Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>BAPTISM<}77{>ORUÇ<0}

{0>Chapter 25<}100{>25.Bölüm <0}

{0>Since the time of Adam, God's people have fasted to help them draw near to him and to worship him.<}0{>Adem’in zamanından beri, Tanrı’nın halkı kendilerini Tanrı’ya daha yakın hissetmek ve O’na ibadet etmek için oruç tuttular.<0} {0>Jesus showed the importance of fasting by his own example (see Luke 4:1--4). Through latter-day revelation we learn that the Lord still expects his people to fast and pray often (see D&C 88:76).<}0{>İsa oruç tutmanın önemini kendi örneği ile gösterdi (bkz. Luka 4:1--4). Son zamanlardaki vahiyler vasıtasıyla, Rab’bin halkından hala oruç tutmalarını ve sıkça dua etmelerini istediğini öğreniyoruz (bkz. Ö. ve A. 88:76).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read Doctrine and Covenants 88:76. Discuss why fasting is given as a commandment.<}63{>Öğreti ve Antlaşmalar 88:76’yı okuyun. Orucun neden bir emir olarak verildiğini müzakere edin.<0}

{0>How to Fast Properly<}60{>Oruç Tutmanın Doğru Yolu<0}

{0>Fasting means to go without food and drink (see Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, p. 243). Occasional fasting is good for our bodies and helps our minds become more active (see Principles of the Gospel, p. 175).<}0{>Oruç, yemeden içmeden durmak demektir (bkz. Joseph F: Smith, Gospel Doctrine, sayfa 243). Ara sıra tutulan oruç bedenlerimiz için iyidir ve zihnimizin daha faal hale gelmesini sağlar (bkz. Principles of Gospel, sayfa 175).<0}

{0>The Savior taught us that purposeful fasting is more than just going without food and drink.<}0{>Kurtarıcı bize amacı olan bir orucun, sadece aç ve susuz kalmaktan daha iyi olduğunu öğretti.<0} {0>We must also concentrate on spiritual matters.<}0{>Ayrıca, ruhsal konulara da konsantre olmalıyız. <0}

{0>We Should Pray When We Fast<}83{>Oruç Tutarken Dua Etmemiz Gerekir<0}

{0>Prayer is a necessary part of fasting.<}76{>Dua etmek oruç tutmanın gerekli bir bölümüdür.<0} {0>Throughout the scriptures, prayer and fasting are mentioned together.<}0{>Kutsal yazılarda, dua ve oruç bir arada ifade edilmektedir.<0} {0>Our fasting should be accompanied by sincere prayer, and we should begin and end our fasting with prayer.<}0{>Orucumuza içten edilen dualar eşlik etmelidir ve orucumuza dua ile başlayıp dua ile bitirmemiz gerekir.<0}

{0>We Should Fast with a Purpose<}0{>Bir Amaç için Oruç Tutmamız Gerekir<0}

{0>Fasting can have many purposes.<}0{>Oruç tutmanın birçok amacı olabilir.<0} {0>We can overcome weaknesses or problems by fasting and praying.<}0{>Oruç tutup dua ederek birçok zayıflığımızın ve sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz.<0} {0>Sometimes we may wish to fast and pray for help or guidance for others, such as a family member who is ill and needs a blessing (see Mosiah 27:22--23). Through fasting we can come to know the truth of things just as did the prophet Alma in the Book of Mormon.<}0{>Bazen hasta olan ve bir kutsamaya ihtiyaç duyan bir aile üyesi gibi, yardıma ve rehberliğe ihtiyacı olan kişiler için oruç tutup dua etmek isteyebiliriz (bkz. Matta 27:22--23). Oruç tutarak, tıpkı Mormon Kitabı’ndaki peygamber Alma’nın yaptığı gibi gerçekleri bilebiliriz.<0} {0>He said:<}100{>O şöyle dedi:<0} {0>“I have fasted and prayed many days that I might know these things of myself.<}0{>“Ben bunları kendim bileyim diye günlerce oruç tutarak dua ettim.<0} {0>And now I do know of myself that they are true; for the Lord God hath made them manifest unto me by his Holy Spirit” (Alma 5:46).<}0{>Ve şimdi, ben bunların doğru olduğunu kendim biliyorum; çünkü Rab Tanrı bunları bana Kutsal Ruh’u ile belirtti” (Alma 5:46).<0}

