Sevindirici Haber İlkeleri   

{0>ETERNAL MARRIAGE<}87{>EBEDİ EVLİLİK<0}

{0>Chapter 38<}100{>Bölüm 38<0}

{0>Marriage is ordained of God.<}76{>Evlilik, Tanrı tarafından belirlenmiştir.<0} {0>The Lord has said, “Whoso forbiddeth to marry is not ordained of God, for marriage is ordained of God unto man” (D&C 49:15). Since the beginning, marriage has been a law of the gospel.<}73{>Rab şöyle demiştir: “Evlenmeleri yasaklananlara Tanrı’nın kutsal töreni yapılmaz, çünkü evlilik insanlara Tanrı tarafından bağışlanmıştır.<0} {0>Marriages are intended to last forever, not just for our mortal lives.<}0{>Evliliklerin sadece ölümlü hayat süresince değil, sonsuza kadar sürmesi beklenir.<0}

{0>Adam and Eve were married by God before there was any death in the world.<}0{>Yeryüzünde ölüm yokken, Adem ile Havva Tanrı tarafından evlendirilmişlerdi.<0} {0>They had an eternal marriage.<}0{>Ebedi bir evlilikleri vardı. <0} {0>They taught the law of eternal marriage to their children and their children's children.<}0{>Onlar ebedi evliliği, çocuklarına ve çocuklarının çocuklarına öğrettiler.<0} {0>As the years passed, wickedness entered the hearts of the people and the authority to perform this sacred ordinance was taken from the earth.<}0{>Yıllar geçtikçe, insanların kalbine kötülük girdi ve kutsal törenlerin gerçekleştirilmesi yetkisi yeryüzünden alındı.<0} {0>Through the restoration of the gospel, eternal marriage has been restored to earth.<}0{>Sevindirici haberin iade edilmesiyle, ebedi evlilik yeryüzüne iade edildi.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   When was eternal marriage first performed on the earth?<}77{>Ebedi evlilik yeryüzünde ilk defa ne zaman gerçekleştirildi?<0}

{0>Eternal Marriage Is Essential for Exaltation<}0{>Yüceliş İçin Ebedi Evlilik gereklidir<0}

{0>Many people in the world consider marriage to be only a social custom, a legal agreement between a man and a woman to live together.<}0{>Dünyadaki birçok insan, evliliğin sosyal bir gelenek, kadın ile erkek arasında birlikte yaşamak için yapılan yasal bir anlaşma olduğunu düşünür.<0} {0>But to Latter-day Saints, marriage is much more.<}0{>Ancak, Son Zaman Azizleri için evlilik daha fazlasını ifade eder.<0} {0>Our exaltation depends on marriage.<}0{>Yüceliş evliliğe bağlıdır.<0} {0>We believe that marriage is the most sacred relationship that can exist between a man and a woman.<}0{>Bizler, evliliğin kadın ile erkek arasında var olabilecek en kutsal ilişki olduğuna inanırız.<0} {0>This sacred relationship affects our happiness now and in the eternities.<}0{>Bu kutsal ilişki, şimdiki ve ebediyete kadar sürecek olan mutluluğumuzu etkiler.<0}

{0>Heavenly Father has given us the law of eternal marriage so we can become like him.<}0{>Cennetteki Babamız bize ebedi evlilik yasasını vermiştir, böylece biz de ona benzeyebiliriz.<0} {0>We must live this law to be able to have spirit children.<}0{>Ruh çocuklara sahip olabilmek için, bu yasaya uygun yaşamalıyız.<0} {0>The Lord has said:<}100{>Rab şöyle demiştir: <0}

{0>“In the celestial glory there are three heavens or degrees;<}0{>“Göksel krallıkta, üç tane gök veya mertebe bulunmaktadır;<0}

{0>“And in order to obtain the highest, a man must enter into this order of the priesthood [meaning the new and everlasting covenant of marriage];<}0{>En yükseğini elde etmek için, bir kişinin bu rahiplik düzenine girmesi gerekir [yani yeni ve sonsuz evlilik antlaşması];<0}

{0>“And if he does not, he cannot obtain it” (D&C 131:1--3).<}0{>“Eğer girmezse, bunu elde edemez” (Ö&A 131:1--3).<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

 Neden evliliğin kadın ile erkek arasındaki en kutsal ilişki olduğuna inanırız?<0}

