Sevindirici Haber İlkeleri   

{0>DEVELOPING OUR TALENTS<}82{>YETENEKLERİ GELİŞTİRMEK<0}

{0>Chapter 34<}100{>Bölüm 34<0}

{0>We all have special talents and abilities given to us by our Heavenly Father.<}0{>Hepimiz Cennetteki Babamızın bize verdiği özel yetenek ve kabiliyetlere sahibiz.<0} {0>When we were born, we brought these talents and abilities with us (see chapter 2, “Our Heavenly Family”).<}0{>Doğduğumuz zaman, bu yetenek ve kabiliyetleri beraberimizde taşırız (bkz. bölüm 2, “Cennetteki Ailemiz”).<0} {0>Each of us has been given at least one special talent.<}0{>Her birimize en az bir özel yetenek verilmiştir.<0}

{0>We All Have Different Talents and Abilities<}0{>Hepimizin Farklı Yetenek ve Kabiliyetleri Vardır<0}

{0>The prophet Moses was a great leader, but he needed Aaron, his brother, to help as a spokesman (see Exodus 4:14--16). Some of us are leaders like Moses or good speakers like Aaron.<}0{>Musa Peygamber büyük bir liderdi ama kardeşi Harun’a bir konuşmacı olarak yardımcı olması için ihtiyaç duyuyordu (bkz. Mısırdan Çıkış 4:14--16). Bazılarımız Musa gibi liderleriz veya Harun gibi iyi konuşmacılarız.<0} {0>Some of us can sing well or play an instrument.<}0{>Bazılarımız güzel şarkı söyler veya bir enstrüman çalar.<0} {0>Others of us may be good in sports or able to work well with our hands.<}0{>Diğerler sporda başarılı olabilir ya da el becerileri gelişmiştir.<0} {0>Other talents we might have are understanding others, patience, cheerfulness, or the ability to teach others.<}0{>Diğer yetenekler, başkalarını anlamak, sabır, neşeli olmak veya başkalarına öğretme becerisidir.<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

Sınıf üyelerinden yanlarında oturan insanların yeteneklerini belirlemelerini isteyin.<0}

{0>We Should Use and Improve Our Talents<}0{>Yeteneklerimizi Kullanmalı ve Geliştirmeliyiz<0}

{0>Our Heavenly Father has said it is up to us to receive the gifts he has given us (see D&C 88:33). This means we must develop and use our talents.<}0{>Cennetteki Babamız, kendisinin bize verdiği armağanları alıp almamanın bize kaldığını söylemiştir (bkz. Ö. ve A: 88:33). Bu da, yeteneklerimizi kullanmamız ve geliştirmemiz anlamına gelir.<0} {0>Sometimes we think we do not have many talents or that other people have been blessed with more abilities than we possess.<}0{>Bazen kendimizin fazla yeteneği olmadığını veya diğer insanların bizim sahip olduğumuzdan daha fazla yeteneğe sahip olduklarını düşünürüz.<0} {0>Sometimes we do not use our talents because we are afraid that we might fail or be criticized by others.<}0{>Bazen, başarısız olmaktan ya da başkalarının eleştirisinden korktuğumuz için yeteneklerimizi kullanmayız.<0} {0>We should not hide our talents.<}0{>Yeteneklerimizi saklamamamız gerekir.<0} {0>We should use them.<}64{>Onları kullanmamız gerekir.<0} {0>Then others can see our good works and glorify our Heavenly Father (see Matthew 5:16).<}0{>O zaman diğer insanlar iyi işlerimizi görebilir ve Cennetteki Babamız görkemlendirir (bkz. 5:16).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

 Yeteneklerimizi neden geliştirmemiz gerekir?<0}

{0>How Can We Develop Our Talents?<}83{>Yeteneklerimizi Nasıl Geliştirebiliriz?<0}

{0>There are certain things we must do to develop our talents.<}0{>Yeteneklerimizi geliştirmek için yapmamız gereken belirli şeyler vardır.<0} {0>First, we must discover our talents.<}0{>İlk olarak, yeteneklerimizi keşfetmeliyiz.<0} {0>We should evaluate ourselves to find our strengths and abilities.<}0{>Kuvvetlerimizi ve becerilerimizi bulmak için kendimizi değerlendirmemiz gerekir.<0} {0>Our family and friends can help us do this.<}0{>Ailemiz ve arkadaşlarımız bunu yapmamıza yardımcı olabilirler.<0} {0>We should also ask our Heavenly Father to help us learn about our talents.<}0{>Ayrıca, yeteneklerimizi öğrenmek için Cennetteki Baba’dan da yardım istememiz gerekir.<0}

{0>Second, we must be willing to spend the time and effort to develop the talent we are seeking.<}0{>İkincisi, araştırdığımız yeteneğimizi geliştirmek için zaman ve çaba harcamaya istekli olmalıyız.<0}

