Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>THE LAW OF CHASTITY<}0{>İFFET YASASI<0}

{0>Chapter 39<}0{>Bölüm 39<0}

{0>A Note to Parents<}0{>Ebeveynler

{0>Our Church leaders have told us that parents are responsible to teach their children about procreation (the process of conceiving and bearing children).<}0{>Kilise liderlerimiz bize, ebeveynlerin çocuklarına yaratılış öncesini öğretmekle sorumlu olduklarını anlatmıştır.<0} {0>Parents must also teach them the law of chastity.<}0{>Ebeveynler çocuklarına ayrıca iffet yasasını da öğretmelidir.<0}

{0>Parents can begin teaching children to have proper attitudes toward their bodies when children are very young.<}0{>Ebeveynler, çocukları henüz küçükken onlara bedenlerine uygun şekilde davranmalarını öğretmeye başlayabilirler.<0} {0>Talking to children frankly but reverently and using the correct names for the parts and functions of their bodies will help them grow up without unnecessary embarrassment about their bodies.<}0{>Çocuklarla açıkça fakat saygılı bir şekilde konuşmak ve bedenimizin parçalarından ve fonksiyonlarından doğru isimlerle bahsetmek, onların bedenlerinden gereksiz bir utanç duymadan büyümelerine yardımcı olur. <0}

{0>Children are naturally curious.<}0{>Çocuklar doğal olarak meraklıdırlar.<0} {0>They want to know how their bodies work.<}0{>Bedenlerinin nasıl çalıştığını görmek isterler.<0} {0>They want to know where babies come from.<}0{>Bebeklerin nereden geldiklerini merak ederler. <0} {0>If parents answer all such questions immediately and clearly so children can understand, children will continue to take their questions to their parents.<}0{>Eğer ebeveynler bütün sorulara hemen ve açıkça cevap verirlerse ve çocuklar verilen cevapları anlarlarsa, ebeveynlerine soru sormaya devam edebilirler.<0} {0>However, if parents answer questions so that children feel embarrassed, rejected, or dissatisfied, they will probably go to someone else with their questions and perhaps get incorrect ideas and improper attitudes.<}0{>Bununla birlikte, ebeveynler sorulara çocukların utanacakları, itiraz edecekleri veya tatmin olmayacakları cevaplar verirlerse, muhtemelen aynı soruları başkalarına soracaklar ve belki de yanlış fikirler ve uygun olmayan tavırlar edineceklerdir.<0}

{0>It is not wise or necessary, however, to tell children everything at once.<}0{>Bununla birlikte, çocuklara her şeyi bir defada anlatmak akıllıca ve gerekli değildir.<0} {0>Parents need only give them the information they have asked for and can understand.<}0{>Ebeveynlerin sadece onların sordukları sorulara anlayabilecekleri cevapları vermeleri gerekir.<0} {0>While answering these questions, parents can teach children the importance of respecting their bodies and the bodies of others.<}0{>Bu sorulara cevap verirken, ebeveynler kendi bedenlerine ve başkalarının bedenlerine saygı göstermelerinin önemini çocuklarına anlatmalıdırlar. <0} {0>Parents should teach children to dress modestly.<}0{>Ebeveynlerin çocuklarına ahlaka uygun giyinmeyi öğretmeleri gerekir.<0} {0>They should correct the false ideas and vulgar language that children learn from others.<}0{>Çocukların başkalarından öğrendikleri yanlış fikirleri ve kötü konuşmayı düzeltmeleri gerekir. <0}

{0>By the time children reach maturity, parents should have frankly discussed procreation with them.<}0{>Çocuklar olgunluğa eriştiklerinde, ebeveynleri onlarla üremeyi açıkça müzakere etmelidirler.<0} {0>Children should understand that these powers are good and were given to us by the Lord.<}0{>Çocukların bu güçlerin iyi olduğunu ve bize Rab tarafından verildiğini öğrenmeleri gerekir.<0} {0>He expects us to use them within the bounds he has given us.<}0{>O bizden bunları kendisinin belirlediği sınırlar içerisinde kullanmamızı bekler.<0}

{0>Little children come to earth pure and innocent from Heavenly Father.<}0{>Küçük çocuklar, Cennetteki Babamızdan yeryüzüne saf ve masum gelirler.<0} {0>As parents pray for guidance, the Lord will inspire them to teach children at the right time and in the right way.<}0{>Ebeveynler rehberlik için dua ettikçe, Rab onlara ilham verecek ve çocuklarına doğru zamanda ve doğru şekilde öğreteceklerdir.<0}

