Sevindirici Haber İlkeleri   


MİLENYUM<0}

{0>Chapter 44<}100{>Bölüm 44<0}

{0>A thousand years of peace, love, and joy will begin on the earth at the second coming of Jesus Christ.<}0{>İsa Mesih’in ikinci gelişinde, yeryüzünde bin yıllık huzur, sevgi ve sevinç başlayacaktır.<0} {0>This thousand-year period is called the Millennium.<}0{>Bu bin yıllık süreye Milenyum denir.<0} {0>It will be the final thousand years of the earth's temporal existence.<}0{>Bu, fani varlığının son bin yılı olacaktır.<0} {0>The scriptures and the prophets help us understand what it will be like to live on the earth during the Millennium.<}0{>Kutsal yazılar ve peygamberler bize, Milenyum’da yeryüzünde yaşamanın nasıl bir şey olacağını anlatmışlardır.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>What is the Millennium?<}70{>Milenyum nedir?<0}

{0>Who Will Be on Earth during the Millennium?<}0{>Milenyumda Kim Yeryüzünde Olacaktır?<0}

{0>Only righteous people will live on the earth during the Millennium.<}0{>Milenyumda sadece dürüst insanlar yeryüzünde yaşayacaklardır.<0} {0>They will be those who have lived virtuous and honest lives.<}0{>Onlar, erdemli ve onurlu bir hayat sürenler olacaklardır.<0} {0>These people will inherit either the terrestrial or celestial kingdom.<}0{>bu insanlar ya Dünyasal veya Göksel krallığı miras alacaklardır.<0}

{0>During the Millennium, mortals will still live on earth, and they will continue to have children as we do now (see D&C 45:58). Joseph Smith said that immortal beings will frequently visit the earth.<}0{>Milenyumda, ölümlüler hala yeryüzünde yaşıyor olacaklar ve şimdi bizim yaptığımız gibi çocuk sahibi olmaya devam edeceklerdir (bkz. Ö&A 45:58).Joseph Smith, ölümsüz varlıkların sıkça yeryüzünü ziyaret edeceklerini söyledi.<0} {0>These resurrected beings will help with the government and other work.<}0{>Bu dirilen varlıklar, yönetime ve diğer işlere yardımcı olacaklardır.<0} {0>(See Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 268.)<}0{>(Bkz. Teachings of the Prophet Joseph Smith, sayfa 268).<0}

{0>Brigham Young taught that there will be nonmembers of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints living on earth as well as members.<}0{>Brigham Young, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin üyeleri olduğu kadar, üye olmayanların da olacağını öğretti.<0} {0>People will still have their agency, and for a time many will continue to believe their false religions and ideas.<}0{>İnsanların hala kendi muhakemeleri olacak ve bir süre için kendilerinin yanlış dinlerine ve fikirlerine inanmaya devam edeceklerdir.<0} {0>Eventually everyone will accept Jesus Christ as the Savior.<}0{>Sonuçta, herkes İsa Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul edecektir.<0} {0>(See Daniel H.<}0{>(Bkz. Daniel H.<0} {0>Ludlow, ed., Latter-day Prophets Speak, pp.<}0{>Ludlow, Later-day Prophets Speak, sayfa <0} 261--62.)

{0>During the Millennium, Jesus will “reign personally upon the earth” (Articles of Faith 1:10). Joseph Smith explained that Jesus and the resurrected Saints will probably not live on the earth all the time but will visit whenever they please or when necessary to help in the governing of the earth (see Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 268).<}0{>Milenyumda, İsa “yeryüzünde kendisi egemen olacaktır” (İman Maddeleri 1:10). Joseph Smith, İsa’nın ve dirilen Havarilerinin muhtemelen sürekli yeryüzünde yaşamayacaklarını, ama ne zaman canları isterse veya yeryüzünün yönetimine ne zaman yardım etmeleri gerekirse, o zaman ziyaret edeceklerini açıkladı (bkz. Teachings of the Prophet Joseph Smith, sayfa 268).<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Who will be on the earth during the Millennium?<}78{>Milenyumda kim yeryüzünde olacaktır?<0}

