Sevindirici Haber İlkeleri   


SON YARGI

{0>Chapter 46<}0{>Bölüm 46<0}

{0>Judgments of God<}0{>Tanrı’nın Yargıları<0}

{0>We are often told in the scriptures that the day will come when we will stand before God and be judged.<}0{>Kutsal yazılarda, Tanrı’nın huzuruna çıkıp yargılanacağımız günün geleceği sıkça anlatılmaktadır.<0} {0>We need to understand how judgment takes place so we can be better prepared for this important event.<}0{>Yargılamanın nasıl yapılacağını anlamamız gerekir, böylece, bu önemli olaya daha iyi hazırlanabiliriz.<0}

{0>The scriptures teach that all of us will be judged according to our works:<}0{>Kutsal yazılar, hepimizin yaptığımız işlere göre yargılanacağımızı öğretir.<0} {0>“And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened:<}0{>“Tahtın önünde duran küçük büyük ölüleri gördüm; sonra kitaplar açıldı:<0} {0>and another book was opened, which is the book of life:<}0{>Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı:<0} {0>and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works” (Revelation 20:12; see also D&C 76:111; 1 Nephi 15:32; Abraham 3:25--28).<}0{>ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı” (Vahiy 20:12; ayrıca bkz. Ö&A 76:111; 1. Nefi 15:32; İbrahim 3:25--28).<0}

{0>In this scripture, John the Revelator is referring to the Final Judgment.<}0{>Bu kutsal yazıda, Vahiy Veren Yuhanna, Son Yargı’dan bahsetmektedir.<0} {0>This judgment is the last in a long series of judgments.<}0{>Bu yargılama, uzun süren yargılama serisinin son yargılamasıdır.<0} {0>In the premortal life all spirits who were judged worthy were allowed to receive a body and come to earth.<}0{>Ölümlülük öncesi hayatta layık olduklarına inanılan bütün ruhların bir bedene sahip olarak yeryüzüne gelmelerine izin verildi.<0} {0>Here on earth we are often judged as to our worthiness to receive opportunities within the kingdom of God.<}0{>Burada, yeryüzünde, hepimiz Tanrı’nın krallığındaki fırsatları elde etmek için layıklığımıza göre yargılandık.<0} {0>When we are baptized we are judged worthy to receive this ordinance.<}0{>Vaftiz edildiğimizde, bu kutsal töreni almaya layık olduğumuza karar verilmiştir.<0} {0>When we are called to serve in the Church or interviewed for a priesthood advancement or a temple recommend, we are judged.<}0{>Kilise’de hizmet etmeye çağırıldığımızda veya bir rahiplik ilerlemesi ya da bir tapınak tavsiyenamesi için mülakata girdiğimizde, hakkımızda hüküm verilmiştir.<0}

{0>Alma taught that when we die our spirits are assigned to a state of happiness or of misery (see Alma 40:11--15). This is a partial judgment.<}0{>Alma, öldüğümüz zaman ruhlarımızın mutluluk veya perişanlık durumuna kabul edileceklerini öğretti (bkz. Alma 40:11--15). Bu, kısmi bir yargıdır.<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Name some of the judgments we have received and will receive.<}0{>Edindiğimiz veya edineceğimiz yargılamalardan bazılarının adlarını söyleyin.<0}

{0>Our Words, Works, and Thoughts Are Used to Judge Us<}0{>Sözlerimiz, İşlerimiz ve Düşüncelerimiz Bizi Yargılamak için Kullanılır<0}

{0>The prophet Alma testified, “Our words will condemn us, yea, all our works will condemn us; … and our thoughts will also condemn us” (Alma 12:14).<}0{>Peygamber Alma şöyle tanıklık etmiştir: “Sözlerimiz bizi suçlayacaktır, evet, bütün işlerimiz bizi suçlayacaktır;. . . ve düşüncelerimiz de aynı şekilde bizi suçlayacaktır” (Alma 12:14).<0}

{0>The Lord said:<}0{>Rab şöyle demiştir:<0} {0>“Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.<}0{>“İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap vereceklerdir.<0} {0>For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned” (Matthew 12:36--37).<}0{>Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız” (matta 12:36--37).<0}

