Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>OBEDIENCE<}0{>

{0>FAMILY RESPONSIBILITIES<}95{>AİLE SORUMLULUKLARI<0}

{0>Chapter 37<}100{>Bölüm 37<0}

{0>Each person has an important place in his or her family.<}0{>Herkesin ailesinde önemli bir yeri vardır.<0} {0>Through prophets the Lord has explained how fathers, mothers, and children should behave and feel toward one another.<}0{>Peygamberler vasıtasıyla, Rab babaların, annelerin ve çocukların birbirlerine karşı nasıl davranmaları ve ne hissetmeleri gerektiğini açıklamıştır.<0} {0>As husbands, wives, and children we need to learn what the Lord expects us to do to fulfill our purpose as a family.<}0{>Karı, koca ve çocuklar olarak, Rab’bin bizden bir aile olarak amacımızı yerine getirmemiz için neler beklediğini öğrenmemiz gerekir.<0} {0>If we all do our part, we will be able to live together as a family forever.<}0{>Eğer biz payımıza düşen şeylerin tamamını yaparsak, sonsuza kadar bir aile olarak yaşayabiliriz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

 Ailenin amacı nedir?<0}

{0>Responsibilities of the Parents<}75{>Ebeveynlerin Sorumlulukları<0}

{0>In marriage neither the man nor the woman is more important than the other.<}0{>Evlilikte, kadın yada erkek diğerine göre daha fazla önem taşımaz.<0} {0>They are equal partners and should work together to provide for the spiritual, emotional, intellectual, and physical needs of the family.<}0{>Onlar eşit ortaklardır ve ailenin ruhsal, duygusal, entelektüel ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışmaları gerekir.<0}

{0>Some responsibilities must be shared by the husband and the wife.<}0{>Bazı sorumluluklar karı koca arasında paylaşılmalıdır.<0} {0>Parents should teach their children the gospel.<}0{>Ebeveynlerin çocuklarına sevindirici haberi öğretmeleri gerekir.<0} {0>The Lord warned that if parents do not teach their children about faith, repentance, baptism, and the gift of the Holy Ghost, the sin will be upon the heads of the parents.<}0{>Rab, eğer ebeveynler çocuklarına, iman, tövbe, vaftiz ve Kutsal Ruh armağanını öğretmezlerse, günahın ebeveynlerde olacağı uyarısında bulunmuştur.<0} {0>Parents should also teach their children to pray and to obey the Lord's commandments.<}93{>Ebeveynlerin ayrıca, çocuklarına dua etmeyi ve emirlere itaat etmeyi de öğretmeleri gerekir.<0} {0>(See D&C 68:25, 28.)<}97{>(Bkz. Ö&A 68:25, 28.)<0}

{0>One of the best ways parents can teach their children is by example.<}0{>Ebeveynlerin çocuklarına öğretebilmelerinin en iyi yollarından birisi, örnek teşkil etmeleridir. <0} {0>Husbands and wives should show love and respect for each other and for their children by both actions and words.<}0{>Karı kocaların hem davranışlarıyla hem de sözleriyle birbirlerine ve çocuklarına sevgi ve saygı göstermeleri gerekir.<0} {0>It is important to remember that each member of the family is a child of God.<}0{>Ailenin her bireyinin Tanrı’nın bir çocuğu olduğunu hatırlamak önemlidir.<0} {0>Parents should treat their children with love and respect, being firm but kind to them.<}0{>Ebeveynler çocuklarına, sevgiyle ve saygıyla yaklaşmalı, onlara boyun eğmemeli, ama anlayışlı olmalıdırlar.<0}

{0>Parents should understand that sometimes children will make wrong choices even after they have been taught the truth.<}0{>Ebeveynlerin, çocuklarının doğruları öğrendikten sonra bile bazen yanlış seçimler yapacaklarını anlamaları gerekir. <0} {0>When this happens, parents should not give up or become discouraged.<}0{>Böyle olduğunda, ebeveynler vazgeçmemeli ya da hayal kırklığına uğramamalıdırlar.<0} {0>They should continue to teach their children, to express love for them, to be good examples to them, and to fast and pray for them.<}0{>Çocuklarına öğretmeye devam etmeleri, onlara olan sevgilerini ifade etmeleri, onlar için iyi örnek teşkil etmeleri ve onlar için oruç tutup dua etmeleri gerekir.<0}