{0>We can fast for our nonmember friends to become converted to the truth.<}0{>Üye olmayan arkadaşlarımızın gerçeğe dönmeleri için dua edebiliriz.<0} {0>Fasting can help comfort us in times of sorrow and mourning (see Alma 28:4--6). Fasting can help us become humble and feel closer to our Heavenly Father (see Helaman 3:35).<}0{>Oruç tutmak, kederli ve yaslı zamanlarımızda rahatlamamıza yardımcı olabilir (bkz. Alma 28:4--6). Oruç tutmak, alçakgönüllü olmamıza ve Cennetteki Babamıza yakınlaşmamıza yardımcı olabilir (bkz. Helaman 3:35).<0}

{0>Our purpose in fasting should not be to impress others.<}0{>Oruç tutmaktaki amacımız başkalarını etkilemek olmamalıdır.<0} {0>The Lord counseled:<}60{>Rab şöyle öğütlemiştir:<0}

{0>“Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance:<}0{>“Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın:<0} {0>for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast.<}0{>çünkü onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler.<0}

{0>“Verily I say unto you, They have their reward.<}0{>“Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.<0}

{0>“But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face; that thou appear not unto men to fast” (Matthew 6:16--18).<}0{>“Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın; öyle ki, insanlara oruçlu görünmeyin” (Matta 6:16--18).<0}

Oruç tutarken neşeli olmamız ve oruç tuttuğumuzu başkalarına reklam etmememiz gerekir.<0}

Müzakere<0}

Orucumuzu daha ruhsal hale getirmek için ne yapmamız gerekir?<0} {0>What things do we need to fast for?<}0{>Ne gibi şeyler için oruç tutmamız gerekir?<0}

The Fast Day<}0{>Oruç Günü<0}

{0>One Sunday each month Latter-day Saints observe a fast day.<}0{>Son Zaman Azizleri, her ayın bir pazar gününü oruç günü olarak tutarlar.<0} {0>On this day we neither eat nor drink for two consecutive meals, thus making a fast of twenty-four hours.<}0{>Bu günde birbirini izleyen iki öğün süresince hiçbir şey yiyip içmeyiz ki bu da yirmi dört saatlik bir oruçtur.<0} {0>If we were to eat our evening meal on Saturday, then we would not eat or drink until the evening meal on Sunday.<}0{>Eğer cumartesi günü akşam yemeğini yersek, pazar günü akşam yemeğine kadar hiçbir şey yiyip içmeyiz.<0}

{0>Everyone who can do so should fast.<}0{>Oruç tutabilen herkesin bunu yapması gerekir.<0} {0>However, “many are subject to weakness, others are delicate in health, and others have nursing babies; of such it should not be required to fast.<}0{>Bununla birlikte, “birçok insan zayıftır, bazılarının  sağlığı çok hassas olabilir ve bazıları da bebek emzirmektedir; bunların oruç tutmaları gerekmemektedir.<0} {0>Neither should parents compel their little children to fast” (Gospel Doctrine, p. 244).<}0{>Anne ve babalar küçük çocuklarını da oruç tutmaya zorlamamalıdırlar” (Sevindirici Haber Öğretisi, sayfa 244). <0}

{0>We should encourage our children to fast after they have been baptized, but we should never force them.<}0{>Vaftiz olduktan sonra çocuklarımızı oruç tutmaları için teşvik etmeliyiz, ama asla onlara baskı yapmamalıyız.<0} {0>The fast day is a special day for us to humble ourselves before the Lord in fasting and prayer.<}0{>Oruç günü, kendimizi Rab’bin önünde oruç tutup dua ederek alçakgönüllü hissettiğimiz özel bir gündür. <0}{0>It is a day to pray for forgiveness from our sins and for the power to overcome our faults and to forgive others.<}0{>Günahlarımızdan affedilmemiz ve hatalarımızın üstesinden gelme kuvveti için dua ettiğimiz ve başkalarını affettiğimiz bir gündür. <0}

{0>On fast Sunday, members of the Church meet together and partake of the sacrament.<}0{>Oruç pazar gününde, Kilise üyeleri bir araya toplanırlar ve Rab’bin sofrasını paylaşırlar.<0} {0>They strengthen themselves and one another by bearing testimony in fast and testimony meeting.<}0{>Oruç ve tanıklık toplantısında tanıklıklılarını sunarak kendilerini ve birbirlerini kuvvetlendirirler.<0}