{0>What Will Be Done during the Millennium?<}86{>Milenyumda Ne Yapılacaktır?<0}

{0>There will be two great works for members of the Church during the Millennium:<}0{>Milenyumda, Kilise üyelerinin yapacakları iki büyük iş vardır:<0} {0>temple work and missionary work.<}85{>tapınak işi ve misyonerlik işi.<0} {0>Temple work involves the ordinances that are necessary for exaltation.<}0{>Tapınak işi, yüceliş için gerekli olan kutsal törenleri içerir.<0} {0>These include baptism, the laying on of hands for the gift of the Holy Ghost, and the temple ordinances---the endowment, temple marriage, and the sealing together of family units.<}0{>Bunlar, vaftizi, Kutsal Ruh armağanı için ellerin baş üzerine konmasını ve bağış, tapınak evliliği ve aile birimlerinin birbirlerine mühürlenmesi gibi, tapınak kutsal törenlerini içermektedir.<0}

{0>Many people have died without receiving these ordinances.<}0{>Birçok insan bu kutsamaları elde etmeden ölmüştür.<0} {0>People on the earth must perform these ordinances for them.<}0{>Yeryüzündeki insanlar onların yerine bu kutsal törenleri gerçekleştirmelidirler.<0} {0>This work is now being done in the temples of the Lord.<}0{>Bu iş şimdi, Rab’bin tapınaklarında yapılmaktadır.<0} {0>There is too much work to finish before the Millennium begins, so it will be completed during that time.<}0{>Milenyum başlamadan önce bitirilecek çok fazla iş vardır, böylece o zaman tamamlanacaktır. <0} {0>Resurrected beings will help us correct the mistakes we have made in doing research concerning our dead ancestors.<}0{>Dirilen varlıklar, ölmüş atalarımızla ilgili araştırma yaparken, yaptığımız hataları düzeltmemize yardımcı olacaklardır.<0} {0>They will also help us find the information we need to complete our records.<}0{>Ayrıca, kayıtlarımızı tamamlamak için ihtiyacımız olan bilgiyi bulmamıza da yardımcı olacaklardır.<0}

{0>The other great work during the Millennium will be missionary work.<}0{>Milenyumdaki diğer büyük iş, misyonerlik işi olacaktır.<0} {0>The gospel will be taught with great power to all people.<}0{>Sevindirici haber, bütün insanlara büyük bir güçle öğretilecektir.<0} {0>Eventually there will be no need to teach others the first principles of the gospel because “they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord” (Jeremiah 31:34).<}0{>Sonunda, başkalarına sevindirici haberin ilk ilkesini öğretmeye gerek kalmayacak, çünkü “ küçük büyük hepsi tanıyacak beni, diyor Rab” (Yeremya 31:34).  <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Discuss the great works to be done during the Millennium.<}0{>Milenyumda yapılacak büyük işleri müzakere edin.<0}

{0>Conditions during the Millennium<}95{>Milenyumdaki Koşullar<0}

{0>The earth will again be as it was when Adam and Eve lived in the Garden of Eden (see Articles of Faith 1:10). The whole earth will be a delightful garden.<}0{>Yeryüzü yine, Adem ile Havva’nın Aden Bahçesi’nde yaşadıkları zamandaki gibi olacaktır (bkz. İman Maddeleri 1:10). Bütün dünya, harika bir bahçe olacaktır. <0} {0>There will not be different continents as we have now, but the land will be gathered in one place as it was in the beginning (see D&C 133:23--24).<}0{>Şimdi olduğu gibi farklı kıtalar olmayacak, onun yerine, ülkeler başlangıçta olduğu gibi bir araya toplanacaktır (bkz. Ö&A 133:23--24). <0}

{0>Satan Bound<}0{>Şeytan Bağlanır<0}

{0>During the Millennium, Satan will be bound.<}86{>Milenyumda Şeytan bağlanacaktır.<0} {0>This means he will not have power to tempt those who are living at that time (see D&C 101:28). The “children shall grow up without sin unto salvation” (D&C 45:58). “Because of the righteousness of his people, Satan has no power; wherefore, he cannot be loosed for the space of many years; for he hath no power over the hearts of the people, for they dwell in righteousness, and the Holy One of Israel reigneth” (1 Nephi 22:26).<}0{>Bu demektir ki, o zamanda yaşayanları ayartma gücü olmayacaktır (bkz. Ö&A 101:28). “Çocuklar kurtuluşa kadar günahsız büyüyeceklerdir” (Ö&A 45:58). “Ve halkının doğruluğundan dolayı Şeytan’ın gücü kalmamıştır; bu nedenle Şeytan yıllarca bağlı kalacaktır; çünkü halkın yürekleri üzerinde hiçbir gücü yoktur; çünkü halk doğruluk içinde yaşar ve yöneten İsrail’in kutsalıdır” (1. Nefi 22:26).<0}

