Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>THE SECOND COMING OF JESUS CHRIST<}80{>İSA MESİH’İN İKİNCİ GELİŞİ<0}

{0>Chapter 43<}100{>Bölüm 43<0}

{0>Forty days after his resurrection, Jesus and his Apostles were gathered together on the Mount of Olives.<}0{>Dirilişinden kırk gün sonra, İsa ve Havarileri, Zeytin Dağı’nda bir araya toplandılar. <0} {0>The time had come for Jesus to leave the earth.<}0{>İsa’nın yeryüzünden ayrılma zamanı gelmişti.<0} {0>He had completed all the work that he had to do at that time.<}0{>O zaman için yapması gereken bütün işleri tamamlamıştı.<0} {0>He was to return to our Heavenly Father until the time of his second coming.<}0{>İkinci gelişine kadar Cennetteki Babamızın yanına dönecekti.<0}

{0>After he had instructed his Apostles, Jesus ascended into heaven.<}0{>Havarilerine öğrettikten sonra İsa, cennete yükseldi.<0} {0>While the Apostles looked up into the heavens, two angels stood beside them and said, “Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go” (Acts 1:11).<}0{>Havariler göğe bakarken, yanlarında iki melek durdu ve şunları söylediler: “Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir” (Elçilerin İşleri 1:11).<0}

{0>From that time until the present day, the followers of Jesus Christ have looked forward to the Second Coming.<}0{>O zamandan günümüze, İsa Mesih’in izinden gidenler, İkinci Gelişi beklemektedirler.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Why is it important for us to know about the Second Coming?<}0{>İkinci Gelişi bilmemiz neden önemlidir?<0}

{0>What Will Jesus Do When He Comes Again?<}0{>İsa Tekrar Gelince Ne Yapacaktır?<0}

{0>When Jesus Christ comes again to the earth, he will do the following things:<}0{>İsa Mesih yeryüzüne tekrar geldiğinde şunları yapacaktır:<0}

1. {0>He will cleanse the earth.<}0{>Yeryüzünü temizleyecektir.<0} {0>When Jesus comes again, he will come in power and great glory.<}0{>İsa tekrar gelirken, güçle ve büyük görkemle gelecektir.<0} {0>At that time the wicked will be destroyed.<}0{>O zaman kötü yok olacaktır.<0} {0>All things that are corrupt will be burned, and the earth will be cleansed by fire (see D&C 101:24--25).<}0{>Bozulan her şey yakılacak ve yeryüzü ateşle temizlenecektir (bkz. Ö&A 101:24--25).<0}

2. {0>He will judge his people (see chapter 46, “The Last Judgment”).<}0{>Halkını yargılayacaktır (bkz. bölüm 46, “Son Yargılama”).<0} {0>When Jesus comes again, he will judge the nations and will divide the righteous from the wicked (see Matthew 25:31--46). John the Revelator wrote about this judgment:<}0{>İsa tekrar geldiğinde, milletleri yargılayacak, dürüstü kötüden ayıracaktır (bkz. Matta 25:31--46). Vahiy Veren Yuhanna bu yargılama hakkında yazmıştır:<0} {0>“I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them:<}0{>“Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm; onlara yargılama yetkisi verilmişti:<0} {0>and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God … and they lived and reigned with Christ a thousand years.”<}0{>İsa’ya tanıklık ve Tanrı’nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. . . .hepsi dirilip Mesih’le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler.” <0} {0>The wicked he saw “lived not again until the thousand years were finished” (Revelation 20:4--5; see also D&C 88:95--98).<}0{>Kötülerin ise “bin yıl tamamlanmadan dirilmedikleri” görüldü (Vahiy 20:4--5; ayrıca bkz. Ö&A 88:95--98).<0}

3. {0>He will usher in the Millennium.<}0{>O, Milenyumda gelecektir. <0} {0>The Millennium is the thousand-year period when Jesus will reign on the earth.<}0{>Milenyum, İsa’nın yeryüzünde hüküm süreceği bin yıllık dönemdir.<0} {0>At the beginning of this period of time, the righteous will be caught up to meet Jesus at his coming.<}0{>Bu dönemin başlangıcında, dürüst insanlar O’nun gelişini karşılamak üzere çağırılacaklardır.<0} {0>His coming will begin the millennial reign.<}0{>O’nun gelişi bin yıllık egemenliği başlatacaktır.<0} {0>(See chapter 44, “The Millennium.”)<}0{>(Bkz. bölüm 44, “Milenyum.”)<0}

