Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>LIFE AFTER DEATH<}0{>ÖLÜMDEN SONRA HAYAT<0}

{0>Unit Ten<}0{>Ünite 10<0}

{0>THE POSTMORTAL SPIRIT WORLD<}0{>ÖLÜMLÜLÜK SONRASI RUHLAR DÜNYASI<0}

{0>Chapter 45<}97{>Bölüm 45

{0>Heavenly Father prepared a plan for our salvation.<}0{>Cennetteki Baba, kurtuluşumuz için bir plan hazırlamıştır.<0} {0>As part of this plan, he sent us from his presence to live on earth and receive mortal bodies of flesh and blood.<}0{>Bu planın bir parçası olarak, bizleri kendi huzurunda yeryüzüne göndererek, etten ve kandan ölümlü bedenler vermiştir.<0} {0>Eventually our mortal bodies will die, and our spirits will go to the spirit world.<}0{>Sonunda ölümlü bedenlerimiz ölecek ve ruhlarımız ruh dünyasına gidecektir.<0} {0>The spirit world is a place of waiting, working, learning, and resting from care and sorrow.<}0{>Ruh dünyası bir bekleme, çalışma, öğrenme ve endişe ve kederden uzaklaşma yeridir.<0} {0>Our spirits will live there until we are ready for our resurrection.<}0{>Ruhlarımız, biz dirilişe hazır oluncaya kadar orada yaşayacaktır.<0} {0>Then our mortal bodies will once more unite with our spirits, and we will receive the degree of glory we have prepared for (see chapter 46, “The Last Judgment”).<}0{>Sonra, ölümlü bedenlerimiz bir kez daha ruhlarımızla bir bütün oluşturacak ve bizler hazırlandığımız görkem mertebesini elde edeceğiz (bkz. bölüm 46, “Son Yargı”). <0}

{0>Many of us have wondered what the spirit world is like.<}0{>Birçoğumuz ruh dünyasının nasıl olduğunu merak ederiz.<0} {0>The scriptures and latter-day prophets have given us information about the spirit world.<}0{>Kutsal yazılar ve son zaman peygamberleri bizlere ruh dünyası hakkında bilgi vermişlerdir.<0}

{0>Discussion<}0{>Müzakere<0}

{0>What is the purpose of the spirit world?<}88{>Ruh dünyasının amacı nedir?<0}

{0>Where Is the Spirit World?<}83{>Ruh Dünyası Nerededir?<0}

{0>In a funeral sermon, Joseph Smith declared that the spirits of righteous people who have died “are not far from us, and know and understand our thoughts, feelings, and motions, and are often pained therewith” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 326). Other latter-day prophets have made similar statements.<}0{>Bir cenaze töreninde Joseph Smith, ölen dürüst insanların ruhlarının “bizden uzak olmadığını ve bizim düşüncelerimizi, duygularımızı, hareketlerimizi bilip anladıklarını ve böylece sıkça kederlendiklerini” beyan etmiştir (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sayfa 326). Diğer son zaman peygamberleri de benzer şeyler söylemişlerdir.<0} {0>President Ezra Taft Benson said:<}0{>Başkan Ezra Taft Benson şöyle demiştir:<0} {0>“Sometimes the veil between this life and the life beyond becomes very thin.<}0{>“Bazen bu hayat ile bundan sonraki hayat arasındaki tülün çok ince olması gerekir.<0} {0>Our loved ones who have passed on are not far from us” (in Conference Report, Apr.<}0{>Ölmüş olan sevdiklerimiz bizlerden uzak değillerdir” (Conference Report, Nisan <0} {0>1971, p. 18; or Ensign, June 1971, p. 33). President Brigham Young said:<}0{>1971, sayfa 18; veya Ensign, Haziran 1971, sayfa 33). Başkan Brigham Young şöyle demiştir:<0} {0>“Where is the spirit world?<}98{>“Ruh dünyası nerededir?<0} {0>It is right here” (Discourses of Brigham Young, p. 376).<}0{>Hemen buradadır” (Discourses of Brigham Young, sayfa 376).<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Where is the spirit world?<}100{>Ruh dünyası nerededir?<0}

