Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>THE SECOND COMING OF JESUS CHRIST<}0{>İSA MESİH’İN İKİNCİ GELİŞİ<0}

{0>Unit Nine<}0{>Ünite Dokuz<0}

{0>SIGNS OF THE SECOND COMING<}81{>İSA MESİH’İN İKİNCİ GELİŞİNİN İŞARETLERİ<0}

{0>Chapter 41<}0{>Bölüm 41<0}

{0>Jesus Christ Will Return to the Earth<}0{>İsa Mesih Yeryüzüne Dönecektir<0}

{0>The Savior told Joseph Smith, “I will reveal myself from heaven with power and great glory … and dwell in righteousness with men on earth a thousand years, and the wicked shall not stand” (D&C 29:11; see also chapters 43 and 44, “The Second Coming of Jesus Christ” and “The Millennium”).<}0{>Kurtarıcı, Joseph Smith’e şöyle demiştir: “Güç ve büyük görkemle kendimi cennetten bildireceğim. . . ve insanlarla yeryüzünde bin yıl dürüstlük içinde yaşayacağım ve kötüler kalmayacak” (Ö. ve A. 29:11; ayrıca bkz. bölüm 43:44, “İsa Mesih’in İkinci Gelişi” ve “Milenyum”).<0} {0>Jesus has told us that certain signs and events will warn us when the time of his second coming is near.<}0{>İsa bize, kendisinin ikinci gelişi yaklaştığında, belirli işaretlerin ve olayların bizi uyaracağını anlatmıştır.<0} {0>This second coming is also called “the great and dreadful day of the Lord” (D&C 110:16).<}0{>Bu ikinci geliş ayrıca, “Rab’bin büyük ve müthiş günü,” olarak adlandırılır (Ö. ve A. 100:16).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Read Acts 1:9--11. What great truth did the two angels tell the Apostles?<}0{>Elçilerin İşleri 1:9--11’i okuyun. İki melek Havarilere hangi büyük gerçeği anlattılar?<0}

{0>Signs Will Tell Us of Jesus' Coming<}0{>İşaretler Bize İsa’nın Gelişini Anlatacak<0}

{0>For thousands of years, followers of Jesus have looked forward to the Second Coming as a time of peace and joy.<}0{>Binlerce yıl, İsa’nın izinden gidenler, İkinci Gelişe bir barış ve huzur zamanı olarak baktılar.<0} {0>But before the Savior comes, the people of the earth will experience great trials and calamities.<}0{>ancak, Kurtarıcı gelmeden önce, yeryüzündeki insanlar büyük sıkıntıları ve afetleri tecrübe edeceklerdir.<0} {0>Our Heavenly Father wants us to be prepared for these troubles.<}0{>Cennetteki Babamız, bizden bu sorunlara hazırlıklı olmamızı ister.<0} {0>He also expects us to be spiritually ready when the Savior comes in his glory.<}0{>Ayrıca, Kurtarıcı görkemiyle geldiğinde, ruhsal olarak da hazır olmamızı bekler.<0} {0>Therefore, he has given us signs, which are events that will tell us when the Savior's second coming is near.<}0{>Bu sebeple bize, Kurtarıcı’nın İkinci Gelişi’nin yakın olduğunu anlatan olaylardan oluşan işaretler vermiştir.<0} {0>Throughout the ages God has revealed these signs to his prophets.<}0{>Asırlar boyunca, Tanrı bu işaretleri peygamberlerine yollamıştır.<0} {0>He has said that all faithful followers of Christ will know what the signs are and will be watching for them (see D&C 45:39). If we are obedient and faithful, we will study the scriptures and know of the signs.<}0{>O, Mesih’in bütün imanlı takipçilerinin işaretlerin ne olduğunu bileceklerini ve onları izleyeceklerini söylemiştir (bkz. Ö. ve A. 45:39). Eğer itaatkar ve imanlıysak, kutsal yazıları çalışacak ve işaretleri öğreneceğiz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Why is it important to know the signs of the Second Coming?<}0{>İkinci Gelişin işaretlerini bilmek neden önemlidir?<0}

