Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>THE LORD'S LAW OF HEALTH<}90{>RAB’BİN SAĞLIK YASASI<0}

{0>Chapter 29<}100{>Bölüm 29<0}

{0>One of the great blessings we received when we came to earth was a physical body.<}0{>Yeryüzüne geldiğimizde elde ettiğimiz en büyük kutsamalardan birisi, fiziksel bir bedendi.<0} {0>We need a physical body to become like our Heavenly Father.<}0{>Cennetteki Babamıza benzemek için fiziksel bir bedene ihtiyacımız vardır.<0} {0>Our bodies are so important that the Lord calls them temples of God (see 1 Corinthians 3:16--17). Our bodies are holy.<}0{>Bedenlerimiz o kadar önemlidir ki, Rab onlara, Tanrı’nın tapınakları, der (bkz. 1. Korintliler 3:16--17). Bedenlerimiz kutsaldır.<0}

{0>Because our bodies are important, our Father in Heaven wants us to take good care of them.<}0{>Bedenlerimiz önemli olduğu için, Cennetteki Babamız onlara iyi bakmamızı ister.<0} {0>He knows that we can be happier, better people if we are healthy.<}0{>Eğer sağlıklı olursak, daha mutlu ve daha iyi insanlar olabileceğimizi bilir.<0} {0>The Spirit of our Heavenly Father can be with us if our bodies are clean.<}0{>Eğer bedenlerimiz temiz olursa, Cennetteki Babamızın ruhu bizimle birlikte olabilir.<0} {0>Our Father knows that we face temptations to treat our bodies unwisely or to take harmful things into them.<}0{>Babamız, bedenlerimize gerekli özeni göstermememiz veya zararlı şeyler almamız için ayartmalara maruz kaldığımızı bilir.<0} {0>For this reason he has told us which things are good for our health and which things are bad.<}0{>Bu sebeple, nelerin sağlığımız için iyi, nelerin kötü olduğunu bize öğretmiştir.<0} {0>Much of the information God has given us concerning good health is found in Doctrine and Covenants 89. This revelation is called the Word of Wisdom.<}0{>Tanrı’nın sağlığımızın iyi olması için bize verdiği bilgilerin çoğu Öğreti ve Antlaşmalara 89’da yer almaktadır. Bu vahiye, Bilgelik Sözü, denir.<0}

{0>We must obey the Word of Wisdom to be worthy to enter the temple.<}0{>Tapınağa girmeye layık olmak için, Bilgelik Sözü’ne itaat etmeliyiz.<0} {0>If we do not obey the Word of Wisdom, the Lord's Spirit may not dwell with us.<}0{>Eğer Bilgelik Sözü’ne itaat etmezsek, Rab’bin Ruh’u bizimle birlikte olmayabilir.<0} {0>If we defile the “temple of God” which is our body, we hurt ourselves physically and spiritually.<}0{>eğer “Tanrı’nın tapınağını” yani bedenimizi kirletirsek, kendimize hem fiziksel hem de ruhsal olarak zarar veririz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read Doctrine and Covenants 89.<}0{>Öğreti ve Antlaşmalar 89’u okuyun.<0}

{0>We Are Commanded Not to Take Certain Things into Our Bodies<}0{>Belirli Şeyleri Bedenimize Sokmamamız Emredilmiştir<0}

{0>The Lord commands us not to use wine and strong drinks, meaning drinks containing alcohol.<}0{>Rab bize, şarap ve kuvvetli içkileri yani alkol içeren içecekleri içmememizi emreder.<0} {0>The First Presidency has taught that strong drink often brings cruelty, poverty, disease, and plague into the home.<}76{>Birinci Başkanlık, kuvvetli içkilerin evimize kötülük, sefalet, hastalık ve bela getireceğini öğretmiştir.<0} {0>It often is a cause of dishonesty, loss of chastity, and loss of good judgment.<}0{>Bu genellikle, onurun yok olmasına, ilahi sevginin kaybolmasına ve iyi muhakemenin kaybolmasına sebeptir.<0} {0>It is a curse to all who drink it (see “Message of the First Presidency,” Improvement Era, Nov.<}0{>Bunu içenlerin hepsi için beladır (bkz. “Message of the First Presidency,” Improvement Era, Kasım, <0} {0>1942, p. 686). Expectant mothers who drink can cause physical and mental damage to their children.<}0{>1942, sayfa 686). İçki içen anne adayları çocuklarında fiziksel ve zihinsel hasara sebep olabilirler.<0} {0>Many automobile accidents are caused each year by people who drink alcohol.<}0{>Alkol içen insanlar her yıl birçok araba kazasına sebep olurlar.<0}