{0>Brigham Young said:<}0{>Brigham Young şöyle demiştir:<0}

{0>“In the Millennium, when the Kingdom of God is established on the earth in power, glory and perfection, and the reign of wickedness that has so long prevailed is subdued, the Saints of God will have the privilege of building their temples, and of entering into them, becoming, as it were, pillars in the temples of God, and they will officiate for their dead… And we will have revelations to know our fore fathers clear back to Father Adam and Mother Eve, and we will enter into the temples of God and officiate for them.<}0{>“Tanrı’nın Krallığı’nın güçle, görkemle ve mükemmel bir şekilde yeryüzünde oluştuğu ve uzun süredir hüküm süren kötülüğün egemenliğine son verildiği Milenyum’da, Tanrı’nın Azizleri, kendi tapınaklarını kurma ve bunlara gitme, eskiden olduğu gibi, bu tapınakların temel direkleri olma imtiyazına sahip olacaklar ve ölüleri için görevlerini yerine getireceklerdir. . . Ve bizler de atalarımızın Adem ile Havva’ya temizlenerek döndüklerine ilişkin vahiyler elde edecek ve Tanrı’nın tapınaklarına girerek onlar için görevlerimizi yerine getireceğiz.<0} {0>Then man will be sealed to man until the chain is made perfect back to Adam, so that there will be a perfect chain of Priesthood from Adam to the winding-up scene” (Discourses of Brigham Young, p. 116).<}0{>Sonra, zincir Adem’e kadar mükemmel hale gelene dek insanlar birbirlerine mühürlenecekler, böylece Adem’den son ana kadar mükemmel bir Rahiplik zinciri elde edilecektir” (Discourses of Brigham Young, sayfa 116).<0}

4. {0>He will complete the Resurrection.<}0{>Dirilişi tamamlayacaktır.<0} {0>Those who have obtained the privilege of coming forth in the Resurrection of the Just will rise from their graves.<}0{>Diriliş gününde geri gelme imtiyazına sahip olanlar mezarlarından dirileceklerdir.<0} {0>They will be caught up to meet the Savior as he comes down from heaven.<}0{>Onlar, Kurtarıcı’yı gökten gelişinde karşılamaya yetişeceklerdir.<0}

{0>After Jesus Christ rose from the dead, other righteous people who had died were also resurrected.<}0{>İsa Mesih ölümden dirilince, ölen diğer dürüst insanlar da dirilmişlerdir.<0} {0>They appeared in Jerusalem and also on the American continent (see Matthew 27:52--53; 3 Nephi 23:9). This was the beginning of the First Resurrection.<}0{>Yeruşalem’de ve Amerika kıtasında görülmüşlerdir (bkz. Matta 27:52--53; 3. Nefi 23:9). Bu Birinci Diriliş’in başlangıcıydı.<0} {0>Some people have been resurrected since then.<}0{>O zamandan beri bazı insanlar dirilmişlerdir.<0} {0>Those who already have been resurrected and those who will be resurrected at the time of his coming will all inherit the glory of the celestial kingdom (see D&C 76:50--70).<}0{>Halihazırda dirilmiş olanlar ve O’nun gelişi sırasında dirilecek olanların hepsi göksel krallığın görkemini miras alacaklardır (bkz. Ö&A 76:50--70).<0}

{0>After the beginning of the Millennium, those who will receive a terrestrial glory will be resurrected (see D&C 88:99; D&C 76:71--80). When all these people have been resurrected, the First Resurrection will be completed.<}0{>Milenyum’un başlangıcından sonra, Dünyasal bir görkemi elde edenler dirileceklerdir (bkz. Ö&A 88:99; Ö&A 76:71--80). Bütün bu insanlar dirilince, Birinci Diriliş sona erecektir.<0}

{0>The wicked who are living at the time of the second coming of the Lord will be destroyed in the flesh.<}0{>Rab’bin ikinci gelişi sırasında yaşayan kötüler, beden olarak yok olacaklardır.<0} {0>They, along with the wicked who are already dead, will have to wait until the end of the Millennium before they can come forth from their graves.<}0{>Onlar, mezarlarından dirilmeden önce, daha önce ölen diğer kötülerle birlikte Milenyumun sonuna kadar bekleyeceklerdir.<0} {0>At the end of the Millennium, the Second Resurrection will take place.<}0{>Milenyumun sonunda, İkinci Diriliş gerçekleşecektir.<0} {0>All of the remaining dead will rise to meet God.<}0{>Kalan bütün ölüler, Tanrı ile karşılaşmak için dirileceklerdir.<0} {0>They will either inherit the telestial kingdom or be cast into outer darkness with Satan (see D&C 76:32--33, 81--112).<}0{>Ya Yıldızsal krallığı miras alacaklar veya Şeytan ile birlikte dışarıdaki karanlığa kovulacaklardır (bkz. Ö&A 76:32--33, 81--112).<0}

