Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>WORK AND PERSONAL RESPONSIBILITY<}70{>İŞ VE BİREYSEL SORUMLULUK

{0>Chapter 27<}100{>Bölüm 27<0}

{0>Work Is an Eternal Principle<}88{>İş Ebedi Bir İlkedir<0}

{0>Our Heavenly Father and Jesus Christ have shown us by their examples and teachings that work is important in heaven and on earth.<}0{>Cennetteki Babamız ve İsa Mesih kendi örnekleri ve öğretileriyle, işin cennete ve yeryüzünde önemli olduğunu bize göstermişlerdir.<0} {0>God worked to create the heavens and the earth.<}0{>Tanrı gökleri ve yeryüzünü yaratmak için çalıştı.<0} {0>He caused the seas to gather in one place and the dry land to appear.<}0{>Suları bir yerde topladı ve kara parçaları ortaya çıktı.<0} {0>He caused grass, herbs, and trees to grow on the land.<}0{>Karada yetişecek otlar, bitkiler ve ağaçlar yarattı.<0} {0>He created the sun, the moon, and the stars.<}98{>Güneşi, ayı ve yıldızları yarattı.<0} {0>He created every living thing in the sea or on the land.<}0{>Denizde ya da karada yaşayan her canlıyı yarattı.<0} {0>Then he placed Adam and Eve on the earth to take care of it and to govern the other creatures (see Genesis 1:1--28).<}0{>Sonra, buna göz kulak olmaları için Adem ile Havva’yı yeryüzüne yerleştirdi (bkz. Yaratılış 1:1--28).<0}

{0>Jesus said, “My Father worketh hitherto, and I work” (John 5:17). He also said, “I must work the works of him that sent me” (John 9:4).<}0{>İsa şöyle dedi: “Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum” (Yuhanna 5:17). Ayrıca şöyle demiştir: “Beni gönderenin işlerini yapmalıyım” (Yuhanna 9:4).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Yuhanna 9:4’ü okuyun. İş neden ebedi bir ilkedir?<0}

İş örneğini kim oluşturdu?<0}

{0>We Are Commanded to Work<}73{>Bize Çalışmamız Emredilir<0}

{0>Work has been the way of life on earth since Adam and Eve left the Garden of Eden.<}0{>Adem ile Havva Aden Bahçesi’ni terk ettiklerinden beri, çalışmak yeryüzünde bir yaşam biçimi oldu.<0} {0>The Lord said to Adam, “In the sweat of thy face shalt thou eat bread” (Genesis 3:19). Adam and Eve worked in the fields so they could provide for their own needs and the needs of their children (see Moses 5:1).<}0{>Rab, Adem’e şöyle dedi: “ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın” (Yaratılış 3:19). Adem ile Havva tarlalarda çalıştılar ve böylece hem kendi ihtiyaçlarını hem de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabildiler (bkz. Musa 5:1).<0}

{0>The Lord said to the people of Israel, “Six days shalt thou labour” (Exodus 20:9).<}0{>Rab, İsrail halkına şöyle dedi: “Altı gün çalışacaksın” (Mısırdan Çıkış 20:9).<0}

{0>In the early days of the restored Church, the Lord told the Latter-day Saints, “Now, I, the Lord, am not well pleased with the inhabitants of Zion, for there are idlers among them” (D&C 68:31).<}0{>İade edilen Kilise’nin ilk günlerinde, Rab son Zaman Azizlerine şöyle dedi: “Ben, Rab, Sion’un yerlilerinden memnun değilim çünkü aralarında tembeller var” (Ö. ve A. 68:31).<0}

{0>In this century, a prophet of God has said, “Work is to be reenthroned as the ruling principle of the lives of our Church membership” (Heber J.<}0{>Bu yüzyılda Tanrı’nın bir peygamberi şöyle demiştir: “Çalışmak, Kilise üyelerimizin hayatlarının temel ilkesi olarak yeniden hayata geçecektir” (Heber J. <0} {0>Grant, in Conference Report, Oct.<}88{>Grant, Conference Report, Ekim <0} {0>1936, p. 3).<}100{>1936, s. 3).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Eğer insanlar çalışmasaydı ne olurdu?<0}