{0>How may we know the signs?<}0{>İşaretleri nasıl öğrenebiliriz?<0}

{0>What Are the Signs Foretelling Jesus Christ's Coming?<}0{>İsa Mesih’in Gelişini Önceden Bildiren İşaretler Nelerdir?<0}

{0>Some of the signs foretelling the second coming of Jesus Christ have already been or are now being fulfilled.<}0{>İsa Mesih’in ikinci gelişini önceden bildiren işaretlerin bazıları tamamlanmış ve bazıları da tamamlanmak üzeredir.<0} {0>Others will be fulfilled in the future.<}0{>Diğerleri gelecekte tamamlanacaktır.<0}

{0>Wickedness, War, and Turmoil<}0{>Kötülük, Savaş ve Karmaşa<0}

{0>Many of the signs are terrifying and dreadful.<}0{>İşaretlerden bazıları korkunç ve müthiştir.<0} {0>The prophets have warned that the earth will experience great turmoil, wickedness, war, and suffering.<}0{>Peygamberler, yeryüzünde büyük karmaşanın, kötülüğün, savaşın ve acının tecrübe edileceği hakkında uyarılmışlardır.<0} {0>The prophet Daniel said that the time before the Second Coming would be a time of trouble such as the earth has never known (see Daniel 12:1). The Lord said, “The love of men shall wax cold, and iniquity shall abound” (D&C 45:27). “And all things shall be in commotion; and … fear shall come upon all people” (D&C 88:91). We can expect earthquakes, disease, famines, great storms, lightnings, and thunder (see Matthew 24:7; D&C 88:90). Hailstorms will destroy the crops of the earth (see D&C 29:16).<}0{>Peygamber Daniel, İkinci Geliş’ten önce, yeryüzünde daha önce hiç görülmemiş, sıkıntılı bir zaman olacağını söyledi (bkz. Daniel 12:1). Rab şöyle dedi: “İnsanların sevgisi giderek azalacak ve haksızlık bol olacaktır” (Ö. ve A. 45:27). “Ve her şey gürültülü olacak; ve . . . bütün insanlar korku duyacaklar” (Ö. ve A. 88:91). Depremleri, hastalıkları, kıtlıkları, büyük fırtınaları, şimşekleri ve gök gürültülerini bekleyebiliriz (bkz. Matta 24:7; Ö. ve A. 88:90). Dolu fırtınaları yeryüzündeki ekinleri mahvedecektir (bkz. Ö. ve A. 29:16).<0}

{0>Jesus told his disciples that war would fill the earth:<}0{>İsa öğrencilerine, yeryüzünü savaşların dolduracağını söyledi.<0} {0>“Ye shall hear of wars and rumours of wars… For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom” (Matthew 24:6--7). These wars will continue until a great and final war, the most destructive the world has known.<}0{>“Savaş gürültüleri ve savaş haberleri duyacaksınız. . . Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak” (Matta 24:6--7). Bu savaşlar, dünyanın en yıkıcı savaş olan büyük ve nihai savaşa kadar devam edecektir.<0} {0>In the midst of this war the Savior will appear.<}0{>Bu savaşın ortasında, Kurtarıcı ortaya çıkacak.<0} {0>(See Bruce R.<}0{>(Bkz. Bruce R:<0} {0>McConkie, Mormon Doctrine, p. 732.)<}0{>McConkie, Mormon Doctrine, sayfa 732.)<0}

{0>Many of these signs are being fulfilled.<}0{>Bu işaretlerden birçoğu gerçekleşmiştir.<0} {0>Wickedness is everywhere.<}0{>Kötülük her yerdedir.<0} {0>Nations are constantly at war.<}0{>Uluslar sürekli olarak savaş halindeler.<0} {0>Earthquakes and other calamities are occurring.<}0{>Depremler ve diğer felaketler meydana geliyor.<0} {0>Many people now suffer from devastating storms, drought, hunger, and diseases.<}0{>Şimdi pek çok insan fırtınalardan, kuraklıktan, açlıktan ve hastalıklardan mahvolmaktadır.<0} {0>We can be certain that these calamities will become more severe before the Lord comes.<}0{>Bu felaketlerin, Rab’bin gelmesinden önce daha da şiddetleneceğinden emin olabiliriz.<0}