5. {0>He will take his rightful place as king of heaven and earth.<}0{>O, cennetin ve yeryüzünün kralı olarak, doğru yerini alacaktır.<0} {0>When Jesus comes, he will establish his government on the earth.<}0{>İsa gelince, yeryüzünde egemenliğini kuracaktır.<0} {0>The Church will become part of that kingdom.<}0{>Kilise, krallığın bir parçası olacaktır.<0} {0>He will rule all the people of the earth in peace for a thousand years.<}0{>Yeryüzündeki bütün insanları bin yıl süreyle huzur içerisinde yönetecektir.<0}

{0>When Jesus Christ first came to the earth, he did not come in glory.<}0{>İsa Mesih yeryüzüne ilk geldiğinde, görkemle gelmemiştir.<0} {0>He was born in a lowly stable and laid in a manger of hay.<}0{>Mütevazı bir ahırda, bir hayvan yemliğinde dünyaya gelmişti.<0} {0>He did not come with great armies as the Jews had expected of their Savior.<}0{>Yahudilerin Kurtarıcıları’nın gelmesini bekledikleri gibi, büyük ordularla gelmemişti.<0} {0>Instead, he came saying, “Love your enemies, … do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you” (Matthew 5:44). He was rejected and crucified.<}0{>Aksine şu sözleri söyleyerek gelmişti: “Düşmanlarınızı sevin, . . .sizden nefret edenlere iyi davranın ve size zulmedenler için dua edin” (Matta 5:44). İstenmedi ve çarmıha gerildi.<0} {0>But he will not be rejected at his  second coming, “for every ear shall hear it, and every knee shall bow, and every tongue shall confess” that Jesus is the Christ (D&C 88:104). He will be greeted as “Lord of Lords and King of Kings.”<}0{>Ancak, ikinci gelişinde reddedilmeyecektir, “çünkü her kulak O’nu duyacak, her diz eğilecek ve her dil İsa’nın Mesih olduğunu itiraf edecektir” (Ö&A 88:104). O’na, “Rablerin Rab’bi ve Kralların Kralı” olarak hürmet edilecektir.<0} {0>He will be called “Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace” (Isaiah 9:6).<}0{>O’nun adı, Harika, Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba ve Barış Prensi” olacaktır (İşaya 9:6).<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Have members discuss some of the things the Lord will do when he comes the second time.<}0{>Sınıf üyelerine, Rab’bin ikinci gelişinde yapacağı şeylerden bazılarını müzakere ettirin. <0}

{0>How Will We Know When Jesus' Coming Is Near?<}0{>İsa’nın Gelişi’nin Yakın Olduğunu Nasıl Bileceğiz?<0}

{0>When Jesus was born, very few people knew that the Savior of the world had come.<}0{>İsa doğduğunda, birçok insan dünyanın Kurtarıcısının geldiğini biliyordu.<0} {0>When he comes again, there will be no doubt who he is.<}0{>Tekrar geldiğinde, O’nun kim olduğundan şüphe edilmeyecektir.<0} {0>No one knows the exact time that the Savior will come again.<}0{>Hiç kimse Kurtarıcı’nın tekrara geleceği zamanı tam olarak bilmemektedir.<0} {0>“Of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only” (Matthew 24:36).<}0{>“O günü ve saati ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir, Baba’dan başka kimse bilmez” (Matta 24:36).<0}

{0>The Lord used a parable to give us an idea of the time of his coming:<}0{>Rab, kendisinin geliş zamanı hakkında bize bir bilgi vermek için bir benzetme kullanmıştır: <0}

{0>“Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:<}0{>“İncir ağacından ders alın; Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız:<0}

{0>“So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors” (Mark 13:28--29).<}0{>“Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde, bilin ki yakındır, kapıdadır” (Markos 13:28--29).<0}

{0>The Lord has also given us some signs to let us know when his coming is near.<}0{>Rab ayrıca bize, kendisinin gelişinin yakın olduğunu bilmemizi sağlamak için bazı işaretler vermiştir.<0} {0>After revealing the signs, he cautioned:<}0{>Bu işaretleri vahiy ettikten sonra, şu ikazda bulunmuştur:<0}

{0>“Watch therefore:<}0{>“Bunun için uyanık kalın:<0} {0>for ye know not what hour your Lord doth come…<}0{>çünkü *Rab’binizin geleceği günü bilemezsiniz. . . <0}

{0>“Be ye also ready:<}0{>“Bunun için de hazır olun:<0} {0>for in such an hour as ye think not the Son of man cometh” (Matthew 24:42--44).<}0{>çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir” (Matta 24:42--44).<0}