{0>Fast Offerings<}0{>Oruç Bağışları<0}

{0>When we fast each month, the Lord asks us to help those in need.<}0{>Her ay oruç tuttuğumuzda, Rab bizden ihtiyacı olanlara yardım etmemizi ister.<0} {0>One way we do this is by giving through the proper priesthood authority either the food or the money we would have spent on food for the two meals.<}0{>Bunu yapmanın bir yolu, uygun rahiplik yetkililerinin aracılığıyla ya yiyecek vermek ya da iki öğün yemek için harcamış olacağımız parayı vermektir.<0} {0>We should give as generously as we are able.<}0{>Mümkün olduğunca cömert bir şekilde vermeliyiz.<0} {0>Through our fast offerings we become partners with the Lord in administering to the needs of our less fortunate brothers and sisters.<}0{>Oruç bağışı sayesinde, pek şanslı olmayan erkek ve kız kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması işinde Rab’bin ortakları oluruz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   What should we do on fast day to make fasting more meaningful?<}0{>Orucu daha anlamlı hale getirmek için oruç gününde ne yapmamız gerekir?<0}

{0>   What are some of the reasons we pay fast offerings?<}0{>Oruç bağışı ödememizin sebeplerinden bazıları nelerdir?<0}

{0>We Are Blessed When We Fast<}0{>Oruç Tutunca Kutsanırız<0}

{0>Isaiah, an Old Testament prophet, wrote of the Lord's rich promises to those who fast and help the needy.<}0{>Eski Antlaşma peygamberlerinden birisi olan İşaya, oruç tutup muhtaçlara yardım edenler için Rab’bin zengin vaatleri olduğunu yazmıştır. <0}{0>We are promised peace, improved health, and spiritual guidance.<}0{>Bize, huzur, daha iyi bir sağlık ve ruhsal rehberlik vaat edilmiştir.<0} {0>Isaiah tells us that when we fast:<}0{>İşaya der ki oruç tuttuğumuzda:<0} {0>“Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily:<}0{>“Işığınız tan gibi ağaracak, çabucak şifa bulacaksınız:<0} ve d{0>and thy righteousness shall go before thee; the glory of the Lord shall be thy reward.<}0{>oğruluğunuz önünüzden gidecek, Rab’bin [görkemi ödülünüz] olacak.<0} {0>Then shalt thou call, and the Lord shall answer; thou shalt cry, and he shall say, Here I am” (Isaiah 58:8--9).<}0{>O zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak, feryat ettiğinizde, ‘İşte buradayım’ diyecek” (İşaya 58:8--9).<0}

{0>Fasting improves our lives and gives us added strength.<}0{>Oruç tutmak hayatımızın kalitesini artırır ve bize ek güç verir.<0} {0>It helps us live other principles of the gospel because it draws us nearer to the Lord.<}0{>Sevindirici haberin diğer ilkelerini yaşamamıza yardımcı olur, çünkü bizi Rab’be daha da yakınlaştırır.<0}

{0>Fasting Teaches Self-Control<}0{>Oruç Tutmak Kendimize Hakim Olmayı Öğretir<0}

{0>Fasting helps us gain strength of character.<}0{>Oruç güçlü bir karakterimiz olmasını sağlar.<0} {0>This reason alone makes fasting important (see David O.<}0{>Bu sebep, tek başına orucu önemli kılar (bkz. David O.<0} {0>McKay, True to the Faith, p. 81). When we fast properly, we will learn to control our appetites, our passions, and our tempers.<}0{>McKay, True to the Faith, sayfa 81). Uygun bir şekilde oruç tuttuğumuzda, arzularımızı, tutkularımızı ve huyumuzu kontrol etmeyi öğreniriz.<0} {0>Solomon said, “He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city” (Proverbs 16:32). Even fasting for only two meals can give us a feeling of success.<}0{>Süleyman şöyle demiştir: “Sabırlı kişi yiğitten üstündür, kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:32). Sadece iki öğün oruç tutmak bile bize bir başarı hissi verebilir.<0} {0>We are a little stronger by having proved to ourselves that we have self-control.<}0{>Kendimize, kendimizi kontrol ettiğimizi ispatlayarak biraz daha kuvvetleniriz.<0} {0>If we teach our children to fast, they will develop the willpower to overcome greater temptations later in their lives.<}0{>Eğer çocuklarımıza oruç tutmayı öğretirsek, hayatlarının ileriki zamanlarında daha büyük ayartmaların üstesinden gelme arzuları gelişecektir.<0}

