Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>OBEDIENCE<}0{>İTAAT<0}

{0>Chapter 35<}100{>Bölüm 35<0}

{0>When Jesus was on the earth, a lawyer asked him a question:<}0{>İsa yeryüzündeyken, bir yasa uzmanı O’na şu soruyu sordu: <0}

{0>“Master, which is the great commandment in the law?<}0{>“Öğretmenim, Kutsal Yasa’da en önemli buyruk hangisidir?<0}

{0>“Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.<}80{>“İsa ona şu karşılığı verdi: ‘Tanrı’n Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin’.<0}

{0>“This is the first and great commandment.<}0{>“İşte ilk ve en önemli buyruk budur.<0}

{0>“And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself.<}0{>“İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’<0}

{0>“On these two commandments hang all the law and the prophets” (Matthew 22:36--40).<}0{>“Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır” (Matta 22:36--40).<0}

{0>From these scriptures we learn how important it is for us to love the Lord and our neighbors.<}0{>Bu kutsal yazılardan, Rab’bi ve komşularımız sevmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.<0} {0>But how do we show our love for the Lord?<}0{>Ancak, Rab’be olan sevgimizi nasıl gösteririz?<0}

{0>Jesus answered this question when he said, “He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me:<}0{>İsa bu soruya şu sözlerle cevap verdi: “Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur.<0} {0>and he that loveth me shall be loved of my Father” (John 14:21).<}0{>Beni seveni Babam da sevecektir” (Yuhanna 14:21).<0}

{0>We Should Obey God Willingly<}80{>Tanrı’ya İsteyerek İbadet Etmemiz Gerekir<0}

{0>Each of us should ask ourselves why we obey God's commandments.<}0{>Her birimizin kendi kendimize Tanrı’nın emirlerine neden uyduğumuzu sormamız gerekir.<0} {0>Is it because we fear punishment?<}0{>Cezalandırılmaktan korktuğumuz için mi?<0} {0>Is it because we desire the rewards for living a good life?<}0{>İyi hayat yaşamak için ödüller istediğimiz için mi?<0} {0>Is it because we love God and Jesus Christ and want to serve them?<}0{>Tanrı’yı ve İsa Mesih’i sevdiğimiz ve onlara hizmet etmek istediğimiz için mi?<0}

{0>It is better to obey the commandments because we fear punishment than not to obey them at all.<}0{>Emirlere tamamen itaat etmemek yerine, cezalandırılmak tan korktuğumuz için itaat etmek daha iyidir.<0} {0>But we will be much happier if we obey God because we love him and want to obey him.<}0{>ancak, eğer Tanrı’yı sevdiğimiz ve O’na itaat etmek istediğimiz için itaat edersek, daha mutlu oluruz.<0} {0>When we obey him freely, he can bless us freely.<}0{>Biz O’na özgürce itaat edersek, O da bizi özgürce kutsar.<0} {0>He said, “I, the Lord, … delight to honor those who serve me in righteousness and in truth unto the end” (D&C 76:5). Obedience also helps us progress and become more like our Heavenly Father.<}0{>O şöyle demiştir: “Ben Rab, . . . sonuna kadar bana dürüstlükle ve gerçekten hizmet edenleri onurlandırmaktan zevk duyarım” (Ö&A 76:5). İtaat etmek ayrıca, bizim ilerlememize ve Cennetteki Babamıza daha çok benzememize yardım eder.<0} {0>But those who do nothing until they are commanded and then keep the commandments unwillingly lose their reward (see D&C 58:26--29).<}0{>Ancak, kendilerine emredilinceye kadar hiçbir şey yapmayan ve sonra emirleri isteksizce yerine getirenler ödüllerini kaybedeceklerdir (bkz. Ö&A 58:26--29).<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

Öğreti ve Antlaşmalar 58:26--29’u okuyun. İsteyerek itaat etmek neden isteksizce itaat etmekten daha önemlidir?<0} {0>How can we increase our desire to obey?<}75{>İtaat etme arzumuzu nasıl artırabiliriz?<0}

{0>We Can Obey without Understanding Why<}0{>Neden Olduğunu Anlamadan İtaat Edebiliriz<0}