{0>Only through faith in Jesus Christ can we be prepared for the Final Judgment.<}0{>Sadece İsa Mesih’in sözlerine iman ederek Son Yargı’ya hazırlanabiliriz.<0} {0>Through faithful discipleship to him and repentance of all our sins, we can be forgiven for our sins and become pure and holy so that we can dwell in the presence of God.<}0{>Onun imanlı öğrencileri olup, günahlarımızdan tövbe edersek, günahlarımızdan affedilip saf ve kutsal olabilir ve böylece Tanrı’nın huzurunda yaşayabiliriz.<0} {0>As we repent of our sins, giving up every impure thought and act, the Holy Ghost will change our hearts so we no longer have even the desire to sin.<}0{>Günahlarımızdan tövbe ederek, saf olmayan düşünce davranışları bırakırsak, Kutsal Ruh yüreklerimizi değiştirecek ve bir daha günah işlemeyi arzu etmeyeceğiz bile. <0} {0>Then when we are judged, we will be found ready to enter into God's presence.<}0{>Sonra, yargılandığımızda, Tanrı’nın huzurunu girmek için hazır olduğumuz görülecek.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Ask class members to imagine hearing all their thoughts, words, and actions revealed at the Judgment.<}0{>Sınıf üyelerinden, Yargılamada bütün düşüncelerinin, sözlerinin ve davranışlarının duyulduğunu hayal etmelerini isteyin.<0} {0>Then have them silently think about what they can do to improve their thoughts, words, and actions.<}0{>Sonra onlardan düşüncelerini, sözlerini ve davranışlarını geliştirmek için neler yapabileceklerini sessizce düşünmelerini isteyin.<0}

{0>We Will Be Judged by Records<}0{>Kayıtlarla Yargılanacağız<0}

{0>The Prophet Joseph Smith said that the dead will be judged out of records kept on earth.<}0{>Peygamber Joseph Smith, ölülerin yeryüzünün dışında tutulan kayıtlara göre yargılanacaklarını söyledi.<0} {0>We will also be judged out of the “book of life,” which is kept in heaven (see D&C 128:6--8).<}0{>Ayrıca, cennette tutulan, “yaşam kitabına” göre de yargılanacağız (bkz. Ö&A 128:6--8).<0}

{0>“We are going to be judged out of the things written in books, out of the revelations of God, out of the temple records, out of those things which the Lord has commanded us to keep… There will be the record in heaven which is a perfect record” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 2:200).<}0{>“Kitaplarda yazılanlara, Tanrı’nın vahiylerine, tapınak kayıtlarına ve Rab’bin yerine getirmemizi emrettiği şeylere göre yargılanacağız. . . Mükemmel kayıt olan, cennetteki kayıt da olacaktır” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 2:200).<0}

{0>There is another record that will be used to judge us.<}0{>Bizi yargılamak için kullanılacak başka kayıt yoktur.<0} {0>The Apostle Paul taught that we ourselves are the most complete record of our life (see Romans 2:15; 2 Corinthians 3:1--3). Stored in our body and mind is a complete history of everything we have done.<}0{>Havari Pavlus, bizim kendimizin hayatımızın en tam kaydı olduğumuzu öğretti (bkz. Romalılar 2:15; 2. Korintliler 3:1--3). Yaptığımız her şeyin tam bir tarihçesi bedenimizde ve zihnimizde saklıdır.<0} {0>President John Taylor taught this truth:<}0{>Başkan John Taylor bu gerçeği öğretmiştir:<0} {0>“[The individual] tells the story himself, and bears witness against himself… That record that is written by the man himself in the tablets of his own mind---that record that cannot lie---will in that day be unfolded before God and angels, and those who sit as judges” (Daniel H.<}0{>“[Birey], hikayeyi kendisi anlatır ve kendisine karşı şahitlik eder. . . Kişi tarafından kendi beynindeki tabletlere yazılan---o kayıt yalan söyleyemez--- o kayıt, Tanrı’nın, meleklerin orada hakim olarak oturanların huzurunda açılacaktır” (Daniel H.<0} {0>Ludlow, ed., Latter-day Prophets Speak, pp.<}0{>Ludlow, Later-day Prophets Speak, sayfa<0} 56--57).