{0>Fasting Gives Us Spiritual Power<}0{>Oruç Tutmak Bize Ruhsal Güç Verir<0}

{0>When we fast wisely and prayerfully, we develop our faith.<}0{>Akıllıca ve dua ederek oruç tutarak, imanımızı geliştiririz.<0} {0>With that faith we will have greater spiritual power.<}0{>O imanla, daha büyük ruhsal güce sahip oluruz.<0} {0>For example, Alma (the Book of Mormon prophet) tells the story of meeting again with the sons of Mosiah many years after their miraculous conversion.<}0{>Örneğin Alma (Mormon Kitabı peygamberi), mucizevi olarak doğru inanca dönüşünden yıllar sonra Mosiya’nın oğullarıyla tekrar bir araya gelişinin hikayesini anlatır. <0} Onların {0>He felt great joy when he learned that they had strengthened their faith and had developed great spiritual power.<}0{>imanlarını kuvvetlendirdiklerini ve büyük ruhsal güçler geliştirdiklerini öğrenince, büyük bir sevinç duyar.<0} {0>They had gained this power because “they had given themselves to much prayer, and fasting; therefore they had the spirit of prophecy, and the spirit of revelation” (Alma 17:3).<}83{>Onlar bu gücü kazanmışlardı, çünkü “kendilerini çok duaya ve oruca adamışlardı; bu yüzden peygamberlik ruhuna ve vahiy ruhuna sahiptiler” (Alma 17:3).<0}

{0>The sons of Mosiah had been preaching for fourteen years to the Lamanites.<}0{>Mosiya’nın oğulları on dört yıl boyunca Lamanlılar’a vaaz vermişlerdi.<0} {0>Because the sons of Mosiah had fasted and prayed, the Spirit of the Lord increased the power of their words.<}0{>Mosiya’nın oğulları oruç tutup dua etmiş oldukları için, Rab’bin Ruhu onların sözlerinin gücünü artırdı.<0} {0>This gave them great success in their missionary work.<}0{>Bu kendilerine misyonerlik işlerinde büyük başarı sağladı.<0} {0>(See Alma 17:4.)<}97{>(Bkz. Alma17:4.)<0}

{0>The Savior has said to those who fast properly, “Thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly” (Matthew 6:18).<}0{>Kurtarıcı uygun şekilde oruç tutanlara şöyle demiştir: “Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir” (Matta 6:18).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Why is it important to have self-control?<}0{>Kendimize hakim olmak neden önemlidir?<0}

{0>   How does fasting give or increase our spiritual power?<}0{>Oruç tutmak bize nasıl ruhsal güç verir ve bunu nasıl artırır?<0}

{0>  Have class members tell how they have been blessed by observing a proper fast.<}0{>Sınıf üyelerine uygun bir şekilde tuttukları oruç sayesinde nasıl kutsandıklarını anlattırın.<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>   Luke 2:37; Alma 45:1 (worshiping God through fasting)<}0{>Luka 2:37; Alma 45:1 (oruç aracılığıyla Tanrı’ya ibadet etmek)<0}

{0>    Mosiah 27:19, 23 (fasting for the sick)<}0{>Mosiya 27:19, 23 (hastalar için oruç tutmak)<0}

{0>  3 Nephi 27:1--3; Exodus 34:27--28 (fasting for revelation and testimony)<}0{>3. Nefi 27:1--3; Mısırdan Çıkış 34:27--28 (vahiy ve tanıklık için oruç)<0}

{0>   Alma 6:6; 17:9 (fasting for nonmembers)<}0{>Alma 6:6; 17:9 (üye olmayanlar için oruç)<0}

{0>   Acts 13:2--3 (fasting for selection of Church officers)<}0{>Elçilerin İşleri 13:2--3 (Kilise görevlilerinin seçimi için oruç)<0}

{0>Fasting and prayer bring blessings.<}0{>Oruç tutmak ve dua etmek nimetler getirir.<0}

{0>PERFECTING OUR LIVES<}85{>

Home -  Ev