Sevindirici Haber İlkeleri   


KUTSAL YAZILAR

7. Ünite HAYATIMIZI MÜKEMMELLEŞTİRMEK 

SEBT GÜNÜ

24. Bölüm

Sebt Gününün Anlamı

Sebt günü nedir?

“Sebt Günü’nü kutsal sayarak anımsa”(Mısırdan Çıkış 20:8; ayrıca bkz. Ö&A 68:29).

Sebt sözcüğü İbranice olup dinlenme günü anlamındadır. İsa Mesih’in dirilişinden önce, Sebt Günü, Tanrı’nın Yaratılışı bitirdikten sonraki dinlenme gününü anmak içindi. Tanrı ile halkı arasındaki antlaşmanın bir işaretiydi. Yaratılış kitabında, Tanrı’nın gökleri ve yeryüzünü günler diye adlandırdığı altı zaman diliminde yarattığını okuruz: “Ve yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Tanrı yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi” (Yaratılış 2:2--3).

Sebt Günü, her yedinci gündür. Tanrı tarafından günlük işlerimizden dinlenmemiz ve kendisine ibadet etmemiz için atadığı kutsal bir gündür.

Sebt Gününün Amacı

            Sebt günü hakkında bir şey bilmeyen birisine Sebt gününün amacını nasıl açıklarsınız?

İsa, Sebt gününün bizim iyiliğimiz için hazırlandığını öğretti (bkz. Markos 2:27). Sebt gününün amacı, düşüncelerimizi ve hareketlerimizi Tanrı’ya yöneltmemiz için haftanın belirli bir gününün bize verilmesidir. Sadece işten dinlendiğimiz bir gün değildir. İbadet ve saygıyla geçirilecek kutsal bir gündür. Alışılmış günlük faaliyetlerimizden dinlenirken, zihinlerimiz ruhsal konuları derinlemesine düşünmek için özgür kalır. Bugün, Rab ile yaptığımız antlaşmaları yenilememiz ve canlarımızı Ruh ile ilgili şeylerle beslememiz gerekir.

Her hafta Sebt günü için hazırlanırken bu günün amacına göre kutsal tutulması için ne yapabileceğinizi düşünün.

Sebt Gününün Tarihi

Yeryüzünün başlangıcında yedinci gün Tanrı tarafından Sebt günü olarak adandı (bkz. Yaratılış 2:2--3).Yedinci günün kutsal oluşu ile ilgili gelenek yeryüzündeki farklı halklar tarafından en erken zamanlardan beri sürdürülmüştür. Tanrı İsrailliler’e bu gün ile ilgili olarak verdiği emri yenileyerek şöyle demiştir: “Sebt gününü kutsal sayarak anımsa” (Mısırdan Çıkış 20:8). Sebt gününü kutsal tutmak aynı zamanda İsrailliler’in Tanrı’nın antlaşmalı halkı olduklarını gösteren bir işaretti  (bkz. Mısırdan Çıkış 31:12--13, 16; Yeşaya 56:1--8; Yeremya 17:19--27).

Buna rağmen, bazı Yahudi liderler Sebt günüyle ilgili birçok gereksiz kural koydular. İnsanların ne kadar yürüyeceklerine, ne tür düğüm atacaklarına ve buna benzer şeylere karar verdiler. Bazı Yahudi liderler İsa Mesih’i Sebt gününde hasta iyileştirdiği için eleştirince, İsa kendilerine Sebt gününün insanların yararı için hazırlandığını hatırlattı. 

Nefililer de Sebt gününe Tanrı’nın emirlerine göre uydular (bkz. Yarom 1:5).

Modern zamanlarda Rab, Sebt gününü hatırlamamız ve kutsal tutmamız gerektiğine dair emrini tekrarladı (bkz. Ö&A 68:29).

Rab’bin Günü

            Sebt günü neden yedinci günden birinci güne değiştirilmiştir?

İsa Mesih’in dirilişine kadar, kendisi ve öğrencileri yedinci güne [Cumartesi gününe] Sebt günü olarak saygı gösterdiler. Dirilişinden sonra, kendisinin dirildiği günün hatırasına, Pazar günü Rab’bin günü olarak kutsal kılındı (bkz. Elçilerin İşleri 20:7; 1. Korintliler 16:2). O zamandan sonra, O’nun izinden gidenler haftanın ilk gününü kendilerinin Sebt günü olarak seçtiler. Her iki durumda da çalışmak için altı, dinlenmek ve kendini adamak için bir gün vardı.

Bugünlerde Rab bize de, Rab’bin günü olan Pazar gününü Sebt günümüz olarak onurlandırmamız için doğrudan bir emir vermiştir (bkz. Ö&A 59:12).

Dirilişi hatırlamak Sebt günü ibadetimizi nasıl etkiler?

Öğretmenler için: Sınıfınızdaki katılımcılara ya da aile üyelerinize düşünmeleri için zaman tanıyarak sorular üzerinde daha derin düşünmelerine yardımcı olabilirsiniz. Yeterince zamanları olduktan sonra, yanıt vermelerini isteyin.

