Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>BAPTISM<}77{>

{0>THE GIFT OF THE HOLY GHOST<}90{>KUTSAL RUH ARMAĞANI<0}

{0>Chapter 21<}100{>21. Bölüm <0}

{0>In chapter 7 we learned that the Holy Ghost is a member of the Godhead.<}0{>7. Bölüm’de Kutsal Ruh’un Tanrı Birliği’nin bir üyesi olduğunu öğrenmiştik.<0} {0>He is a spirit in the form of a man.<}0{>O, insan şeklinde bir ruhtur.<0} {0>He does not have a body of flesh and bones.<}0{>Etten ve kemikten bir bedeni yoktur. <0} {0>He can be in only one place at a time, but his influence can be everywhere at once.<}0{>Aynı anda sadece bir yerde olabilir, ama etkisi aynı anda her yerde olabilir.<0} {0>His mission is to bear witness of the Father and the Son and of all truth.<}87{>O’nun görevi, Baba’ya, Oğul’a ve bütün gerçeklere tanıklık etmektir.<0} {0>Furthermore, the Holy Ghost purifies, or sanctifies, us to prepare us to dwell in the presence of God.<}0{>Dahası Kutsal Ruh bizi Tanrı’nın huzurunda yaşamaya hazırlamak üzere temizler ve kutsar.<0} {0>The Holy Ghost purifies our hearts so we no longer have the desire to do evil.<}0{>Kutsal Ruh yüreklerimizi temizler ve böylece artık kötülük yapmak istemeyiz.<0}

{0>There is a difference between the Holy Ghost and the gift of the Holy Ghost.<}0{>Kutsal Ruh ile Kutsal Ruh armağanı arasında bir fark vardır.<0} {0>In this chapter we will learn what the gift of the Holy Ghost is and how we can receive this great gift from God.<}0{>Bu bölümde, Kutsal Ruh armağanının ne olduğunu ve bu büyük armağanı Tanrı’dan nasıl alabileceğimizi öğreneceğiz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  Have class members tell what they know about the Holy Ghost (see chapter 7, “The Holy Ghost”).<}0{>Sınıf üyelerine, Kutsal Ruh hakkında bildiklerini anlattırın (bkz. 7. Bölüm, “Kutsal Ruh”).<0}

{0>What Is the Gift of the Holy Ghost?<}88{>Kutsal Ruh Armağanı Nedir?<0}

{0>The gift of the Holy Ghost is the privilege, given to people who have placed their faith in Jesus Christ, been baptized, and been confirmed as members of the Church, to receive guidance and inspiration from the Holy Ghost.<}0{>Kutsal Ruh armağanı, Kutsal Ruh’tan rehberlik ve ilham almak üzere İsa Mesih’e iman eden, vaftiz olan ve Kilise üyeleri olarak kiliseye kabul törenleri yapılan insanlara verilen ayrıcalıktır.<0}

{0>Joseph Smith said we believe in the gift of the Holy Ghost being enjoyed now as much as it was enjoyed in the days of the first Apostles.<}0{>Joseph Smith, tıpkı ilk Havarilerin zamanında sahip olunduğu gibi, bugün de Kutsal Ruh armağanına sahip olunduğuna iman ettiğimizi söyledi. <0} {0>We believe in this gift in all its fullness, power, greatness, and glory.<}0{>Bütün tamlığıyla, gücüyle, büyüklüğüyle ve görkemiyle bu armağana inanırız.<0} {0>(See Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 243.)<}0{>(Bkz. Teachings of the Prophet Joseph Smith, sayfa 243).<0}