{0>What Are Spirits Like?<}0{>Ruhlar Neye Benzer?<0}

{0>Spirit beings have the same bodily form as mortals except that the spirit body is in perfect form (see Ether 3:16). Spirits carry with them from earth their attitudes of devotion or antagonism toward things of righteousness (see Alma 34:34). They have the same appetites and desires that they had when they lived on earth.All spirits are in adult form.<}0{>Ruh varlıklar, ölümlülerle aynı beden formuna sahip olmakla birlikte, ruhun bedeni mükemmeldir (bkz. Eter 3:16). Ruhlar beraberlerinde dürüstlüğe ilişkin kendilerini adadıkları ya da düşmanca tavır takındıkları tutumlarını da beraber götürürler (bkz. Alma 34:34). Yeryüzünde yaşarken sahip oldukları istek ve arzuların aynısına sahiptirler. Bütün ruhlar yetişkin formundadırlar.<0} {0>They were adults before their mortal existence, and they are in adult form after death, even if they die as infants or children (see Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, p. 455).<}0{>Ölümlülük öncesi yaşantılarında onlar yetişkindi ve ister bebekken isterse çocukken ölmüş olsunlar, öldükten sonra da yetişkin formundadırlar (bkz. Joseph F. Smith, Sevindirici Haber Öğretisi, sayfa 455).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Read Ether 3:16. What do spirit bodies look like?<}0{>Eter 3:16’yı okuyun. Ruh bedenler neye benzer?<0}

{0>Divisions in the Spirit World<}82{>Ruh Dünyasının Bölümleri <0}

{0>The prophet Alma in the Book of Mormon taught about two divisions or states in the spirit world:<}0{>Mormon Kitabı peygamberlerinden Alma, ruh dünyasında iki bölüm ya da derece olduğunu öğretmiştir:<0}

{0>“The spirits of those who are righteous are received into a state of happiness, which is called paradise, a state of rest, a state of peace, where they shall rest from all their troubles and from all care, and sorrow.<}0{>“Doğruların ruhları Dinlenme Yeri denilen büyük bir mutluluk durumuna, çektikleri tüm sıkıntılardan, kaygı ve üzüntülerden dinlenecekleri bir dinlenme durumuna, bir huzur durumuna kabul edileceklerdir.<0}

{0>“And then shall it come to pass, that the spirits of the wicked, yea, who are evil---for behold, they have no part nor portion of the Spirit of the Lord; for behold, they chose evil works rather than good; therefore the spirit of the devil did enter into them, and take possession of their house---and these shall be cast out into outer darkness; there shall be weeping, and wailing, and gnashing of teeth, and this because of their own iniquity, being led captive by the will of the devil.<}0{>“Ve o zaman öyle olacak ki kötülerin ruhları, evet, kötü olanların--- çünkü işte onlar Rab’bin Ruh’undan hiçbir pay ya da nasip almamıştır; çünkü işte, onlar iyi işler yerine kötü işleri seçmişlerdir; bu yüzden Şeytan’ın ruhu onların içine girmiş ve onların evine sahip olmuştur---ve bunlar dışarıdaki karanlığa atılacaklardır; orada ağlama, inleme ve diş gıcırtısı olacaktır; ve bunun nedeni kendi kötülüklerinden dolayı şeytanın isteği üzerine tutsak olarak götürülmüş olmalarıdır. <0}

{0>“Now this is the state of the souls of the wicked, yea, in darkness, and a state of awful, fearful looking for the fiery indignation of the wrath of God upon them; thus they remain in this state, as well as the righteous in paradise, until the time of their resurrection” (Alma 40:12--14).<}0{>“İşte, kötülerin ruhlarının durumu budur, evet, onlar karanlıkta ve berbat bir durumda korkuyla, Tanrının gazabının ateşli öfkesinin üzerlerine gelmesini beklerler; onlar tekrara dirilecekleri zamana kadar bu durumda böyle beklerken, doğrular da Dinlenme Yeri’nde kalacaklardır” (Alma 40:12--14).<0}

{0>The spirits are classified according to the purity of their lives and their obedience to the will of the Lord while on earth.<}0{>Ruhlar, yaşamlarındaki saflıkları ve yeryüzündeyken Rab’bin isteklerine gösterdikleri itaate göre sınıflandırılırlar.<0} {0>The righteous and the wicked are separated (see 1 Nephi 15:28--30), but the spirits may progress from one level to another as they learn gospel principles and live in accordance with them (see Bruce R.<}0{>Dürüst ve kötü ayrılır (bkz. 1. Nefi 15:28--30), ancak ruhlar sevindirici haberin ilkelerini öğrenip onlara uygun olarak yaşarlarsa, bir seviyeden diğerine ilerleme kaydedebilirler (bkz. Bruce R.<0} {0>McConkie, Mormon Doctrine, p. 762).<}0{>McConkie, Mormon Doctrine, sayfa 762).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>What divisions are there in the spirit world?<}0{>Ruh dünyasında hangi bölümler bulunmaktadır?<0}

