir: Göksel ve Dünyasal (bkz. 1. Korintliler 15:40–42). Göksel en yüksek olanı, Dünyasal ise ikinci olandır. Son günlerdeki vahiyler sayesinde, üçüncü krallığın Uzaksal krallık olduğunu öğreniyoruz (bkz. Ö&A 76:81). Ayrıca, Göksel krallıkta da üç cennetin veya mertebenin olduğunu öğreniyoruz (bkz. Ö&A 131:1).

Yücelme

Yücelme Nedir?

Yücelme ebedi hayattır, Tanrı’nın yaşadığı hayat tarzıdır. O büyük bir yücelik içinde yaşamaktadır. O mükemmeldir. O, bütün bilgiye ve hikmete sahiptir. O, ruh çocuklarının babasıdır. O, yaratandır. Bizler Cennetteki Babamız gibi olabiliriz. Buna yücelme denir.

Eğer Rab’be sadık olduğumuzu kanıtlarsak, cennetteki Göksel krallığın en yüksek mertebesinde yaşayacağız. Orada Cennetteki Babamız ile sonsuz bir aile bağı içinde yaşamak için yüceleceğiz. Yücelme, Cennetteki Baba’nın çocuklarına verebileceği en büyük armağandır (bkz. Ö&A 14:7).

Yücelmenin Nimetleri

Yücelenlere verilecek nimetlerden bazıları nedir?

Cennetteki Babamız mükemmeldir ve çocuklarının da kendisi gibi olmasının mümkün olduğunu bildiği için sevinir. Onun işi ve görkemi, “insana ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı getirmektir” (Musa 1:39).

İsa Mesih’e iman ederek Göksel krallıkta yücelenlere özel nimetler verilecektir. Rab şöyle vaat etmiştir: “Her şey onlarındır” (Ö&A 76:59). Yücelen insanlara verilen kutsamalardan bazıları şunlardır:

1. Onlar Cennetteki Baba ve İsa Mesih’in huzurunda sonsuza dek yaşayacaklardır (bkz. Ö&A 76).

2. Onlar tanrılar olacaklardır (bkz. Ö&A 132:20–23).

3. Doğru olan aile fertleri ile sonsuza dek beraber yaşayacaklar ve sonsuza kadar çoğalabileceklerdir. 

4. Tam bir sevinç içinde yaşayacaklardır.

5. Cennetteki Babamız ve İsa Mesih’in sahip olduğu her şeye, bütün güce, yüceliğe, egemenliğe ve bilgiye sahip olacaklardır (bkz. Ö&A 132:19-20). Başkan Joseph Fielding Smith şöyle yazmıştır: “Baba, Oğul aracılığıyla kendi emirlerine itaat edenlere sahip olduğu her şeyin verileceğini vaat etmiştir. Onlar, mükemmel günün tamamı üzerlerine saçılıncaya kadar, lütuftan lütufa giderek, bilgi, hikmet ve güçle gelişeceklerdir” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 cilt [1954–56], 2:36; orijinali italiktir).

Yücelmek için Gerekenler

Yücelmek için gereken şeyleri yapmanın zamanı şu andır (bkz. Alma 34:32–34). Başkan Joseph Fielding Smith şöyle demiştir: “Yücelişi elde etmek için sevindirici haberi ve onun bütün antlaşmalarını kabul etmeliyiz ve Rab’bin sunduğu bütün yükümlülükleri üzerimize alarak gerçeğin ışığında ve anlayışında yürümeliyiz ve Tanrı’nın ağzından çıkan her söze uygun olarak yaşamalıyız” (Doctrines of Salvation, 2:43).

Yücelmek için, ilkönce İsa Mesih’e iman etmeli ve sonra o imanla hayatımızın sonuna kadar dayanmalıyız. O’na olan imanımız öyle güçlü olmalı ki, günahlarımızdan tövbe etmeli ve O’nun emirlerine itaat etmeliyiz.

O bize belli kutsal törenleri yapmamızı emreder:

1.     Vaftiz olmalıyız.

2.     İsa Mesih’in Kilisesi’nin bir üyesi olarak onaylanmamız için ellerin başımız üzerine konulması ve Kutsal Ruh armağanını almamız gerekmektedir.

3.     Erkek kardeşlerin Melkizedek Rahipliği’ni almaları ve rahiplikteki hizmet çağrılarını yüceltmeleri gerekmektedir.

4.   Tapınağa giderek ilahi güç armağanını almalıyız.

5.   Bu hayatta ya da gelecek hayatta sonsuza dek evlenmemiz gerekmektedir

Gerekli kutsal törenleri almanın yanı sıra, Rab hepimize şunları yapmamızı emreder:

1. Tanrı’yı ve komşumuzu sevmemizi.

2. Emirleri tutmamızı.

3. Hatalarımızdan tövbe etmemizi.

4. Ölen akrabalarımız araştırarak, onlar için sevindirici haberin kurtarıcı kutsal törenlerini yapmamızı.