{0>The Power of Procreation<}0{>Üremenin Gücü<0}

{0>After the Creation, God commanded each living thing to reproduce after its own kind (see Genesis 1:22). Reproduction was part of his plan so that all forms of life could continue to exist upon the earth.<}0{>Yaratılıştan sonra Tanrı, her canlının üreyerek kendi neslini devam ettirmesini emretti (bkz. Yaratılış 1:22). Üreme, O’nun planının bir bölümüydü ve böylece bütün yaşam formları yeryüzünde var olmaya devam edecekti.<0}

{0>Then he placed Adam and Eve on the earth.<}0{>Sonra, Adem ile Havva’yı yeryüzüne yerleştirdi.<0} {0>They were different from his other creations because they were his spirit children.<}0{>Onlar diğer yaratılanlardan farklıydılar, çünkü onlar O’nun ruh çocuklarıydı.<0} {0>God married Adam and Eve in the Garden of Eden and commanded them to multiply and replenish the earth (see Genesis 1:28). However, their lives were to be governed by moral laws rather than by instinct.<}0{>Tanrı, Adem ile Havva’yı Aden bahçesinde evlendirdi ve onlara çoğalarak yeryüzüne yayılmalarını emretti (bkz. Yaratılış 1:28). Bununla birlikte, hayatları, içgüdülerinden çok ahlaki yasalara göre yönetilecekti.<0}

{0>God wanted his spirit children to be born into families so they could be properly cared for and taught.<}0{>Tanrı, ruh çocuklarının ailelerde dünyaya gelmelerini istedi, böylece, uygun şekilde yetiştirilebilir ve eğitilebilirlerdi.<0} {0>We, like Adam and Eve, are to provide physical bodies for these spirit children through sexual reproduction.<}0{>Bizlere, bu ruh çocuklarına cinsel üreme yoluyla yeryüzüne getirmemiz için, Adem ile Havva gibi fiziksel bedenler verildi.<0}

{0>The powers of procreation are sacred.<}0{>Üremenin güçleri kutsaldır.<0} {0>God has commanded us that only in marriage are we to have sexual relations.<}0{>Tanrı bize, sadece evlilik yaparak cinsel ilişkiler kurmamızı emretmiştir.<0} {0>This commandment is called the law of chastity.<}0{>Bu emre, iffet yasası denir.<0}

{0>Discussion<}0{>Müzakere<0}

{0>What are some important purposes of the marriage relationship?<}0{>Evlilik ilişkisinin önemli amaçlarından bazıları nelerdir?<0}

{0>What Is the Law of Chastity?<}82{>İffet Yasası Nedir?<0}

{0>We are to have sexual relations only with our spouse to whom we are legally married.<}0{>Sadece yasal olarak evli olduğumuz eşimizle cinsel ilişki kuracağız.<0} {0>No one, male or female, is to have sexual relations before marriage.<}0{>Kadın ya da erkek, hiç kimse evlilik öncesi ilişki kurmayacaktır.<0} {0>After marriage, sexual relations are permitted only with our spouse.<}0{>Evlendikten sonra, sadece eşimizle cinsel ilişkiye izin verilmiştir.<0}

{0>To the Israelites the Lord said, “Thou shalt not commit adultery” (Exodus 20:14). Those Israelites who broke this commandment were put to death (see Leviticus 20:10). The Lord repeated this commandment to the Prophet Joseph Smith (see D&C 42:24).<}0{>Rab İsraillilere şöyle demiştir: “Zina etmeyeceksin” (Mısırdan Çıkış 20:14). Bu emre itaat etmeyen İsrailliler ölüme mahkum edildiler (bkz. Levililer 20:1). Rab, bu emir Peygamber Joseph Smith’e de tekrarladı (bkz. Ö&A 42:24).<0}

{0>We have been taught that the law of chastity encompasses more than sexual intercourse.<}0{>Bize, iffet yasasının cinsel ilişkiden daha bağlayıcı olduğu öğretilmiştir.<0} {0>Elder Spencer W.<}0{>Yaşlı Spencer W. <0} {0>Kimball warned young people of other sexual sins:<}0{>Kimball, gençleri cinsel günahlar konusunda uyarmıştır:<0}