{0>For more information about how we will know when Jesus' second coming is near, see chapter 41, “Signs of the Second Coming.”<}0{>İsa’nın ikinci gelişinin yakın olduğunu nasıl bileceğimize ilişkin daha fazla bilgi için, bakınız bölüm 41, “İkinci Gelişin İşaretleri.” <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Read Mark 13:1--29. How can we know when the Savior's coming is near?<}0{>Markos 13:1--29’u okuyun. Kurtarıcı’nın gelişinin yakın olduğunu nasıl bilebiliriz?<0}

{0>We Can Be Ready When the Savior Comes<}0{>Kurtarıcı Geldiğinde Hazır Olabiliriz<0}

{0>The best way we can prepare for the Savior's coming is to accept the teachings of the gospel and make them part of our lives.<}0{>Kurtarıcı’nın gelişine hazırlanabilmenin en iyi yolu, sevindirici haberin öğretilerini kabul etmek ve onları hayatımızın parçaları haline getirmektir.<0} {0>We should live each day the best we can, just as Jesus taught when he was on the earth.<}0{>Her günü, tıpkı İsa’nın yeryüzündeyken öğrettiği gibi, elimizden geldiğince iyi yaşamamız gerekir. <0} {0>We can look to the prophet for guidance and follow his counsel.<}0{>Rehberlik için peygambere bakabilir ve onun öğüdünü izleyebiliriz.<0} {0>We can live worthy to have the Holy Ghost guide us.<}0{>Bize rehberlik etmesi için Kutsal Ruh’a sahip olmak üzere layık bir hayat sürebiliriz.<0} {0>Then we will look forward to the Savior's coming with happiness and not with fear.<}0{>Sonra, mutlulukla ve korkmadan Kurtarıcı’nın gelişini bekleyeceğiz.<0} {0>The Lord said:<}64{>Rab şöyle demiştir:<0} {0>“Fear not, little flock, the kingdom is yours until I come.<}0{>“Korkma, küçük sürü, Ben gelinceye kadar krallık senindir.<0} {0>Behold, I come quickly.<}0{>İste, ben çabuk geldim.<0} {0>Even so.<}0{>Öyle oldu.<0} {0>Amen” (D&C 35:27).<}0{>Amin” (Ö&A 35:27).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Read Matthew 25:1--13. What are some things we can do to be ready when the Savior (the bridegroom) comes again?<}0{>Matta 25:1--13’ü okuyun. Kurtarıcı (damat) tekrar geldiğinde hazır olmak için yapabileceğimiz şeylerden bazıları nelerdir?<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>John 14:2--3; Matthew 26:64 (Jesus to prepare a place and come again)<}0{>Yuhanna 14:2--3; Matta 26:64 (İsa bir yer hazırlayacak ve geri gelecek)<0}

{0>Malachi 3:2--3; 4:1; D&C 64:23--25 (earth to be burned)<}0{>Malaki 3:2--3; 4:1; Ö&A 64:23--25 (yeryüzü yanacak)<0}

{0>D&C 133:41--51 (wicked to be destroyed)<}74{>Ö&A 133:41--51 (kötü yok olacak)<0}

{0>Matthew 13:40--43 (the Judgment predicted)<}77{>Matta 13:40--43 (Yargı günü haber verildi)<0}

{0>Romans 2:6--9; Revelation 20:12--13 (the Judgment)<}0{>Romalılar 2:6--9; Vahiy 20:12--13 (Yargı Günü)<0}

1. Korintliler 15:40--42; Ö&A 78; 88:17--35 (görkem *mertebeleri)<0}

{0>2 Corinthians 12:2 (a man was caught up to the third heaven)<}0{>2. Korintliler 12:2 (bir kişi üçüncü cennete yetişti)<0}

{0>D&C 43:29--30; 29:11 (the Savior's coming will usher in the Millennium)<}0{>Ö&A 43:29--30; 29:11 (Kurtarıcı Milenyum’da teşrif edecektir)<0}

{0>Articles of Faith 1:10 (Jesus to reign)<}0{>İman Maddeleri 1:10 (İsa hüküm sürecek)<0}

{0>Alma 11:43--44; Alma 40 (the Resurrection explained)<}0{>Alma 11:43--44; Alma 40 (Diriliş açıklandı)<0}

{0>Helaman 14:25 (the dead to rise)<}0{>Helaman 14:25 (ölüler dirilecek)<0}

{0>Zechariah 14:9; Revelation 11:15; 1 Nephi 22:24--26 (Jesus to reign as King)<}0{>Zekeriya 14:9; Vahiy 11:15; 1. Nefi 22:24--26 (İsa Kral olarak hüküm sürecek)<0}

{0>Jesus Christ will return to the earth in glory.<}0{>İsa Mesih, yeryüzüne görkemle dönecektir.<0}

Home -  Ev