{0>The Lord has also told us that “tobacco is not for the body” (D&C 89:8). It is harmful to our bodies and our spirits.<}0{>Rab bize, “tütünün beden için iyi olmadığını söyledi (Ö. ve A. 89:8). Bedenlerimiz ve ruhlarımız için zararlıdır. <0} {0>We should not smoke cigarettes or cigars or use chewing tobacco.<}0{>Sigara veya puro içmemeli veya tütün çiğnememeliyiz. <0} {0>Scientists have shown that tobacco causes many diseases and can harm unborn children.<}0{>Bilim adamları, tütünün birçok hastalığa sebep olduğunu ve doğmamış çocuklara zarar verebileceğini göstermişlerdir. <0}

{0>The Lord also counsels us against the use of “hot drinks.”<}0{>Rab bize ayrıca, “sıcak içeceklerin” kullanılmasına karşı da öğütler vermiştir.<0} {0>Church leaders have said that this means coffee and tea, which contain harmful drugs.<}0{>Kilise liderleri bunun, zararlı maddeler içeren çay ve kahve olduğunu söylemişlerdir.<0} {0>We should avoid all drinks that contain harmful drugs.<}0{>Zaralı maddeler içeren her türlü içecekten kaçınmalıyız.<0}

{0>We should not use drugs except when they are necessary as medicine.<}0{>İlaç olarak gerekmediği sürece, uyuşturucu ilaçları kullanmamamız gerekir.<0} {0>Some drugs are even more harmful than alcohol and tobacco (which are also drugs).<}0{>Bazı uyuşturucu ilaçlar, aslında kendileri de birer uyuşturucu olan alkolden ve tütünden daha zararlıdır.<0} {0>Those who misuse drugs need to repent of this habit.<}0{>Uyuşturucuları farklı amaç için kullananlar, bu kötü alışkanlıktan tövbe etmelidirler. <0}

{0>We should avoid anything that we know is harmful to our bodies.<}0{>Bedenlerimize zararlı olduğunu bildiğimiz her şeyden kaçınmamız gerekir.<0} {0>We should not use any substance that is habit forming.<}0{>Alışkanlık oluşturacak herhangi bir maddenin kullanımından kaçınmamız gerekir.<0} {0>The Word of Wisdom does not tell us everything to avoid, but it does give us guidelines.<}0{>Bilgelik Sözü, kaçınmamız gereken herşeyi söylemez, ama ipuçlarını verir.<0} {0>It is a valuable temporal law.<}0{>O, değerli bir dünyevi yasadır.<0} {0>It is also a great spiritual law.<}0{>aynı zamanda büyük bir ruhsal yasadır.<0} {0>By living the Word of Wisdom, we become stronger spiritually.<}0{>Bilgelik Sözünü yaşayarak, ruhsal olarak kuvvetleniriz.<0} {0>We purify our bodies so the Spirit of the Lord can dwell with us.<}0{>Bedenlerimizi temizleriz ve böylece Rab’bin Ruhu bizimle birlikte olabilir.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   List the things we should not take into our bodies.<}0{>Bedenimize sokmamamız gereken şeylerin listesini yapın.<0}

{0>   Discuss why these things should not be used.<}0{>Bunların neden kullanılmaması gerektiğini müzakere edin.<0}

{0>We Are Taught That Certain Things Are Good for Our Bodies<}0{>Bize Belirli Şeylerin Bedenimiz İçin İyi Olduğu Öğretilir<0}