{0>Peace on the Earth<}60{>Yeryüzünde Barış<0}

{0>During the Millennium, there will be no war.<}75{>Milenyumda, hiç savaş olmayacaktır.<0} {0>People will live in peace and harmony together.<}0{>İnsanlar birlikte huzur ve uyum içerisinde yaşayacaklardır<0} {0>Everything that has been used for war will be turned to useful purposes.<}0{>Savaş için kullanılan her şey, faydalı şeylere yöneltilecektir.<0} {0>“They shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks:<}0{>“İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı demiri yapacaklar:<0} {0>nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more” (Isaiah 2:4).<}0{>ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık” (İşaya 2:4).<0}

{0>Righteous Government<}0{>Dürüst Yönetim<0}

{0>Jesus Christ will not only lead the Church during the Millennium, but he will also be in charge of the political government.<}0{>Milenyumda İsa Mesih sadece Kilise’yi idare etmeyecek, politik olarak yönetimde de olacaktır.<0} {0>This government will be based on principles of righteousness and will preserve the basic rights and freedoms of all people.<}0{>Bu yönetim, dürüstlük ilkesine dayanacak ve bütün insanların temel hakları ile özgürlüklerini koruyacaktır.<0} {0>Mortals, both members of the Church and nonmembers, will hold government positions (see Brigham Young, in Journal of Discourses, 2:310). They will receive help from resurrected beings.<}0{>Hem Kilise üyesi olan hem de olmaya ölümlüler, yönetimde görev alacaklardır (bkz. Brigham Young, Journal of Discourses, 2:310). Dirilen varlıklardan yardım alacaklardır.<0} {0>At this time there will be two capitals in the world, one in Jerusalem, the other in America (see Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3:66--72). “For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem” (Isaiah 2:3).<}0{>Bu zamanda dünyada, birisi Yeruşalem diğeri de Amerika’da olmak üzere iki başkent olacaktır (bkz. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3:66--72). “Çünkü yasa Sion’dan, Rab’bin sözü Yeruşalem’den çıkacak” (İşaya 2:3).<0}

{0>No Disease or Death<}0{>Ölüm ya da Hastalık Olmayacak<0}

{0>Even though mortals will live on the earth during the Millennium, they will not have diseases as we do now.<}0{>Milenyumda, ölümlüler yeryüzünde yaşasalar da, şimdi olduğu gibi hastalık sahibi olmayacaklar.<0} {0>There will be no death as we know it.<}0{>Bizim bildiğimiz şekilde ölüm olmayacak.<0} {0>When people have lived to an old age, they will not die and be buried.<}0{>İnsanlar yaşlandıklarında ölmeyecekler ve gömülmeyecekler.<0} {0>Instead, they will be changed from their mortal condition to an immortal condition in an instant (see D&C 63:51; 101:29--31).<}0{>Onun yerine, bir şekilde, ölümlü hallerinden ölümsüz hale geçecekler (bkz. Ö&A 63:51; 101:29--31).<0}

{0>All Things Revealed<}0{>Her Şey Vahiy Edilecek<0}

{0>Some truths have not been revealed to us.<}0{>Bazı doğrular bize vahiy edilmemiştir.<0} {0>These will be revealed during the Millennium.<}86{>Bunlar, milenyumda vahiy edilecektir.<0} {0>The Lord said he will “reveal all things---things which have passed, and hidden things which no man knew, things of the earth, by which it was made, and the purpose and the end thereof---things most precious, things that are above, and things that are beneath, things that are in the earth, and upon the earth, and in heaven” (D&C 101:32--34).<}73{>Rab, “ her şeyi---geçen şeyleri, hiç kimsenin bilmediği gizli şeyleri, yeryüzünün yapılmasını sağlayan, yeryüzüne ait şeyleri, amacını ve sonucunu---en değerli şeyleri, daha yukarıdakileri ve aşağıdakileri ve yeryüzündeki ve cennettekileri vahiy edeceğini” söyledi (Ö&A 101:32--34). <0}

