Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>BAPTISM<}77{>RUH’UN ARMAĞANLARI<0}

{0>Chapter 22<}100{>22. Bölüm <0}

{0>Following baptism, each of us had hands laid on our heads to receive the gift of the Holy Ghost.<}0{>Vaftiz olduktan sonra, Kutsal Ruh armağanını elde etmemiz için her birimizin başı üzerine eller konur.<0} {0>If we are faithful, we can have his influence constantly with us.<}0{>Eğer imanlıysak, O’nun etkisi daima bizimle olur. <0} {0>Through him, each of us can be blessed with certain spiritual powers called gifts of the Spirit.<}0{>Onun sayesinde her birimiz, Ruh armağanları adı verilen belli ruhsal güçlerle kutsanabiliriz.<0} {0>These gifts are given to those who are faithful to Christ.<}0{>Bu armağanlar, Mesih’e sadık kalanlara verilir.<0} {0>They help us know and teach the truths of the gospel.<}0{>Bunlar, bizim sevindirici haberin gerçeklerini bilmemize ve öğretmemize yardımcı olur. <0}{0>They will help us bless others.<}0{>Başkalarını kutsamamıza yardımcı olacaktır.<0} {0>They will guide us back to our Heavenly Father.<}0{>Cennetteki Babamıza geri dönmemiz için bize rehberlik edecektir.<0} {0>To use our gifts wisely, we need to know what they are, how we can develop them, and how to recognize Satan's imitations of them.<}0{>Armağanlarımızı akıllı bir şekilde kullanmak için, bunların ne olduğunu, bunları nasıl geliştirebileceğimizi ve Şeytan’ın bunlarla ilgili taklitlerinin nasıl farkına varacağımızı bilmemiz gerekir.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Discuss the reasons the Lord has given us spiritual gifts.<}0{>Rab’bin bize ruhsal armağanlar vermesinin sebeplerini müzakere edin.<0}

{0>The Gifts of the Spirit<}100{>Ruh’un Armağanları<0}

{0>The scriptures mention many gifts of the Spirit.<}0{>Kutsal yazılarda birçok Ruh armağanından bahsedilmektedir.<0} {0>These gifts have been given to members of the true Church whenever it has been on the earth (see Mark 16:16--18). The gifts of the Spirit include the following:<}0{>Bu armağanlar, yeryüzünde var olduğu müddetçe gerçek Kilise’nin üyelerine verilmiştir (bkz. Markos 16:16--18). Ruh armağanları aşağıdakileri içermektedir:<0}

{0>The Gift of Tongues (D&C 46:24)<}0{>Diller Armağanı (Ö. ve A. 46:24)<0}

{0>Sometimes it is necessary to communicate the gospel in a language we have not learned.<}0{>Bazen sevindirici haberi bilmediğimiz bir dilde açıklamamız gerekir.<0} {0>When this happens, the Lord can bless us with the ability to speak that language.<}0{>Böyle olduğunda, Rab bizi o dili konuşma yeteneğiyle kutsar.<0} {0>Many missionaries have received the gift of tongues when there was a great need for it.<}0{>Birçok misyoner, çok ihtiyaç duyulduğu zamanlarda dil armağanına sahip olmuşlardır.<0} {0>For example, Elder Alonzo A.<}0{>Örneğin, Yaşlı Alonzo A.<0} {0>Hinckley was a missionary in Holland who understood and spoke very little Dutch even though he had prayed and studied hard.<}0{>Hinckley Hollanda’da bir misyonerdi; çok dua ettiği ve çalıştığı halde çok az Hollandaca biliyordu,.<0} {0>When he returned to a home he had visited before, a lady opened the door and spoke to him very angrily in Dutch.<}0{>Daha önce ziyaret ettiği bir eve geri geldiğinde, kapıyı bir kadın açtı ve kendisiyle kızgın bir şekilde Hollandaca konuşmaya başladı. Alonzo çok şaşırdı,<0}{0>To his amazement he could understand every word.<}0{> çünkü söylenen her şeyi anlıyordu.<0} {0>He felt a strong desire to bear his testimony to her in Dutch.<}0{>Ona Hollandaca tanıklığını sunmak için büyük bir arzu duydu.<0} {0>He began to speak, and the words came out very clearly in Dutch.<}0{>Konuşmaya başladı ve bütün sözcükler Hollandaca çok net bir şekilde döküldü.<0} {0>But when he returned to show his mission president that he could speak Dutch, the ability had left him.<}0{>Ancak, misyon başkanına Hollandaca konuşabildiğini göstermek için geri döndüğünde, bu yeteneği kaybolmuştu.<0} {0>Many faithful members have been blessed with the gift of tongues.<}0{>Birçok imanlı üye dil armağanı ile kutsanmıştır.<0} {0>(See Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 2:32--33.)<}0{>(Bkz. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 2:32--33).<0}