{0>Eternal Marriage Must Be Performed by Proper Authority in the Temple<}0{>Ebedi Evlilik Tapınaktaki Uygun Rahiplik Yetkilisi Tarafından Gerçekleştirilmelidir.<0}

{0>An eternal marriage must be performed by one who holds the sealing power.<}0{>Ebedi bir evlilik, mühürleme gücü olan birisi tarafından gerçekleştirilmelidir.<0} {0>The Lord promised, “If a man marry a wife by … the new and everlasting covenant … by him who is anointed, … it … shall be of full force when they are out of the world” (D&C 132:19).<}0{>Rab şu vaatte bulunmuştur: “Eğer bir erkek . . . yeni ve sonsuz antlaşma yaparak. . . yağ ile meshedilmiş birisi tarafından  . . . bir kadın ile evlenirse, dünyadan ayrıldıklarında bu durum yine tamamen geçerli olacaktır” (Ö. ve A: 132:19).<0}

E{0>Not only must an eternal marriage be performed by the proper priesthood authority, but it must also be done in one of the holy temples of our Lord.<}0{>bedi evlilik töreni için gerekli olan tek şey sadece uygun bir rahiplik yetkilisi tarafından gerçekleştirilmesi olmayıp, aynı zamanda Rab’bin kutsal tapınaklarından birisinde gerçekleştirilmesi de gereklidir. <0} {0>The temple is the only place this holy ordinance can be performed.<}0{>Tapınak, bu kutsal törenin gerçekleştirilebileceği tek yerdir.<0}

{0>In the temple, Latter-day Saint couples kneel at one of the sacred altars in the presence of their family and friends and two special witnesses.<}0{>Tapınakta Son Zaman Azizi çiftlerkutsal sunaklardan birinde, ailelerinin, arkadaşlarının ve iki özel şahidin huzurunda diz çökerler.<0} {0>They make their marriage covenants before God.<}0{>Tanrı’nın huzurunda evlilik antlaşmalarını yaparlar.<0} {0>They are pronounced husband and wife for time and all eternity.<}0{>Ömür boyu ve tüm sonsuzluk boyunca karı koca ilan edilirler.<0} {0>This is done by one who holds the holy priesthood of God and has been given the authority to perform this sacred ordinance.<}0{>Bu işlem, Tanrı’nın kutsal rahipliklerinden birine sahip olan ve bu kutsal töreni gerçekleştirmesi için yetki verilen bir kişi tarafından yapılır.<0} {0>He acts under the direction of the Lord and promises the couple the blessings of exaltation.<}0{>O kişi Rab’bin talimatları doğrultusunda çalışır ve çifte yücelişin kutsamalarını vaat eder. <0} {0>He instructs them in the things they must do to receive these blessings.<}0{>Onlara, bu kutsamaları elde etmek için yapmaları gerekenleri öğretir.<0} {0>He reminds them that all blessings depend on obedience to the laws of God.<}0{>Onlara, bütün kutsamaların Tanrı’nın yasasına itaat etmelerine bağlı olduğunu hatırlatır.<0}

{0>If we are married by any authority other than by the priesthood in a temple, the marriage is for this life only.<}0{>Eğer, bir tapınaktaki rahiplik yetkilisinden başka birisi tarafından evlendirilirlerse, bu evlilik sadece yeryüzündeki hayat için geçerli olur.<0} {0>After death, the marriage partners have no claim on each other or on their children.<}0{>Ölümden sonra, tarafların birbirleri ya da çocukları üzerinde bir hakları olmaz.<0} {0>An eternal marriage gives us the opportunity to continue as families after this life.<}0{>Ebedi evlilik bize bu hayattan sonra da aileler olarak devam etme fırsatı verir.<0}

{0>Discussion<}0{>Müzakere<0}

{0>Who has the authority to perform an eternal marriage?<}0{>Ebedi bir evliliği gerçekleştirme yetkisine kim sahiptir?<0} {0>Why must it be performed in the temple?<}0{>Neden tapınakta gerçekleştirilmelidir?<0}