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>What are three records from which we will be judged?<}0{>Yargılanacağım üç kayıt nedir?<0}

{0>How do our daily thoughts and actions influence these records?<}0{>Günlük düşüncelerimiz ve davranışlarımız bu kayıtları nasıl etkiler?<0}

{0>Those Who Will Judge<}0{>Yargılayacak Olanlar<0}

{0>The Apostle John taught that “the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son” (John 5:22). The Son, in turn, will call upon others to assist in the Judgment.<}0{>Havari Pavlus şöyle öğretmiştir: “Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir” (Yuhanna 5:22). Sırası gelince Oğul da, Yargılamada yardımcı olmaları için başkalarını çağıracaktır.<0} {0>The Twelve who were with him in his ministry will judge the twelve tribes of Israel (see Matthew 19:28; Luke 22:30). The Nephite Twelve will judge the Nephite and Lamanite people (see 1 Nephi 12:9--10; Mormon 3:18--19). President John Taylor said the First Presidency and the Twelve Apostles in our own dispensation will also judge us (see The Mediation and Atonement, p. 157).<}0{>Kendi misyonunda O’nunla birlikte olan Oniki Havari, İsrail’in Oniki kabilesini yargılayacaklardır (bkz. Matta 19:28; 22:30). Nefili Oniki Havari, Nefililer’i ve Lamanlar’ı yargılayacaklardır (bkz. 1. Nefi 12:9--10; Mormon 3:18--19). Başkan John Taylor ve kendi dönemimizdeki On iki Havari de bizi yargılayacaklardır (bkz. the Mediation and Atonement, sayfa 157).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Read John 5:22. Who is at the head of the Judgment of all people?<}0{>Yuhanna 5:22’yi okuyun. Bütün insanların Yargılanmasının başında kim vardır?<0}

{0>Who will help judge the people living in our day?<}0{>Günümüzde yaşayan insanların yargılanmasına kim yardımcı olacaktır?<0}

{0>Assignment to Glories<}0{>Görkemlere Ayrılmak<0}

{0>At the Final Judgment we will be assigned to the kingdom for which we are prepared.<}0{>Son Yargıda, hazır olduğumuz krallıklara ayrılacağız. <0} {0>We will be sent to one of four places:<}0{>Dört yerden birisine gönderileceğiz:<0} göksel{0>the celestial kingdom (the highest degree of glory), the terrestrial kingdom (the second degree), the telestial kingdom (the lowest degree), or outer darkness (the kingdom of the devil---not a degree of glory).<}0{> krallık (en yüksek görkem kademesi), Dünyasal krallık (ikinci kademe), Yıldızsal krallık (en düşük kademe) veya dışarıdaki karanlık (iblisin krallığı---görkem kademesi değildir).<0}

{0>In Doctrine and Covenants 76, the Lord described the ways we can choose to live our mortal lives.<}0{>Öğreti ve Antlaşmalar 76’da, ölümlü hayatımızda yaşamayı seçebileceğimiz yolları açıklamıştır.<0} {0>He explained that our choices will determine which of the four kingdoms we are prepared for.<}0{>Bizim seçimlerimizin, bu dört krallıktan hangisi için hazırlanacağımızı belirleyeceğini açıklamıştır.<0} {0>We learn from this revelation that even members of the Church will inherit different kingdoms because they will not be equally faithful and valiant in their obedience to Christ.<}0{>Bu vahiyden, Kilise üyelerinin bile farklı krallıkları miras alacaklarını çünkü hepsinin eşit düzeyde imanlı olmayacaklarını ve Mesih’e itaat ederken eşit derecede cesur olmayacaklarını öğreniriz.<0}

{0>The following are the kinds of lives we can choose to live and the kingdoms our choices will obtain for us.<}0{>Aşağıda seçebileceğimiz hayat türleri ve yaptığımız seçimlerin bize kazandıracağı krallıklar yer almaktadır.<0}

{0>Celestial<}0{>Göksel<0}

{0>“They are they who received the testimony of Jesus, and believed on his name and were baptized, … that by keeping the commandments they might be washed and cleansed from all their sins, and receive the Holy Spirit.”<}0{>“Onlar İsa’nın tanıklığını elde ederek, O’nun adına inanan ve vaftiz olanlardır. . .ki onlar, emirleri yerine getirerek bütün günahlarından yıkanır ve arınırlar ve Kutsal Ruhu elde ederler.”<0} {0>These are they who overcome the world by their faith.<}0{>bunlar, imanları sayesinde dünyanın üstesinden gelenlerdir.<0} {0>They are just and true so that the Holy Ghost can seal their blessings upon them.<}0{>Onlar doğru ve dürüstlerdir ve bu sebeple Kutsal Ruh, onların kutsamalarını kendilerine mühürleyebilir.<0} {0>(See D&C 76:51--53.) Those who inherit the highest degree of the celestial kingdom, who become gods, must also have been married for eternity in the temple (see D&C 131:1--4). All who inherit the celestial kingdom will live with Heavenly Father and Jesus Christ forever (see D&C 76:62).<}0{>(Bkz. Ö. ve A: 76:51--53.) Göksel krallığın en yüksek mertebesini elde edenler, tanrısallaşanların da mutlaka tapınakta ebediyet için evlenmeleri gerekir (bkz. Ö&A 131:1--4). Göksel krallığı elde edenlerin hepsi, sonsuza kadar Cennetteki Baba ve İsa Mesih ile birlikte yaşayacaklardır (bkz. Ö&A 76:62).<0}