{0>The Gift of Interpretation of Tongues (D&C 46:25)<}95{>Dilleri Çevirme Armağanı (Ö. ve A. 46:25)<0}

{0>This gift is sometimes given to us when we do not understand a language and we need to receive an important message from God.<}0{>Bu armağan bize, bazen bir dili anlamadığımızda ve Tanrı’dan önemli bir mesaj almaya ihtiyacımız varken verilir.<0} {0>For example, President David O.<}0{>Örneğin Başkan David O.<0} {0>McKay had a great desire to speak to the Saints in New Zealand without an interpreter.<}0{>McKay, Yeni Zelanda’daki Azizlerle, tercüman olmadan konuşmayı çok arzu ediyordu.<0} {0>He told them that he hoped that the Lord would bless them that they could understand him.<}0{>Onlara, Rab’bin kendilerini onun söylediklerini anlayabilmeleri için kutsamasını umut ettiğini söyledi.<0} {0>He spoke in English.<}0{>İngilizce konuştu.<0} {0>His message lasted about forty minutes.<}0{>Mesajı kırk beş dakika sürdü.<0} {0>As he spoke, he could tell by the expression on many of their faces and the tears in their eyes that they were receiving his message.<}0{>Konuşurken, onların yüzlerindeki ifadeden ve gözlerindeki yaşlardan mesajını anladıklarını görebiliyordu<0} {0>(See Answers to Gospel Questions, 2:30--31.)<}0{>(Bkz. Answers to Gospel Questions, 2:30--31.)<0}

{0>The Gift of Translation (D&C 5:4)<}0{>Tercüme Armağanı (Ö. ve A. 5:4)<0}

{0>If we have been called by the leaders of the Church to translate the word of the Lord, we can receive a gift to translate beyond our natural ability.<}0{>Eğer Kilise liderleri tarafından Rab’bin sözünü tercüme etmek için göreve çağırılırsak, doğal yeteneğimizin yanısıra tercüme armağanını da elde edebiliriz.<0} {0>As with all gifts, we must live righteously, study hard, and pray to receive it.<}0{>Bütün armağanlarda olduğu gibi, bunu elde etmek için doğru bir yaşam sürmeli, çok çalışmalı ve dua etmeliyiz.<0} {0>When we do these things, the Lord causes us to feel a burning inside concerning the correctness of the translation (see D&C 9:8--9). Joseph Smith had the gift of translation when he translated the Book of Mormon.<}0{>Bunları yaptığımızda, Rab, tercümenin doğru olduğuna dair içimizde bir yanma hissi verir (bkz. Ö. ve A. 9:8--9). Joseph Smith, Mormon Kitabı’nı tercüme ederken, tercüme armağanına sahipti.<0} {0>This gift came to him only when he was in tune with the Spirit.<}0{>Bu armağan kendisine sadece Ruh ile uyumlu olduğu zaman geldi.<0}

{0>Bilgelik Armağanı (Ö. ve A. 46:17)<0}

Bazılarımız hayatımızla ilişkili olduğu için insanları ve sevindirici haber ilkelerini anlama yeteneğiyle kutsandık.<0} {0>We are told:<}0{>Bize şöyle denildi:<0}

{0>“If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.<}0{>“İçinizden birinin bilgelikte eksikliği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir.<0}

{0>“But let him ask in faith, nothing wavering.<}0{>“Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin.<0} {0>For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.<}0{>Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.<0}

{0>“For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord” (James 1:5--7).<}0{>Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab’den bir şey alacağını ummasın” (Yakup 1:5--7).<0}