{0>The Book of Mormon tells us how the prayers of a father helped a rebellious son return to the ways of the Lord.<}76{>Mormon Kitabı bize, bir babanın dualarının, asi oğlunun Rab’bin yoluna geri dönmesine nasıl yardımcı olduğunu anlatır.<0} {0>Alma the Younger had fallen away from the teachings of his righteous father, Alma, and had gone about seeking to destroy the Church.<}0{>Genç Alma, dürüst olan babası Alma’nın öğretilerinden uzaklaşmış ve Kilise’yi yok etmeye çabalamaya başlamıştı.<0} {0>The father prayed with faith for his son.<}0{>Babası oğlu için imanla dua etti.<0} {0>Alma the Younger was visited by an angel and repented of his evil way of living.<}0{>Genç Alma’yı bir melek ziyaret etti ve O da kötü yaşam tarzından tövbe etti.<0} {0>He became a great leader of the Church.<}0{>Kilise’nin büyük bir lideri oldu.<0} {0>(See Mosiah 27:8--32.)<}97{>(Bkz. Mosiya 27:8--32.)<0}

{0>Parents can provide an atmosphere of reverence and respect in the home if they teach and guide their children with love.<}0{>Ebeveynler eğer çocuklarına sevgiyle öğretir ve rehberlik ederlerse, evde bir saygı ve hürmet atmosferi oluşturabilirler.<0} {0>Parents should also provide happy experiences for their children.<}0{>Ebeveynlerin ayrıca, çocukları için mutlu tecrübeler gerçekleştirmeleri gerekir.<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Discuss the responsibilities of the parents.<}82{>Ebeveynlerin sorumluluklarını müzakere edin. <0}

{0>Responsibilities of the Father<}75{>Babanın Sorumlulukları<0}

{0>The father is the patriarch of the family and has important responsibilities that are his alone.<}0{>Baba, ailenin atasıdır ve sadece kendisine ait olan önemli sorumlulukları vardır.<0} {0>He is the priesthood holder and has the duties of priesthood leadership.<}0{>O, rahiplik sahibidir ve rahiplik liderinin görevlerine sahiptir.<0} {0>He should guide his family with humility and kindness rather than with force or cruelty.<}0{>Ailesine, baskı ve zulüm yerine, alçakgönüllülükle ve nezaketle rehberlik etmesi gerekir.<0} {0>The scriptures teach that those who hold the priesthood should lead others by persuasion, gentleness, love, and kindness (see D&C 121:41--44; Ephesians 6:4).<}0{>Kutsal yazılar, rahiplik sahiplerine diğer insanlara ikna ederek, nezaketle, sevgiyle ve kibarlıkla liderlik etmeleri gerektiğini öğretir (bkz. Ö&A 121:41--44; Efesliler 6:4).<0}

{0>The father shares the blessings of the priesthood with the members of his family.<}0{>Baba, rahiplik kutsamalarını aile bireyleriyle paylaşır.<0} {0>When a man holds the Melchizedek Priesthood, he can share these blessings by naming and blessing babies, administering to the sick, baptizing children, and giving special priesthood blessings and ordinations.<}0{>Bir erkek Melkisedek Rahipliği sahibi olunca, bu kutsamalarını benekleri isimlendirip kutsayarak, hastalara yardımcı olarak, çocukları vaftiz ederek veya özel rahiplik kutsamaları ve kutsal törenleri vererek paylaşabilir.<0} {0>He should set a good example for his family by keeping the commandments.<}0{>emirlere uyarak, ailesi için iyi bir örnek oluşturması gerekir.<0} {0>He should also make sure the family prays together twice daily and holds family home evening.<}0{>Ayrıca, günde iki defa birlikte aile duası edilmesini ve aile ev akşamlarının düzenlenmesini sağlaması gerekir.<0}

{0>The father should spend time with each child individually.<}0{>Baba, her çocuğuyla birebir zaman geçirmelidir.<0} {0>He should teach his children correct principles, talk with them about their problems and concerns, and counsel them lovingly.<}0{>Çocuklarına doğru ilkeleri öğretmesi, onlarla sorunlarını ve endişelerini konuşması ve onlara sevgiyle öğüt vermesi gerekir.<0} {0>Some good examples are found in the Book of Mormon (see 2 Nephi 1:14--3:25; Alma 36--42).<}0{>Mormon Kitabı’nda bazı güzel örnekler bulunmaktadır (bkz. 2. Nefi 1:14--3:35; Alma 36--42).<0}