{0>However, not all the events preceding the Second Coming are dreadful.<}0{>Bununla birlikte, İkinci Gelişi işaret eden olayların hepsi de korkunç değildir.<0} {0>Many of them bring joy to the world.<}0{>Birçokları dünyaya sevinç getirir.<0}

{0>The Restoration of the Gospel<}0{>Sevindirici Haberin İade Edilmesi<0}

{0>The Lord said, “Light shall break forth among them that sit in darkness, and it shall be the fulness of my gospel” (D&C 45:28). Prophets of old foretold the restoration of the gospel.<}0{>Rab şöyle demiştir: “Karanlıkta oturanların üzerine ışık saçılacak ve bu sevindirici haberimin tamamlanışı olacaktır” (Ö. ve A. 45:28). Eski peygamberler, sevindirici haberin iade edileceğinden bahsetmişlerdir.<0} {0>The Apostle John saw that the gospel would be restored by an angel (see Revelation 14:6--7). In fulfillment of this prophecy, the angel Moroni and other heavenly visitors brought the gospel of Jesus Christ to Joseph Smith.<}0{>Havari Yuhanna, sevindirici haberin bir melek tarafından iade edileceğini görmüştür (bkz. Vahiy 14:6--7). Bu peygamberliğin yerine gelişi sırasında, melek Moroni ve cennetten gelen diğer ziyaretçiler, İsa Mesih’in sevindirici haberini Joseph Smith’e verdiler.<0}

{0>Mormon Kitabı’nın Gelişi<0}

{0>The Lord told the Nephites of another sign:<}0{>Rab Nefililer’e başka bir işaretten bahsetti:<0} {0>the Book of Mormon would come to their descendants (see 3 Nephi 21). In Old Testament times the prophets Isaiah and Ezekiel foresaw the coming of the Book of Mormon (see Isaiah 29:4--18; Ezekiel 37:16--20). These prophecies are now being fulfilled.<}0{>Mormon Kitabı onların torunlarına gelecekti (bkz. 3. Nefi 21). Eski Antlaşma zamanında, İşaya ve Hezekiel peygamberler, Mormon Kitabı’nın gelişini önceden bildirmişlerdir (bkz. İşaya 29:4--18; Hezekiel 37:16--20). Bu peygamberlik sözleri şimdi yerine gelmiştir.<0} {0>The Book of Mormon has been brought forth and is being taken to all the world.<}0{>Mormon Kitabı gönderildi ve bütün dünyaya yayılmaktadır.<0}

{0>The Gospel Preached to All the World<}0{>Sevindirici Haber Bütün Dünyaya Vaaz Edildi<0}

{0>Another sign of Jesus' coming is that the “gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations” (Matthew 24:14). All people will hear the fulness of the gospel in their own language (see D&C 90:11). Ever since the restoration of the Church, missionaries have preached the gospel.<}0{>İsa’nın gelişine ilişkin bir başka işaret, “krallığın sevindirici haberi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacaktır” (Matta 24:14).Bütün insanlar sevindirici haberin tamamını kendi dillerinde duyacaklardır (bkz. Ö. ve A. 90:11). Kilise’nin iade edilişinden beri, misyonerler sevindirici haberi vaaz etmektedirler.<0} {0>The missionary effort has increased until now tens of thousands of missionaries preach in many countries of the world in many languages.<}0{>Misyonerliğin etkisi artmış ve şimdiye kadar on binlerce misyoner, dünyanın pek çok ülkesinde, birçok dilde vaaz vermişlerdir.<0} {0>Before the Second Coming, the Lord will provide a way to bring the truth to all nations.<}0{>İkinci Geliş’ten önce, Rab gerçeğin bütün milletlere verilmesi için bir yol sağlayacaktır.<0}