{0>The Lord said, “Seek not for riches but for wisdom, and behold, the mysteries of God shall be unfolded unto you” (D&C 6:7).<}0{>Rab şöyle demiştir: “Zenginlik değil bilgelik arayın ve işte, Tanrı’nın sırları size açılacaktır” (Ö. ve A. 6:7). <0}

{0>The Gift of Knowledge (D&C 46:18)<}0{>Bilgi Armağanı (Ö. ve A. 46:18)<0}

{0>Everyone who becomes like Heavenly Father eventually knows all things.<}0{>Cennetteki Baba gibi olacak herkes sonunda her şeyi bilecektir.<0} {0>The knowledge of God and his laws is revealed by the Holy Ghost (see D&C 121:26). We cannot be saved if we are ignorant of these laws (see D&C 131:6).<}0{>Tanrı ve O’nun yasaları hakkındaki bilgi Kutsal Ruh tarafından vahiy edilir (bkz. Ö. ve A. 121:26). Eğer bu yasaları bilmezsek, kurtulamayız (Ö. ve A. 131:6).<0}

{0>The Lord revealed, “If a person gains more knowledge and intelligence in this life through his diligence and obedience than another, he will have so much the advantage in the world to come” (D&C 130:19). The Lord has commanded us to learn as much as we can about his work.<}0{>Rab şöyle vahiy etti: “Eğer bir insan çalışkanlığı ve itaat etmesi sayesinde diğer insanlardan daha fazla bilgi ve zeka sahibi olursa, gelecek dünyada da o kadar avantajlı olacaktır” (Ö. ve A. 130:19). Rab bize işi hakkında elimizden geldiğince çok şey öğrenmemizi emretmiştir. <0}{0>He wants us to learn about the heavens, the earth, things that have happened or will happen, things at home and in foreign lands (see D&C 88:78--79). However, there are those who try to gain knowledge by their own study alone.<}0{>O bizim, gökler, yeryüzü, olmuş ya da olacak şeyler, ülkemizdeki ve başka ülkelerdeki şeyler hakkında bilgi sahibi olmamızı ister (bkz. Ö. ve A. 88:78--79). Bununla birlikte, tek başlarına ders çalışarak bilgi öğrenmeye çalışan kişilerde vardır.<0} {0>They do not ask for the help of the Holy Ghost.<}0{>Onlar Kutsal Ruh’un yardımını istemezler.<0} {0>They are those who are always learning but never arrive at the truth (see 2 Timothy 3:7). When we receive knowledge by revelation from the Holy Ghost, his Spirit speaks to our minds and our hearts and we feel the truth burn within us (see D&C 8:2).<}0{>Onlar her zaman öğrenen, ama hiçbir zaman gerçeğe ulaşamayan kişilerdir (bkz. 2. Timoteos 3:7). Kutsal Ruh’tan gelen vahiy vasıtasıyla bilgi edindiğimizde, O’nun Ruhu bizim zihnimize ve kalbimize konuşur ve içimizde gerçeğin yandığını hissederiz (bkz. Ö. ve A. 8:2). <0}

Müzakere<0}

Ne tür şeyler hakkında bilgi sahibi olmalıyız?<0} {0>(See also D&C 90:15.)<}83{>(Ayrıca bkz. Ö. ve A. 90:15.)<0}

{0>  Read 2 Nephi 9:28--29 and Doctrine and Covenants 88:118. What is the right way to gain knowledge?<}0{>2. Nefi 9:28--29 ile Öğreti ve Antlaşmalar 88:118’i okuyun. Bilgi edinmenin doğru yolu nedir?<0}

{0>The Gift of Teaching Wisdom and Knowledge (Moroni 10:9--10)<}0{>Akıl ve Bilgi Öğretme Armağanı (Moroni 10:9--10)<0}

{0>Some people are given a special ability to explain and testify of the truths of the gospel.<}0{>Bazı insanlara sevindirici haberin gerçeklerini açıklamak ve onlara tanıklık etmek için özel bir yetenek verilmiştir.<0} {0>This gift can be used when we teach a class.<}0{>Bir sınıfta ders verdiğimizde bu armağan kullanılabilir.<0} {0>It can be used by parents to teach their children.<}0{>Anne ve babalar tarafından çocuklarına öğretmek için kullanılabilir.<0} {0>This gift also helps us instruct others so they can understand the gospel.<}0{>Bu armağan ayrıca, başkalarına öğretmemize ve böylece onların sevindirici haberi anlamalarına yardımcı olabilir.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Why must we have the Spirit of the Lord to teach?<}0{>Öğretmek için neden Rab’bin Ruhuna sahip olmamız gerekir?<0} {0>(See D&C 42:14.)<}97{>(Bkz. Ö. ve A. 42:14.)<0}