{0>Changes in the Animal Kingdom<}0{>Hayvan Krallığındaki Değişiklikler<0}

{0>The animal kingdom will also be at peace.<}0{>Hayvan krallığı da huzur içinde olacaktır.<0} {0>All animals, even those that are now enemies, will live together in harmony.<}0{>Bütün hayvanlar, şimdi düşman olanlar bile, birlikte uyum içerisinde yaşayacaklardır.<0} {0>Animals that now eat flesh will eat grass and grain (see Isaiah 11:6--7).<}0{>Şimdi et yiyen hayvanlar, ot ve tahıl yiyeceklerdir (bkz. İşaya 11:6--7).<0}

{0>Other Millennial Activities<}0{>Milenyum’a Dair Diğer Faaliyetler<0}

{0>In many ways, life will be much as it is now, except that everything will be done in righteousness.<}0{>Her şeyin dürüstlükle yapılmasının dışında, birçok yönden hayat şimdiki gibi olacaktır.<0} {0>People will eat and drink and will wear clothing (see Discourses of Brigham Young, p. 115). People will continue to plant and harvest crops and build houses (see Isaiah 65:21).<}0{>İnsanlar yiyecek, içecek ve giyineceklerdir (bkz. Discourses of Brigham Young, sayfa 115). İnsanlar ekin ekmeye ve hasat yapmaya, evler inşa etmeye devam edeceklerdir (bkz. İşaya 65:21).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Discuss the conditions that will exist during the Millennium.<}0{>Milenyumda var olacak koşulları müzakere edin.<0} {0>Use the scriptural reference listed for each condition.<}0{>Her koşul için, listelenen kutsal yazı referanslarını kullanın.<0}

One Final Struggle after the Millennium<}0{>Milenyumdan Sonra Tek Bir Savaş<0}

{0>At the end of the thousand years, Satan will be set free for a short time.<}0{>Bin yılın sonunda, Şeytan kısa bir süre için özgür kalacak.<0} {0>Some people will turn away from Heavenly Father.<}0{>Bazı insanlar Tanrı’dan uzaklaşacaklar.<0} {0>Satan will gather his armies, and Michael (Adam) will gather the hosts of heaven.<}0{>Şeytan ordularını toplayacak ve Michael (Adem) cennetin sahiplerini toplayacaktır.<0} {0>In this great struggle, Satan and his followers will be cast out forever.<}0{>Bu savaşta, Şeytan ve takipçileri sonsuza kadar kovulacaklardır.<0} {0>Then will come the final judgment, and all people will be assigned to the kingdoms they will have prepared for by the way they have lived.<}0{>Sonra, nihai yargı gelecek ve insanlar yaşadıkları hayata göre hazırlandıkları krallıklarda görevlendirileceklerdir. <0} {0>The earth will be changed into a celestial kingdom (see D&C 29:22--29; 88:17--20, 110--15).<}0{>Yeryüzü göksel krallığa dönüşecektir (bkz. Ö&A 29:22--29; 88:17--20, 110--15).<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>Zechariah 14:4--9; 1 Nephi 22:24--26 (Jesus to reign on earth)<}80{>Zekeriya 14:4:9; 1. Nefi 22:24--26 (İsa yeryüzünde egemen olacak)<0}

{0>Daniel 7:27 (Saints to be given the kingdom)<}0{>Daniel 7:27 (Azizlere krallık verilecek)<0}

{0>D&C 88:87--110 (conditions during the Millennium)<}0{>Ö&A 88:87--110 (Milenyumdaki koşullar)<0}

{0>Revelation 20:1--3; 2 Nephi 30:10--18 (Satan to be bound)<}0{>Vahiy 20:1--3; 2. Nefi 30:10--18 (Şeytan bağlanacak)<0}

{0>D&C 101:22--31 (enmity to cease; no death; Satan to have no power to tempt)<}0{>Ö&A 101:22--31 (düşmanlık bitecek; ölüm olmayacak; Şeytan’ın ayartma gücü kalmayacak)<0}

{0>Isaiah 11:1--9 (wolf and lamb to dwell together)<}0{>İşaya 11:1--9 (kurtla kuzu bir arada yaşayacak)<0}

{0>D&C 43:31; Revelation 20:7--10 (Satan loosed to gather forces)<}0{>Ö&A 43:31; Vahiy 20:7--10 (Şeytan güçlerini toplayamaz)<0}

Home -  Ev