{0>“Among the most common sexual sins our young people commit are necking and petting.<}0{>Bizim gençlerimizin işlediği en belirgin cinsel günahlar kucaklaşmak ve birbirlerini okşamaktır.<0} {0>Not only do these improper relations often lead to fornication, [unwed] pregnancy, and abortions---all ugly sins---but in and of themselves they are pernicious evils, and it is often difficult for youth to distinguish where one ends and another begins.<}0{>Sadece bu uygunsuz ilişkiler her zaman evlilik dışı cinsel ilişkiye, hamileliğe ve kürtaja sebep olmaz---bütün kötü günahlar sebep olur--- ancak bunların her birinde muzır kötülükler vardır ve genellikle gençlerin birinin nerede bitip diğerinin nerede başladığını ayırt etmeleri zor olur.<0} {0>They awaken lust and stir evil thoughts and sex desires.<}0{>Açlıkları uyanır ve kötü düşüncelerle cinsel arzuları karıştırırlar.<0} {0>They are but parts of the whole family of related sins and indiscretions” (The Miracle of Forgiveness, p. 65).<}0{>Ancak, onlar benzer günahları işleyen ve patavatsız davranışlarda bulunan ailelerin parçalarıdır” (The Miracle of Forgiveness, sayfa 65).<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>What is the law of chastity?<}100{>İffet Yasası Nedir?<0}

{0>How can we be chaste?<}0{>Nasıl iffetli olabiliriz?<0}

Satan Wants Us to Break the Law of Chastity<}0{>Şeytan Bizden İffet Yasasına Karşı Gelmemizi İster<0}

{0>Satan's plan is to deceive as many of us as he can to prevent us from returning to live with our Heavenly Father.<}0{>Şeytan’ın planı, içimizden mümkün olduğu kadar çok kişiyi kandırarak, bizlerin Cennetteki Babamız ile birlikte yaşamak için geri dönüşümüzü engellemektir.<0} {0>One of the most damaging things he can do is entice us to break the law of chastity.<}0{>Yapabileceği en zarar verici şey, iffet yasasına karşı gelmemiz için bizi cezp etmektir.<0} {0>He is cunning and powerful.<}0{>O, kurnaz ve güçlüdür.<0} {0>He would like us to believe it is no sin to break this law.<}0{>O bizim bu yasaya karşı gelmenin günah olmadığına inanmamızı ister.<0} {0>Many people have been deceived.<}0{>Birçok insan kanmıştır.<0} {0>We must guard ourselves against evil influences.<}0{>Kendimizi kötü etkilere karşı korumalıyız.<0}

{0>Satan attacks the standards of modesty.<}0{>Şeytan, ahlakın standartlarına saldırır.<0} {0>He wants us to believe that because the human body is beautiful, it should be seen and appreciated.<}0{>İnsan vücudu güzel olduğu için, görülmesi ve beğenilmesi gerektiğine inanmamızı ister.<0} {0>Our Heavenly Father wants us to keep our bodies covered so that we do not put improper thoughts into the minds of others.<}0{>Cennetteki Babamız, bedenimizi örtmemizi ister, böylece başkalarının zihinlerine uygunsuz fikirler sokmayız.<0}

{0>Satan not only encourages us to dress immodestly, but he also encourages us to think immoral or improper thoughts.<}0{>Şeytan sadece ahlaka aykırı giyinmemizi teşvik etmekle kalmaz, ahlaksız ve uygunsuz şeyler düşünmemiz için de bizi teşvik eder.<0} {0>He does this with pictures, movies, stories, jokes, music, and dances that suggest immoral acts.<}0{>Bunu ahlaksız tavırlar içeren resimlerle, filmlerle, hikayelerle, müzikle ve danslarla yapar.<0} {0>The law of chastity requires that our thoughts as well as our actions be pure.<}0{>İffet yasası, düşüncelerimizin de davranışlarımız kadar saf olmasını ister.<0} {0>The prophet Alma taught that when we are judged by God, “our thoughts will also condemn us; and in this awful state we shall not dare to look up to our God” (Alma 12:14).<}0{>Peygamber Alma, Tanrı tarafından yargılanırken, “düşüncelerimiz de yanı şekilde bizi suçlayacaktır; ve bu korkunç durumda gözlerimizi kaldırıp Tanrımıza bakmaya cesaret edemeyeceğiz” (Alma 12:14) demiştir. <0}