{0>Family Responsibility<}95{>Aile Sorumluluğu<0}

{0>Parents work together to provide for the physical, spiritual, and emotional well-being of their family.<}0{>Ebeveynler ailelerinin fiziksel, ruhsal ve duygusal mutluluğu için hep birlikte çalışırlar.<0} {0>They should never expect anyone to take care of this responsibility for them.<}0{>Bu sorumluluğu kendileri için başka birisinin yerine getirmesini asla kabul etmemeleri gerekir.<0} {0>The Apostle Paul wrote, “If any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith” (1 Timothy 5:8).<}0{>Havari Pavlus şöyle yazmıştır: “Kendi yakınlarına, özellikle ev halkına bakmayan kişi imanı inkar etmiş olur” (2. Timoteos 5:8).<0}

{0>Couples should seek inspiration from the Lord and follow the counsel of the prophets when establishing individual responsibilities.<}0{>Çiftlerin, bireysel sorumluluklarını oluştururken Rab’den ilham almaya çalışmaları ve peygamberlerin öğüdüne uymaları gerekmektedir.<0} {0>Creating a home where principles of the gospel are taught daily and where love and order abound is as important as providing the basic necessities of food and clothing.<}0{>Sevindirici haber ilkelerinin her gün öğretildiği ve sevgi ile düzenin bolca bulunduğu bir ev yaratmak, temel yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanması kadar önemlidir.<0}

{0>Children should do their part in the work of the family.<}0{>Aile işinde, çocukların da kendi paylarına düşeni yapmaları gerekir.<0} {0>It is necessary for children to have work assignments to fit their abilities.<}0{>Çocuklara kendi yeteneklerine uygun çalışma görevleri verilmesi gerekir. <0} {0>They need to be praised for their successes.<}0{>Başarılarından dolayı kutlanmalıdırlar.<0} {0>Good work attitudes, habits, and skills are learned through successful experiences in the home.<}0{>İyi çalışma tutumları, alışkanlıklar ve beceriler evdeki başarılı tecrübeler sayesinde öğrenilir.<0}

{0>Sometimes people encounter hardships when trying to provide for their families.<}0{>Bazen insanlar, ailelerin hayatlarını kazanmaya çalışırken, zorluklarla karşılaşırlar.<0} {0>Chronic illness, the loss of a spouse, or the addition of an elderly parent can add to the responsibilities in a home.<}0{>Kronik hastalıklar, eşin kaybedilmesi veya yaşlı bir ebeveynin eklenmesi, bir eve ek sorumluluklar getirebilir.<0} {0>Our Heavenly Father remembers the families in these situations and gives them the strength to carry out their duties.<}0{>Cennetteki Babamız, bu durumdaki aileleri hatırlar ve onlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan gücü verir.<0} {0>He will always bless them if they ask him in faith.<}0{>Eğer kendisinden imanla isterlerse, onları daima kutsayacaktır.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Bir ev oluşturmanın sorumluluklarını sıralayın.<0} {0>Let members decide what they can do to share in the work.<}0{>Üyeler, işi paylaşmak için ne yapabileceklerine karar versinler.<0}

{0>We Can Enjoy Our Work<}0{>İşimizden Zevk Alabiliriz<0}

{0>To some people work is a drudgery.<}0{>Bazı insanlar için çalışmak zevksiz bir iştir.<0} {0>To others it is an exciting part of life.<}0{>Diğerleri için hayatın ilginç bir bölümüdür.<0} {0>One way to enjoy life's fullest benefits is to learn to love work.<}0{>Hayatın bütün faydalarından zevk almanın yollarından birisi çalışmayı sevmeyi öğrenmektir.<0}

{0>Not all of us can choose the kind of work we do.<}0{>Hepimiz yapacağımız işin niteliğini seçemeyiz.<0} {0>Some of us labor for long hours for the bare necessities.<}0{>Bazılarımız gereksinimlerimizi karşılamak için uzun saatler çalışırız.<0} {0>It is difficult to enjoy such work.<}0{>Böyle bir işten zevk almak zordur.<0} {0>Yet the happiest people have learned to enjoy their work, whatever it is.<}0{>Yine de en mutlu insanlar ne olursa olsun, işlerinden zevk almayı öğrenenlerdir.<0}

{0>We can help one another in our work.<}0{>İşimizde birbirimize yardımcı olabiliriz.<0} {0>The heaviest load becomes lighter when someone shares it.<}0{>Birisi paylaşınca, en ağır yük bile hafifler.<0}