{0>The Gift of Knowing That Jesus Christ Is the Son of God (D&C 46:13)<}0{>İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu Olduğunu Bilme Armağanı (Ö. ve A. 46:13)<0}

{0>This has been the gift of prophets and apostles who have been called as special witnesses of Jesus Christ.<}0{>Bu, İsa Mesih’in özel şahitleri olarak göreve çağırılan peygamberler ile havarilere verilen bir armağandır.<0} {0>However, others are also given this gift.<}0{>Bununla birlikte, başkalarına da bu armağan verilir.<0} {0>Every person can have a testimony.<}0{>Her insanın bir tanıklığı olabilir.<0} {0>It usually comes through the whispering of the Holy Spirit but may come in a dream or vision.<}0{>Bu genellikle Kutsal Ruh’un fısıldamasıyla gelir, ama bir rüya veya görüm sayesinde de gelebilir.<0} {0>Elder Orson F. Whitney saw a vision of the Savior in Gethsemane.<}0{>Yaşlı Orson F. Whitney, Kurtarıcı’nın Getsemane’de olduğuna dair bir görüm gördü.<0} {0>He saw the great suffering of the Savior, and it caused him to weep.<}0{>Kurtarıcı’nın çektiği büyük acıyı gördü ve bu onun ağlamasına sebep oldu.<0} {0>Then the Savior took him into his arms and blessed him.<}0{>Kurtarıcı onu kollarına aldı ve kutsadı.<0} {0>(See Bryant S.<}0{>(Bkz. Bryant S.<0} {0>Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers, pp.<}0{>Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers, sayfa<0} 211--13.)

{0>The Gift of Believing the Testimony of Others (D&C 46:14)<}79{>Başkalarının Tanıklığına İnanma Armağanı (Ö. ve A. 46:14)<0}

{0>By the power of the Holy Ghost we may know the truth of all things.<}79{>Kutsal Ruh’un gücüyle her şeyin doğrusunu bilebiliriz.<0} {0>If we want to know whether someone else is speaking the truth, we must ask God in faith.<}0{>Eğer birisinin doğruyu söyleyip söylemediğini bilmek istersek, imanla Tanrı’ya sormalıyız.<0} {0>If the thing we are praying about is true, the Lord will speak peace to our minds (see D&C 6:22--23). In this way we can know when someone else, even the prophet, has received revelation.<}0{>Eğer dua etmekte olduğumuz şeyler doğruysa, Rab zihnimize huzuru getirecektir (bkz. Ö. ve A. 6:22--23). Bu şekilde, başka birisinin, hatta peygamberin vahiy aldığını bilebiliriz.<0} {0>Nephi asked the Lord to let him see, feel, and know that his father's dream was true (see 1 Nephi 10:17--19).<}0{>Nefi, Rab’den babasının rüyasının doğru olup olmadığını görmesi, hissetmesi ve bilmesi için izin istemiştir (bkz. 1. Nefi 10:17--19).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   How can we receive a testimony that another person is speaking the truth?<}0{>Başka bir kişinin doğruyu söylediğine ilişkin bir tanıklığı nasıl elde edebiliriz?<0}

{0>The Gift of Prophecy (D&C 46:22)<}0{>Peygamberlik Armağanı (Ö. ve A. 46:22)<0}

{0>Those who receive true revelations about the past, present, or future have the gift of prophecy.<}0{>Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek için gerçek vahiyleri elde edenler, peygamberlik armağanına sahiptirler.<0} {0>Prophets have this gift, but we too can have it to help us govern our own lives (see 1 Corinthians 14:39). We may receive revelations from God for ourselves and our own callings, but never for the Church or its leaders.<}0{>Peygamberler bu armağana sahiptir, ama bizler de bu armağana hayatlarımızı idare etmesine yardımcı olması için sahip olabiliriz (bkz. 1. Korintliler 14:39). Tanrı’dan kendimiz ve kendi çağrılarımız ile ilgili vahiyler alabiliriz ancak, asla Kilise veya Kilise liderleri için alamayız. <0}{0>It is contrary to the order of heaven for a person to receive revelation for someone higher in authority.<}0{>Bir kişinin daha yüksek yetkili birisi için vahiy alması cennetin düzenine terstir.<0} {0>If we truly have the gift of prophecy, we will not receive any revelation that does not agree with what the Lord has said in the scriptures (see Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3:203--4).<}0{>Eğer gerçekten peygamberlik armağanına sahipsek, Rab’bin kutsal yazılarda söylediklerine uymayan vahiy almayız (bkz. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3:203--4). <0}

