Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>TEMPLE WORK AND FAMILY HISTORY<}0{>TAPINAK İŞİ VE AİLE TARİHÇESİ<0}

{0>Chapter 40<}0{>Bölüm 40<0}

{0>The atonement of Jesus Christ assures each of us that we will be resurrected and live forever.<}0{>İsa Mesih’in kefareti, her birimizin dirileceği ve sonsuza dek yaşayacağı konusunda bizi temin eder.<0} {0>But if we are to live forever with our families in Heavenly Father's presence, we must do all that the Savior commands us to do.<}0{>Ancak, eğer Cennetteki Baba’nın huzurunda ailemizle birlikte yaşayacaksak, Kurtarıcı’nın bize yapmamızı emrettiği her şeyi yapmamız gerekir.<0} {0>This includes being baptized and receiving the ordinances of the temple.<}0{>Bu, vaftiz olmayı ve tapınak kutsal törenlerini almayı da içerir.<0}

{0>As members of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we have each been baptized by one having the proper priesthood authority.<}0{>İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi üyeleri olarak, hepimiz uygun rahiplik yetkisine sahip birisi tarafından vaftiz edildik.<0} {0>Each of us may also go to the temple to receive the saving priesthood ordinances performed there.<}0{>Ayrıca, her birimiz tapınağa gidebilir ve orada gerçekleştirilen kurtarıcı rahiplik kutsal törenlerini alabiliriz.<0} {0>But many of God's children have not had these same opportunities.<}0{>Ancak, Tanrı’nın çocuklarının çoğu bu fırsata sahip değildir.<0} {0>They lived at a time when the gospel was not available to them.<}0{>Onlar, sevindirici haberin kendilerine ulaştırılmadığı zamanlarda yaşamışlardır.<0}

{0>Heavenly Father wants all of his children to return and live with him.<}0{>Cennetteki Babamız, bütün çocuklarının geri dönerek kendisiyle birlikte yaşamalarını ister.<0} {0>For those who died without baptism or the temple ordinances, he has provided a way for this to happen.<}0{>Vaftiz olmadan veya tapınak kutsal törenlerini almadan ölenler için, bunu gerçekleştirecek bir yol sağlamıştır.<0} {0>He has asked us to perform ordinances for our ancestors in the temples.<}0{>Atalarımız için tapınaklarda kutsal törenler düzenlememizi istemiştir.<0}

{0>Discussion<}0{>Müzakere<0}

{0>What blessings does the Savior's atonement provide for us?<}0{>Kurtarıcı'nın kefareti bize hangi kutsamaları sağlar?<0}

{0>What must we do to return and live with our Heavenly Father?<}0{>Geri dönüp Cennetteki Babamız ile birlikte yaşamak için ne yapmalıyız?<0}

{0>Temples of the Lord<}60{>Rab’bin Tapınakları<0}

{0>Temples of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints are special buildings dedicated to the Lord.<}0{>İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi tapınakları, Rab’be adanmış olan özel binalardır.<0} {0>Worthy Church members may go there to receive sacred ordinances and make covenants with God.<}0{>Layık Kilise üyeleri, kutsal tapınak törenlerini almak ve Tanrı ile antlaşmalar yapmak üzere oralara gidebilirler.<0} {0>Like baptism, these ordinances and covenants are necessary for our salvation.<}0{>Tıpkı vaftiz gibi, bu tapınak kutsal törenleri de kurtuluşumuz için gereklidir.<0} {0>They must be performed in the temples of the Lord.<}0{>Bunlar, Rab’bin tapınaklarında gerçekleştirilmelidir.<0}

{0>We also go to the temple to learn more about Heavenly Father and his Son, Jesus Christ.<}0{>Ayrıca, Cennetteki Babamız ve Oğlu, İsa Mesih hakkında daha fazla şey öğrenmek için de tapınağa gideriz.<0} {0>We gain a better understanding of our purpose in life and our relationship with Heavenly Father and Jesus.<}0{>Hayattaki amacımız ile Cennetteki Baba ve İsa ile olan ilişkimize dair daha iyi bir anlayış kazanırız.<0} {0>We are taught about our premortal existence, the meaning of earth life, and life after death.<}0{>Bize, ölümlülük öncesi hayatımız, yeryüzündeki hayatın anlamı ve ölümden sonraki hayat öğretilir.<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Show a picture of a temple.<}0{>Bir tapınak resmi gösterin.<0} {0>Why are temples important in our lives?<}0{>Tapınaklar neden hayatımızda önemlidir?<0}