{0>Our attitude toward work is very important.<}0{>İşe karşı tutumumuz çok önemlidir.<0} {0>The following story shows how one man saw beyond his daily labor.<}0{>aşağıdaki hikaye, bir insanın günlük işinin ardındakini nasıl görebildiği ile ilgilidir.<0} {0>A traveler passed a stone quarry and saw three men working.<}0{>Bir gezgin, bir taş ocağından geçti ve üç adamın çalıştığını gördü.<0} {0>He asked each man what he was doing.<}0{>Her birine ne iş yaptıklarını sordu.<0} {0>Each man's answer revealed a different attitude toward the same job.<}0{>Her birinin aynı iş ile ilgili cevabı farklı bir yaklaşımı gösteriyordu.<0} {0>“I am cutting stone,” the first man answered.<}0{>“Ben taş kesiyorum,” diye cevap verdi birinci adam.<0} {0>The second replied, “I am earning three gold pieces per day.”<}0{>İkincisi, “Günde üç altın kazanıyorum,” dedi.<0} {0>The third man smiled and said, “I am helping to build a house of God.”<}0{>Üçüncü adam gülümsedi ve şöyle dedi: “Tanrı’nın bir evinin yapımına yardımcı oluyorum.”<0}

{0>In any honest work we can serve God.<}0{>Her dürüst işte Tanrı’ya hizmet edebiliriz.<0} {0>King Benjamin, a Nephite prophet, said, “When ye are in the service of your fellow beings ye are only in the service of your God” (Mosiah 2:17). If our work provides only enough for necessities for ourselves or our families, we are still helping some of God's children.<}0{>Nefili bir peygamber olan Kral Benyamin şöyle demiştir: “İnsanlara hizmet ettiğiniz zaman yalnızca Tanrınıza hizmet ediyorsunuz” (Mosiya 2:17). Eğer işimiz, kendimiz ve ailemiz için sadece yetecek kadar gelir getiriyorsa, yine Tanrı2nın bazı çocuklarına yardım etmiş oluruz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Tutumumuz çalışmamızı nasıl etkiler?<0}

Tutumumuzu nasıl geliştirebiliriz?<0}

{0>God Condemns Idleness and Gain Obtained from Evil or Idle Practices<}0{>Tanrı Tembelliği ve Kötülükle ya da Tembel Uygulamalarla Elde Edilenleri Uygun Bulmaz<0}

{0>The Lord is not pleased with those who are lazy or idle.<}0{>Rab tembel ya da aylak olanlardan hoşlanmaz.<0} {0>He said, “The idler shall not have place in the church, except he repent and mend his ways” (D&C 75:29). He also commanded, “Thou shalt not be idle; for he that is idle shall not eat the bread nor wear the garments of the laborer” (D&C 42:42).<}0{>O şöyle demiştir: “eğer tövbe etmez ya da tutumunu değiştirmezse, aylaklık edenin kilisede yeri olmayacaktır” (Ö ve A. 75:29). Ayrıca şöyle emretmiştir:”Tembel olmayacaksın; çünkü tembel olan ne ekmeği yiyecek ne de çalışanın giysisini giyecektir” (Ö. ve A. 42:42). <0}

{0>From the earliest days of the Church, the prophets have taught Latter-day Saints to be independent and self-sustaining and to avoid idleness.<}0{>Kilise’nin ilk günlerinden beri, peygamberler Son Zaman Azizlerine, tembellikten kaçınmak için bağımsız ve kendine güvenli olmalarını öğretmiştir.<0} {0>True Latter-day Saints will not voluntarily shift from themselves the burden of their own support.<}0{>Gerçek Son Zaman Azizleri isteyerek, kendi kendilerine destek olma yükünden vazgeçmezler.<0} {0>So long as they are able, they will supply themselves and their families with the necessities of life.<}0{>Mümkün olduğunca uzun bir süre, kendilerini ve ailelerini hayatın gerektirdiği şeylerle desteklerler.<0}

{0>As far as they are able, all Church members should accept the responsibility to care for their relatives who are unable to provide for themselves.<}0{>Ellerinden geldiği müddetçe, bütün Kilise üyelerinin kendi geçimlerini sağlayamayan akrabalarına bakma sorumluluğunu kabul etmeleri gerekir.<0}