{0>Paradise<}0{>Dinlenme Yeri<0}

{0>According to the prophet Alma, the righteous spirits rest from earthly care and sorrow.<}0{>Peygamber Alma’ya göre, dürüst ruhlar dünyevi endişelerden ve kederlerden dinleneceklerdir.<0} {0>Nevertheless, they are occupied in doing the work of the Lord.<}0{>Bununla birlikte, Rab’bin işini yapmakla görevlidirler.<0} {0>President Joseph F. Smith saw in a vision that immediately after Jesus Christ was crucified, he visited the righteous in the spirit world.<}0{>Peygamber bir görümünde, İsa Mesih’in çarmıha gerildikten hemen sonra, ruh dünyasındaki dürüstleri ziyaret ettiğini görmüştür. <0} {0>He appointed messengers, gave them power and authority, and commissioned them to “carry the light of the gospel to them that were in darkness, even to all the spirits of men” (D&C 138:30).<}0{>Haberciler seçip onlara güç ve yetki vererek kendilerini “karanlıkta olanlara, hatta bütün insanların ruhuna sevindirici haberin ışığını taşımakla” görevlendirmiştir (Ö. ve A: 138:30).<0}

{0>The Church is organized in the spirit world, with each prophet standing at the head of his own generation (see Joseph Smith, History of the Church, 4:209). Priesthood holders continue their responsibilities in the spirit world.<}0{>Ruh dünyasında organize edilen Kilise’de, her peygamber kendi neslinin başında durmaktadır (bkz. Joseph Smith, History of Church, 4:209). Rahiplik sahiplerinin sorumlulukları ruh dünyasında devam eder.<0} {0>President Wilford Woodruff taught:<}0{>Başkan Wilford Woodruff şöyle öğretmiştir:<0} {0>“The same Priesthood exists on the other side of the veil… Every Apostle, every Seventy, every Elder, etc., who has died in the faith as soon as he passes to the other side of the veil, enters into the work of the ministry” (in Journal of Discourses, 22:333--34).<}0{>Aynı Rahiplik, tülün öbür tarafında da mevcuttur. . . Her Havari, her Yetmişler Kurulu üyesi, her Yaşlı v.s., iman ölen herkes, tülün öbür tarafına geçer geçmez, misyonerlik işine girerler” (Journal of Discourses, 22:333--34).<0}

{0>Family relationships are also important.<}0{>Aile ilişkileri de önemlidir.<0} {0>President Jedediah M. Grant, a counselor to Brigham Young, saw the spirit world and described to Heber C.<}0{>Brigham Young’ın danışmanlarından birisi olan, Başkan Jedediah M. Grant, bir ruh dünyası görmüş ve Heber C.<0} {0>Kimball the organization that exists there:<}0{>Kimball’a orada var olan organizasyonu tarif etmiştir:<0} {0>“He said that the people he there saw were organized in family capacities… He said, 'When I looked at families, there was a deficiency in some, … for I saw families that would not be permitted to come and dwell together, because they had not honored their calling here' ” (Heber C.<}0{>“Orada gördüğü insanların aile kapasitesinde olduklarını söyledi. . . Dedi ki, ‘Ailelere baktığımda, bazılarında eksikler olduğunu gördüm, . . . çünkü bir arada yaşamalarına müsaade edilmeyen aileler buradaki görev çağrılarını onurlandırmamışlardı” (Heber C.<0} {0>Kimball, in Journal of Discourses, 4:135--36).<}0{>Kimball, Journal of Discourses, 4:135--36).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Dinlenme yerindeki ruhlar ne yaparlar?<0}

{0>Why are some families incomplete in paradise?<}0{>Neden Dinlenme Yeri’ndeki bazı aileler tam değildir?<0}