{0>Temple Ordinances Seal Families Together Forever<}0{>Tapınak Kutsal Törenleri Aileleri Sonsuza Kadar Mühürler<0}

{0>All temple ordinances are performed by the power of the priesthood.<}0{>Bütün tapınak kutsal törenleri, rahiplik gücüyle gerçekleştirilir.<0} {0>Through this power, ordinances performed on earth are sealed, or bound, in heaven.<}0{>Bu güç sayesinde, yeryüzünde gerçekleştirilen kutsal törenler cennette mühürlenir veya bağlanır.<0} {0>The Savior taught his Apostles, “Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven” (Matthew 16:19; see also D&C 132:7).<}0{>Kurtarıcı Havarilerine şöyle öğretmiştir: “Yeryüzünde bağlayacağın her şey, göklerde de bağlanmış olacak” (Matta 16:19; ayrıca bkz. Ö&A 132:7). <0}

S{0>Only in the temple can we be sealed together forever as families.<}0{>adece tapınakta, ailece sonsuza kadar mühürlenebiliriz.<0} {0>Marriage in the temple joins a man and woman as husband and wife eternally if they honor their covenants.<}0{>Tapınak evliliği, bir kadın ile bir erkeği, eğer antlaşmalarına sadıklarsa, ebediyen birleştirir.<0} {0>Baptism and all other ordinances prepare us for this sacred event.<}0{>Vaftiz ve diğer bütün kutsal törenler bizi bu mukaddes olaya hazırlamak içindir.<0}

{0>When a man and woman are married in the temple, their children also become part of their eternal family.<}0{>Bir erkek ile bir kadın tapınakta evlenince, çocukları da ebedi ailelerinin birer parçası haline gelir.<0} {0>Couples who have been married civilly can receive these blessings by preparing themselves and their children to go to the temple and be sealed to each other.<}0{>Resmi olarak evlenen çiftler, kendilerini ve çocuklarını tapınağa gidip birbirlerine mühürlemek üzere hazırladıklarında, bu kutsamaları elde edebilirler.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>What does it mean to be sealed?<}0{>Mühürlenmek ne demektir?<0}

{0>Our Ancestors Need Our Help<}0{>Atalarımızın Bizim Yardımımıza İhtiyaçları Vardır<0}

{0>Mario Cannamela married Maria Vitta in 1882. They lived in Tripani, Italy, where they raised a family and shared many wonderful years together.<}0{>Mario Cannamela, 1882’de Maria Vitaa ile evlendi. İtalya’nın Tripani kentinde yaşayıp bir aile kurdular ve birlikte harika yıllar geçirdiler.<0} {0>Mario and Maria did not hear the message of the restored gospel of Jesus Christ during their lifetimes.<}0{>Mario ve Maria, hayatları boyunca, İsa Mesih’in iade edilen sevindirici haberinin mesajını duymadılar.<0} {0>They were not baptized.<}0{>Vaftiz edilmediler.<0} {0>They did not have the opportunity to go to the temple and be sealed together as an eternal family.<}0{>Tapınağa giderek, ebedi bir aile olarak birbirlerine mühürlenme şansları olmadı.<0} {0>At death, their marriage ended.<}0{>Ölünce, evlilikleri sona erdi.<0}

{0>Over a century later a great reunion took place.<}0{>Yaklaşık bir yüzyıl sonra, büyük birleşme başladı.<0} {0>Descendants of Mario and Maria went to the Los Angeles Temple, where a great-grandson and his wife knelt at an altar and served as proxies for the sealing of Mario and Maria.<}0{>Mario ile Maria’nın torunları, Los Angeles Tapınağı’na giderek, Mario ile Maria’nın birbirlerine mühürlenmeleri için bir sunağa diz çöktüler ve vekilleri olarak hizmet ettiler.<0} {0>Tears filled their eyes as they shared in Mario and Maria's joy.<}0{>Mario ile Maria’nın sevincini paylaşırken, gözler yaşlarla doldu.<0}