{0>It is also the father's duty to provide for the physical needs of his family, making sure they have the necessary food, housing, clothing, and education.<}0{>Ayrıca, ailenin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, onların gerekli gıdaya, eşyaya, kıyafete ve eğitime sahip olduklarından emin olmak da babanın görevidir.<0} {0>Even if he is unable to provide all the support himself, he does not give up the responsibility of the care of his family.<}0{>Bütün bunları tek başına karşılayamasa bile, ailesinin bakımı sorumluluğunu üzerinden atmaz.<0}

{0>Responsibilities of the Mother<}75{>Annenin Sorumlulukları<0}

{0>President David O.<}100{>Başkan David O.<0} {0>McKay said that motherhood is woman's noblest calling (see Treasures of Life, p. 54). It is a sacred calling, a partnership with God in bringing his spirit children into the world.<}0{>McKay, anneliğin bir kadının en asil görev çağrısı olduğunu söyledi (bkz. Treasures of Life, sayfa 54). Bu mukaddes bir çağrıdır, O’nun ruh çocuklarından birisini dünyaya getirmek için Tanrı ile yapılan bir ortaklıktır.<0} {0>A mother's most important responsibility is to bring children into the world and to care for and teach them.<}0{>Bir annenin en önemli sorumluluğu, çocuklar dünyaya getirerek onlara bakmak ve öğretmektir.<0} {0>Bearing children is one of the greatest of all blessings.<}0{>Çocuklara tanıklık etmek, bütün kutsamaların en büyüğüdür.<0}

{0>Elder Boyd K.<}100{>Yaşlı Boyd K.<0} {0>Packer praised women who were unable to have children of their own yet sought to care for others.<}0{>Packer, kendileri çocuk sahibi olamayan kadınları başkalarının çocuklarına baktıkları için övmüştür.<0} {0>He said:<}100{>O şöyle dedi:<0} {0>“When I speak of mothers, I speak not only of those women who have borne children, but also of those who have fostered children born to others, and of the many women who, without children of their own, have mothered the children of others” (Mothers, p. 8).<}0{>“Annelerle konuştuğumda, sadece çocuk doğurmuş olanlarla konuşmuyorum, aynı zamanda başkalarının çocuklarına sütannelik yapanlardan ve kendi çocukları olmadığı halde başkalarının çocuklarına annelik yapan birçok kadından da bahsediyorum” (Anneler, sayfa 8).<0}

{0>A mother needs to spend time with her children and teach them the gospel.<}0{>Bir annenin çocukları ile vakit geçirmesi ve onlara sevindirici haberi öğretmesi gerekir.<0} {0>She should play and work with them so they can discover the world around them.<}0{>Onlarla oynayıp çalışmaları gerekir ve böylece onlar da etraflarındaki dünyayı keşfedebilirler.<0} {0>She also needs to help her family know how to make the home a pleasant place to be.<}0{>Ayrıca, ailesinin evin nasıl güzel bir yer haline getirileceğini bilmelerine yardımcı olması gerekir.<0} {0>If she is warm and loving, she helps her children feel good about themselves.<}0{>Eğer sıcak ve sevecense, çocuklarının kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olur.<0}

{0>The Book of Mormon describes a group of two thousand young men who rose to greatness because of the teachings of their mothers (see Alma 53:16--23). Led by the prophet Helaman, they went into battle against their enemies.<}73{>Mormon Kitabı, annelerinin öğretileri sayesinde şöhret olan iki bin kişilik bir genç erkekler grubundan bahseder (bkz. Alma 53:16--23). Peygamber Helaman tarafından yönlendirilerek, düşmanlarına karşı savaşa gittiler. <0} {0>They had learned to be honest, brave, and trustworthy from their mothers.<}0{>Annelerinden, dürüst, cesur ve güvenilir olmayı öğrenmişlerdi.<0} {0>Their mothers also taught them that if they did not doubt, God would deliver them (see Alma 56:47). They all survived the battle.<}0{>Anneleri onlara ayrıca, eğer endişelenmezlerse, Tanrı’nın onları geri göndereceğini öğretmişti (bkz. Alma 57:46). Hepsi savaştan kurtuldular.<0} {0>Later they expressed faith in the teachings of their mothers, saying, “We do not doubt our mothers knew it” (Alma 56:48). Every mother who has a testimony can have a profound effect on her children.<}0{>Daha sonra, şu sözlerle annelerinin öğretilerine duydukları imanı ifade ettiler: “Annelerimizin bunu bildiğine şüphemiz yoktur” (Alma 56:48). Tanıklık sahibi olan her annenin çocukları üzerinde muazzam etkisi vardır.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Why is motherhood called a partnership with God?<}0{>Neden anneliğe Tanrı’nın ortaklığı denir?<0}