{0>The Gift of Healing (D&C 46:19--20)<}0{>İyileştirme Armağanı (Ö. ve A. 46:19--20)<0}

{0>Some have the faith to heal, and others have the faith to be healed.<}0{>Bazılarının iyileştirecek imanı varken bazılarının da iyileşmek için imanı vardır.<0} {0>We can all exercise the faith to be healed when we are ill (see D&C 42:48). Many who hold the priesthood have the gift of healing the sick.<}0{>Hasta olduğumuz zaman hepimiz iyileşmek için inanç gösterebiliriz (bkz. Ö. ve A. 42:48). Rahiplik sahibi birçok kişi hastaları iyileştirme armağanına sahiptir.<0} Başkalarına ise {0>Others may be given a knowledge of how to cure illness.<}0hastalıkları nasıl iyileştirebileceklerine dair bilgi verilebilir.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read Doctrine and Covenants 42:43--44. What should we do when we are ill?<}85{>Öğreti ve Antlaşmalar 42:43--44. Hastalanınca ne yapmamız gerekir?<0}

{0>The Gift of Working Miracles (D&C 46:21)<}85{>Mucizeleri Gerçekleştirme Armağanı (Ö. ve A. 46:21)<0}

{0>The Lord has blessed his people many times in miraculous ways.<}0{>Rab halkını birçok defa mucizevi şekilde kutsamıştır.<0} {0>When the Utah pioneers planted their first crops, a plague of locusts nearly destroyed them.<}0{>Utahlı öncüler ilk ekinlerini ektiklerinde, bir çekirge salgını neredeyse bunları yok etmişti.<0} {0>The pioneers prayed that the Lord would save their crops, and he sent sea gulls to devour the locusts.<}0{>Öncüler Rab’be ürünlerini koruması için dua ettiler ve O da çekirgeleri yiyip bitirmeleri için martıları gönderdi.<0} Yardıma i{0>When we need help and ask in faith, if it is for our good the Lord will work miracles for us (see Matthew 17:20; D&C 24:13--14).<}0{>htiyacımız olduğunda imanla sorarsak, eğer bizim iyiliğimiz içinse Rab bizim için mucizeler gerçekleştirecektir (bkz. Matta 17:20; Ö. ve A. 24:13--14).<0}

{0>The Gift of Faith (Moroni 10:11)<}80{>İman Armağanı (Ö. ve A. 10:11)<0}

{0>The brother of Jared had great faith.<}0{>Yared’in kardeşinin imanı çoktu.<0} {0>Because of his faith, he received other gifts.<}0{>İmanı sayesinde başka armağanlar da elde etti.<0} {0>His faith was so great that the Savior appeared to him (see Ether 3:9--15). Without faith, no other gift can be given.<}0{>İmanı o kadar büyüktü ki Kurtarıcı kendisine göründü (bkz. Eter 3:9--15). İman olmadan başka hiçbir armağan verilemez.<0} {0>Moroni promises, “Whoso believeth in Christ, doubting nothing, whatsoever he shall ask the Father in the name of Christ it shall be granted him” (Mormon 9:21). We should seek to increase our faith, find out our gifts, and use them.<}0{>Moroni şöyle vaat etmiştir: “Asla şüphe etmeyerek Mesih’e inanan kimse Mesih’in adıyla Baba’dan her ne dilerse kendisine verilecektir” (Mormon 9:21). İmanımızı artırmaya, armağanlarımızı bulmaya ve onları kullanmaya çalışmalıyız.<0}

{0>Some people lack faith and deny that these gifts of the Spirit actually exist.<}0{>Bazı insanların imanı eksiktir ve bu Ruh armağanlarının gerçekten var olduğunu reddederler.<0} {0>Moroni says to them:<}63{>Moroni onlara şöyle der:<0}