5. Kilise toplantılarına mümkün olduğunca düzenli katılmamızı, böylece Rab’bin sofrasından yiyip içerek vaftiz antlaşmalarımızı yenileyebilmemizi.

6. Aile üyelerimizi severek onları Rab’bin yolunda güçlendirmemizi.

7. Her gün ailece ve bireysel olarak dua etmemizi.

8. Sözlerimizle ve sergilediğimiz örnekle sevindirici haberi başkalarına öğretmemizi.

9. Kutsal yazıları çalışmamızı.

10. Rab’bin peygamberlerinin ilham alarak söylediği sözleri dinleyip onlara itaat etmemizi.

Sonuç olarak, hepimizin Kutsal Ruhu alarak, kendi hayatımızda Rab’bin gösterdiği yolu izlemeyi öğrenmeye ihtiyacımız vardır.

·       Kutsal törenler ve antlaşmalar bizi nasıl yücelmeye hazırlar?

·       İsa Mesih’e iman bize emirleri itaat etmemize nasıl yardımcı olur?

·       Yücelmek için neden Kutsal Ruh’un gösterdiği yolu takip etmeyi öğrenmeliyiz?

Sadık Kaldıktan ve Sonuna Kadar Dayandıktan Sonra

·        Rab’bin imanlı öğrencileri olarak sonuna kadar dayandığımızda ne olur? 

 

Rab şöyle demiştir: “Eğer emirlerime uyar ve sonuna kadar dayanırsanız, Tanrı’nın armağanları içinde en büyük armağan olan, ebedi hayata kavuşacaksınız” (Ö&A 14:7). Başkan Joseph Fielding Smith şöyle demiştir: “Tanrı’ya inanmaya devam edersek, yani emirlere uyar, O’na ibadet eder ve O’nun gerçeklerine uygun bir şekilde yaşarsak, bir gün gelecek bizler mükemmel güne kadar gittikçe parlayacak olan hakikatin bütünlüğü ile yıkanacağız” (Doctrines of Salvation, 2:36).

Peygamber Joseph Smith şöyle öğretmiştir: “Bir merdivene tırmanırken, en alttan başlamalı ve en üste ulaşıncaya kadar basamak basamak ilerlemelisiniz. Aynı şey sevindirici haberin ilkeleri için de geçerlidir: Önce birinci ilke ile başlamalı ve yücelmenin bütün ilkelerini öğreninceye kadar devam etmelisiniz. Ancak bunları öğrenmesi perdenin öbür tarafına geçtikten sonra (öldükten sonra) uzun bir zaman alacaktır. Bunların hepsini bu dünyada anlamak mümkün değildir; kurtuluşumuzu ve yücelişimizi mezardan sonra da öğrenmek önemli bir iş olacaktır” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 268).

Joseph Smith şöyle öğretmiştir: “Tanrı’nın kesin karakterini bilmek, sevindirici haberin birinci ilkesidir... O bir zamanlar bizim gibi bir insandı;... Hepimizin babası olan Tanrı’nın kendisi, aynı İsa Mesih gibi, bir dünyada yaşadı” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 345–46).

Cennetteki Babamız, sıkıntılarımızı, zayıflıklarımızı ve günahlarımızı bilir. Bize karşı merhamet ve şefkat duyar. Kendisi gibi bizim de başarılı olmamızı ister.

Cennetteki Babamız’ın huzuruna döndüğümüzde şu sözleri söyleyebilirsek, her birimizin yaşayacağı sevincin ne olacağını hayal edin: “Baba, benden istediğin her şeyi yaptım. Sadık kaldım ve emirlerini yerine getirdim. Tekrar evimde olduğum için mutluyum.” Sonra O’nun şu sözlerini işiteceğiz: “Aferin...sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim: gel efendinin şenliğine katıl” (Matta 25:23).

Matta 25:23’ü gözden geçirin. Rab’bin bu sözleri size söylediği zaman neler hissedebileceğinizi düşünün.

Öğretmenler için: Sınıf üyelerine ya da aile üyelerine sevindirici haberin gerçeklerini derin bir şekilde düşünmeleri, kendi hayatlarını gözden geçirmeleri ya da Cennetteki Baba ve İsa Mesih için duydukları sevgiyi hatırlamaları için zaman verdiğinizde, onlara Kutsal Ruh tarafından öğretilme fırsatı verirsiniz.

İlave Kutsal Yazılar

·       Ö&A 132:3–4, 16–26, 37 (yücelmek ile ilgili)

·       Ö&A 131:1–4 (ebedi evlilik yücelmenin anahtarıdır)

·       Ö&A 76:59–70 (göksel görkemin bereketleri açıklanır)

·       D&C 84:20–21 (Tanrı’ya bağlılığın gücü rahiplik törenlerinde görülür)