{0>By keeping God's commandments, we prepare for eternal life and exaltation.<}0{>Tanrı’nın emirlerine uyarak, ebedi hayata ve yücelişe hazırlanırız.<0} {0>Sometimes we do not know the reason for a particular commandment.<}0{>Bazen belirli bir emrin sebebini bilmeyiz.<0} {0>However, we show our faith and trust in God when we obey him without knowing why.<}0{>Bununla birlikte, neden olduğunu bilmeden kendisine itaat ederek, Tanrı’ya olan imanımızı ve güvenimizi gösteririz.<0}

A{0>Adam and Eve were commanded to offer sacrifices to God.<}0{>dem ve Havva’ya Tanrı’ya kurban adamaları emredilmişti. <0} {0>One day an angel appeared to Adam and asked why he offered sacrifices.<}0{>Bir gün Adem’e bir melek görünerek, neden kurban adadığını sordu.<0} {0>Adam replied that he did not know the reason.<}0{>Adem, sebebini bilmediğini söyledi.<0} {0>He did it because the Lord commanded him to.<}0{>Yapmıştı, çünkü Rab kendisine böyle emretmişti.<0} {0>(See Moses 5:5--6.)<}79{>(Bkz. Musa 5:5--6.)<0}

{0>The angel then taught Adam the gospel and told him of the Savior who was to come.<}0{>Daha sonra melek Adem’e sevindirici haberi öğreti ve gelecek olan Kurtarıcı’dan bahsetti.<0} {0>The Holy Ghost fell upon Adam, and Adam prophesied concerning the inhabitants of the earth down to the last generation (see Moses 5:9--10; D&C 107:56). This knowledge and great blessings came to Adam because he was obedient.<}0{>Kutsal Ruh Adem’e geldi ve Adem son nesle kadar olan yeryüzünün yerlilerine ilişkin peygamberlik sözü söyledi (bkz. Musa 5:9--10; Ö&A 107:56). Bu bilgi ve büyük kutsamalar Adem’e itaatkar olduğu için geldi.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

 İtaatkar olmak için neden Rab’bin amaçlarını anlamamıza gerek olmadığını müzakere edin.<0}

{0>God Will Prepare a Way<}79{>Tanrı Bir Yol Hazırlayacaktır<0}

{0>The Book of Mormon tells us that Nephi and his older brothers received a very difficult assignment from the Lord (see 1 Nephi 3:1--6). Nephi's brothers complained, saying, “It is a hard thing you require of us.”<}73{>Mormon Kitabı bize, Nefi ile ağabeylerinin Rab’den büyük bir görev aldıklarını anlatır (bkz. 1. Nefi 3:1--6). Nefi’nin kardeşleri “Bizden istediğin zor bir şey,” diyerek şikayet ettiler.<0} {0>But Nephi said, “I will go and do the things which the Lord hath commanded, for I know that the Lord giveth no commandments unto the children of men, save he shall prepare a way for them that they may accomplish the thing which he commandeth them” (1 Nephi 3:7). When we find it difficult to obey a commandment of the Lord, we should remember Nephi's words.<}0{>Ancak, Nefi şöyle dedi: “Gidip Rab’bin emrettiği işleri yapacağım; çünkü Rab’bin emrettiği işleri başarabilmeleri için insan çocuklarına bir yol hazırlamadan, hiçbir emir vermeyeceğini biliyorum” (1. Nefi 3:7). Rab’bin bir emrine itaat etmeyi zor bulduğumuzda, Nefi’nin sözlerini hatırlamamız gerekir.<0}

{0>Müzakere<0}

 Sınıf üyelerine 1. Nefi 3:7’yi ezberletin.<0}

Sınıf üyelerinden Rab’bin kendisine itaat etmeleri için bir yol hazırladığı zamanlardan bahsetmelerini isteyin.<0}

No Commandment Is Too Small or Too Great to Obey<}0{>Hiçbir Emir İtaat Etmek İçin Çok Küçük Veya Çok Büyük Değildir<0}

