Sevindirici Haber İlkeleri


ONDALIK VE BAĞIŞLAR<0}

{0>Chapter 31<}100{>Bölüm 32<0}

{0>Our Heavenly Father knows all of the things we need.<}0{>Cennetteki Babamız bizim için gerekli olan her şeyi bilir.<0} {0>He has given us this commandment and promise:<}0{>Bize şu emri vererek vaatte bulunmuştur:<0} {0>“Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you” (Matthew 6:33).<}0{>“Siz öncelikle O’nun krallığının ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir” (Matta 6:33).<0}

{0>We have been given commandments to help us prepare in every way to live in the presence of our Heavenly Father.<}0{>Her şekilde Cennetteki Babamızın huzurunda yaşamaya hazırlanmamıza yardımcı olacak emirler bize verilmiştir.<0} {0>He has given us a way to thank him for our blessings.<}0{>O bize, kutsamalarından dolayı kendisine teşekkür edeceğimiz bir yol göstermiştir.<0} {0>Willingly paying tithes and offerings is one way we thank him.<}0{>Ondalıklarımızı ve bağışlarımızı isteyerek ödemek, O’na teşekkür etmenin yollarından birisidir.<0} {0>As we pay these offerings, we show the Savior that we love him and will obey his counsel:<}0{>O bağışları ödeyerek, Kurtarıcı’ya kendisini sevdiğimizi ve O’nun şu öğüdüne uyacağımızı gösteririz:<0} {0>“And verily it is a day of sacrifice, and a day for the tithing of my people” (D&C 64:23).<}0{>“Ve doğrusu bu bir fedakarlık günüdür ve halkımın ondalığını ödeyeceği gündür” (Ö&A 64:23).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Bize verdiği tüm kutsamalar için Cennetteki Baba’ya duyduğumuz minnettarlığı nasıl gösteririz?<0}

{0>Obeying the Law of Tithing<}80{>Ondalık Yasasına İtaat Etmek<0}

{0>Anciently Abraham and Jacob obeyed the commandment to pay a tithe of one-tenth of their increase (see Hebrews 7:1--10; Genesis 28:20--22).<}0{>Geçmişte, İbrahim ile Eyüp, kazançlarının onda birini ödemelerine ilişkin emre itaat etmişlerdir (bkz. İbraniler 7:1--10; Yaratılış 28:20--22).<0}

M{0>In modern times the Prophet Joseph Smith prayed, “O Lord, show unto thy servants how much thou requirest of the properties of thy people for a tithing” (D&C 119, section introduction).<}0{>odern zamanlarda Peygamber Joseph Smith şöyle dua etmişlerdir: “Ey Rab’bim, kullarının sahip oldukları şeylerin ne kadarını ondalık olarak ödemelerini istediğini göster” (Ö&A 119, giriş bölümünden seçilmiştir)<0} {0>The Lord answered:<}60{>Rab şöyle cevap verdi:<0} {0>“This shall be the beginning of the tithing of my people.<}0{>“Bu benim halkımın ondalığının başlangıcı olacak.<0} {0>And after that, those who have thus been tithed shall pay one-tenth of all their interest annually; and this shall be a standing law unto them forever” (D&C 119:3--4).<}0{>Ve ondan sonra, onlar yıllık kazançlarının onda birini ondalık olarak ödesinler ve bu onlar için sonsuza kadar devam eden bir yasa olsun” (Ö&A 119:3--4).<0}

{0>A tithe is one-tenth of our increase.<}0{>Ondalık, gelirimizin onda biridir.<0} {0>This means that we give one-tenth of all we earn before we pay for our own needs such as food, clothing, and shelter.<}0{>Bu demektir ki, yiyecek, giyecek ve barınma gibi ihtiyaçlarımız için harcama yapmadan önce, gelirimizin onda birini veririz.<0} {0>If our increase is in the form of flocks, herds, or crops rather than money, we give one-tenth of those things (see Leviticus 27:30--32).<}0{>Eğer gelirimiz, para yerine küçükbaş yada büyükbaş hayvanlardan veya ekinden oluşuyorsa, o zaman bunların onda birini veririz (bkz. Levililer 27:30--32).<0}

{0>When we pay tithing we show our faithfulness to the Lord.<}0{>Ondalık ödeyerek Baba’ya olan imanlılığımızı göstermiş oluruz.<0} {0>We also teach our children the value of this law.<}0{>Ayrıca, çocuklarımıza da bu yasanın değerini öğretiriz.<0} {0>They will want to follow our example and pay tithing on any money they earn.<}0{>Onlar da bizim örneğimizin izinden giderek, kazandıkları her paradan ondalık ödemek isteyeceklerdir.<0}