{0>Many of our ancestors are among those who died without hearing about the gospel while on the earth.<}0{>Birçoğumuzun atası, yeryüzündeyken sevindirici haberi duymadan ölen insanlar arasında yer almaktadır.<0} {0>They now live in the spirit world (see chapter 45, “The Postmortal Spirit World”).<}0{>Onlar şimdi ruh dünyasında yaşıyorlar (bkz. bölüm 45, “Ölümlülük Sonrası Ruh Dünyası”).<0} {0>There they are taught the gospel of Jesus Christ.<}0{>Orada kendilerine İsa Mesih’in sevindirici haberi öğretilmektedir.<0} {0>Those who have accepted the gospel are waiting for the temple ordinances to be performed for them.<}0{>Sevindirici haberi kabul edenler, kendileri için tapınak kutsal törenlerinin düzenlenmesini beklemektedirler.<0} {0>As we perform these ordinances in the temple for our ancestors, we can share their joy.<}0{>Bizler, tapınakta atalarımız için bu kutsal törenleri gerçekleştirerek onların sevincini paylaşabiliriz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>How are baptism and other ordinances made available to our ancestors?<}0{>Vaftiz ve diğer kutsal törenler atalarımız için nasıl mevcut olabilir?<0}

Family History---How We Begin Helping Our Ancestors<}0{>Aile Tarihçesi---Atalarımıza Yardımcı Olmaya Nasıl Başlarız<0}

{0>Latter-day Saints are encouraged to participate in family history activities.<}0{>Son Zaman Azizleri, aile tarihçesi faaliyetlerine iştirak etmeleri için teşvik edilirler.<0} {0>Through these activities we learn about our ancestors so that we can perform ordinances for them.<}0{>Bu faaliyetler sayesinde, atalarımız hakkında bilgi edinir ve onlar için kutsal törenler düzenleyebiliriz.<0} {0>Family history involves three basic steps:<}0{>Aile tarihçesi üç temel aşamayı içermektedir:<0}

1. {0>Identify our ancestors.<}60{>Atalarımızın belirlenmesi<0}

2. {0>Find out which ancestors need temple ordinances performed.<}0{>Hangi atalarımızın tapınak kutsal törenlerine ihtiyaç duyduklarının belirlenmesi.<0}

3. {0>Make certain that the ordinances are performed for them.<}0{>Onlar için kutsal törenler düzenlendiğinden emin olunması.<0}

{0>Most wards have family history consultants who can answer questions and direct us to the resources we need.<}0{>Birçok mahallede, sorulara cevap verebilecek ve bizi ihtiyacımız olan kaynaklara yönlendirebilecek aile tarihçesi danışmanları bulunmaktadır.<0} {0>If a ward does not have a family history consultant, the bishop or branch president can provide direction.<}0{>Eğer mahallede bir aile tarihçesi danışmanı yoksa gözetmen veya dal başkanı yönlendirme yapabilir. <0}

{0>Identify Our Ancestors<}98{>Atalarımızın Belirlenmesi<0}

{0>To perform temple ordinances for our ancestors, we need to know their names.<}0{>Atalarımıza tapınak kutsal törenleri düzenlemek için onların isimlerini bilmemiz gerekir.<0} {0>Many wonderful resources are available today to help us identify our ancestors' names.<}0{>Günümüzde, atalarımızın isimlerini belirlememize yardımcı olacak harika kaynaklar mevcuttur. <0}

{0>A good way to begin gathering information about our ancestors is to see what we have in our own homes.<}0{>Evlerimizde ne olduğunu görmek, atalarımız hakkında bilgi toplamaya başlamanın güzel bir yoludur.<0} {0>We may have birth, marriage, or death certificates.<}0{>Doğum, evlilik veya ölüm sertifikaları olabilir.<0} {0>We may also find family Bibles, obituaries, family histories, or diaries and journals.<}0{>Ayrıca, aile İncillerini, ölüm ilanlarını, aile tarihçelerini veya günlükleri ve gazeteleri bulabiliriz.<0} {0>In addition, we can ask relatives for information they have.<}0{>Ayrıca, akrabalarımızdan sahip oldukları bilgileri isteyebiliriz.<0}

