Sevindirici Haber İlkeleri   


3. İsa Mesih, Seçilmiş Liderimiz ve Kurtarıcımız

 “3. Bölüm: İsa Mesih, Seçilmiş Liderimiz ve Kurtarıcımız,” Gospel Principles, (2009),13–16

Bir Kurtarıcı ve Lider Gerekliydi

Ölümlülük öncesi ruh dünyasında, Kurtuluş planı bize sunulduğunda çok mutlu olduk ve sevinç çığlıkları attık (bkz. Eyüp 38:7).

Cennetteki evimizden bir süre için ayrılmamız gerektiğini anladık. Cennetteki Babamızın huzurunda yaşamayacaktık. Ondan uzaktayken, hepimiz günah işleyecek ve bazılarımız yolumuzu kaybedecektik. Cennetteki Babamız her birimizi tanıyordu ve seviyordu. Yardıma ihtiyacımız olacağını biliyordu, bu nedenle bize yardım edebilmek için bir plan hazırladı.

Bizim günahlarımızın bedelini ödeyecek ve Cennetteki Babamızın yanına nasıl döneceğimizi öğretecek bir Kurtarıcıya ihtiyacımız vardı. Babamız şöyle dedi, “Kimi göndereyim?” (İbrahim 3:27). Yehova adı verilen İsa Mesih şöyle dedi, “Ben buradayım, beni gönder” ( İbrahim 3:27; ayrıca bkz. Musa 4:1–4).

İsa yeryüzüne gelmeye, bizim için hayatını vermeye ve bizim günahlarımızı üzerine almaya istekliydi. Cennetteki Babamızın istediği gibi, Baba’nın emirlerine itaat edip etmeme özgürlüğünü seçmemizi istiyordu. Yücelmeye layık olduğumuzu kanıtlamak için seçme özgürlüğümüzün olması gerektiğini biliyordu. İsa şöyle dedi, “Baba, senin isteğin olsun ve yücelik sonsuza dek senin olsun” (Musa 4:2).

Lusifer [Parlak Yıldız] adı verilen Şeytan da gelip şöyle dedi, “İşte, ben buradayım, beni gönder, ben senin oğlun olacağım ve bütün insanlığı ben fidye ile kurtaracağım ki bir can bile kaybolmayacak ve bunu kesinkes yapacağım; bu nedenle onurunu bana ver” (Musa 4:1). Şeytan kendi isteğini zorla bize yaptırtmak istiyordu. Onun planına göre, seçme özgürlüğümüz olmayacaktı. Babamızın bize vermiş olduğu seçme özgürlüğünü elimizden almak istiyordu. Şeytan bizi kurtararak bütün onura sahip olmak istiyordu. Onun önerisi kabul olsaydı, yeryüzüne gelme amacımıza ulaşamayacaktık (bkz. Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay [2003], 207).

İsa Mesih Seçilmiş Liderimiz ve Kurtarıcımız Oldu

İki oğlunu işittikten sonra, Cennetteki Baba şöyle dedi, “Birincisini göndereceğim” (İbrahim 3:27).

İsa Mesih Kurtarıcımız olarak seçilip önceden atandı. Birçok ayet bundan bahseder (bkz., örneğin, 1 Petrus 1:19–20; Musa 4:1–2). Bir ayet, İsa doğmadan çok önce, bir Mormon Kitabı peygamberi olarak bilinen Yared’in kardeşine göründüğünü ve ona şöyle dediğini açıklar: “İşte, halkımı kurtarmak için dünyanın kuruluşundan itibaren hazırlanmış olan benim. İşte, Ben İsa Mesih’im. … Tüm insanlık bende yaşama kavuşacak ve benim adıma inananlar o ebedi yaşama kavuşacak” (Eter 3:14).

İsa yeryüzünde yaşadığında, şöyle öğretti: “Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Çünkü Babam'ın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim." (Yuhanna 6:38, 40).

Cennetteki Savaş

Cennetteki Babamız İsa Mesih’i Kurtarıcımız olarak seçtiği için, Şeytan buna kızdı ve isyan etti. Cennette bir savaş çıktı.  Şeytan ile onun yandaşları İsa Mesih’e ve onu takip edenlere karşı savaştılar.  Kurtarıcının yanındakiler “[Şeytan’ı] Kuzu’nun kanı ve tanıklıklarının sözleri ile yendiler” (Vahiy 12:11).