{0>God condemns receiving gain from evil and idle pursuits.<}0{>Tanrı, kötülükten ve aylak uğraşlardan elde edilen kazancı uygun bulmaz.<0} {0>Elder Spencer W.<}100{>Yaşlı Spencer W.<0} {0>Kimball said, “I feel strongly that men who accept wages or salary and do not give … [fair] time, energy, devotion, and service are receiving money that is not clean.”<}0{>Kimball şöyle demiştir: “Yeterli zamanı, enerjiyi, adamayı ve hizmeti vermeden maaş ya da haftalık almayı kabul edenlerin, temiz olmayan para aldıklarını kuvvetle hissederim.”<0} {0>He also said that money obtained by evil or idle practices, such as theft, gambling (including lotteries), graft, illegal drugs, oppression of the poor, and the like is unclean money.<}0{>O ayrıca, hırsızlık, kumar (piyangolar dahil), rüşvet, yasadışı uyuşturucu, fakirlere baskı  uygulamak ve benzeri kötü ya da aylak uygulamalar neticesinde kazanılan paranın kirli para olduğunu söylemiştir.<0}

{0>Elder Kimball defined the difference between honorable work and evil work:<}0{>Yaşlı Kimball, onurlu iş ile kötü iş arasındaki farkı şöyle açıklamıştır:<0} {0>“Clean money is that [pay] received for a full day's honest work.<}0{>“Temiz para, tam gün onurlu çalışmanın neticesinde elde edilir. <0} {0>It is that reasonable pay for faithful service.<}0{>İmanlı bir hizmet için ödenen makul bir paradır.<0} {0>It is that fair profit from the sale of goods, commodities, or service.<}0{>Eşya, mal veya hizmet satışından elde edilen yasal kardır.<0} {0>It is that income received from transactions where all parties profit.<}0{>Herkesin yararına olan işlemlerden elde edilen gelirdir.<0} {0>Filthy lucre is … money … obtained through theft and robbery, … gambling, … sinful operations, … bribery, and from exploitation” (in Conference Report, Oct.<}0{>Pis para ise, . . . hırsızlık ve soygundan, . . .kumardan,. . . günahkar işlerden, . . .rüşvetten ve sömürüden elde edilen paradır” (Conference Report, Ekim<0} {0>1953, p. 52).<}100{>1953, s. 52).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Tembelliğin kendi toplumunuzdaki etkilerini müzakere edin.<0} {0>Discuss the effects of idleness on an individual or family.<}0{>Tembelliğin bireysel olarak sizin ve ailenizin üzerindeki etkisini müzakere edin.<0}

Tembellik insanları nasıl günahkar uygulamalara yöneltir?<0}

{0>Work, Rest, and Relaxation<}0{>Çalışma, Dinlenme ve Rahatlama<0}

{0>We should each find the proper balance between work, rest, and relaxation.<}0{>Her birimizin, çalışma, dinlenme ve rahatla arasındaki uygun dengeyi bulması gerekir.<0} {0>There is an old saying:<}0{>Eski bir deyiş vardır:<0} {0>“Doing nothing is the hardest work of all, because one can never stop to rest.”<}0{>Hiçbir şey yapmamak dünyanın en zor işidir, çünkü kimse dinlenmeyi asla durduramaz.”<0} {0>Without work, rest and relaxation have no meaning.<}0{>Çalışma olmadan dinlenmenin ve rahatlamanın bir anlamı olmaz.<0}

{0>Not only is it pleasant and necessary to rest, but we are commanded to rest on the Sabbath day (see Exodus 20:10; D&C 59:9--12). This day of rest after each six days of labor brings refreshment for the days that follow.<}0{>Dinlenme sadece zevk ya da gereklilik değildir, aynı zamanda bize Sebt gününde dinlenmemiz emredilmiştir (bkz. Mısırdan Çıkış 20:10; Ö. ve A. 59:9--12). Her altı çalışma gününden sonra gelen bu dinlenme günü, ardından gelen günler için bir tazelik sağlar.<0} {0>The Lord also promises the “fulness of the earth” to those who observe the Sabbath day (see D&C 59:16--20; see also chapter 24, “The Sabbath Day”).<}0{>Rab ayrıca, Sebt gününe uyanlara “yeryüzünün tamamını” vaad etmiştir (bkz. Ö. ve A. 59:16--20; ayrıca bkz. bölüm 24, “Sebt Günü”).<0}

{0>On other days of the week we should schedule some time when we can visit with family, friends, and relatives.<}0{>Haftanın diğer günleri, ailemizi arkadaşlarımızı ve akrabalarımızı ziyaret edebileceğimiz zamanı ayırmamız gerekir.<0} {0>We may spend time to improve our talents and enjoy our hobbies, recreation, or other activities that will refresh us.<}0{>Yeteneklerimizi geliştirmek, hobilerimizle ilgilenmek, dinlenmek veya bizi tazeleyecek başka faaliyetlerde bulunmak için zaman ayırmalıyız.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