{0>Spirit Prison<}0{>Ruh Hapishanesi <0}

{0>The Apostle Peter referred to the spirit world as a prison, which it is for some (see 1 Peter 3:18--20). In the spirit prison are the spirits of those who have not yet received the gospel of Jesus Christ.<}0{>Havari Pavlus, ruh dünyasının bazıları için hapishane olduğundan bahseder (bkz. 1. Petrus 3:18--20). Ruh hapishanesinde, henüz İsa Mesih’in sevindirici haberini almamış olanların ruhları bulunur. <0} {0>These spirits have agency and may be enticed by both good and evil.<}0{>Bu ruhların seçme özgürlüğü vardır ve hem iyi hem de kötü tarafından ayartılabilirler.<0} {0>If they accept the gospel and the ordinances performed for them in the temples, they may prepare themselves to leave the spirit prison and dwell in paradise.<}0{>Eğer sevindirici haberi ve tapınaklarda kendileri için düzenlenen kutsal törenleri kabul ederlerse, kendilerini ruh hapishanesinden ayrılıp DinlenmeYeri’nde yaşamaya hazırlayabilirler.<0}

A{0>Also in the spirit prison are those who rejected the gospel after it was preached to them on earth or in the spirit prison.<}0{>yrıca ruh hapishanesinde, yeryüzündeyken veya ruh hapishanesinde kendilerine vaaz edildikten sonra sevindirici haberi reddedenler de bulunmaktadır.<0} {0>These spirits suffer in a condition known as hell.<}0{>Bu ruhlar, cehennem diye bilinen bir durumda acı çekerler.<0} {0>They have removed themselves from the mercy of Jesus Christ, who said, “Behold, I, God, have suffered these things for all, that they might not suffer if they would repent; but if they would not repent they must suffer even as I; which suffering caused myself, even God, the greatest of all, to tremble because of pain, and to bleed at every pore, and to suffer both body and spirit” (D&C 19:16--18). After suffering in full for their sins, they will be allowed to inherit the lowest degree of glory, which is the telestial kingdom.<}0{>Onlar, şu sözleri söyleyen İsa Mesih’in merhametinden kendilerini mahrum bırakmaktadırlar: “İşte, Ben, Tanrı, bütün bunlardan, sırf eğer tövbe ederlerse onlar acı çekmesinler diye, kendim acı çektim; ama eğer tövbe etmezlerse, tıpkı benim çektiğim gibi onlar da acı çeksinler; ben Tanrı olduğum halde, acıdan titrememe, her hücremden kan fışkırmasına ve hem bedensel hem de ruhsal olarak acı çekmeme sebep olan acıyı çeksinler” (Ö&A 19:16--18). Günahlarının atmamı için acı çektikten sonra, en düşük görkem mertebesi olan Yıldızsal krallığı miras almalarına izin verilecektir.<0}

{0>The hell in the spirit world will not continue forever.<}0{>Ruh dünyasındaki cehennem sonsuza kadar sürmeyecektir.<0} {0>Even the spirits who have committed the greatest sins will have suffered sufficiently by the end of the Millennium (see Acts 2:25--27). They will then be resurrected.<}0{>En büyük günahları işleyen ruhlar bile, Milenyum’un sonuna kadar yeterince acı çekmiş olacaklardır (bkz. Elçilerin İşleri 2:25--27). Sonra, dirileceklerdir.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>What are some of the activities that go on in the spirit world?<}0{>Ruh dünyasında devam eden faaliyetlerden bazıları nelerdir?<0}

{0>Additional Scriptures<}0{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>1 Peter 4:6 (gospel preached to the dead)<}0{>1. Petrus 4:6 (sevindirici haber ölülere vaaz edildi) <0}

{0>Moses 7:37--39 (spirit prison prepared for the wicked)<}0{>Musa 7:37--39 (kötüler için ruh hapishanesi hazırlandı)<0}

{0>D&C 76 (revelation about the three kingdoms of glory)<}0{>Ö&A 76 (üç görkem krallığı ile ilgili vahiy)<0}

{0>Luke 16:19--31 (fate of beggar and rich man in the spirit world)<}0{>Luka 16:19--31 (ruh dünyasında dilenci ile zengin adamın kaderi)<0}

{0>We will join our families and loved ones in the spirit world after death.<}0{>Ölümden sonra, ailelerimiz ve sevdiklerimizle ruh dünyasında birleşeceğiz.<0}

Home -  Ev