Sebt Gününü Kutsal Tutmak

          Sebt gününü kutsal tutmak ne demektir?

Rab bizden ilk olarak, Sebt gününü kutsallaştırmamızı ister. 1831 yılında Joseph Smith’e verilen bir vahiyde, Rab, Azizlere dua evine giderek Rab’bin sofrasını sunmalarını, işlerinden dinlenmelerini ve En Yüce Tanrı’ya ibadet etmelerini emretti (bkz. Ö&A 59:9--12).

İkinci olarak, bizden günlük işlerimizden dinlenmemizi ister. Bu, dikkatimizi tam olarak ruhsal konulara vermekten alıkoyacak işleri yapmamamız gerektiği anlamındadır. Rab İsrailliler’e şöyle demiştir: “Sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız” (Mısırdan Çıkış 20:10). Peygamberlerimiz bize o gün alışveriş yapmamamızı, avlanmamamızı, balık tutmamamızı, spor faaliyetlerine katılmamamızı veya benzer faaliyetlerde yer almamamızı söylemişlerdir.

Yaşlı Spencer W. Kimball, bununla birlikte, eğer Sebt gününde hiçbir şey yapmadan tembelce oturursak, bu günü kutsal tutmuş olmayacağımıza dair bizi uyarmıştır. Sebt günü, yapıcı düşünceler ve faaliyetler içindir. (Bkz. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 170.)

Sebt gününde ne tür şeyler yapabiliriz? Peygamber Yeşaya kendi keyfimiz için yaptığımız şeyleri bırakmamızı ve “Sebt gününe zevkli, Rab’bin kutsal gününe onurlu dememiz” (Yeşaya 58:13) gerektiğini önermiştir.

Sebt gününde yapabileceğimiz doğru şeyleri düşünmemiz gerekir. Örneğin, Sebt gününü Kilise toplantılarına katılarak; Kutsal yazıları ve Kilise liderlerimizin sözlerini okuyarak; hastaları, yaşlıları ve sevdiğimiz insanları ziyaret ederek; ruhu yücelten müzik dinleyip ilahiler söyleyerek; Cennetteki Babamıza övgüyle ve minnettarlıkla dua ederek; Kilise hizmetlerini yerine getirerek; aile tarihi kayıtları ile kişisel tarihçeleri hazırlayarak; aile üyelerine imanı artıran hikayeler anlatıp tanıklığımızı sunarak ve ruhsal tecrübelerimizi onlarla paylaşarak; misyonerlere ve sevdiklerimize mektup yazarak; bir amaç için oruç tutarak; çocuklarla ve evdeki kişilerle zamanımızı paylaşarak kutsal tutabiliriz.

Sebt gününde başka hangi uygun faaliyetlerle meşgul olacağımıza karar verirken, kendimize şu soruları sorabiliriz: Bu ruhumu yüceltip bana ilham verecek mi? Rab’be saygı gösteriyor mu? Düşüncelerimi Rab’be yöneltiyor mu?

Sebt gününde çalışmamız gerekebilir. Bundan mümkün olduğunca kaçınmalıyız, ama mutlaka çalışmamız gerekiyorsa, elimizden geldiği kadar yüreğimizde Sebt ibadeti ruhunu korumalıyız.

Sebt gününü kutsal tutmak için daha çok çaba gösterebileceğiniz şeyleri düşünün. Bir anne veya baba, dede veya nine iseniz çocuklarınıza ya da torunlarınıza Sebt gününün anlamını anlamalarına yardımcı olacak bir şeyler yapmayı düşünün.

Sebt Gününe Uymanın Kutsamaları

          Sebt gününü kutsal tuttuğumuz zaman bize hangi nimetler verilir?

Eğer Sebt gününe saygı gösterirsek, büyük maddi ve manevi nimetler elde edebiliriz. Rab, eğer Sebt gününü şükranla ve neşeli yüreklerle kutsal tutarsak, tam bir sevinç yaşayacağımızı söylemiştir: O şöyle vaat etmiştir:

“Yeryüzünün dolgunluğu, . . . ister yiyecek ister giyecek olsun veya evler ya da ahırlar veya meyve bahçeleri veya bahçeler ya da bağlar olsun sizindir;

“Evet, mevsiminde yeryüzünde çıkan her şey, insanların faydalanması ve kullanması için, hem gözü memnun etmek hem de yüreği mutlu etmek için yaratılmıştır;

“Evet, yiyecek ve giyecek için, tatmak ve koklamak için, bedeni kuvvetlendirmek ve ruhu canlandırmak için” (Ö&A. 59:16--19).

Ek Kutsal Yazılar

Mısırdan Çıkış 31:16--17 (Sebt günü Rab ile halkı arasında ebedi bir antlaşmadır)

Mosiya 13:16--19; 18:23; Mısırdan Çıkış 35:1--3; Levililer 26:2--4, 6, 12 (Sebt gününü kutsal bir gün olarak tutun)

Luka 6:1--11 (Sebt gününde iyi şeyler yapmak yasaya uygundur)

Luka 13:11--17; Yuhanna 5:1--18 (İsa’nın Sebt gününde iyilik yapılması örneği)

Home -  Ev