İşten sonra dinlenmek ya da rahatlamak neden önemlidir?<0}

Hayatımızda çalışma, dinlenme, rahatlama ve eğitim arasında bir denge kurmak neden önemlidir?<0}

{0>The Blessings of Work<}83{>Çalışmanın Kutsamaları<0}

{0>God revealed to Adam, “In the sweat of thy face shalt thou eat bread” (Genesis 3:19). In addition to being a temporal law, this was a law for the salvation of Adam's soul.<}0{>Tanrı Adem’e şöyle vahiy etmiştir: “Ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın” (Yaratılış 3:19). Dünyevi bir yasa olmasının yanısıra, bu Adem’in ruhunun kurtuluşu için gerekli bir yasaydı.<0} {0>There is no real division between spiritual, mental, and physical work.<}0{>ruhsal, zihinsel ve fiziksel iş arasından gerçek bir ayrım yoktur.<0} {0>Work is essential to each of us for growth, character development, and many satisfactions that the idle never know.<}0{>Çalışmak, her birimizin yetişmesi, karakter gelişimi ve bir tembelin asla bilmeyeceği birçok tatminkar şey için gereklidir.<0}

{0>“The happiest man is he who has toiled hard and successfully in his life work.<}0{>En mutlu insan, çalışırken çok didinen ve başarılı olan insandır.<0} {0>The work may be done in a thousand different ways; with the brain or the hands, in the study, the field, or the workshop; if it is honest work, honestly done and well worth doing, that is all we have a right to ask” (Theodore Roosevelt, A Nation of Pioneers, quoted by Richard L.<}0{>İş binlerce farklı şekilde yapılabilir; beyinle veya ellerle, çalışarak, tarlada veya atölyede; eğer onurlu bir işse, onurlu bir şekilde yapılıyorsa ve yapılması faydalıysa, istememiz gereken tek şey budur” (Theodore Roosevelt, Nation of Pioneers, derleyen Richard L.  <0} {0>Evans, Improvement Era, Nov.<}0{>Evans, Improvement Era, Kasım<0} {0>1963, p. 984). President David O.<}0{>1963, sayfa 984). Başkan David O.<0} {0>McKay said, “Let us realize that the privilege to work is a gift, that the power to work is a blessing, that the love of work is success” (quoted by Franklin D. Richards, “The Gospel of Work,” Improvement Era, Dec.<}0{>McKay şöyle dedi: “Çalışma imtiyazının bir armağan, çalışma gücünün bir kutsama ve çalışma sevgisinin bir başarı olduğunu anlayalım” (derleyen Franklin D. Richards, “The Gospel of Work,” Improvement Era, Aralık<0} {0>1969, p. 103).<}100{>1969, s. 103).<0}

{0>“Men are, that they might have joy” (2 Nephi 2:25). Work is a key to full joy in the plan of God.<}0{>"İnsanlar, sevinebilmek için var oldular” (2. Nefi 2:25). Çalışmak, Tanrı’nın planındaki sevincin tamamıdır.<0} {0>If we are righteous, we will return to live with our Heavenly Father, and we will have work to do.<}0{>Eğer dürüst olursak, cennetteki Babamızla birlikte yaşamak üzere geri döneceğiz ve çalışacak işimiz olacak.<0} {0>As we become like him, our work will become like his work.<}0{>O’na benzedikçe, işimizi O’nun işi gibi olacak. <0} {0>His work is “to bring to pass the immortality and eternal life of man” (Moses 1:39).<}84{>O’nun işi, “insana ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı sağlamaktır” (Musa 1:39).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Çalışmakla elde edilen kutsamaları sıralayın.<0}

Dürüst çalıştığımız için elde ettiğimiz kutsamaları müzakere edin.<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

Musa 4:23--25 (Adem yiyeceği için hayatı boyunca çalışacağını söyledi)<0}

Ö. ve A. 56:16--17 (Tanrı zengini ve fakiri açgözlülüğe, düşmanlığa ve tembelliğe karşı uyarır)  <0}

Ö. ve A. 28:26--29 (insanların iyi işlerle uğraşmaları gerekir)<0}

Matta 25:14--30 (yeteneklerin benzetmesi)<0}

Efesliler 4:28 (artık çalmak yerine çalış)<0}

1. Selanikliler 4:11--12 (kendi ellerinizle çalışın)<0}

2. Nefi 5:17 (Nefi, halkına çalışmayı ve üretken olmayı öğretti)<0}

{0>Aileler hep beraber çalışarak kuvvetlenirler.<0}

Home -  Ev