{0>Sometimes we may think a commandment is not very important.<}0{>Bazen bir emrin çok önemli olmadığını düşünürüz.<0} {0>The scriptures tell of a man named Naaman who thought that way.<}0{>Kutsal yazılar, o şekilde düşünen *Naaman isimli bir adamdan bahseder.<0} {0>Naaman had a dreadful disease and traveled from Syria to Israel to ask the prophet Elisha to heal him.<}0{>Naaman’ın çok kötü bir hastalığı vardı ve peygamber Elişa’dan kendisini iyileştirmesini istemek üzere Suriye’den İsrail’e gitti.<0} {0>Naaman was an important man in his own country, so he was offended when Elisha did not greet him in person but sent his servant instead.<}0{>Naaman kendi ülkesinde önemli bir adamdı, bu sebeple Elişa kendisini bizzat karşılamayıp bir hizmetkarını gönderdiğinde gücendi.<0} {0>Naaman was even more offended when he received Elisha's message:<}0{>Naaman, Elişa’nın mesajını alınca daha da alındı:<0} Erden{0>wash seven times in the river Jordan.<}0{> nehrinde yedi defa yıkan.<0} {0>“Are not [the] rivers of Damascus better than all the waters of Israel? may I not wash in them, and be clean?" he demanded.<}0{>“Şam’ın ırmakları, İsrail’in bütün sularından daha iyi değil midir? Oralarda yıkanıp paklanamaz mıydım sanki?” dedi.<0} {0>He went away in a rage.<}0{>Öfkeyle dönüp gitti.<0} {0>But his servants asked him:<}0{>Ancak hizmetkarları kendisine sordu:<0} {0>“If the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? how much rather then, when he saith to thee, Wash, and be clean?"<}0{>“Peygamber senden daha zor bir şey istemiş olsa yapmaz mıydın? Oysa o sana sadece, yıkan, temizlen, demiyor mu?<0} {0>Naaman was wise enough to understand that it was important to obey the prophet of God, even if it seemed a small matter.<}0{>Naaman, küçük bir şey gibi görünse de, Tanrı’nın peygamberine itaat etmenin önemli olduğunu anlayacak kadar akıllıydı.<0} {0>So he washed in the Jordan and was healed.<}0{>Böylece Erden’de yıkandı ve iyileşti. <0} {0>(See 2 Kings 5:1--14.)<}83{>(Bkz. 2. Krallar 5:1--14.)<0}

Bazen bir emri tutmamızın çok zor olduğunu düşünürüz.<0} {0>Like Nephi's brothers, we may say, “It is a hard thing you require of us.”<}0{>Nefi’nin erkek kardeşleri gibi, Bizden istediğin zor bir şey,” diyebiliriz.<0} {0>Yet, like Nephi, we can be sure that God will give us no commandment unless he prepares a way for us to obey him.<}0{>Bununla birlikte, Nefi gibi, Tanrı’nın bizim itaat etmemiz için bir yol hazırlamadan bize emir vermeyeceğinden emin olabiliriz.<0}

{0>It was a “hard thing” when the Lord commanded Abraham to offer his beloved son Isaac as a sacrifice (see Genesis 22:1--13; see also chapter 26, “Sacrifice”).<}0{>Rab İbrahim’den biricik oğlu İshak’ı kurban olarak adamasını istediğinde, bu “zor bir şeydi” (bkz. Yaratılış 22:1--13; ayrıca bkz. bölüm 26, “Kurban Etme”).<0} {0>Abraham had waited many years for the birth of Isaac, the son God had promised him.<}0{>İbrahim, Tanrı’nın kendisine söz verdiği oğlu İshak’ın doğumu için yıllarca beklemişti.<0} {0>How could he lose his son in such a way?<}0{>Oğlunu böyle bir şekilde nasıl kaybedebilirdi?       <0} {0>The deed must have been most repugnant to Abraham.<}0{>Bu görev İbrahim için en kötü şey olmalıydı.<0} {0>Yet he chose to obey God.<}0{>Yine de Tanrı’ya itaat etmeyi seçti.<0}

{0>We too should be willing to do anything God requires.<}0{>Bizlerin de Tanrı’nın yapmamızı istediği her şeye istekli olmamız gerekir.<0} {0>The Prophet Joseph Smith said, “I made this my rule:<}0{>Peygamber Joseph Smith şöyle dedi: “Ben bunu kursal edindim:<0} {0>when the Lord commands, do it” (History of the Church, 2:170). This can be our rule also.<}0{>Rab ne zaman emrederse, yerine getir” (History of the Church, 2:170). Bu, bizim de kuralımız olabilir.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Emirlere uymak bizi nasıl kuvvetlendirir?<0}