{0>“And again I speak unto you who deny the revelations of God, and say that they are done away, that there are no revelations, nor prophecies, nor gifts, nor healings, nor speaking with tongues, and the interpretation of tongues;<}0{>“Ve Tanrı’nın vahiylerini inkar eden ve onların bittiğini ve başka peygamberliklerin olmadığını, başka armağanların, iyileştirmelerin, dillerle konuşmanın ve dillerin tercümesi armağanlarının kalmadığını söyleyen sizlere tekrar hitap ediyorum.<0}

{0>“Behold I say unto you, he that denieth these things knoweth not the gospel of Christ; yea, he has not read the scriptures; if so, he does not understand them” (Mormon 9:7--8).<}0{>“İşte, size diyorum ki bunları inkar eden kimse Mesih’in Sevindirici Haberi’ni bilmiyordur; evet, o Kutsal Yazıları okumamıştır; eğer okumuşsa, onları anlamıyordur” (Mormon 9:7--8).<0}

{0>We Can Develop Our Gifts<}0{>Armağanlarımızı Geliştirebiliriz<0}

{0>The Lord has said:<}64{>Rab şöyle demiştir:<0} {0>“For all have not every gift given unto them; for there are many gifts, and to every man is given a gift by the Spirit of God.<}98{>“Çünkü herkese armağanların hepsi verilmedi; çünkü birçok armağan vardır ve her insana Tanrı’nın Ruhu vasıtasıyla bir armağan verilmektedir.”<0} Bazılarına biri, bazılarına da diğeri verilmiştir ki{0>To some is given one, and to some is given another, that all may be profited thereby” (D&C 46:11--12).< herkes bu yolla faydalanabilsin diye” (Ö. ve A. 46:11--12).<0}

{0>To develop our gifts, we must find out which gifts we have.<}0{>Armağanlarımızı geliştirmek için hangi armağanlara sahip olduğumuzu bulmalıyız.<0} {0>We do this by praying and fasting.<}0{>Bunu dua ederek ve oruç tutarak yaparız.<0} {0>We should seek after the best gifts (see D&C 46:8). Sometimes patriarchal blessings will tell us which gifts we have been given.<}0{>En iyi armağanları elde etmeye çalışmalıyız (bkz. Ö. ve A. 46:8). Bazen ataerkil kutsamalarımız bize hangi armağanların verildiğini bildirir.<0}

{0>We must be obedient and faithful to be given our gifts.<}0{>Armağanlarımızın verilmesi için itaatkar ve imanlı olmalıyız.<0} {0>We then should use these gifts to do the work of the Lord.<}0{>Daha sonra bu armağanları Rab’bin işini yapmak için kullanmalıyız.<0} {0>They are not given to satisfy our curiosity or to prove anything to us because we lack faith.<}0{>Bunlar bizim merakımızı tatmin etmek ya da imanımız eksik olduğu için bize bir şeyleri ispatlamak üzere verilmez.<0} {0>Our gifts are to be used to build up the kingdom of God and to strengthen our testimonies.<}0{>Armağanlarımız, Tanrı’nın krallığını kurmak ve tanıklıklarımızı kuvvetlendirmek için kullanılmalıdır.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   How can we discover our spiritual gifts?<}0{>Ruhsal armağanlarımızı nasıl keşfedebiliriz?<0}

Şeytan bunları yanlış kullanmamız için bizi nasıl ayartabilir?<0}

{0>Satan Imitates the Gifts of the Spirit<}86{>Şeytan, Ruh’un Armağanlarını Taklit Eder<0}

{0>Satan can imitate the gifts of tongues, prophecy, visions, healings, and other miracles.<}0{>Şeytan diller, peygamberlik, görümler, iyileştirmeler ve diğer mucizeler ile ilgili armağanları taklit edebilir. <{0>Moses had to compete with Satan's imitations in Pharaoh's court (see Exodus 7:8--22). Satan wants us to believe in his false prophets, false healers, and false miracle workers.<}0{>Musa, Firavun’un avlusunda Şeytan’ın taklitleriyle boy ölçüştü (bkz. Mısırdan Çıkış 7:8--22). Şeytan bizden kendi sahte peygamberlerine, sahte iyileştiricilerine ve sahte mucize işçilerine inanmamızı ister.<0} {0>They may appear to be so real to us that the only way to know is to ask God for the gift of discernment.<}0{>Bunlar bize öyle gerçek görünebilir ki bunun gerçek olup olmadığını bilmenin tek yolu Tanrı’dan sezgi armağanını istemektir.<0} {0>The devil himself can appear as an angel of light (see 2 Nephi 9:9).<}0{>İblis’in kendisi, bir nur meleği gibi görünebilir (bkz. 2. Nefi 9:9).<0}

