Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>THE GATHERING OF THE HOUSE OF ISRAEL<}0{>İSRAİL EVİ’NİN BİRARAYA TOPLANMASI<0}

{0>Chapter 42<}100{>Bölüm 42<0}

{0>The House of Israel Are God's Covenant People<}0{>İsrail Evi Tanrı’nın Antlaşma Halkıdır<0}

{0>Jacob was a great prophet who lived hundreds of years before the time of Christ.<}0{>Yakup, Mesih’in zamanından yüzlerce yıl önce yaşamış, büyük bir peygamberdi.<0} {0>Because Jacob was faithful, the Lord gave him the special name of Israel, which means “a prince of God” (see Genesis 32:28). Jacob had twelve sons.<}0{>Yakup imanlı olduğu için, Rab kendisine, “Tanrı’nın bir prensi” anlamına gelen İsrail adını verdi (bkz. Yaratılış 32:28). Yakup’un on iki oğlu oldu.<0} {0>These sons and their families became known as the twelve tribes of Israel, or Israelites (see Genesis 49:28).<}0{>Bu oğullar ve onların aileleri on iki İsrail kabilesi veya İsrailliler olarak tanındılar (bkz. Yaratılış 49:28).<0}

{0>Jacob was a grandson of Abraham.<}0{>Yakup, İbrahim’in torunuydu.<0} {0>The Lord made an everlasting covenant with Abraham that was renewed with Jacob and his children (see Deuteronomy 32:7--9; see also chapter 15, “The Lord's Covenant People”).<}0{>Rab, İbrahim ile sonsuz bir antlaşma yaparak, bu antlaşmayı Yakup ve oğullarıyla yeniledi (bkz. Yasanın Tekrarı 32:7--9; ayrıca bkz. bölüm 15, “Rab’bin Antlaşma Halkı”). <0} {0>God promised that the Israelites would be his covenant people as long as they would obey his commandments (see Deuteronomy 28:9--10). They would be a blessing to all the nations of the world by taking the gospel and the priesthood to them.<}0{>Tanrı, emirlerine uydukları sürece, İsraillilerin kendisinin antlaşma halkı olacağını vaat etmiştir (bkz. Yasanın Tekrarı28:9--10). Sevindirici haberi ve rahipliği üstlerine alarak, bütün milletlere bir kutsama olacaklardı.<0} {0>Thus, they would keep their covenant with the Lord and he would keep his covenant with them.<}0{>Böylece, Rab ile yaptıkları antlaşmaları tutacaklar, O da onlarla yaptığı antlaşmalara uyacaktır.<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Discuss the promise of the Lord to make the Israelites his chosen people.<}0{>Rab’bin İsraillileri kendisinin seçilmiş insanları yapmak verdiği vaatleri müzakere edin.<0}

{0>The House of Israel Was Scattered<}83{>İsrail Evi Dağıldı<0}

{0>Again and again prophets of the Lord warned the house of Israel what would happen if they were wicked.<}0{>Rab’bin peygamberleri, eğer kötü olurlarsa, neler olacağı hakkında İsrail evini tekrar tekrar uyardılar.<0} {0>Moses prophesied, “And the Lord shall scatter thee among all people, from the one end of the earth even unto the other” (Deuteronomy 28:64).<}0{>Musa şu peygamberlik sözünü söyledi: “Rab sizi dünyanın bir ucundan bir ucuna, bütün halklar arasına dağıtacak” (Yasanın Tekrarı 28:64).<0}

{0>Gradually the Israelites began to break the commandments of God.<}0{>İsrailliler Tanrı’nın emirlerine büyük ölçüde karşı gelmeye başladılar.<0} {0>They fought among themselves and split into two kingdoms:<}0{>Kendi aralarında kavga ettiler ve iki krallığa ayrıldılar:<0} {0>the Northern Kingdom, called the kingdom of Israel, and the Southern Kingdom, called the kingdom of Judah.<}0{>Kuzey Krallığına İsrail krallığı, denildi ve Güney Krallığına, Yahuda Krallığı, denildi.<0} {0>Ten of the twelve tribes of Israel lived in the Northern Kingdom.<}0{>Oniki kabileden on tanesi Kuzey Krallığı’nda yaşadı.<0} {0>During a war they were conquered by their enemies and carried away into captivity.<}0{>Bir savaş sırasında, düşmanları tarafından istila edildiler ve tutsaklığa mahkum oldular.<0} {0>Some of them later escaped into the lands of the north and became lost to the rest of the world.<}0{>İçlerinden bazıları kuzey ülkelerine kaçtılar ve dünyanın geri kalan kısmında kayboldular. <0}