{0>Jesus taught, “Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:<}0{>İsa şöyle öğretmiştir: “Zina etmeyeceksin, dendiğini duydunuz:<0}

{0>“But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart” (Matthew 5:27--28).<}0{>“Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, o kadınla yüreğinde o kadınla zina etmiş olur” (Matta 5:27--28).<0}

{0>Satan sometimes tempts us through our emotions.<}0{>Şeytan bazen bizi duygularımızla da ayartır.<0} {0>He knows when we are lonely, confused, or depressed.<}0{>Bizim ne zaman yalnız, şaşkın ve depresyonda olduğumuzu bilir.<0} {0>He chooses this time of weakness to tempt us to break the law of chastity.<}0{>Bu zayıf zamanlarımızı, iffet yasasına karşı gelmemiz için bizi ayartmak üzere seçer.<0} {0>Our Heavenly Father can give us the strength to pass through these trials unharmed.<}0{>Cennetteki Babamız bize bütün bu güçlükleri zarar görmeden atlatmamız için güç verir.<0}

{0>The scriptures tell about a righteous young man named Joseph who was greatly trusted by his master, Potiphar.<}0{>Kutsal yazılar bize, efendisi *Potifar’ın çok güvendiği, Yusuf isimli dürüst ve genç bir adamdan bahseder.<0} {0>Potiphar had given Yusuf command over everything he had.<}0{>Potifar, sahip olduğu her şeyin yönetimini Yusuf’a vermişti. <0} {0>Potiphar's wife lusted after Joseph and tempted him to commit adultery with her.<}0{>Potifar’ın karısı, Yusuf’un peşinden koşuyordu ve kendisiyle zina yapması için onu ayarttı.<0} {0>But Joseph resisted her and fled from her.<}0{>Ama Yusuf direndi ve ondan uzaklaştı.<0} {0>(See Genesis 39:1--18.)<}0{>(Bkz. Yaratılış 39:1--18.)<0}

{0>Our Heavenly Father has promised, “There hath no temptation taken you but such as is common to man:<}0{>Cennetteki Babamız şöyle vaat etmiştir: “Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız:<0} {0>but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it” (1 Corinthians 10:13).<}0{>Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez; dayanabilmeniz için deneyimle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır” (1. Korintliler 10:13).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>What are some ways Satan tempts us to break the law of chastity?<}0{>İffet yasasına karşı gelmemiz için Şeytan’ın bizi ayarttığı yollardan bazıları nelerdir?<0}

{0>What promise has the Lord given us to help us overcome Satan's temptations?<}0{>Şeytan’ın ayartmalarının üstesinden geldiğimizde, Rab bize hangi vaatlerde bulunur?<0}

{0>Breaking the Law of Chastity Is Extremely Serious<}75{>İffet Yasasına Karşı Gelmek Oldukça Ciddidir<0}

{0>The prophet Alma grieved because one of his sons had broken the law of chastity.<}0{>Peygamber Alma üzgündü, çünkü oğullarından birisi iffet yasasına karşı gelmişti.<0} {0>Alma said to his son Corianton, “Know ye not, my son, that these things are an abomination in the sight of the Lord; yea, most abominable above all sins save it be the shedding of innocent blood or denying the Holy Ghost?"<}0{>Alma, oğlu *Koriyanton’a şöyle dedi: “Oğlum, bunların Rab’bin gözünde bir iğrençlik olduğunu bilmez misin? Evet, masum kanı dökmekten veya Kutsal Ruh’u inkar etmekten sonra bütün günahların en iğrenci olduğunu bilmez misin?<0} {0>(Alma 39:5). Unchastity is next to murder in seriousness.<}0{>(Alma 39:5). İffetsizlik, ciddilikte adam öldürmekle eşdeğerdir.<0}

{0>If a child is conceived by those who break the law of chastity, they may be tempted to commit another abominable sin:<}0{>Eğer bir çocuk iffet yasasına karşı gelenler tarafından kandırılırsa, başka bir kötü günahı işlemesi için de ayartılabilir: <0} {0>abortion.<}0{>kürtaj.<0} {0>There is seldom any excuse for abortion.<}0{>Kürtajın hemen hiçbir özrü yoktur.<0} {0>“The only exceptions are when---<}0{>“Tek istisnalar---<0}