{0>Benefits of an Eternal Marriage<}0{>Ebedi Evliliğin Faydaları<0}

{0>As Latter-day Saints, we are living for eternity and not just for the moment.<}0{>Bizler Son Zaman Azizleri olarak, sadece bu an için değil ebediyet için çalışıyoruz.<0} {0>However, the blessings of an eternal marriage can be ours now as well as for eternity.<}0{>Bununla birlikte, ebedi bir evliliğin ebediyetteki kutsamalarının yanısıra, bu kutsamalar bugün de bizim olabilir. <0}

B{0>The blessings we can enjoy in this life are as follows:<}0{>u hayatta mutluluk duyacağımız kutsamalar şunlardır:<0}

1. Evliliğimizin ebediyen devam edeceğini biliriz.<0} {0>Death can part us from one another only temporarily.<}0{>Ölüm bizi sadece geçici olarak birbirimizden ayırabilir.<0} {0>Nothing can part us forever except our own disobedience.<}0{>Kendi itaatsizliğimizin dışında hiçbir şey bizi sonsuza kadar birbirimizden ayıramaz.<0} {0>This knowledge helps us work harder to have a happy, successful marriage.<}0{>Bu bilgi, bizim daha mutlu ve başarılı bir evlilik için daha çok çalışmamıza yardımcı olur.<0}

2. {0>We know that we can have our children with us throughout eternity.<}0{>Çocuklarımızın ebediyen bizlerle birlikte olacaklarını biliriz.<0} {0>This knowledge helps us be careful in teaching and training our children.<}0{>Bu bilgi, çocuklarımıza öğretirken ve onları eğitirken bize yardımcı olur. <0} {0>It also helps us show them greater patience and love.<}0{>Ayrıca, onlara daha fazla sabır ve sevgi göstermemize yardımcı olur. <0} {0>As a result, we should have a happier home.<}0{>Sonuç olarak, daha mutlu bir evimizin olması gerekir.<0}

{0>Some of the blessings we can enjoy for eternity are as follows:<}75{>Ebediyette mutluluk duyacağımız kutsamalardan bazıları şunlardır:<0}

1. {0>We can live in the highest degree of the celestial kingdom of God.<}0{>Tanrı’nın göksel krallığının en yüksek mertebesinde yaşayabiliriz.<0}

2. {0>We can be exalted as God is and receive a fulness of joy.<}0{>Tanrı gibi yücelebilir ve sevincin tamamını elde edebiliriz.<0}

3. {0>We can, at some future time, increase our family by having spirit children.<}0{>Gelecekte, ruh çocuklara sahip olarak ailemizi büyütebiliriz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>Have class members discuss the blessings of an eternal marriage in this life and in eternity.<}0{>Sınıf üyelerine ebedi evliliğin bu hayattaki ve ebediyetteki kutsamalarını müzakere ettirin.<0}

{0>We Must Prepare for an Eternal Marriage<}0{>Ebedi Bir Evlilik İçin Hazırlanmalıyız<0}

{0>President Spencer W.<}0{>Başkan Spencer W.<0} {0>Kimball taught that “marriage is perhaps the most vital of all the decisions and has the most far-reaching effects… It affects not only the two people involved, but their children and … their children's children… Of all the decisions, this one must not be wrong.”<}0{>Kimball şöyle öğretmiştir: “Evlilik belki de bütün kararların en önemlisidir ve en uzak köşeye ulaşma etkisi vardır. . . Sadece içinde yer alan iki kişiyi değil, çocukları, . . . çocukların çocuklarını da etkiler. . .  bütün kararlar içinde, bunun yanlış olmaması gerekir.”<0} {0>He recommended “that all boys and girls from their infancy up plan to be married only in the temple … to keep their lives spotless so that this can be accomplished” (” … The Matter of Marriage,” devotional address, Salt Lake Institute of Religion, 22 Oct.<}0{>O şöyle tavsiye etmiştir: “bütün erkekler ve kızlar, bebekliklerinden itibaren tapınakta evlenmeyi planlarlar. . .bunun gerçekleşmesi için hayatlarını lekesiz olmalıdır” *(“. . . The Matter of Marriage,” adama konuşması, Salt Lake Dİn Enstitüsü, 22 Ekim<0} 1976).