{0>How much we learn will depend on what information is available to us.<}0{>Ne kadar öğrendiğimiz, hangi bilgilerin mevcut olduğuna bağlıdır.<0} {0>We may have only a little family information and may be able to do no more than identify our parents and grandparents.<}0{>Çok az aile bilgisine sahip olabilir ve sadece ebeveynlerimiz ile büyük anne ve büyük babalarımızdan daha fazlası hakkında bilgi sahibi olamayabiliriz.<0} {0>If we already have a large collection of family records, we may be able to identify ancestors from generations further back in time.<}0{>Eğer büyük bir aile kayıtları koleksiyonumuz varsa, çok daha gerilere giderek o zamanlardaki atalarımız belirleyebiliriz.<0}

{0>We can keep track of the information we gather on family group records and pedigree charts.<}0{>Aile grup kayıtlarından topladığımız bilgilerden bir hat ve şecere çizelgesi oluşturabiliriz.<0} {0>Samples of these forms are shown at the end of this chapter.<}0{>Bu formların örnekleri, bu bölümün sonunda verilmiştir.<0}

{0>Find Out Which Ancestors Need Temple Ordinances Performed<}0{>Hangi Atalar için Tapınak Kutsal Törenlerinin Düzenlenmesine İhtiyaç Olduğunu Belirleyin<0}

{0>Temple ordinances have been performed for the dead since the early days of the Church.<}0{>Kilise’nin başlangıcından beri, ölüler için tapınak kutsal törenleri düzenlenmektedir.<0} {0>Consequently, some ordinances for our ancestors may have already been done.<}0{>Sonuç olarak, atalarımız için kutsal törenlerden bazıları düzenlenmiş olabilir.<0} {0>To find out which ancestors need temple ordinances, we can look in two places.<}0{>Hangi atalarımızın tapınak kutsal törenlerine ihtiyaçları olduğunu bulmak için iki yere bakabiliriz.<0} {0>Our own family records might have information about what has been done.<}0{>Ne yapıldığı hakkında kendi aile kayıtlarımızda bilgi olabilir.<0} {0>If not, the Church has a record of all ordinances that have been performed in the temple.<}0{>Eğer yoksa, Kilise tapınakta gerçekleştirilen bütün törenlerin kayıtlarını tutar.<0}

{0>Make Certain the Ordinances Are Performed<}0{>Belirli Kutsal Törenleri Düzenleyin<0}

{0>Many of our ancestors in the spirit world may be anxious to receive their temple ordinances.<}0{>Ruh dünyasındaki atalarımızın çoğu, tapınak kutsal törenlerini alıp almayacakları konusunda endişeli olabilirler.<0} {0>As soon as we identify these ancestors, we should arrange for this work to be done for them.<}0{>Bu atalarımızı belirlediğimizde, bu işin onlar için yapılmasını ayarlamamız gerekir.<0}

{0>One of the blessings of family history work comes from going to the temple and performing ordinances in behalf of our ancestors.<}0{>Aile tarihçesi işinin kutsamalarından bir tanesi, tapınağa gidip atalarımızın yerine kutsal törenlerin gerçekleştirilmesiyle elde edilir.<0} {0>We should prepare ourselves to receive a temple recommend so that, when possible, we can do this work.<}0{>Kendimizi bir tapınak tavsiyenamesi almaya hazırlamamız gerekir, böylece mümkün olunca, bu işi yapabiliriz. <0} {0>If our children are twelve years or older, they can share in these blessings by being baptized and confirmed for their ancestors.<}0{>Eğer çocuklarımız on iki yaşında veya daha büyüklerse, vaftiz olup ataları için kiliseye kabul edilerek bu kutsamaları paylaşabilirler.<0}

{0>If it is not possible for us to go to the temple to participate in the ordinances, the temple will arrange to have the ordinances performed by other Church members.<}0{>Eğer tapınağa gidip kutsal törene iştirak etmemiz mümkün değilse, Kilise, kutsal törenlerin başka Kilise üyeleri tarafından gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>How do we go about performing ordinances for our ancestors?<}0{>Atalarımız için nasıl kutsal törenler düzenleyebiliriz?<0}

{0>What help is available if we need it?<}0{>Eğer ihtiyacımız olursa, hangi yardımları elde edebiliriz?<0}

{0>Additional Family History Opportunities<}0{>İlave Aile Tarihçesi Fırsatları<0}