{0>Satan wants to blind us to the truth and keep us from seeking the true gifts of the Spirit.<}0{>Şeytan bizi gerçeğe karşı kör etmek ve gerçek Ruh armağanlarını araştırmamızdan alıkoymak ister.<0} {0>Mediums, astrologers, fortune tellers, and sorcerers are inspired by Satan even if they claim to follow God.<}0{>Medyumlar, astrologlar, falcılar ve büyücüler, Tanrı’nın izinden gittiklerini iddia etseler bile, Şeytan’dan ilham alırlar.<0} {0>Their works are abominable to the Lord (see Isaiah 47:12--14; Deuteronomy 18:9--10). We should avoid all associations with the powers of Satan.<}0{>Rab’be göre onların işleri iğrençtir (bkz. İşaya 47:12--14; Yasa’nın Tekrarı 18:9--10). Şeytanın güçleriyle her türlü işbirliğinden kaçınmamız gerekir.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   How can we discern between the true gifts of the Spirit and Satan's imitations?<}0{>Gerçek Ruh armağanları ile Şeytan’ın taklitleri arasındaki farkı nasıl sezebiliriz?<0}

We Must Be Careful with Our Gifts of the Spirit<}0{>Ruh Armağanlarımızı Kullanırken Dikkatli Olmalıyız<0}

{0>The Lord said, “A commandment I give unto them, that they shall not boast themselves of these things, neither speak them before the world; for these things are given unto you for your profit and for salvation” (D&C 84:73). We must remember that spiritual gifts are sacred.<}0{>Rab şöyle demiştir: “Onlara, bu şeylerle övünmemelerini, hatta herkesin önünde bunlardan bahsetmemelerini emrediyorum; çünkü bunlar kendi yararınız ve kurtuluşunuz için sizlere verilmiştir” (Ö. ve A. 84:73). Ruhsal armağanların kutsal olduklarını hatırlamalıyız. <0}

{0>The Lord asks only one thing in return for giving us these gifts.<}0{>Tanrı bu armağanları vermesinin karşılığında tek bir şey ister:<0} {0>He says, “Ye must give thanks unto God in the Spirit for whatsoever blessing ye are blessed with” (D&C 46:32).<}0{>O şöyle der: “Hangi nimetle kutsanırsanız kutsanın, Ruh’la Tanrı’ya teşekkür etmelisiniz” (Ö. ve A. 46:32).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   How do we keep our spiritual gifts sacred?<}0{>Ruhsal armağanlarımızı nasıl kutsal tutabiliriz?<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>  3 Nephi 29:6--7 (fate of those who deny gifts)<}0{>3. Nefi 29:6--7 (armağanları inkar edenlerin kaderi)<0}

{0>    Moroni 10:7--19 (gifts depend on faith)<}0{>Moroni 10:7--19 (armağanlar imana bağlıdır)<0}

{0>  1 Corinthians 12 (spiritual gifts)<}0{>1. Korintliler 12 (ruhsal armağanlar)<0}

{0>   Acts 10 (a gift given at baptism)<}0{>Elçilerin İşleri 10 (vaftiz olduğumuzda bir armağan verilir)<0}

{0>   D&C 46:9--26 (gifts of the Spirit)<}0{>Ö. ve A. 46:9--26 (Ruh’un armağanları)<0}

{0>Joseph Smith translated the Book of Mormon by the power of the Spirit.<}85{>Joseph Smith Mormon Kitabı’nı Ruh’un gücüyle tercüme etti.<0}

{0><}0{>Yared’in kardeşinin imanı o kadar büyüktü ki Rab’bin parmağını gördü.

{0>THE GIFT OF THE HOLY GHOST<}90{>

Home -  Ev