B{0>President Kimball also said:<}0{>aşkan Kimball ayrıca şöyle demiştir:<0}

{0>“We say to all youth regardless of what country is your home, and regardless of the customs in your country, your Heavenly Father expects you to marry for eternity and rear a good, strong family.<}0{>“Siz gençlere evlerinizin hangi ülkede olduğuna ve ülkelerinizin geleneklerine bakmaksızın, Cennetteki Babanızın sizden ebediyen bir evlilik yapmanızı ve iyi ve güçlü aileler oluşturmanızı beklediğini söylüyoruz.<0}

{0>“It would be our hope that parents would train you … to earn some money, and to put it away for your missions and your marriages…<}0{>“Ebeveynlerinizin sizi, para kazanmanız ve kazandığınız parayı misyonunuz ve evliliğiniz için harcamanız konusunda eğitmiş olduklarını umut ediyoruz.<0}

{0>“There will be a new spirit in Zion when the young women will say to their boyfriends:<}0{>“Genç kızlar erkek arkadaşlarına şu sözleri söylediklerinde, Sion’da yeni bir ruh oluşacaktır:<0} {0>'I am sorry, but as much as I love you, I will not marry out of the holy temple' ” (“Marriage---The Proper Way,” New Era, Feb.<}0{>‘Üzgünüm, seni ne kadar sevsem de, kutsal tapınağın dışında evlenmeyeceğim’” (“Marriage---The Proper Way,” New Era, Şubat<0} {0>1976, p. 4).<}0{>1976, sayfa 4).<0}

{0>An eternal marriage should be the goal of every Latter-day Saint.<}0{>Ebedi bir evlilik, her Son Zaman Azizi’nin hedefi olmalıdır.<0} {0>This is true even for those already married by civil law.<}0{>Bu, halihazırda medeni kanuna göre evlilik yapmış olanlar için de geçerlidir.<0} {0>To prepare for an eternal marriage takes much thought and prayer.<}0{>Ebedi bir evlilik için hazırlanmak, çok düşünmeyi ve dua etmeyi gerektirir.<0} {0>Only members of the Church who live righteously are permitted to enter the temple (see D&C 97:15--17). We do not suddenly decide one day that we want to be married in the temple, then enter the temple that day and get married.<}0{>Sadece dürüst bir hayat süren Kilise üyelerinin tapınağa girmesine izin verilir (bkz. Ö&A 97:15--17). Bir gün aniden tapınakta evlenmek istediğimize karar vererek, o gün tapınağa gidip evlenemeyiz.<0} {0>We must first meet certain requirements.<}0{>İlk önce belirli zorunlulukları yerine getirmeliyiz.<0}

{0>Before we can go to the temple, we must be active, worthy members of the Church for at least one year.<}0{>Tapınağa gidebilmemiz için önce, geçen bir yıl içerisinde Kilise’de aktif ve layık üyeler olmamız gerekir.<0} {0>Men must hold the Melchizedek Priesthood.<}0{>Erkekler, Melkisedek Rahipliği sahibi olmalıdırlar.<0} {0>We must be interviewed by the branch president or bishop.<}0{>Dal başkanı veya gözetmen tarafından mülakata alınmış olmalıyız.<0} {0>If he finds us worthy, he will give us a temple recommend.<}0{>Eğer o bizi layık bulursa, bize bir tapınak tavsiyenamesi verecektir.<0} {0>If we are not worthy, he will counsel with us and help us set goals to become worthy to go to the temple.<}0{>Eğer layık değilsek, tapınağa girmeye layık olmamız için bize öğüt verecek ve hedefler belirlememize yardımcı olacaktır.<0}

{0>After we receive a recommend from our bishop or branch president, we must have it signed by a member of the stake presidency or the mission president.<}0{>Gözetmenimizden ya da dal başkanımızdan bir tavsiyename aldıktan sonra, bunu destek başkanlığı üyelerinden birisine veya misyon başkanına imzalatmalıyız.<0}

{0>We are asked questions like the following in interviews for a temple recommend:<}0{>Bir tapınak tavsiyenamesi için aşağıdaki mülakata benzer sorular sorulacaktır:<0}

1. {0>Do you have faith in and a testimony of God the Eternal Father, His Son Jesus Christ, and the Holy Ghost?<}0{>Ebedi Babamız olan Tanrı’ya, Oğlu İsa Mesih’e ve Kutsal Ruh’a iman ediyor ve tanıklığını sunuyor musun?<0} {0>Do you have a firm testimony of the restored gospel?<}0{>İade edilen sevindirici habere sarsılmaz bir şekilde tanıklık ediyor musun?<0}