Bu büyük isyanda, Şeytan ve onu takip eden ruhların hepsi Tanrı’nın huzurundan çıkarıldılar ve cennetten atıldılar. Cennetteki topluluğun üçte biri Şeytan’ı takip ettiği için cezalandırıldı (bkz. Ö&A 29:36). Onlar ölümlü bedene sahip olma hakkından mahrum edildiler.

*Ö&A 29:36 “Ve öyle oldu ki Adem şeytan tarafından ayartıldı—çünkü işte, şeytan Adem’den önce vardı, çünkü o bana şöyle diyerek isyan etti, ‘Benim gücüm olan onurunu bana ver’; ve o ayrıca cennetteki toplulukların üçte birini, hür iradelerinden dolayı, benden uzaklaştırdı;”

Biz yeryüzünde olduğumuz için ve ölümlü bedenlere sahip olduğumuz için, İsa Mesih’i ve Cennetteki Babamızın planını seçtiğimizi biliyoruz. Şeytan ile takipçileri de yeryüzündeler, ama onlar ruhtur.  Onlar bizim kim olduğumuzu unutmadılar, her gün etrafımızda dolaşıp Cennetteki Babamızı memnun etmeyecek şeyleri yapmamız için bizi ayartıp tahrik ediyorlar. Ölümlülük öncesi hayatta, biz İsa Mesih’in ardından gitmeyi seçtik ve Tanrı’nın planını kabul ettik. Burada yeryüzünde İsa Mesih’in izinden gitmeye devam etmeliyiz.  Sadece O’nun izinden giderek cennetteki evimize geri dönebiliriz.

Kurtarıcı’nın Öğretilerini Uygulamak

Başlangıçtan itibaren, İsa Mesih sevindirici haberi vahyetmiştir; bu vahiyler bize Cennetteki Babamızın yanına dönebilmek için ne yapmamız gerektiğini öğretir. Belirlenmiş bir zamanda Kendisi dünyaya geldi.  Sözleriyle ve hayatıyla kurtuluş planını ve yücelişi öğretti. Yeryüzünde Kilisesini ve Rahipliğini kurdu. Günahlarımızı üzerine aldı.

Onun öğretilerini uygulayarak, göksel krallıkta bir yer miras alabiliriz. O cennetteki evimize dönmemize yardım etmek için kendisine düşen görevi yaptı. Şimdi bize düşen görevi yerine getirmek ve yücelişe layık olmak bizim sorumluluğumuzdur.

Ek Kutsal Yazılar

Öğretmenler için: Sınıf üyelerinden ya da aile üyelerinden “Ek Kutsal Yazılar” bölümünü tek başına, iki kişi olarak ya da bütün bir grup olarak incelemelerini isteyebilirsiniz.

Eyüp 38:7 "Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, İlahi varlıklar sevinçle çığrışırken?"

1 Petrus 1:19-20 "Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı."

Musa 4:1-4 “VE Ben Rab Tanrı Musa’ya şöyle diyerek konuştum: Biricik Oğlumun adıyla ayrılması için emir verdiğin o Şeytan başlangıçtan beri aynı kişidir ve o önüme gelip şöyle dedi—İşte, ben buradayım, beni gönder, ben senin oğlun olacağım ve bütün insanlığı ben fidye ile kurtaracağım ki bir can bile kaybolmayacak ve ben bunu kesinkes yapacağım; bu nedenle şanını şerefini bana ver. 

Musa 4:2   “Ama, işte, başlangıçtan beri Sevgili ve Seçilmiş Biricik Oğlum bana, “Bana, senin isteğin olsun ve yücelik sonsuza dek senindir” dedi.

Musa 4:3  “Bu nedenle, Şeytan bana karşı isyan etti ve Ben Rab Tanrı’nın insanlığa verdiğim irade gücünü yok etmeye çalıştı; ve ayrıca benim kendi gücümü ona vermemi istedi; Biricik Oğlum’un gücüyle, onun aşağı atılmasını emrettim;

Musa 4:4 “Ve o, Şeytan, evet, hatta İblis oldu, insanları kandırmak ve gözlerini kör etmek için bütün yalanların babası oldu ve benim sesimi dinlemek istemeyen herkesi istediği gibi esir alıp götürmek için.