{0>”1. Pregnancy has resulted from incest or rape;<}0{>“1. Hamilelik *ensestten veya tecavüzden kaynaklanmışsa;<0}

{0>”2. The life or health of the woman is in jeopardy in the opinion of competent medical authority; or<}0{>“2. Eğer uzman bir tıp hekimi kadının hayatının veya sağlığının tehlikede olduğunu düşünüyorsa  veya<0}

{0>”3. The fetus is known, by competent medical authority, to have severe defects that will not allow the baby to survive beyond birth.<}0{>“3. Uzman hekim ceninin bebek doğduktan sonra yaşamasına elvermeyecek sorunları olduğunu biliyorsa.<0}

{0>“Even in these cases the couple should consider an abortion only after consulting with each other and their bishop [or branch president] and receiving divine confirmation through prayer” (General Handbook of Instructions [30943], p. 11-4).<}0{>“Böyle durumlarda bile çiftlerin, sadece birbirleriyle ve gözetmenleriyle [veya dal başkanlarıyla] bir değerlendirme yaptıktan sonra bunu değerlendirmeleri gerekir” (General Handbook of Instructions [30943], sayfa 11--4).<0}

{0>It is extremely important to our Heavenly Father that his children obey the law of chastity.<}0{>Çocuklarının iffet yasasına uymaları Cennetteki Babamız için çok önemlidir.<0} {0>Members of the Church who break this law may be disfellowshipped or excommunicated (see D&C 42:22--26, 80--81). All those who do not repent after committing adultery will not be able to live with our Heavenly Father and Jesus Christ but will live in the telestial kingdom (see D&C 76:81--86, 103--5; see also chapter 46, “The Last Judgment”).<}0{>Yasaya karşı gelen Kilise üyelerin imtiyazları engellenebilir veya kiliseden atılabilirler (bkz. Ö&A 42:22--26, 80--81).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Why is breaking the law of chastity such a serious transgression?<}0{>İffet yasasına karşı gelmek neden bu kadar büyük bir suçtur?<0}

{0>What blessings do people lose if they break the law of chastity?<}0{>İnsanlar eğer iffet yasasına karşı gelirlerse, hangi kutsamalarını kaybederler?<0}

{0>Those Who Break the Law of Chastity Can Be Forgiven<}0{>İffet Yasasına Karşı Gelenler Affedilebilirler<0}

{0>Peace can come to those who have broken the law of chastity.<}0{>İffet yasasına karşı gelenler huzuru elde edebilirler.<0} {0>The Lord tells us, “If the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, … all his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him” (Ezekiel 18:21--22). Peace comes only through forgiveness.<}0{>Rab bize şöyle der: “Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, . . . işlediği günahlardan hiçbiri ona karşı anılmayacaktır” (Hezekiel 18:21--22). Huzur sadece affedilerek elde edilir.<0} {0>But forgiveness has a high price.<}0{>Ancak, affedilmenin bedeli yüksektir.<0}

{0>Elder Kimball said:<}0{>Yaşlı Kimball şöyle demiştir:<0} {0>“To every forgiveness there is a condition… The fasting, the prayers, the humility must be equal to or greater than the sin.<}0{>“Her affedilme bir koşula bağlıdır. . . Oruç dualar, alçakgönüllülük, günaha eşit veya ondan daha büyük olmalıdır.<0} {0>There must be a broken heart and a contrite spirit… There must be tears and genuine change of heart.<}0{>Kırgın bir kalp ve tövbekar bir ruh olmalıdır. . . Gözyaşları ve yürekte içten bir değişiklik gereklidir.<0} {0>There must be conviction of the sin, abandonment of the evil, confession of the error to properly constituted authorities of the Lord” (The Miracle of Forgiveness, p. 353).<}0{>Günah işlendiğine inanılmalı, kötü terk edilmiş olmalı ve yapılan hata Rab’bin uygun yetkililerine itiraf edilmelidir” (The Miracle of Forgiveness, sayfa 353). <0}