Discussion<}100{>Müzakere<0}

Dürüst bir ondalık nedir?<0}

{0>   What can we do to teach our children to pay tithing?<}75{>Çocuklarımıza ondalık ödemelerini öğretmek için ne yapabiliriz?<0}

{0>We Should Give Willingly<}63{>İsteyerek Vermemiz Gerekir<0}

{0>It is important to give willingly.<}0{>İsteyerek vermek önemlidir.<0} {0>“When one pays his tithing without enjoyment he is robbed of a part of the blessing.<}0{>“Bir kişi ondalığını keyif almadan öderse, kutsamasının bir bölümünden çalmış olur.<0} {0>He must learn to give cheerfully, willingly and joyfully, and his gift will be blessed” (Stephen L.<}0{>Neşeyle, isteyerek ve sevinçle vermeyi öğrenmeliyiz ve ‘Onun armağanı kutsanacaktır” (Stephen L. <0}{0>Richards, The Law of Tithing [pamphlet, 1983], p. 8).<}0{>Richards, The Law of Tithing [kitapçık, 1983], sayfa 8).<0}

Havari Pavlus, nasıl verdiğimizin ne verdiğimiz kadar önemli olduğunu öğretti.<0} {0>He said, “Let him give; not grudgingly, or of necessity:<}0{>Herkes versin: isteksizce ya da zorlanmış gibi değil:<0} {0>for God loveth a cheerful giver” (2 Corinthians 9:7).<}0{>çünkü Tanrı sevinçle vereni sever” (2. Korintliler 9:7).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

2. Korintliler 9:6--7. İstemeyerek vermek ne demektir?<0}

Verirken takındığımız tutumun önemini müzakere edin.<0}

{0>Tithing and Other Offerings<}60{>Ondalık ve Diğer Bağışlar<0}

{0>As members of the Church, we give tithing and other offerings to the Lord in money, goods, and time.<}0{>Kilise üyeleri olarak, Rab’be ondalığımızı ve diğer bağışlarımızı para, eşya ve zaman olarak öderiz.<0}

{0>Tithing<}100{>Ondalık<0}

{0>Tithing is used by the Church for many purposes.<}0{>Ondalık, Kilise tarafından birçok amaç için kullanılır.<0} {0>Some of these are to---<}0{>Bunlardan bazıları:<0}

1. {0>Build, maintain, and operate temples, meetinghouses, and other buildings.<}0{>Tapınakların toplantı evlerinin ve diğer binaların inşa edilmesi, bakımı ve işletmesi. <0}

2. {0>Provide operating funds for stakes, wards, and other units of the Church.<}0{>Destekler, mahalleler ve Kilise’nin diğer birimleri için işletme fonunun oluşturulması.<0} {0>(These units use the funds to carry out the ecclesiastical programs of the Church, which include teaching the gospel and recreation and social activities.)<}0{>(Bu birimler, Kilise’nin sevindirici haberin öğretilmesi,  eğlenme ve sosyal faaliyetleri içeren dini programlarının yürütülmesi için fonlardan faydalanırlar.)<0}

3. {0>Help the missionary program.<}60{>Misyonerlik programına yardım etmek.<0}

4. {0>Educate young people in Church schools, seminaries, and institutes.<}0{>Genç insanları Kilise okullarında, seminerlerde ve enstitülerde eğitmek.<0}

5. {0>Print and distribute lesson materials.<}0{>Ders materyallerini basıp dağıtmak.<0}

6. {0>Help in family history and temple work.<}76{>Aile tarihçesine ve tapınak işine yardım etmek<0}

{0>Other Offerings<}50{>Diğer Bağışlar<0}

{0>Fast Offerings.<}98{>Oruç Bağışları.<0} {0>Church members fast each month by going without food and drink for two consecutive meals.<}0{>Kilise üyeleri her ay iki temel öğünde yemeyip içmeyerek oruç tutarlar.<0} {0>They contribute at least the amount of money they would have spent for the meals.<}0{>En az o yemekler için harcayacakları miktar kadar parayı bağışlarlar.<0} {0>They may give as generously as they are able.<}0{>Mümkün olduğu kadar cömert davranarak bağış yapabilirler.<0} {0>This offering is called the fast offering.<}0{>Bu bağışa, oruç bağışı, denir.<0} {0>Bishops use these fast offerings to provide food, shelter, clothing, and medical care for the needy.<}0{>Gözetmenler bu bağışları, ihtiyacı olanlara yemek, barınak, giyecek ve ilaç sağlamak için kullanırlar.<0}

