Sevindirici Haber İlkeleri   


36. Bölüm

AİLE SONSUZ OLABİLİR

Cennetteki Baba neden bizi dünyaya bir ailenin üyesi olarak gönderdi?

“Bir erkek ve bir kadın arasındaki evlilik Tanrı tarafından kurulmuştur... Aile Tanrı’nın çocuklarının ebedi kaderini ilgilendirdiği için Yaratıcı’nın planının merkezidir (“Aile: Dünyaya Bir Duyuru,” Ensign, Kasım 1995, 102).

Öğretmenler için: Aile ile ilgili bu bölümü ve sonraki iki bölümü öğretirken, evde ideal bir ortamda bulunmayan üyelerin duygularına karşı hassas olun.

Cennetteki Baba, Adem ve Havva’yı evlendirdikten sonra, onlara çocuk sahibi olmalarını buyurdu (bkz. Yaratılış 1:28). O, evliliğin amaçlarından birisinin onun ruh çocukları için ölümlü bedenler yaratmak olduğunu vahiy etti. Anne babalar, Cennetteki Babamız ile beraber ortaktır.  O, her ruh çocuğunun fiziksel bir bedene sahip olmasını ve yeryüzündeki hayatı tecrübe etmesini ister.  Bir erkek ve kadın bu dünyaya bir çocuk getirdiklerinde, Cennetteki Babamızın planını gerçekleştirmesine yardım ederler.

Her yeni çocuk aileye memnuniyetle kabul edilmelidir. Her biri, Tanrı’nın bir çocuğudur. Çocuklarımızdan keyif duymak, onlarla oynamak ve onlara öğretmek için buna zaman ayırmamız gerekir.

Başkan David O. McKay şöyle demiştir: “Bütün kalbimle... sonsuz hayata hazırlanmak için en iyi yerin ev olduğuna inanıyorum” (“Blueprint for Family Living,”Improvement Era, Nisan 1963, 252). Evde, ailelerimizle, kendimizi kontrol etmeyi, fedakarlık etmeyi, sadakati ve çalışmanın değerini öğrenebiliriz. Sevmeyi, paylaşmayı ve birbirimize hizmet etmeyi öğrenebiliriz.

Anne ve babalar çocuklarına Cennetteki Baba hakkında öğretmekle sorumludurlar. O’nu sevdiklerini, çünkü O’nun emirlerine uyduklarını sergiledikleri örnek davranışlarla göstermeleri gerekir. Anne babaların çocuklarına dua etmeyi ve emirlere itaat etmeyi de öğretmeleri gerekir (bkz. Süleyman’ın Özdeyişleri 22:6).

Sonsuz Aile

Aileler sonsuza kadar beraber olabilir. Bu kutsamadan keyif almak için, tapınakta evlenmeliyiz. İnsanlar tapınağın dışında evlendiklerinde, evlilik taraflardan birisinin ölmesi halinde sona erer. Tapınakta, Melkizedek Rahipliği’nin yetkisi ile evlendiğimizde, hem ömür boyu hem de sonsuza dek evlenmiş oluruz. Eğer Rab ile yaptığımız antlaşmalara itaat edersek, ailelerimiz sonsuza kadar erkek, kadın ve çocuklar olarak bir arada olacaktır.  Ölüm bizi ayıramaz.

Sevgi Dolu Aile İlişkileri

Karı kocaların birbirlerine karşı düşünceli ve nazik olmaları gerekir. Asla birbirlerinin duygularını incitecek bir şeyler yapmamaları ve söylememeleri gerekir. Aynı zamanda mümkün olan her şeyi yaparak birbirlerini mutlu etmek için çalışmalıdırlar.

Bir anne ve baba Tanrı’yı daha iyi tanımaya ve O’nun gibi olmaya çalışırsa, çocuklarına birbirlerini sevmelerini öğreteceklerdir. Mormon Kitabı’nda, Kral Benyamin şöyle açıklamıştır:

“...Çocuklarınızın birbirleriyle dövüşüp atışmalarına... izin vermeyeceksiniz...

“Fakat onlara doğruluk ve ağırbaşlılık yollarında yürümelerini öğreteceksiniz; birbirlerini sevmelerini ve birbirlerine hizmet etmelerini öğreteceksiniz” (Mosiya 4:14--15).

Aile bireyleri olarak, birbirimize cesaret vererek ve birbirimizi içtenlikle överek birbirimizin kendine güven duymasına yardımcı olabiliriz. Her çocuğun kendisini önemli hissetmesi gerekir. Anne babaların çocuklarının ne yaptıklarıyla ilgilendiklerini göstermeleri ve çocuklarına duydukları sevgi ve ilgi göstermeleri gerekir. Çocukların da benzer bir şekilde anne babalarına duydukları sevgiyi göstermeleri gerekir. İtaatkar olmaları ve hem anne babalarına hem de aile isimlerine onur verecek bir hayat tarzı sürdürmeye çalışmaları gerekir.

Nasıl Başarılı Bir Aile Sahibi Olunur

Başkan Harold B. Lee şöyle demiştir: “Rab’bin size verdiği en önemli iş, kendi evinizin duvarları arasında yaptığınız iştir” (Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee [2000], 134).

Şeytan, ailenin Cennetteki Babamızın planı için ne kadar önemli olduğunu bilir. Bizi Rab’be yakınlaşmamızdan alıkoyarak, aileleri yok etmeye çalışır. Bizi ailelerimizden uzaklaştıracak şeyler yapmaya kışkırtacaktır.

Birinci Başkanlık ve Oniki Havariler Kurulu şu beyanda bulundu, “Başarılı evlilikler ve aileler iman, dua, tövbe, bağışlama, sevgi, şefkat, çalışma ve sağlıklı eğlence faaliyetleri üzerine kurulur ve bu şeylerin vasıtasıyla korunur.

Hepimiz, mutlu başarılı aile sahibi olmayı isteriz. Aşağıdakiler bunu elde etmemize yardımcı olacaktır:

  1. Her akşam ve sabah aile duası edin (bkz. 3. Nefi 18:21).  Eşler beraber dua edin.
  2. Her hafta aile ev akşamlarında sevindirici haberi çocuklarınıza öğretin.
  3. Ailece kutsal yazıları düzenli bir şekilde çalışın.
  4. Ailenizle birlikte çalışma projeleri yapın, gezilere çıkın, beraber kararlar verin veya buna benzer şeyler yapın.
  5. Nazik, sabırlı ve merhametli ve hayırsever olmayı öğrenin (bkz. Moroni 7:45--48).
  6. Düzenli olarak kilise toplantılarına katılın (bkz. Ö&A 59:9--10).
  7. Rab’bin Ö&A 88:119’da yer alan öğüdünü uygulayın: “Kendinizi organize edin; gerekli olan her şeyi hazırlayın; ve bir ev kurun, hatta bir dua evi, bir oruç evi, bir iman evi, bir öğrenme evi, bir görkem evi, bir düzen evi, bir Tanrı’nın evi kurun.”
  8. Aile tarihi tutun, beraber tapınak işleri yapın ve tapınaktaki mühürlenme törenlerinizi alın.

Aile, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin en önemli birimidir. Kilise, ailelerin sonsuz nimetleri kazanmaları ve yücelmelerine yardımcı olmak üzere vardır. Kilise dahilindeki organizasyonlar ve programlar, bireysel olarak bizleri güçlendirmek ve aileler olarak bize sonsuza kadar yaşamamıza yardımcı olmak için düzenlenir.

Ek Kutsal Yazılar


Home -  Ev