{0>The Coming of Elijah<}60{>Eliya’nın Gelişi<0}

{0>The prophet Malachi predicted that before Christ came the second time, the prophet Elijah would visit the earth.<}0{>Peygamber Malaki, Mesih’in ikinci gelişinden önce, peygamber Eliya’nın yeryüzünü ziyaret edeceğini bildirmiştir.<0} {0>Elijah would restore the sealing powers so families could be sealed together.<}0{>Eliya, mühürleme gücünü iade edecek, böylece aileler birbirlerine mühürlenebileceklerdir.<0} {0>He would also inspire people to be concerned about their ancestors and descendants (see Malachi 4:5--6; D&C 2). The prophet Elijah came to Joseph Smith in April 1836. Since that time, interest in genealogy and family history has grown rapidly.<}0{>Ayrıca insanlara, atalarıyla ve torunlarıyla ilgilenmeleri için ilham verecektir (bkz. Malaki 4:5--6; Ö. ve A. 2). Peygamber Eliya, Nisan 1836’da Joseph Smith’e göründü. O zamandan beri, soy kütüğüne ve aile tarihçesine duyulan ilgi hızla arttı.<0} {0>We are also able to perform sealing ordinances in the temples for the living and the dead.<}0{>Ayrıca, hem yaşayanlar hem de ölüler için tapınaklarda mühürleme kutsal töreni gerçekleştirebiliyoruz.<0}

{0>The Lamanites Will Become a Great People<}0{>Lamanlılar Büyük Bir Halk Olacaktır<0}

{0>The Lord said that when his coming was near, the Lamanites would become a righteous and respected people.<}0{>Rab, kendisinin gelişi yaklaştığında, Lamanlılar’ın dürüst ve saygı duyulan bir halk olacağını söyledi.<0} {0>He said, “Before the great day of the Lord shall come, … the Lamanites shall blossom as the rose” (D&C 49:24). Great numbers of Lamanites in North and South America and the South Pacific are now receiving the blessings of the gospel.<}0{>O, şöyle dedi: “Rab’bin büyük günü gelmeden önce, . . . Lamanlılar gül gibi tomurcuklanacaklardır” (Ö. ve A. 49:24). Güney ve Kuzey Amerika ile Güney Pasifik’teki büyük sayıda Lamanlı şimdi sevindirici haberin kutsamalarını almaktadır. <0}

{0>Building of the New Jerusalem<}0{>Yeni Yeruşalem’in Kurulması<0}

{0>Near the time of the coming of Jesus, the faithful Saints will build a righteous city, a city of God, called the New Jerusalem.<}0{>İsa’nın gelişine yakın, imanlı Azizler, Yeni Yeruşalem adına, dürüst bir şehir, Tanrı’nın bir şehrini kuracaklardır.<0} {0>Jesus Christ himself will rule there.<}0{>Orada, İsa Mesih kendisi hüküm sürecektir.<0} *{0>(See 3 Nephi 21:23--25.) The Lord said the city will be built in the state of Missouri in the United States (see D&C 84:3--4).<}0{>Bkz. 3. Nefi 21:23--25). Rab bu şehrin, Birleşik Devletler’de Missouri Eyaleti’nde inşa edileceğini söyledi (bkz. Ö. ve A. 84:3--4).<0}

{0>These are only a few of the signs that the Lord has given us.<}0{>Bunlar, Rab’bin bize verdiği örneklerden sadece bir kaçıdır.<0} {0>The scriptures describe many more.<}0{>Kutsal yazılarda çok daha fazlası anlatılmaktadır.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>List some of the signs of the Second Coming.<}0{>İkinci Geliş’in işaretlerinden bazılarını sıralayın.<0} {0>Discuss each one.<}0{>Her birini müzakere edin.<0}

{0>Knowing the Signs of the Times Can Help Us<}0{>Zamanların İşaretlerini Bilmek Bize Yardımcı Olabilir<0}