{0>As part of the fast, members attend a meeting called the fast and testimony meeting, where they share with each other their testimonies of Christ and his gospel.<}0{>Orucun bir bölümü olarak üyeler, birbirleriyle Mesih’e ve O’nun sevindirici haberine ilişkin tanıklıklarını paylaştıkları oruç ve tanıklık toplantısına katılırlar.<0}

{0>Missionary Funds.<}50{>Misyonerlik Fonları.<0} {0>Members contribute missionary funds to the Church to help spread the gospel around the world.<}0{>Üyeler, sevindirici haberin dünyaya yayılmasına yardımcı olmak üzere, Kilise’ye misyonerlik fonu bağışlarlar.<0} {0>These funds are used to support missions and missionaries in almost every country.<}0{>Bu fonlar hemen her ülkede bulunan misyonların ve misyonerlerin desteklenmesi için kullanılır.<0}

{0>Service.<}84{>Hizmet.<0} {0>Members also offer their time, skills, and goods to help others.<}0{>Kilise üyeleri ayrıca, diğer insanlar için zamanlarını, yeteneklerini ve eşyalarını bağışlarlar.<0} {0>This service allows the Church to help needy members and nonmembers around the world at community, national, and international levels, especially when disasters occur.<}0{>Bu hizmet, Kilise’nin, özellikle hastalıklar ortaya çıktığında, toplumsal, milli ya da uluslar arası düzeyde, ihtiyacı olan üyeler ile üye olmayanlara yardım etmesini sağlar.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Ondalığın yanısıra diğer bağışlar, cennetteki Baba’ya duyduğumuz minnettarlığı nasıl gösterir?<0}

{0>We Are Blessed When We Give Tithes and Offerings<}0{>Ondalık ve Bağışlarımızı Ödediğimizde Kutsanırız<0}

{0>The Lord promises to bless us as we faithfully pay our tithes and offerings.<}0{>Ondalığımızı ve bağışlarımızı imanlı bir şekilde ödediğimizde, Rab bizi kutsamayı vaat eder.<0} {0>He said, “Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith … if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it” (Malachi 3:10).<}85{>O şöyle dedi: “Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın.  Göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım” (Malaki 3:10). <0}

{0>Latter-day revelation tells of another blessing for those who tithe:<}0{>Son zaman vahiyinde, ondalık ödeyenler için başka bir kutsamadan bahsedilir:<0} {0>“Verily it is a day of sacrifice, and a day for the tithing of my people; for he that is tithed shall not be burned at his coming” (D&C 64:23).<}0{>“Gerçekten bu bir fedakarlık günüdür, halkımın ondalık ödeme günüdür; çünkü ondalığını ödeyen, geldiğinde yanmayacaktır” (Ö&A 64:23).<0}

{0>The blessings we have been promised are both material and spiritual.<}0{>Bize vaat edilen kutsamalar hem maddesel hem de ruhsaldır.<0} {0>If we give willingly, Heavenly Father will provide our daily needs for food, clothes, and shelter.<}0{>eğer isteyerek verirsek, Cennetteki Baba bizim günlük yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyacımızı karşılayacaktır.<0} {0>He will also help us grow “in a knowledge of God, in a testimony, in the power to live the gospel and to inspire our families to do the same” (Heber J.<}0{>Ayrıca bizim “Tanrı sevgisini, tanıklığımızı, sevindirici haberi yaşama gücümüzü artırmamıza ve ailemize de aynı şeyleri yapmaları için esin kaynağı olmamıza” yardımcı olacaktır (Heber J.<0} {0>Grant, Gospel Standards, p. 58).<}73{>Grant, Gospel Standarts, sayfa 58).<0}

{0>Those who pay their tithes and offerings are greatly blessed.<}0{>Ondalıklarını ve bağışlarını ödeyenler büyük ölçüde kutsanırlar.<0} {0>They have a good feeling that they are helping to build the kingdom of God on earth.<}0{>tanrı’nın yeryüzündeki krallığının kurulmasına yardımcı olduklarına ilişkin iyi bir duyguya sahip olurlar.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Ondalık bağışına itaat ederek elde ettiğimiz üç kutsamanın adını söyleyin.<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

Ö&A 119:1--4 (ondalık yasası)<0}

{0>   Genesis 14:19--20; Alma 13:13--16 (Abraham paid tithes)<}0{>Yaratılış 14:19--20; Alma 13:13--16 (İbrahim ondalık ödedi)<0}

2. Tarihler 31: 5--6; Nehemya 10:37--38 (İsrail’in çocukları ondalık ödediler)<0}

3. Nefi 24:8--10 (Bir insan Tanrı’yı soyacak mı?)<0}

{0>WORK AND PERSONAL RESPONSIBILITY<}70{>

Home -  Ev