{0>Fruits, vegetables, and wholesome herbs are good for us.<}0{>Sebzeler, meyveler ve bütün bitkiler bizim için faydalıdır.<0} {0>We should use them with wisdom and thanksgiving.<}0{>Onları erdemle ve şükranla kullanmamız gerekir.<0}

{0>The flesh of birds and animals is also provided for our food.<}0{>Kuşların ve hayvanların bedenleri de yiyecek ihtiyacımızı karşılamak için verilmiştir.<0} {0>However, we should eat meat sparingly (see D&C 49:18; 89:12). Fish is also good for us to eat.<}0{>Bununla birlikte, eti ayrı yememiz gerekir (bkz. Ö. ve A. 49:18; 89:12). Balık yemek de bizim için iyidir.<0}

{0>Grains are good for us.<}0{>Arpa bizim için iyidir.<0} {0>Wheat is especially good for us.<}0{>Özellikle buğday bizim için faydalıdır.<0} {0>Grains may be used also to make mild drinks.<}0{>Arpa aynı zamanda hafif içecekler yapmak için kullanılabilir.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   According to the Word of Wisdom, what are some of the things the Lord says are good for us?<}0{>Bilgelik Sözü’ne göre, Rab’bin bizim için iyi olduğunu söylediği şeylerden bazıları nelerdir?<0}

{0>Work, Cleanliness, Rest, and Exercise Are Important<}0{>Çalışma, Temizlik, Dinlenme ve Egzersiz Önemlidir<0}

{0>In addition to Doctrine and Covenants 89, other scriptures tell us how to be healthy.<}0{>Öğreti ve Antlaşmalar 89’a ilave olarak, diğer kutsal yazılar da bize nasıl sağlıklı olacağımızı anlatır.<0} {0>They tell us that we should “cease to be idle; cease to be unclean; … cease to sleep longer than is needful; retire to thy bed early, that ye may not be weary; arise early, that your bodies and your minds may be invigorated” (D&C 88:124). We are also told, “Six days shalt thou labour and do all thy work” (Exodus 20:9). The Lord counsels us not to labor more than we have strength for (see D&C 10:4).<}0{>“Onlar bize, şunları anlatır: “Tembelliğe son vermeniz gerekir; pisliğe son vermeniz gerekir;. . . ihtiyacınızdan daha fazla uyumaya son vermeniz gerekir; erkenden erken yatmaya çalışın ki, yorgun olmayasınız; erken kalkın ki, bedeniniz ve zihniniz dinçleşebilsin” (Ö ve A. 88). Ayrıca şunlar da söylenmiştir: “Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın” (Mısır’dan Çıkış 20:9). Rab bize, gücümüzün üstünde çalışmamamızı önermiştir (bkz. Ö. ve A. 10:4).<0}

{0>A latter-day prophet has told us that people “should learn to keep their bodies healthy by right living, … by inhaling pure air, taking plenty of exercise, and bathing … often in fresh water” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, p. 241).<}0{>Bir son zaman peygamberi halkının “temiz hava alıp, egzersiz yaparak ve sık sık temiz suyla yıkanarak doğru bir hayat sürmek suretiyle bedenlerini sağlıklı tutmayı öğrenmeleri gerektiğini” anlatmıştır (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, sayfa 241).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   What do work, cleanliness, rest, and exercise have to do with the Lord's law of health?<}0{>Çalışmanın, temizliğin, dinlenmenin ve egzersizin Rab’bin sağlık yasasıyla ilişkisi nedir?<0}

{0>Blessings for Living the Lord's Law of Health<}0{>Rab’bin Sağlık Yasasını Yaşayarak Elde Edilen Kutsamalar<0}