{0>A person may be temporarily guided by the Holy Ghost without receiving the gift of the Holy Ghost.<}0{>Bir kişiye, Kutsal Ruh armağanını almadan da geçici olarak Kutsal Ruh tarafından rehberlik edilebilir.<0} {0>However, this guidance will not be continuous unless the person is baptized and receives the laying on of hands for the gift of the Holy Ghost.<}0{>Bununla birlikte, eğer kişi vaftiz olmaz ve Kutsal Ruh armağanı için ellerin baş üzerine konması törenini almazsa, bu rehberlik sürekli olmaz.<0} {0>We read in Acts 10 that the Roman soldier Cornelius received inspiration from the Holy Ghost so that he knew the gospel of Jesus Christ was true.<}0{>Elçilerin İşleri 10’da, Romalı asker Kornelius Kutsal Ruh’tan aldığı ilham sayesinde İsa Mesih’in sevindirici haberinin doğru olduğunu öğrendi.<0} {0>But Cornelius did not receive the gift of the Holy Ghost until after he was baptized.<}0{>Ancak Kornelius vaftiz oluncaya kadar Kutsal Ruh armağanını almadı.<0} {0>The Prophet Joseph Smith taught that if Cornelius had not received baptism and the gift of the Holy Ghost, the Holy Ghost would have left him (see Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 199).<}0{>Peygamber Joseph Smith, eğer Kornelius vaftiz olmayıp Kutsal Ruh armağanını almasaydı, Kutsal Ruh’un onu terk etmiş olacağını öğretti (bkz. Teachings of the Prophet Joseph Smith, sayfa 199).<0}

Bugün, Kilise üyesi olmayan birçok kişi Kutsal Ruh’un gücü sayesinde Mormon Kitabı’nın doğru olduğunu öğrenir (bkz. Moroni 10:4--5). Ancak Kutsal Ruh armağanını almazlarsa, o tanıklık ışıltısı kendilerini terk eder.<0} {0>They do not receive the continuing assurance that can come to those who have the gift of the Holy Ghost.<}0{>Kutsal Ruh armağanını alanlara gelebilecek sürekli güvenceyi bulamazlar.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Discuss the difference between inspiration from the Holy Ghost and the gift of the Holy Ghost.<}0{>Kutsal Ruh’tan alınan ilham ile Kutsal Ruh armağanı arasındaki farkı müzakere edin.<0}

{0>How Do We Receive the Gift of the Holy Ghost?<}77{>Kutsal Ruh Armağanını Nasıl Elde Ederiz?<0}

{0>People who have been baptized and confirmed are given the gift of the Holy Ghost through the laying on of hands by the elders of the Church.<}0{>Vaftiz edilerek kiliseye kabul törenleri yapılan kişilere, ellerin baş üzerine konması suretiyle Kutsal Ruh armağanı verilir. <0}{0>The Lord said, “Whoso having faith you shall confirm in my church, by the laying on of the hands, and I will bestow the gift of the Holy Ghost upon them” (D&C 33:15).<}0{>Rab şöyle demiştir: “Kim iman ederse, ellerin baş üzerine konulması suretiyle onların üyeliğini onaylayacaksınız ve Ben onlara Kutsal Ruh armağanını hediye edeceğim” (Ö. ve A. 33:15). 

{0>Every worthy elder of the Church, when authorized, may give the gift of the Holy Ghost to another person.<}0{>Kilise’de layık olan her yaşlı, yetkilendirildiği takdirde, başka bir kişiye Kutsal Ruh armağanını verebilir.<0} {0>However, there is no guarantee that the person will receive inspiration and guidance from the Holy Ghost just because the elders have laid their hands on his or her head.<}0{>Bununla birlikte, sadece yaşlılar ellerini başı üzerine koydular diye bir kişinin Kutsal Ruh ilhamını ve rehberliğini almasının garantisi yoktur.<0} {0>Each person must “receive the Holy Ghost.”<}0{>Her insan “Kutsal Ruhu almalıdır”.<0} {0>This means that the Holy Ghost will come to us only when we are faithful and desire help from this heavenly messenger (see Bruce R.<}0{>Bu demektir ki, Kutsal Ruh bize sadece imanlı olduğumuz ve bu göksel haberciden yardım istediğimiz zaman gelecektir (bkz. Bruce R.<0} {0>McConkie, Mormon Doctrine, p. 313).<}0{>McConkie, Mormon Doctrine, sayfa 313).<0}