{0>Terrestrial<}0{>Dünyasal<0}

{0>These are they who rejected the gospel on earth but afterward received it in the spirit world.<}0{>Bunlar, yeryüzündeyken sevindirici haberi reddettikleri halde, ruh dünyasında bunu elde edenlerdir.<0} {0>These are the honorable people on the earth who were blinded to the gospel of Jesus Christ by the craftiness of men.<}0{>Bunlar, yeryüzünde saygın insanlar oldukları halde, insanların kurnazlıkları yüzünden İsa Mesih’in sevindirici haberine karşı kör olanlardır.<0} {0>These are also they who received the gospel and a testimony of Jesus but then were not valiant.<}0{>Bunlar aynı zamanda, sevindirici haberi ve İsa’ya dair bir tanıklığı elde ettikleri halde, daha sonra cesur olmayanlardır.<0} {0>They will be visited by Jesus Christ but not by our Heavenly Father.<}0{>Onları İsa Mesih ziyaret edecek ama Cennetteki Babamız etmeyecektir.<0} {0>(See D&C 76:73--79.) They will not be part of eternal families; they will live separately and singly forever (see D&C 131:1--4).<}0{>(Bkz. Ö&A 73:79.) Onlar ebedi ailelerin parçası olmayacaklardır,sonsuza kadar ayrı ve tek başlarına yaşayacaklardır (bkz. Ö&A 131:1--4). <0}

{0>Telestial<}0{>Yıldızsal<0}

{0>These people did not receive the gospel or the testimony of Jesus either on earth or in the spirit world.<}0{>Bu insanlar, ne yeryüzündeyken ne de ruh dünyasında, sevindirici haberi ve İsa’ya dair bir tanıklığı elde etmemişlerdir.<0} {0>They will suffer for their own sins in hell until after the Millennium, when they will be resurrected.<}0{>Milenyum’dan sonra dirilinceye kadar cehennemde günahlarının cezasını çekeceklerdir.<0} {0>“These are they who are liars, and sorcerers, and adulterers, and whoremongers, and whosoever loves and makes a lie.”<}0{>“bunlar, yalancılar, büyücüler, zina yapanlar, insan satanlar ve yalanı sevip yalan uyduranlardır.” <0} {0>These people are as numerous as the stars in heaven and the sand on the seashore.<}0{>Bu insanlar, göklerdeki yıldızlar ve kumdaki deniz kabukları kadar çoktur.<0} {0>They will be visited by the Holy Ghost but not by the Father or the Son.<}0{>Bunarlı Kutsal Ruh ziyaret edecek ama Baba ile Oğul etmeyecektir.<0} {0>(See D&C 76:81--86, 103--6.)<}0{>(bkz. Ö&A 76:81--86, 103--6.9)<0}

{0>Outer Darkness<}0{>Dışarıdaki Karanlık<0}

{0>These are they who had testimonies of Jesus through the Holy Ghost and knew the power of the Lord but allowed Satan to overcome them.<}0{>Bunlar, Kutsal Ruh yoluyla İsa’ya tanıklık edip, Rab’bin gücünü bildikleri halde, Şeytanın kendilerine hükmetmesine müsaade etmişlerdir.<0} {0>They denied the truth and defied the power of the Lord.<}0{>Onlar gerçeği inkar ederek Rab’bin gücüne meydan okumuşlardır.<0} {0>There is no forgiveness for them, for they denied the Holy Spirit after having received it.<}0{>Onlar için affedilme yoktur, çünkü onlar Kutsal Ruhu elde ettikten sonra O’nu inkar etmişlerdir.<0} {0>They will not have a kingdom of glory.<}0{>Onların bir görkem krallığı olmayacaktır.<0} {0>They will live in eternal darkness, torment, and misery with Satan and his angels forever.<}0{>Şeytanla ve onun melekleriyle birlikte, ebedi karanlıkta, azap ve perişanlık içinde yaşayacaklardır. <0} {0>(See D&C 76:28--35, 44--48.)<}100{>(Bkz. Ö&A 76:28--35, 44--48.)<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Have someone tell about the three degrees of glory and outer darkness and describe who will go to each (see D&C 76:50--88).<}0{>Birisine üç görkem mertebesi ile dışarıdaki karanlığı anlattırın ve kimin nereye gideceğini açıklatın. (bkz. Ö&A 76:50--88). <0}