{0>Our Heavenly Father has given us health laws to teach us how to care for our bodies.<}0{>Cennetteki Babamız, bedenlerimizi nasıl koruyacağımızı öğretmek için bize sağlık yasalarını vermiştir.<0} {0>The scriptures tell us about God's laws:<}0{>Kutsal yazılar bize Tanrı’nın yasalarından bahseder: <0} {0>“No temporal commandment gave I, … for my commandments are spiritual” (D&C 29:35). This means that his commandments concerning our physical state are for our spiritual good.<}0{>“Hiçbir dünyevi emir vermem, . . .çünkü benim emirlerim ruhsaldır” (Ö. ve A. 29:35). Bu demektir ki, O’nun bizim fiziksel durumumuzu ilgilendiren emirleri, ruhsal iyiliğimiz içindir.<0}

{0>When we keep the Lord's law of health and obey his other commandments, the Lord promises to bless us physically and spiritually.<}0{>Rab’bin sağlık yasasını uygulayıp diğer emirlerine uyduğumuzda, Rab bizi fiziksel ve ruhsal olarak kutsamayı vaat eder.<0}

{0>Physically we have been promised good health.<}0{>Fiziksel olarak bize iyi bir sağlık vaat edilmiştir.<0} {0>As a result of this good health we “shall run and not be weary, and shall walk and not faint” (D&C 89:20). This is a great blessing, but the spiritual blessings he has promised us are even greater than the physical ones.<}0{>Sağlığımızın iyi olması neticesinde, “koşun ama yorulmayın, yürüyün ama uyuşuk olmayın” (: ve A: 89:20). Bu büyük bir kutsamadır, ama O’nun bize vaat ettiği ruhsal kutsamalar, fiziksel olanlardan bile büyüktür.<0}

{0>

Rab bize, “erdemi ve büyük bilgi hazinelerini, hatta gizli hazineleri bulacağımızı” vaat etmiştir (Ö. ve A: 89:19).Kutsal Ruh’un vahiyleri sayesinde bize önemli doğrular öğretilecektir.

{0>The Lord also promises that the destroying angel shall pass us by.<}0{>Rab ayrıca, yok edici meleğin yanımızdan geçeceğini vaat etmiştir.<0} {0>Elder Spencer W.<}100{>Yaşlı Spencer W.<0} {0>Kimball said that in our time this means we will be saved from spiritual death:<}0{>Kimball, zamanımızda bu vaadin, ruhsal ölümden kurtulacağımız anlamına geldiğini söyledi.<0} {0>“For observing the Word of Wisdom the reward is life, not only prolonged mortal life but life eternal” (The Miracle of Forgiveness, p. 211).<}0{>“Erdem Sözüne uymanın ödülü hayattır, sadece sürdürdüğümüz ölümlü hayat değil, ebedi hayattır” (The Miracle of Forgiveness, sayfa 211).<0}

{0>Müzakere<0}

{0>   What eternal blessings come to us from living the Word of Wisdom?<}0{>Erdem Sözü’ne uygun yaşayarak hangi ebedi kutsamaları elde ederiz?<0}

{0>   Ask the members to share ideas about how they can obey the Word of Wisdom and overcome any problems they might have.<}0{>Sınıf üyelerinden Erdem Sözü’ne nasıl itaat edebilecekleri ve karşılaşabilecekleri problemlerin üstesinden nasıl gelebilecekleri konusundaki fikirlerini paylaşmalarını isteyin.<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>   Judges 13:13--14; Proverbs 20:1; Isaiah 5:11--12; Daniel 1 (avoid strong drink)<}0{>Hakimler 13:13--14; Süleyman’ın Özdeyişleri 20:1; İşaya 5:11--12; Daniel 1 (kuvvetli içkilerden kaçının)<0}

{0>   D&C 59:16--20 (things of the earth for the benefit of man)<}76{>Ö. ve A. 59:16--20 (insanlığın faydasına olan yeryüzündeki şeyler)<0}

{0>   Proverbs 23:20--21 (warning against drunkenness, gluttony, laziness)<}0{>Süleyman’ın Özdeyişleri 23:2--21 (sarhoşluk, oburluk ve tembelliğe karşı uyarı)<0}

{0>OUR HEAVENLY FAMILY<}60{>

Home -  Ev