{0>About one hundred years after the capture of the Northern Kingdom, the Southern Kingdom was conquered.<}0{>Kuzey Krallığı’nın yok olmasından yaklaşık yüz yıl sonra, Güney Krallığı istila edildi.<0} {0>The capital city of Jerusalem was destroyed in 586 b.c., and the remaining two tribes of Israel were taken captive.<}0{>Başkent Yeruşalem M.Ö. 586 yılında yok oldu ve İsraillilerin kalan iki kabilesi esir alındı.<0} {0>Later, some of the members of these tribes returned and rebuilt Jerusalem.<}0{>Sonra, bu kabilelerin bazı üyeleri geri dönerek, Yeruşalem’i yeniden inşa ettiler.  <0} {0>Just before Jerusalem was destroyed, Lehi and his family left the city and settled in the Americas.<}0{>Yeruşalem yok edilmeden hemen önce, Lehi ve ailesi şehri terk etmişler ve Amerika’ya yerleşmişlerdi.<0} {0>The Lamanites are descendants of Lehi's people.<}0{>Lamanlılar, Lehi halkının torunlarıdır.<0}

{0>After the time of Christ, Jerusalem was again destroyed, this time by Roman soldiers.<}0{>Mesih’ten sonra, Yeruşalem tekrar, bu sefer Romalı askerler tarafından yok edildi.<0} {0>The Jews were scattered over much of the world.<}0{>Yahudiler, dünyanın hemen her yerine dağıldılar.<0} {0>Today Israelites are found in all countries of the world.<}0{>Günümüzde, hemen her ülkede İsrailliler bulunmaktadır.<0} {0>Many of these people do not know that they are descended from the ancient house of Israel.<}0{>Bu insanlardan çoğu, kendilerinin eski İsrail evinin torunları olduklarını bilmemektedirler.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Have class members list the important events that are part of the scattering of the house of Israel.<}0{>Sınıf üyelerine İsrail evinin dağılmasının parçası olan önemli olayları sıralattırın.<0}

{0>The House of Israel Must Be Gathered<}0{>İsrail Evi Bir araya Toplanmalıdır<0}

{0>The Lord promised that the Israelites, his covenant people, would someday be gathered:<}0{>Rab, kendisinin antlaşma halkı olan İsraillilerin bir gün bir araya toplanacaklarını vaat etti:<0} {0>“I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them” (Jeremiah 23:3).<}0{>“Sürmüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim” (Yeremya 23:3). <0}

{0>The Lord has some important reasons for gathering the Israelites.<}0{>Rab’bin İsraillileri bir araya toplamak için önemli bazı sebepleri vardır.<0} {0>The people of Israel need to learn the teachings of the gospel and prepare themselves to meet the Savior when he comes again.<}0{>İsrail halkının sevindirici haberin öğretilerini öğrenmeye ve Kurtarıcı tekrar geldiğinde O’nu karşılamaya hazır olmaya ihtiyaçları vardır. <0} {0>The Israelites have the responsibility of building temples and performing sacred ordinances for ancestors who died without having this opportunity.<}0{>İsrailliler, tapınaklar inşa etme ve bu şansı elde etmeden ölen ataları için kutsal törenler düzenleme sorumlulukları vardır.<0} {0>The covenant people of God must take the gospel to all nations.<}0{>Tanrı’nın antlaşma halkı, sevindirici haberi bütün milletlere taşımalıdır.<0} {0>They must fulfill the covenant to be a blessing to all the world.<}0{>Antlaşmanın bütün dünya için bir kutsama olmasını sağlamalıdırlar.<0}

{0>The power and authority to direct the work of gathering the house of Israel was given to Joseph Smith by the prophet Moses, who appeared in 1836 in the Kirtland Temple (see D&C 110:11). Since that time, each prophet has held the keys for the gathering of the house of Israel, and this gathering has been an important part of the Church's work.<}0{>İsrail evinin bir araya toplanması gücü ve bu işin idaresi yetkisi, 1836 yılında Kirtland Tapınağı’nda görünen Musa peygamber tarafından Joseph Smith’e verilmiştir.<0} {0>The house of Israel is now being gathered as they accept the restored gospel and serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob (see Deuteronomy 30:1--5).<}0{>İade edilen sevindirici haberi kabul edip, İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısı’na hizmet ettikçe, şimdi İsrail’in evi bir araya toplanmaya başlamıştır (bkz. Yasa’nın Tekrarı 30:1--5).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>List some of the reasons why the house of Israel must be gathered.<}77{>İsrail evinin bir araya toplanmasının sebeplerinden bazılarını sıralayınız.<0}