{0>In addition to providing temple ordinances for the ancestors we know about, we can help those in the spirit world in many other ways.<}0{>Haklarında bilgi sahibi olduğumuz atalarımız için tapınak kutsal törenleri düzenlemenin yanısıra, ruh dünyasında yaşayanlara başka birçok şekilde yardımcı olabiliriz.<0} {0>We should seek the guidance of the Spirit as we prayerfully consider what we might do.<}0{>Dua ederek ne yapabileceğimize karar verirken, Ruh’un rehberliğini istememiz gerekir.<0} {0>Depending on our circumstances, we can do the following things:<}0{>koşullarımız elverdiğince, aşağıdakileri yapabiliriz:<0}

1. {0>Attend the temple as often as possible.<}0{>Mümkün olduğunca sık tapınağa gitmek.<0} {0>After we have gone to the temple for ourselves, we can perform the saving ordinances for others waiting in the spirit world.<}0{>Tapınağa kendimiz için gittikten sonra, ruh dünyasında bekleyen diğer insanlar için kurtarma kutsal törenleri düzenleyebiliriz.<0}

2. {0>Do research to identify ancestors who are more difficult to find.<}0{>bulunmaları daha zor olan ataları belirlemek için araştırma yapmak.<0} {0>Family history consultants can guide us to helpful resources.<}0{>Aile tarihçesi danışmanları, yardımcı kaynaklar için bize rehberlik edebilirler.<0}

3. {0>Serve in the Church's name extraction program where it is available.<}0{>Var olan yerlerde, Kilise adının çıkarılması programında hizmet vermek.<0} {0>Through this program, members prepare genealogical information for use in the Church's family history computer programs.<}0{>Bu program sayesinde üyeler, Kilise aile tarihçesi bilgisayar programlarında kullanılmak üzere soy bilgilerini hazırlarlar.<0} {0>These programs make it easier for us to identify our ancestors.<}0{>Bu programlar, atalarımızın belirlenmesini daha da kolaylaştırır.<0}

4. {0>Contribute family history information to Ancestral File™, one of the Church's computer programs.<}0{>Kilise bilgisayar programlarından birisi olan Ancestral File’a aile tarihçesi bilgisini girmek.<0} {0>It contains genealogies contributed by people all over the world.<}0{>Bu program, dünyanın her tarafındaki insanlar tarafından girilen soy bilgilerini içerir.<0} {0>Ancestral File allows people to share their family information.<}0{>Ancestral File, insanların aile bilgilerini paylaşmalarını sağlar.<0} {0>Family history consultants can provide more information about Ancestral File.<}0{>Aile tarihçesi danışmanları, Ancestral File hakkında daha fazla bilgi sağlayabilirler.<0}

5. {0>Participate in family organizations.<}0{>Aile organizasyonlarına iştirak etmek.<0} {0>We can accomplish much more for our ancestors as we work together with other family members.<}0{>Diğer aile bireyleriyle birlikte çalışarak, atalarımız için çok daha fazlasını başarabiliriz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>What are some of the things we can do to help those in the spirit world?<}0{>Ruh dünyasında yaşayanlara yardımcı olmak için yapabileceğimiz şeylerden bazıları nelerdir?<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>1 Peter 4:6 (gospel was preached to the dead)<}0{>1. Petrus 4:6 (sevindirici haber ölülere vaaz edildi)<0}

{0>Malachi 4:5--6; D&C 2:2; 3 Nephi 25:5--6 (mission of Elijah)<}0{>Malaki 4:5--6; Ö&A 2:2; 3. Nefi 25:5--6 (*Eliya’nın misyonu)<0}

{0>D&C 1:8--9 (sealing power)<}0{>Ö&A 1:8--9 (mühürleme gücü)<0}

{0>1 Corinthians 15:29; D&C 128:15--18 (work for the dead)<}0{>1. Korintliler 15:29; Ö. ve A 128:15--18 (ölüler ile ilgili iş)<0}

{0>D&C 138 (redemption of the dead)<}72{>Ö&A 138 (ölünün fidye ile kurtuluşu)<0}

{0>The Portland Temple.<}0{>Portland Tapınağı<0}

{0>Family Group Record<}0{>Aile Grup Kaydı<0}

{0>Pedigree Chart<}0{>Şecere Çizelgesi<0}

{0>OBEDIENCE<}0{>

Home -  Ev