 

İbrahim 3:22-28  “Şimdi Rab bana İbrahim’e dünya olmadan önce organize edilen zeka sahiplerini gösterdi; ve bunların arasında birçok asil ve yüce olanlar vardı;

İbrahim 3:23  “ Ve Tanrı bu canların iyi olduğunu gördü ve onların arasında ayakta dikilip şöyle dedi: Bunları yöneticilerim yapacağım; çünkü ruh olanların arasında duruyordu ve onların iyi olduğunu gördü; bana şöyle dedi: İbrahim, sen onlardan birisin; doğmadan önce seçildin.

İbrahim 3:24  “Ve onların arasında Tanrı’ya benzeyen birisi vardı ve o yanındakilere şöyle dedi: Biz aşağıya gideceğiz, çünkü orada boşluk var, bu materyalleri alıp bunların barınabileceği bir dünya hazırlayacağız;

İbrahim 3:25  “Ve böylece Tanrıları Rab’bin onlara emredeceği her şeyi yapıp yapmayacaklarını görmek için onları sınayacağız;

İbrahim 3:26  “Ve birinci konumlarını koruyanların üzerine ekleme yapılacak; ve birinci konumlarını korumayanlar, birinci konumlarını koruyanlarla birlikte aynı krallıktaki görkeme kavuşamayacak; ve ikinci konumlarını koruyanların başlarının üzerine sonsuza dek daima görkem eklenecek.

İbrahim 3:27  “Ve Rab dedi: ‘Kimi göndereyim?’  Ve İnsanoğlu’na benzer olan şöyle cevap verdi: ‘Ben buradayım, beni gönder.’ Ve diğeri cevap verip şöyle dedi: ‘Ben buradayım, beni gönder.’ Ve Rab dedi: ‘Birinciyi göndereceğim.’

İbrahim 3:28  “Ve ikincisi öfkelendi ve birinci konumunu korumadı; ve o gün birçok ruh onun peşinden gitti.

 

Ö&A 76:25–29 “Ve şunu da gördük ve tanıklık ederiz ki Tanrı’nın huzurunda yetkisi olan, Baba’nın sevdiği ve Baba’nın bağrında bulunan Biricik Oğul’a karşı başkaldıran, Tanrı’nın bir meleği, Tanrı’nın ve Oğul’un huzurundan aşağı atılmıştır.

Ö&A 76:26 “Ve ona Yıkımın Oğlu denmiştir, çünkü gökler onun için ağlamıştır—o Lusifer idi, seherin bir oğlu idi.

Ö&A 76:27  “Ve biz bakıp onu seherin oğullarından biri gibi düştüğünü, düşüp gittiğini gördük!

Ö&A 76:28  “Ve biz hala Ruh’un etkisi altındayken, Rab bize bu görümü yazmamızı emretti; çünkü Şeytan’ı, o eski yılanı, hatta Tanrı’ya karşı başkaldıran ve Tanrımızın ve onun Mesih’inin krallığını ele geçirmeye çalışan Şeytan’ı gördük—

Ö&A 76:29  “Bu nedenle şeytan, Tanrı’nın azizleri ile savaşır ve onların etrafını sarar.

 

Vahiy 12:7-9  “Gökte savaş oldu. Mikail'le melekleri ejderhayla savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu, ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler.

Vahiy 12:8  (SEE 12:7)

Vahiy 12:9  “Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.

Vahiy 12:11  “Kardeşlerimiz Kuzu'nun kanıyla Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle Onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar Vazgeçmişlerdi can sevgisinden.

 

Yeşeya 14:12  “Ey parlak yıldız, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, Nasıl da yere yıkıldın!

Yeşeya 14:13  “İçinden, "Göklere çıkacağım" dedin, "Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım.

Yeşeya 14:14  “Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım."

Yeşeya 14:15  “Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine İndirilmiş bulunuyorsun.

Home -  Ev