How Will the House of Israel Be Gathered?<}88{>İsrail Evi Nasıl Bir araya Toplanacaktır?<0}

{0>The Israelites are to be gathered spiritually first and then physically.<}0{>İsrailliler önce ruhsal olarak sonra da fiziksel olarak bir araya toplanacaklardır.<0} {0>They are gathered spiritually when they join The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.<}0{>İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesine katılarak, ruhsal olarak bir araya toplanmışlardır.<0} {0>This spiritual gathering began during the time of the Prophet Joseph Smith and continues today all over the world.<}0{>Ruhsal toplanma, Peygamber Joseph Smith zamanında başlamış olup günümüzde dünyanın her tarafında devam etmektedir.<0} {0>Converts to the Church are Israelites either by blood or adoption.<}0{>Kilise’de doğru inanca dönenler, ya kan yoluyla ya da kabul ederek İsrailli olurlar.<0} {0>They belong to the family of Abraham and Jacob (see Abraham 2:9--11; Galatians 3:26--29).<}0{>Onlar, İbrahim ile Yakup’un ailelerine mensupturlar (bkz. İbrahim 2:9--11; Galatyalılar 3:26--29).<0}

{0>President Joseph Fielding Smith said:<}0{>Başkan Joseph Fielding Smith şöyle demiştir: <0} {0>“There are many nations represented in the … Church… They have come because the Spirit of the Lord rested upon them; … receiving the spirit of gathering, they have left everything for the sake of the gospel” (Doctrines of Salvation, 3:256).<}0{>Kilise’de temsil edilen birçok millet vardır. . .  Onlar geldiler, çünkü Rab’bin Ruhu onların üzerindeydi; . . . bir araya toplanma ruhunu elde edince, sevindirici haber uğruna her şeyden vazgeçtiler” (Doctrines of Salvation, 3:256).<0}

{0>The physical gathering of Israel means that the Israelites will be “gathered home to the lands of their inheritance, and shall be established in all their lands of promise” (see 2 Nephi 9:2). The tribes of Ephraim and Manasseh will be gathered to the land of America.<}0{>İsrail’in fiziksel olarak bir araya toplanması, İsraillilerin “kendilerine miras kalan topraklarda bir araya toplanarak, kendilerine vaat edilen topraklarda yerleşmeleridir” (bkz. 2. Nefi 9:2). *Efraim ile *Manasey’in kabileleri Amerika kıtasında toplanacaktır.<0} {0>The tribe of Judah will return to the city of Jerusalem and the area surrounding it.<}0{>Yahuda’nın kabilesi, Yeruşalem şehri ile civarındaki alanlara geri dönecektir.<0} {0>The ten lost tribes will receive from the tribe of Ephraim their promised blessings (see D&C 133:26--35).<}0{>Kaybolan on kabile, Efraim’in kabilesinden vaat edilen kutsamaları alacaktır (bkz. Ö. ve. A. 133:26--35).<0}

{0>When the Church was first established, the Saints were instructed to gather in Ohio, then Missouri, and then the Salt Lake Valley.<}0{>Kilise ilk kurulduğunda, Azizlerin Ohio’da, sonra Missouri’de ve sonra Salt Lake Vadisinde bir araya toplanmaları talimatı verilmiştir.<0} {0>Today, however, modern prophets have taught that Church members are to build up the kingdom of God in their own lands.<}0{>Bununla birlikte, günümüzde, çağa uygun peygamberler Kilise üyelerinin Tanrı’nın krallığını kendi ülkelerinde kuracaklarını öğretmektedirler.<0} {0>Elder Bruce R.<}64{>Yaşlı Bruce R.<0} {0>McConkie said:<}0{>McConkie şöyle demiştir:<0}

{0>“Every stake on earth is the gathering place for the lost sheep of Israel who live in its area.<}0{>“Yeryüzündeki her destek, kendi alanlarında yaşayan İsrail’in kayıp koyunlarının bir araya toplanma yeridir.<0}

{0>“The gathering place for Peruvians is in the stakes of Zion in Peru, or in the places which soon will become stakes.<}0{>“”Perulular için Sion’un Peru’daki destekleridir veya yakın zamanda destek olacak yerlerdir.<0} {0>The gathering place for Chileans is in Chile; for Bolivians it is in Bolivia; for Koreans it is in Korea; and so it goes through all the length and breadth of the earth.<}0{>Şilililer için bir araya toplanma yeri Şili’dedir; Bolivyalılar için Bolivya’da; Koreliler için Kore’de; böylece yeryüzünün her tarafına gider.<0} {0>Scattered Israel in every nation is called to gather to the fold of Christ, to the stakes of Zion, as such are established in their nations” (“Come:<}0{>Her millete dağılan İsrail, kendi milletlerinde kurulan Sion desteklerine gelerek,  Mesih’in sürüsünde toplanmaya çağırılmışlardır” (“Come:<0} {0>Let Israel Build Zion,” Ensign, May 1977, p. 118).<}0{>Let İsrael Build Zion,” Ensign, Mayıs 1977, sayfa 118).<0}