{0>Third, we must have faith that our Heavenly Father will help us, and we must have faith in ourselves.<}0{>Üçüncü, Cennetteki Babamızın bize yardım etmesi için imanımız olmalı, ayrıca kendimize imanımız olmalıdır.<0}

{0>Fourth, we must learn the skills necessary for us to develop our talents.<}0{>Dördüncüsü, yeteneklerimizi geliştirmemiz için gerekli olan becerileri öğrenmeliyiz.<0} {0>We might do this by taking a class, asking a friend to teach us, or reading a book.<}0{>Bunu bir ders alarak, bir arkadaşımızın bize öğretmesini isteyerek veya bir kitap okuyarak yapabiliriz.<0}

{0>Fifth, we must practice using our talent.<}0{>Beşincisi, yeteneğimizi kullanarak pratik yapmalıyız.<0} {0>Every talent takes effort and work to develop.<}0{>Her yeteneğin gelişmesi için çaba ve çalışma gerekir.<0} {0>The mastery of a talent must be earned.<}0{>Bir yeteneğin hakimiyeti kazanılmalıdır.<0}

{0>Sixth, we must share our talent with others.<}0{>Altıncısı, yeteneğimizi başkalarıyla paylaşmalıyız.<0} {0>It is by our using our talents that they grow (see Matthew 25:29).<}0{>Yeteneklerimiz kullanıldıkça gelişir (bkz. Matta 25:29).<0}

{0>All of these steps are easier if we pray and seek the Lord's help.<}0{>Eğer dua eder ve Rab’bin yardımını istersek, bütün bu aşamalar kolay olur.<0} {0>He wants us to develop our talents, and he will help us.<}0{>O bizim yeteneklerimizin gelişmesini ister ve bize yardım edecektir.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Sahip olduğunuz bir yetenek ya da beceriyi söyleyin.<0} {0>How can a person develop this talent or skill?<}0{>Bir insan bu yeteneği veya beceriyi nasıl geliştirebilir?<0} {0>Have class members explain how they have developed talents or skills.<}0{>Sınıf üyelerine yeteneklerini veya becerilerini nasıl geliştirdiklerini anlattırın.<0}

{0>We Can Develop Our Talents in Spite of Our Weaknesses<}0{>Zayıflığımıza Rağmen Yeteneklerimizi Geliştirebiliriz<0}

{0>Sometimes the Lord gives us weaknesses so we will work hard and overcome them.<}0{>Rab bazen bize zayıflık verir, bu sebeple çok çalışmalı ve bunun üstesinden gelmeliyiz.<0} {0>With his help, our weaknesses can become our strengths (see Ether 12:27). Beethoven composed his greatest music after he was deaf.<}0{>Onun yardımıyla, zayıflıklarımız kuvvetimiz haline gelebilir (bkz. Eter 12:27). Beethoven en büyük müzik eserini sağır olduktan sonra yapmıştır.<0} *{0>Demosthenes overcame weak lungs and a lisp to become one of the greatest orators of all time.<}0{>Demosthenes, bütün zamanların en iyi hatibi olmak için zayıf ciğerlerinin ve peltekliğinin üstesinden geldi.<0}

B{0>Some great athletes have had to overcome handicaps before they have succeeded in developing their talents.<}0{>azı büyük atletler, yeteneklerini geliştirmekte başarılı olmadan önce, güçlüklerin üstesinden gelmek zorunda kalmışlardır.<0} {0>Shelly Mann was such an example.<}0{>Shelly Mann buna bir örnektir.<0} {0>“At the age of five she had polio… Her parents took her daily to a swimming pool where they hoped the water would help hold her arms up as she tried to use them again.<}0{>”Beş yaşındayken çocuk felci olmuştu. . .Ailesi, onları yeniden kullanmaya çabaladıkça kollarını yukarıda tutmasına yardımcı olacağını ümit ederek onu her gün yüzme havuzuna götürdü. <0} {0>When she could lift her arm out of the water with her own power, she cried for joy.<}0{>Kendi çabasıyla kolunu suyun üzerine çıkardığında, sevincinden ağladı.<0} {0>Then her goal was to swim the width of the pool, then the length, then several lengths.<}0{>ondan sonraki hedefi havuzu enine yüzmek oldu, sonra boyuna ve sonra boydan boya birkaç kez.<0} {0>She kept on trying, swimming, enduring, day after day after day, until she won the gold medal for the butterfly stroke---one of the most difficult of all swimming strokes” (Marvin J.<}0{>En zor yüzme stillerinden birisi olan kelebeklemede altın madalyayı alıncaya kadar, günlerce çalışmaya, yüzmeye ve dayanmaya devam etti” (Marvin J. <0} {0>Ashton, in Conference Report, Apr.<}79{>Ashton, Conference Report, Nisan<0} {0>1975, p. 127; or Ensign, May 1975, p. 86).<}75{>1975, sayfa127; veya Ensign, Mayıs 1975, sayfa 86):<0}