{0>Jesus Christ Obeyed His Father<}70{>İsa Mesih Babasına İtaat Etti<0}

{0>Jesus Christ was the sublime example of obedience to our Heavenly Father.<}0{>İsa Mesih, Cennetteki Babamıza itaat etmenin ulvi bir örneğidir.<0} {0>He said, “I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me” (John 6:38). His whole life was devoted to obeying his Father; yet it was not always easy for him.<}0{>O şöyle dedi: “Kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim” (Yuhanna 6:38). O, bütün hayatını Babasına itaat etmeye adadı; kaldı ki, bu O’nun için her zaman kolay değildi.<0} {0>He was tempted in all ways as other mortals (see Hebrews 4:15). In the Garden of Gethsemane he prayed to his Father, asking if he might avoid the agony he was enduring and the suffering to come on the cross.<}0{>Diğer ölümlüler gibi her şekilde ayartılmaya çalışıldı (bkz. İbraniler 4:15). Getsemani Bahçesi’nde Babasına dua ederek, çarmıha gerildiğinde çekeceği çok şiddetli acıya dayanmaktan ve kederden kaçıp kaçamayacağını sordu. <0} {0>Then he ended his prayer by saying, “Not as I will, but as thou wilt” (Matthew 26:39).<}0{>Ve sonra duasını şu sözlerle bitirdi: “Benim değil, senin istediğin olsun” (Matta 26:39). <0}

{0>Because Jesus obeyed the Father's will in all things, he made salvation possible for all of us.<}0{>İsa her konuda Baba’nın isteğine itaat ettiği için, kurtuluşu hepimiz için mümkün kıldı.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

 Kurtarıcı’nın örneğini hatırlamak, itaatkar olmamıza nasıl yardım eder?<0}

{0>Results of Obedience and Disobedience<}0{>İtaatin ve İtaatsizliğin Sonuçları<0}

{0>The kingdom of heaven is governed by law, and when we receive any blessing, it is by obedience to the law upon which that blessing is based (see D&C 130:21; 132:5). The Lord has told us that through our obedience and diligence we may gain knowledge and intelligence (see D&C 130:18--19). We may also grow spiritually (see Jeremiah 7:23--24). On the other hand, disobedience brings disappointment and results in a loss of blessings.<}0{>Cennetin krallığı yasayla yönetilir ve bizler herhangi bir kutsama aldığımızda bu, o kutsamanın dayandığı yasaya itaat etmektir (bkz. Ö&A 130:21; 132:5). Rab bize, itaatimizle ve gayretimizle bilgiyi ve zekayı kazanabileceğimizi söyledi (bkz. Ö&A 130:18--19). Ayrıca, ruhsal olarak da gelişebiliriz (bkz. Yeremya 7:23--24). Diğer taraftan, itaatsizlik hayal kırıklığı yaratır ve kutsamaların kaybedilmesiyle sonuçlanır.<0} {0>“Who am I, saith the Lord, that have promised and have not fulfilled?<}0{>“Ben kimim, dedi Rab, vaat eden ve vaadini yerine getirmeyen mi?<0} {0>I command and men obey not; I revoke and they receive not the blessing.<}0{>emredersem ve insanlar itaat etmezse, Antlaşmayı bozarım ve onlar kutsama almazlar.<0} {0>Then they say in their hearts:<}0{>Sonra kalplerinden şöyle derler:<0} {0>This is not the work of the Lord, for his promises are not fulfilled” (D&C 58:31--33).<}0{>Bu, Rab’bin işi değil, çünkü vaat ettikleri yerine gelmedi” (Ö. ve A: 58:31--33).<0}

T{0>When we keep the commandments of God, he fulfills his promises, as King Benjamin told his people:<}0{>anrı’nın emirlerini yerine getirdiğimizde, Kral Benyamin’in halkına söylediği gibi, O da vaatlerini yerine getirir:<0} {0>“He doth require that ye should do as he hath commanded you; for which if ye do, he doth immediately bless you” (Mosiah 2:24).<}0{>“Sizden emrettiği şekilde hareket etmenizi istiyor; eğer bunu yaparsanız, sizi derhal bereketleyecektir” (Mosiya 2:24).