2. {0>Do you sustain the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints as the Prophet, Seer, and Revelator?<}0{>İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi Başkanını, Peygamber, Gören ve Vahiy Eden olarak destekliyor musun?<0} {0>Do you recognize him as the only person on earth authorized to exercise all priesthood keys?<}0{>Onun yeryüzünde, bütün rahiplik anahtarlarını kullanma yetkisine sahip tek yetkili kişi olduğuna inanıyor musun?<0}

3. {0>Do you live the law of chastity?<}0{>İffet yasasına uygun yaşıyor musun?<0}

4. {0>Are you a full-tithe payer?<}0{>Ondalıklarını tam olarak ödüyor musun?<0}

5. {0>Do you keep the Word of Wisdom?<}0{>Bilgelik Sözü’nü tutuyor musun?<0}

6. {0>Are you totally honest in your dealings with others?<}0{>Başkalarıyla ilişkilerinde tamamen dürüst müsün?<0}

7. {0>Do you strive to keep the covenants you have made, to attend your sacrament and priesthood meetings, and to keep your life in harmony with the laws and commandments of the gospel?<}0{>Yapmış olduğun antlaşmalara uymaya, Rab’bin sofrası ve rahiplik toplantılarına katılmaya ve hayatını sevindirici haberin yasa ve emirlerine uygun olarak yaşamaya çaba gösteriyor musun?<0}

{0>When you ask for a temple recommend, you should remember that entering the temple is a sacred privilege.<}0{>Bir tapınak tavsiyenamesi istediğinizde, tapınağa girmenin mukaddes bir ayrıcalık olduğunu hatırlamanız gerekir.<0} {0>It is a serious act, not something to be taken lightly.<}0{>Bu ciddi bir iş olup hafife alınacak bir şey değildir.<0}

{0>We must seek earnestly to obey every covenant that we make in the temple.<}0{>Tapınakta yapmış olduğumuz her antlaşmaya içtenlikle itaat etmeye çabalamalıyız.<0} {0>The Lord has said that if we are true and faithful, we will pass by the angels to our exaltation.<}0{>Rab, eğer dürüst ve imanlı olursak, melekler tarafından yücelişe gönderileceğimizi söyledi.<0} {0>We will become gods.<}0{>Tanrılar olacağız.<0} {0>(See D&C 132:19--20.) Temple marriage is worth any sacrifice.<}0{>(Bkz. Ö. ve A: 132:19--20.). Tapınak evliliği her türlü fedakarlığa değer.<0} {0>It is a way of obtaining eternal blessings beyond measure.<}0{>Tahmin edilemeyecek ebedi kutsamaların elde edilmesinin bir yoludur.<0}

{0>Discussion<}0{>Müzakere<0}

{0>Ask each person to think about the temple interview questions as you reread them.<}0{>Tapınak mülakat sorularını siz tekrar okurken, herkesten bunlar hakkında tekrar düşünmelerini isteyin.<0}

{0>How can we prepare for an eternal marriage?<}0{>Ebedi bir evlilik için nasıl hazırlanabiliriz?<0}

{0>Additional Scriptures<}0{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>Genesis 1:26--28 (we should multiply and replenish the earth)<}0{>Yaratılış 1:26--28 (çoğalmalı ve yeryüzüne yayılmalıyız)<0}

{0>Genesis 2:21--24 (the first marriage was performed by God)<}0{>Yaratılış 2:21--24 (ilk evlilik Tanrı tarafından gerçekleştirildi)<0}

{0>Matthew 19:3--8 (what God has joined)<}0{>Matta 19:3--8 (Tanrı neye katıldı)<0}

{0>D&C 132 (the eternal nature of the marriage law)<}0{>Ö&A 132 (evlilik yasasının ebedi doğası)<0}

{0>D&C 42:24--26 (marriage vows should be kept)<}0{>Ö&A 42:24--46 (evlilik sözlerinin tutulması gerekir) <0}

{0>Jacob 3:5--11 (blessings for keeping the law of marriage)<}0{>Eyüp 3:5--11 ( evlilik yasasına uyarak elde edilen kutsamalar)<0}

{0>Matthew 22:23--30 (no marriage in the Resurrection)<}0{>Matta 22:23--30 (Dirilişte evlilik yoktur)<0}

Home -  Ev