{0>For many people, confession is the most difficult part of repentance.<}0{>Birçok insan için, itiraf etmek tövbenin en zor kısmıdır.<0} {0>We must confess not only to the Lord but also to the person we have offended, such as a husband or wife, and to the proper priesthood authority.<}0{>Sadece Rab’be değil, karı koca gibi, zarar verilen insana ve uygun rahiplik yetkilisine de itiraf etmeliyiz.<0} {0>The priesthood leader (bishop or stake president) will judge our standing in the Church.<}0{>Rahiplik lideri (gözetmen veya deste başkanı), bizim Kilise’deki durumumuzu değerlendirecektir.<0} {0>The Lord told Alma, “Whosoever transgresseth against me … if he confess his sins before thee and me, and repenteth in the sincerity of his heart, him ye shall forgive, and I will forgive him also” (Mosiah 26:29).<}0{>Rab, Alma’ya şöyle demiştir: “Bana karşı gelen. . . eğer senin ve benim önümde günahlarını itiraf eder ve içtenlikle yürekten tövbe ederse, onu bağışlayacaksın; ve onu ben de bağışlayacağım” (Mosiya 26:29).<0}

{0>But Elder Kimball warns:<}64{>Ancak, Yaşlı Kimball şöyle uyarır:<0} {0>“Even though forgiveness is so abundantly promised, there is no promise nor indication of forgiveness to any soul who does not totally repent… We can hardly be too forceful in reminding people that they cannot sin and be forgiven and then sin again and again and expect forgiveness” (The Miracle of Forgiveness, pp.<}0{>“Affedilme bolca vaat edilmiş olsa da, tamamen tövbe etmeyen hiçbir ruhun affedileceğine ilişkin bir vaat ya da işaret yoktur. . . İnsanlara günah işledikten sonra af dileyip tekrar günah işleyerek tekrar tekrar affedilmeyi ummamalarını zorla hatırlatabiliriz” (The Miracle of Forgiveness, sayfa <0} {0>353, 360). Those who receive forgiveness and then repeat the sin are held accountable for their former sins (see D&C 82:7; Ether 2:15).<}0{>353, 360). Affedildikten sonra aynı günahı tekrar edenler, daha önce işledikleri günahtan da sorumlu tutulurlar (bkz. Ö&A 82:7; Eter 2:15).<0}

{0>Those Who Keep the Law of Chastity Are Greatly Blessed<}0{>İffet Yasasına Uyanlar Büyük Ölçüde Kutsanırlar<0}

{0>When we obey the law of chastity, we can live without guilt or shame.<}0{>İffet yasasına itaat edersek, kabahatsiz ve utançsız yaşayabiliriz.<0} {0>Our lives and our children's lives are blessed when we keep ourselves pure and spotless before the Lord.<}0{>Bizler kendimizi Rab’bin huzurunda saf ve lekesiz tutarsak, hayatımız ve çocuklarımızın hayatları kutsanır.<0} {0>Children can look to our example and follow in our footsteps.<}0{>Çocuklar bizim örneğimize bakabilir ve bizim adımlarımızı takip edebilirler.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Read Doctrine and Covenants 76:58--60. How will those who keep all of God's commandments, including the law of chastity, be blessed?<}0{>Öğreti ve Antlaşmalar 75:58--60’ı okuyun. İffet yasası da dahil, Tanrı’nın emirlerine uyanlar nasıl kutsanacaklardır?<0}

{0>Additional Scriptures<}0{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>Matthew 19:5--9; Genesis 2:24 (marriage relationship is sacred)<}0{>Matta 19:5--9; Yaratılış 2:24 (evlilik ilişkisi kutsaldır)<0}

Titus 2:4--12 (iffet ile ilgili talimatlar)<0}

{0>Proverbs 6:25--32; Leviticus 19:29; 20:13, 15--16 (perversion condemned)<}0{>Süleyman’ın Sözleri 6:25--32; Levililer 19:29; 20:13, 15--16 (sapıklık ayıplanır)<0}

{0>1 Corinthians 7:2--5; Ephesians 5:28 (loyalty to spouse)<}0{>1. Korintliler 7:2--5; Efesliler 5:28 (eşe sadakat)<0}

{0>Revelation 14:4--5 (blessings for obedience to the law of chastity)<}0{>Vahiy 14:4--4 (iffet yasasına itaat edildiği için elde edilen kutsamalar)<0}

{0>Proverbs 31:10 (virtue praised)<}53{>Süleyman’ın Sözleri 31:10 (erdem övülür)<0}

{0>OBEDIENCE<}0{>

Home -  Ev