{0>To be worthy to have the help of the Holy Ghost, we must seek earnestly to obey the commandments of God.<}0{>Kutsal Ruh’un yardımını alacak kadar layık olmak için, Tanrı’nın emirlerine ciddi bir şekilde uymaya çabalamalıyız.<0} {0>We must keep our thoughts and actions pure.<}0{>Düşüncelerimizi ve hareketlerimizi temiz tutmalıyız.<0} Başkan {0>President David O.<}60{>David O.<0} {0>McKay said:<}76{>McKay şöyle demiştir:<0} {0>“One chief purpose of life is to overcome evil tendencies, to govern our appetites, to control our passions---anger, hatred, jealousy, immorality.<}0{>Hayatın temel amaçlarından birisi kötü eğilimlerin üstesinden gelmek, iştahımıza hükmetmek, öfke, nefret, kıskançlık ve ahlaksızlık gibi tutkularımız kontrol etmektir.<0} {0>We have to overcome them; we have to subject them, conquer them because God has said:<}0{>Onların üstesinden gelmeliyiz; onlara hükmetmeliyiz, onları yenmeliyiz, çünkü Tanrı şöyle söylemiştir: <0} {0>'… the Spirit of the Lord doth not dwell in unholy temples---' (Helaman 4:24), nor will it '… always strive with man' (2 Nephi 26:11)” (“Emotional Maturity,” Instructor, Sept.<}0{>‘. . .Rab’bin Ruhu kutsal olmayan tapınaklarda barınmaz---‘ (Helaman 4:24), ya da ‘. . . insanla her zaman uğraşıp durmaz’ (2. Nefi 26:11)” (“Emotional Maturity,” Instructor, Eylül<0} {0>1959, p. 281).<}100{>1959, s. 281).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   What must we do to receive the constant companionship of the Holy Ghost?<}76{>Kutsal Ruh’un sadık dostluğunu elde etmek için ne yapmamız gerekir?<0}

{0>One of God's Greatest Gifts<}0{>Tanrı’nın En Büyük Armağanlarından Birisi<0}

{0>The gift of the Holy Ghost is one of God's greatest gifts to us.<}0{>Kutsal Ruh armağanı, Tanrı’nın bize verdiği en büyük armağanlarından biridir.<0} {0>Through the Holy Ghost we may know that God lives, that Jesus is the Christ, and that his Church has been restored to the earth.<}0{>Kutsal Ruh sayesinde Tanrı’nın yaşadığını, İsa’nın Mesih olduğunu ve O’nun Kilise’nin yeryüzüne iade edildiğini bilebiliriz.<0} {0>We may have the promptings of the Holy Ghost to tell us all the things we should do (see 2 Nephi 32:5). The Holy Ghost sanctifies us to prepare us for God's presence.<}0{>Kutsal Ruh’tan yapmamız gereken her konuyla ilgili bize bildireceği teşviklerini alabiliriz (bkz. 2. Nefi 32:5). Kutsal Ruh, bizi Tanrı’nın huzuruna hazırlamak için günahlarımızdan arındırır.<0} {0>We may enjoy the gifts of the Spirit (see chapter 22, “The Gifts of the Spirit”).<}0{>Bizler Ruh’un armağanlarına sahip olabiliriz (bkz. 22. Bölüm, “Kutsal Ruh Armağanları”).<0} {0>This great gift from our Heavenly Father can also bring peace to our hearts and an understanding of the things of God (see 1 Corinthians 2:9--12).<}0{>Cennetteki Babamız’dan gelen bu armağan ayrıca yüreklerimize huzur getirir ve Tanrı’ya ilişkin konularda anlayışımızı artırır (bkz. 1. Korintliler 2:9--12).<0}

{0>Discussion<}0{>Müzakere <0}

{0>   In what ways has the Holy Ghost helped you?<}0{>Kutsal Ruh size hangi yollardan yardımcı oldu? <0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>  1 Corinthians 3:16--17; D&C 130:22--23 (the Holy Ghost dwells with the faithful)<}0{>1. Korintliler 3:16--17; Ö. ve A. 130:22--23 (Kutsal Ruh imanlılarda yaşar)<0}

Moroni 8:25--26 (Kutsal Ruh nasıl elde edilir)<0}

{0>    Moroni 10:5 (the Holy Ghost is a witness to truth)<}51{>Moroni 10:5 (Kutsal Ruh gerçeğin bir şahididir)<0}

{0>    Mosiah 5:2 (the Holy Ghost changes hearts)<}0{>Mosiya 5:2 (Kutsal Ruh yürekleri değiştirir)<0}

{0>   Alma 5:54 (the Holy Ghost sanctifies)<}0{>Alma 5:54 (Kutsal Ruh kutsar)<0}

Kutsal Ruh armağanını e{0>We must receive the gift of the Holy Ghost by the laying on of hands.<}87{>llerin baş üzerine konulması suretiyle almalıyız.<0}

Home -  Ev