 Bir kişiyi Helaman’ın genç savaşçılarının hikayesini anlatması için görevlendirin.<0}

Responsibilities of the Children<}75{>Çocukların Sorumlulukları<0}

{0>Children share with their parents the responsibilities of building a happy home.<}0{>Çocuklar, mutlu bir ev oluşturmanın sorumluluğunu ebeveynleri ile paylaşırlar.<0} {0>They should obey the commandments and cooperate with other family members.<}0{>Emirlere uymaları ve diğer aile bireyleri ile işbirliği yapmaları gerekir.<0} {0>The Lord is not pleased when children quarrel (see Mosiah 4:14).<}0{>Çocuklar kavga etmesinden Rab memnun olmaz (bkz. Mosiya 4:14).<0}

{0>The Lord has commanded children to honor their parents.<}0{>Rab çocuklara, ebeveynlerini onurlandırmalarını emretmiştir.<0} {0>He said, “Honor thy father and thy mother:<}0{>O şöyle demiştir: “Anne babana saygı göster:<0} {0>that thy days may be long upon the land” (Exodus 20:12). To honor parents means to love and respect them.<}0{>öyle ki, ülkede ömrün uzun olsun” (Mısırdan Çıkış 20:12). Ebeveynleri onurlandırmak, onları sevmek ve saygı duymak, demektir.<0} {0>It also means to obey them.<}0{>Ayrıca, onlara itaat etmek, demektir.<0} {0>The scriptures tell children to “obey your parents in the Lord:<}0{>Kutsal yazılarda çocuklara şöyle denmektedir: “Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin:<0} {0>for this is right” (Ephesians 6:1).<}0{>çünkü doğrusu budur” (Efesliler 6:1).<0}

{0>President Spencer W.<}100{>Başkan Spencer W.<0} {0>Kimball said that children should learn to work and to share responsibilities in the home and yard.<}0{>Kimball, çocukların evde ve dışarıda çalışmayı ve sorumlulukları paylaşmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.<0} {0>They should be given assignments to keep the house neat and clean.<}0{>Evi düzenli ve temiz tutmaları için görevler verilmesi gerekir.<0} {0>Children may also be given assignments to take care of the garden (see Conference Report, Apr.<}0{>Çocuklara ayrıca, bahçeye göz kulak olmaları için de görevler verilebilir (bkz. Conference Report, Nisan<0} {0>1976, p. 5; or Ensign, May 1976, p. 5).<}100{>1976, sayfa 5; veya Ensign, Mayıs 1976, sayfa 5).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   What should children do to honor and respect their parents?<}70{>Çocukların ebeveynlerini onurlandırmaları ve onlara saygı göstermeleri için ne yapmaları gerekir?<0}

{0>Accepting Responsibilities Brings Blessings<}0{>Sorumlulukları Kabul Etmek Kutsamaları Getirir<0}

{0>A loving and happy family does not happen by accident.<}0{>Sevecen ve mutlu bir aile kazara oluşmaz.<0} {0>Each person in the family must do his or her part.<}0{>Ailede herkes payına düşeni yapmalıdır.<0} {0>The Lord has given responsibilities to both parents and children.<}0{>Rab, hem ebeveynlere hem de çocuklara sorumluluklar vermiştir.<0} {0>The scriptures teach that we must be thoughtful, cheerful, and considerate of others.<}0{>Kutsal yazılarda, düşünceli, neşeli ve birbirimize karşı saygılı olmamız öğretilir.<0} {0>When we speak, pray, sing, or work together, we can enjoy the blessings of harmony in our families.<}0{>Birbirimizle konuşurken, oynarken, şarkı söylerken veya çalışırken, ailemizdeki uyumun kutsamalarından keyif almalıyız.<0} {0>(See Colossians 3.)<}57{>(Bkz. Koloseliler 3.)<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Sınıf üyelerine evin daha mutlu bir yer haline gelmesine nasıl yardımcı olabileceklerini anlattırın.<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

 Süleyman’ın Sözleri 22:6 (bir çocuk yetiştirmek)<0}

{0>   Ephesians 6:1--3 (children are to obey parents)<}57{>Efesliler 6:1--3 (çocuklar ebeveynlerine itaat edeceklerdir)<0}

Home -  Ev