{0>We Should Prepare Now for Judgment<}0{>Yargılamaya Hazırlanmamız Gerekir<0}

{0>In reality, every day is a day of judgment.<}0{>Gerçekte, her gün bir yargılama günüdür.<0} {0>We speak, think, and act according to celestial, terrestrial, or telestial law.<}0{>Göksel, Dünyasal, veya Yıldızsal yasaya göre konuşur, düşünür ve hareket ederiz.<0} {0>Our faith in Jesus Christ, as shown by our daily actions, determines which kingdom we will inherit.<}0{>Günlük faaliyetlerimizle gösterdiğimiz üzere, İsa Mesih’e duyduğumuz iman, hangi krallığı miras alacağımızı belirler.<0}

B{0>We have the restored gospel of Jesus Christ in its fulness.<}0{>izler, İsa Mesih’in iade edilen sevindirici haberinin tamamına sahibiz.<0} {0>The gospel is the law of the celestial kingdom.<}0{>Sevindirici haber, Göksel krallığın yasasıdır.<0} {0>All the priesthood ordinances necessary for our progression have been revealed.<}0{>İlerlememiz için gerekli olan rahiplik kutsal törenlerinin hepsi vahiy edilmiştir.<0} {0>We have entered the waters of baptism and have made a covenant to live Christlike lives.<}0{>Vaftiz suyuna girdik ve Mesih’in hayatı gibi bir hayat sürdürmek için antlaşma yaptık.<0} {0>If we are faithful and keep the covenants we have made, the Lord has told us what our judgment will be.<}0{>Eğer imanlıysak ve yaptığımız antlaşmalara uyuyorsak, Rab bizim yargımızın ne olacağını bize söylemiştir. <0} {0>He will say unto us:<}0{>Bize şöyle diyecektir:<0} {0>“Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world” (Matthew 25:34).<}0{>“Sizler, Babamın kutsadıkları gelin, dünyanın kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan krallığı miras alın” (Matta 25:34).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>What must we do to be ready for the Final Judgment?<}0{>Son Yargıya hazır olmak için ne yapmalıyız?<0}

{0>Ask class members to think how they would feel about hearing the words recorded in Matthew 25:34 spoken to them.<}0{>Sınıf üyelerinden Matta 25:34’de kayıtlı olan sözlerin kendilerine söylendiğini duysalar ne hissedeceklerini düşünmelerini isteyin.<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>D&C 88:98--102 (sounding of the trumps of judgment)<}0{>Ö&A 88:98--102 (yargı trampetlerinin sesi)<0}

{0>Alma 11:41, 45; Mormon 7:6; 9:13--14 (we are judged in a resurrected state)<}100{>Alma 11:41, 45; Mormon 7:6; 9:13--14 (bir diriliş kademesine mahkum ediliriz)<0}

{0>2 Nephi 29:11; 3 Nephi 27:23--26 (books used in the Judgment)<}0{>2. Nefi 29:11; 3. Nefi 27:23--26 (Yargıda kullanılan kitaplar) <0}

{0>Alma 41:2--7 (our judgment is determined by our works, the desires of our hearts, repentance, enduring to the end)<}0{>Alma 41:2--7 (bizim yargımız, yaptığımız işlerle, yüreklerimizin arzusuyla, tövbe ederek, sonuna kadar dayanarak belirlenir)<0}

{0>Mormon 3:22 (repent and prepare to stand before the judgment seat)<}0{>Mormon 3:22 (tövbe et ve yargı tahtının önüne çıkmaya hazırlan)<0}

{0>Luke 12:47--48; D&C 82:3 (of whom much is given, much is required)<}0{>Luka 12:47--48; Ö&A 82:3 (kimlere fazlası verildi, fazlası istendi)<0}

{0>D&C 88:16--33 (we each receive that for which we are worthy)<}0{>Ö&A 88:16--33 (hepimiz layık olduğumuz şeyi elde ederiz)<0}

Home -  Ev