{0>The physical gathering of Israel will not be complete until the second coming of the Savior (see Joseph Smith---Matthew 1:37). Then the Lord's promise will be fulfilled:<}0{>İsrail’in fiziksel olarak bir araya toplanması, Kurtarıcı’nın ikinci gelişine kadar tamamlanmayacaktır (bkz. Joseph Smith---Matta 1:37). Sonra Rab’bin vaadi gerçekleşecektir.<0}

{0>“Behold, the days come, saith the Lord, that it shall no more be said, The Lord liveth, that brought up the children of Israel out of the land of Egypt;<}0{>“İşte, artık insanların İsrail halkını Mısır’dan çıkaran Rab’bin varlığı hakkı için demeyeceği günler geliyor, dedi Rab;<0}

{0>“But, the Lord liveth, that brought up the children of Israel from the land of the north, and from all the lands whither he had driven them:<}0{>Bunun yerine, İsrail halkını kuzey ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür ülkelerden geri getiren Rab’bin varlığı hakkı için, diyecekler; <0} {0>and I will bring them again into their land that I gave unto their fathers” (Jeremiah 16:14--15).<}0{>çünkü atalarına vermiş olduğum toprakları onlara geri getireceğim” (Yeremya 16:14--15).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>In what two ways will the house of Israel be gathered?<}0{>İsrail evi hangi iki yolla bir araya toplanacaktır?<0} {0>Discuss each of these.<}70{>Bunların her birini müzakere edin.<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>Genesis 17:1--8 (God's covenant with Abraham)<}0{>Yaratılış 17:1--8 (Tanrı’nın İbrahim ile yaptığı antlaşma)<0}

{0>2 Kings 17 (Northern Kingdom taken captive)<}0{>2. Krallar 17 (Kuzey Krallığı esir alındı)<0}

{0>2 Chronicles 36:11--20 (Southern Kingdom taken captive)<}83{>2. Tarihler 36:11--20 (Güney Krallığı esir alındı)<0}

{0>James 1:1 (twelve tribes scattered abroad)<}0{>Yakup 1:1 (Oniki kabile dünyaya dağıldı)<0}

{0>1 Nephi 10:12--13 (Nephite migration was part of the scattering)<}0{>1. Nefi 10:12--13 (Nefililer’in göçü dağılmanın bir parçasıdır)<0}

{0>Jeremiah 3:14--18 (one from a city, two from a family)<}0{>Yeremya 3:14--18 (bir şehirden bir tane, bir aileden iki tane)<0}

{0>Jeremiah 31:7--14 (lost tribes to come from the north countries)<}0{>Yeremya 31:7--14 (kuzey ülkelerinden gelen kayıp kabileler)<0}

{0>Ezekiel 20:33--36 (Israel will be gathered from all countries)<}0{>Hezekiel 20:33--36 (bütün ülkelerden İsrail biraya toplanacaktır)<0}

{0>3 Nephi 20:29--46 (Jews will be gathered to Jerusalem)<}0{>3. Nefi 20:29--46 (Yahudiler Yeruşalem’de bir araya toplanacaklardır)<0}

{0>3 Nephi 21:26--29 (gathering starts with restoration of the gospel)<}0{>3. Nefi 21.26--29 (bir araya toplanma, sevindirici haberin iade edilmesiyle başlar)<0}

{0>D&C 133:26--34 (ten tribes to return from the north)<}0{>Ö&A 133:26--34 (kuzeyden geri dönen on kabile)<0}

{0>Isaiah 11:11--13 (the Lord will recover his people)<}0{>İşaya 11:11--13 (Rab halkını korur)<0}

{0>Revelation 18:4--8 (a voice will proclaim the gathering)<}0{>Vahiy 18:4--8 (bir ses biraya toplanıldığını duyuracaktır)<0}

{0>D&C 133:6--15 (Gentiles to Zion, Jews to Jerusalem)<}0{>Ö&A 133:6--15 (Yahudi olmayan uluslar Sion’a, Yahudiler Yeruşalem’e)

{0>Jacob blessed his sons and prophesied what would happen to their descendants in the last days.<}0{>Yakup oğullarını kutsadı ve onlara son zamanlarda torunlarına neler olacağı hakkında peygamberlik sözü söyledi.<0}

 Home -  Ev