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

 Beraber Yeremya 7:23--24’ü okuyun. İtaatsizliklerinden dolayı tövbe etmeyenlere ne olur?<0}

{0>The Obedient Gain Eternal Life<}81{>İtaat edenler Ebedi Hayatı Kazanırlar<0}

{0>The Lord counsels us, “If you keep my commandments and endure to the end you shall have eternal life, which gift is the greatest of all the gifts of God” (D&C 14:7).<}73{>Rab bize şöyle öğüt verir: “Eğer benim emirlerime uyarsanız ve sonuna kadar dayanırsanız, Tanrı’nın armağanları arasında en büyüğüyle ödüllendirilecek ve ebedi hayata sahip olacaksınız” (Ö&A 14:7).<0}

R{0>The Lord has described other blessings that will come to those who obey him in righteousness and truth until the end:<}0{>ab, sonuna kadar dürüstlükle ve doğrulukla itaat edenlere başka kutsamaların da verileceğini anlattı:<0}

{0>“Great shall be their reward and eternal shall be their glory.<}0{>“Ödülleri büyük olacak ve görkemleri ebedi olacaktır.<0}

{0>“And to them will I reveal all mysteries, yea, all the hidden mysteries of my kingdom from days of old, and for ages to come, will I make known unto them the good pleasure of my will concerning all things pertaining to my kingdom.<}0{>“Ve ben onlara bütün hikmetleri, evet, eski günlerden beri ve gelecek çağlar boyunca, krallığımın gizli kalan bütün hikmetlerini vahiy edeceğim, krallığıma ait olan her şeyle ilgili isteğimin keyfini bilmelerini sağlayacağım.<0}

{0>“Yea, even the wonders of eternity shall they know, and things to come will I show them, even the things of many generations.<}0{>“Evet, hatta onlar ebediyetin sırlarını bilecekler ve onlara gelecek şeyleri, hatta birçok neslin başına gelecek şeyleri göstereceğim.<0}

{0>“And their wisdom shall be great, and their understanding reach to heaven…<}0{>“Ve onların erdemi büyük olacak ve onların anlayışı cennete ulaşacaktır. . .<0}

{0>“For by my Spirit will I enlighten them, and by my power will I make known unto them the secrets of my will---yea, even those things which eye has not seen, nor ear heard, nor yet entered into the heart of man” (D&C 76:6--10).<}0{>Onları kendi ruhumla aydınlatacağım ve gücüm onların benim arzumun sırlarını---evet ve hatta gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve henüz insanların kalplerine girmeyen şeyleri bilmelerini sağlayacaktır” (Ö&A 76:6--10).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

 2. Nefi 31:16. Sonuna kadar dayanmak neden önemlidir?<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>   Abraham 3:25 (we came to earth to test our obedience)<}0{>İbrahim 3:25 (itaatliğimizi test etmek için yeryüzüne geldik)<0}

{0>   1 Samuel 15:22 (obedience is better than sacrifice)<}0{>1. Samuel 15:22 (itaat kurban etmekten daha iyidir)<0}

 Vaiz 12:13; Yuhanna 14:15; Romalılar 6:16; Ö&A 78:7; Yasa’nın Tekrarı 4:1--40 (Tanrı’ya itaat etmemiz gerekir)<0}

 2. Nefi 31:7 (İsa Mesih itaatkardı)<0}

 Süleyman’ın Özdeyişleri 3:1--4; 6:20--22; 7:1--3; Efesliler 6:1--3; Koloseliler 3:20 (çocukların ebeveynlerine itaat etmesi gerekir)<0}

 Ö&A 21:4--6 (peygambere itaat et)<0}

 Yuhanna 8:31--32; Mosiya 2:22; 41; Ö&A 82:10; 1. Nefi 2:20 (itaatle ilgili kutsamalar)<0}

 Ö&A 58:21--22; 98:4--6; 134 (ülkenin yasalarına itaat edin)<0}

 İşaya 60:12; Ö&A 1:14; 93:39; 132:6, 39 (itaatsizliğin sonuçları)<0}

 2. Nefi 31:16; Ö&A 53:7; Matta 24:13; Luka 9:62 (sonuna kadar dayanın)<0}

{0>Jesus showed obedience to his Father by being baptized.<}0{>İsa vaftiz olarak Babasına itaat ettiğini gösterdi.

Home -  Ev