{0>No one except our Heavenly Father knows exactly when the Lord will come.<}0{>Cennetteki Babamız hariç, hiç kimse Rab’bin tam olarak ne zaman geleceğini bilmemektedir.<0} {0>The Savior taught this with the parable of the fig tree.<}0{>Rab bunu, bir incir ağacı benzetmesiyle öğretmiştir:<0} {0>He said that when we see a fig tree putting forth leaves, we can tell that summer will soon come.<}0{>O, incir ağacı yapraklarını açmaya başlayınca, yakında yazın geleceğini söyleyebiliriz, demiştir.<0} {0>Likewise, when we see the signs described in the scriptures, we can know that his coming is near.<}0{>Benzer şekilde, kutsal yazılarda tanımlanan işaretleri görünce, O’nun gelişinin yakın olduğunu bilebiliriz.<0} {0>(See Matthew 24:32--33.)<}0{>(Bkz. Matta 24:32--33.)<0}

{0>The Lord gave these signs to help us.<}0{>Rab bu işaretleri bize yardımcı olmak için vermiştir.<0} {0>We can put our lives in order and prepare ourselves and our families for those things yet to come.<}0{>Hayatımızı düzene sokabilir ve hem kendimizi hem de ailemizi henüz gelmemiş olan şeylere hazırlayabiliriz.<0}

{0>We do not need to worry about the calamities but can look forward to the coming of the Savior and be glad.<}0{>Felaketler için endişelenmemize gerek yoktur ancak, Kurtarıcı’nın gelişini bekleyebilir ve memnun olabiliriz.<0} {0>The Lord said, “Be not troubled, for, when all these things [the signs] shall come to pass, ye may know that the promises which have been made unto you shall be fulfilled” (D&C 45:35). He said those who are righteous when he comes will not be destroyed “but shall abide the day.<}0{>Rab şöyle demiştir: “Bu işaretler gerçekleştiğinde endişelenmeyin, size vaat ettiğim her şeyin yerine geleceğini bilin” (Ö. ve A. 45:35). O, kendisi geldiğinde dürüst olanların yok olmayacaklarını söyledi, “ama güne devam edeceklerdir.<0} {0>And the earth shall be given them for an inheritance; … and their children shall grow up without sin… For the Lord shall be in their midst, and his glory shall be upon them, and he will be their king and their lawgiver” (D&C 45:57--59).<}0{>Ve yeryüzü bir miras olarak onlara verilecektir; . . . ve onların çocukları günahsız yetişecekler. . . Çünkü Rab aralarında olacak ve görkemi onların üzerinde olacak ve hem onların kralı hem de kanun yapıcısı olacaktır” (Ö. ve A. 45:57--59).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>How can knowing the signs of the Second Coming help us?<}82{>İkinci Geliş’in işaretlerini bilmek bize nasıl yardımcı olabilir?<0}

{0>Additional Scriptures<}0{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>1 Corinthians 15:22--28 (the end cometh; death is done away)<}0{>1. Korintliler 15:22--28 (son geldi; ölüm yok oldu)<0}

{0>Matthew 16:1--4 (discern signs of the times)<}0{>Matta 16:1--4 (zamanların işaretlerini fark edin)<0}

{0>Matthew 24 (signs of the Second Coming)<}83{>Matta 24 (İkinci Geliş’in işaretleri)<0}

{0>1 Thessalonians 5:1--6 (watch for the signs and prepare)<}0{>1. Selanikliler 5:1--6 (işaretleri izleyin ve hazırlanın)<0}

{0>D&C 38:30 (prepare so we might not fear)<}0{>Ö. ve A. 38:30 (hazırlanın böylece korkmayız)<0}

{0>D&C 68:11 (we can know the signs)<}0{>Ö. ve A. 68:11 (işaretleri bilebiliriz)<0}

{0>There are many signs that the second coming of the Lord is near.<}0{>Rab’bin ikinci gelişinin yakın olduğuna dair birçok işaret vardır.<0}

Home -  Ev