{0>Heber J.<}100{>Heber J.<0} {0>Grant overcame many of his weaknesses and turned them into talents.<}0{>Grant, birçok zayıflığının üstesinden gelerek bunları yeteneğe dönüştürdü.<0} {0>He had as his motto these words:<}0{>Şu sözler kendisinin parolası olmuştur:<0} {0>“That which we persist in doing becomes easier for us to do; not that the nature of the thing is changed, but that our power to do is increased” (Gospel Standards, p. 355).<}0{>“Yapmakta ısrar ettiğimiz şey bizim için kolay *olu;yapılan şeyin doğası değişmez, ama bunu yapma gücümüz artar” (Gospel Standards, sayfa 355).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read Ether 12:27. How can weak things be made strong?<}62{>Eter 12:27’yi okuyun. Zayıf şeyler nasıl kuvvetlendirilebilir?<0}

{0>The Lord Will Bless Us If We Use Our Talents Wisely<}0{>Eğer Yeteneklerimizi Akıllıca Kullanırsak Rab Bizi Kutsayacaktır<0}

{0>President Joseph F. Smith said, “Every son and every daughter of God has received some talent, and each will be held to strict account for the use or misuse to which it is put” (“The Returned Missionary,” Juvenile Instructor, Nov.<}0{>Peygamber Joseph F. Smith şöyle demiştir: “Tanrı’nın her oğlu ve kızı bazı yetenekler elde etmiştir ve her birisinin kendilerine verilen bu yetenekleri kullanıp kullanmadıkları veya yanlış kullanıp kullanmadıkları dikkatle değerlendirilecektir” (“The Returned Missionary,” Juvenile Instructor, Kasım <0} {0>1903, p. 689). A talent is one kind of stewardship (responsibility in the kingdom of God).<}0{>1903, sayfa 689). Yetenek, bir tür vekilharçlıktır (Tanrı’nın krallığında sorumluluk).<0} {0>The parable of the talents tells us that when we serve well in our stewardship we will be given greater responsibilities.<}0{>Yeteneklerle ilgili benzetme bize, vekilharçlığımızda iyi hizmet edersek, bizlere daha büyük sorumluluklar verileceğini anlatır.<0} {0>If we do not serve well, our stewardship will eventually be taken from us.<}0{>Eğer iyi hizmet etmezsek, sonunda vekilharçlığımız bizden alınır.<0} {0>(See Matthew 25:14--30.)<}100{>(Bkz. Matta 25:14--30.)<0}

B{0>We are also told in the scriptures that we will be judged according to our works (see Matthew 16:27). By developing and using our talents for other people, we perform good works.<}0{>izlere ayrıca kutsal yazılarda, yaptığımız işlere göre yargılanacağımız anlatılmaktadır (bkz. Matta 16:27). Yeteneklerimizi geliştirip başka insanlar için kullanarak, iyi işler yaparız.<0}

{0>The Lord is pleased when we use our talents wisely.<}80{>Yeteneklerimizi akıllıca kullanırsak, Rab memnun olur.<0} {0>He will bless us if we use our talents to benefit other people and to build up his kingdom here on earth.<}0{>Eğer yeteneklerimizi diğer insanların yararına ve O’nun krallığının burada, yeryüzünde inşa edilmesi için kullanırsak, O bizi kutsar.<0} {0>Some of the blessings we gain are joy and love from serving our brothers and sisters here on earth.<}0{>Elde ettiğimiz kutsamalardan bazıları, yeryüzündeki erkek ve kız kardeşlerimize hizmet etmekten dolayı duyduğumuz sevinç ve sevgidir.<0} {0>We also learn self-control.<}0{>Aynı zamanda kendimizi kontrol etmeyi de öğreniriz.<0} {0>All these things are necessary if we are going to be worthy to live with our Heavenly Father again.<}0{>Eğer tekrar Cennetteki Babamızla birlikte yaşamaya layık olacaksak, bütün bunlar gereklidir.<0}

{0>Müzakere<0}

Matta 25:14--30’da yer alan yetenekler benzetmesini okuyun ve müzakere edin.<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

 Yakup 1:17 (Tanrı’dan gelen armağanlar)<0}

{0>   D&C 46:8--9; 1 Timothy 4:14 (develop gifts)<}68{>Ö&A 46:8--9; 1. Timoteos 4:14 (armağanları geliştirin)<0}

{0>   2 Corinthians 12:9 (weak things made strong)<}0{> 2. Korintliler 12:9 (zayıf şeyler kuvvetlendirildi)<0}

 Vahiy 20:13; 1. Nefi 15:33; Ö&A 19:3 (işlerimizle yargılanmak)<0}

 İbraniler 13:21 (iyi işler göstermek)<0} 

Home -  Ev