Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>BAPTISM<}77{>VAFTİZ<0}

{0>Chapter 20<}100{>20. Bölüm<0}

{0>Today, as in the days of Jesus, there are certain principles and ordinances of the gospel that we must learn and obey.<}0{>Günümüzde, İsa’nın zamanında olduğu gibi, sevindirici haberin öğrenmemiz ve itaat etmemiz gereken ilkeleri ve kutsal törenleri bulunmaktadır.<0} {0>A principle is a belief or a teaching.<}0{>İlke, bir inanç veya bir öğretidir.<0} {0>An ordinance is a rite or a ceremony.<}0{>Kutsal tören bir ayin veya merasimdir.<0} {0>The first two principles of the gospel are faith in the Lord Jesus Christ and repentance.<}75{>Sevindirici haberin ilk iki ilkesi, Rab İsa Mesih’e iman ve tövbedir.<0} {0>Baptism is the first ordinance of the gospel.<}0{>Vaftiz, sevindirici haberin ilk kutsal törenidir.<0} {0>One of the instructions the Lord gave his Apostles was, “Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:<}0{>Rab’bin Havarilerine verdiği talimatlardan bir tanesi şuydu: “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin:<0} {0>teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you” (Matthew 28:19--20).<}0{>size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin” (Matta 28:19--20).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  How does a principle of the gospel differ from an ordinance of the gospel?<}0{>Sevindirici haber ilkeleri, sevindirici haberin kutsal törenlerinden nasıl ayrılır? <0}

{0>Neden Vaftiz Olmalıyız?<0}

Günahlarımızın Bağışlanması için Vaftiz Olmalıyız<0}

{0>When we place our faith in Jesus Christ, repent, and are baptized, our sins are forgiven through the atonement of Jesus Christ.<}0{>İsa Mesih’e iman ederek, tövbe edip vaftiz olduğumuzda, İsa Mesih’in kefareti sayesinde günahlarımız affedilir.<0}

{0>From the scriptures we learn that John the Baptist “did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins” (Mark 1:4). The Apostle Peter taught, “Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins” (Acts 2:38). Following Paul's conversion, Ananias said to him, “Arise, and be baptized, and wash away thy sins” (Acts 22:16).<}0{>Kutsal yazılardan öğrendiğimize göre, Vaftizci Yahya “çölde vaftiz etti ve insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı” (Markos 1:4). Havari Pavlus şöyle öğretti: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak” (Elçilerin İşleri 2:38). Pavlus’un doğru inanca dönmesinden sonra, Hananya ona şöyle dedi: “Kalk, vaftiz ol ve günahlarından arın” (Elçilerin İşleri 22:16).<0}

{0>We Must Be Baptized to Become Members of the Church of Jesus Christ<}0{>İsa Mesih’in Kilisesi’nin Üyesi Olmak İçin Vaftiz Olmalıyız<0}

{0>“All those who humble themselves before God, and desire to be baptized … that … have truly repented of all their sins … shall be received by baptism into his church” (D&C 20:37).<}84{>“Kendilerini Tanrı’nın huzurunda alçaltarak vaftiz olmak isteyenler ve . . . bütün günahlarından gerçekten tövbe edenler. . .  vaftiz edilerek O’nun kilisesine alınacaklardır” (Ö. ve A. 20:37).<0}

{0>We Must Be Baptized before We Can Receive the Gift of the Holy Ghost<}0{>Kutsal Ruh Armağanını Almadan Önce Vaftiz Olmalıyız<0}

{0>The Lord said, “If thou wilt turn unto me, and … repent of all thy transgressions [sins], and be baptized, even in water, in the name of mine Only Begotten Son, … ye shall receive the gift of the Holy Ghost” (Moses 6:52).<}0{>Rab şöyle demiştir: “Eğer bana döner ve . . . bütün suçlarınızdan [günahlarınızdan] tövbe edip suya girerek, Biricik Oğlumun adıyla vaftiz olursanız, . . . Kutsal Ruh armağanını alacaksınız” (Musa 6:52).<0}

{0>We Must Be Baptized to Show Obedience<}0{>İtaat Ettiğimizi Göstermek için Vaftiz Olmalıyız<0}

{0>Jesus Christ was without sin, yet he was baptized.<}0{>İsa Mesih günahsız olduğu halde vaftiz oldu.<0} {0>He said his baptism was necessary “to fulfill all righteousness” (Matthew 3:15). The prophet Nephi explained that the Lord told him, “Follow me, and do the things which ye have seen me do … with full purpose of heart, acting no hypocrisy and no deception before God, but with real intent, repenting of your sins, witnessing unto the Father that ye are willing to take upon you the name of Christ, by baptism” (2 Nephi 31:12--13).<}0{>O, “doğru olan her şeyi yerine getirmek için” vaftiz olmasının gerektiğini söyledi (Matta 3:15). Peygamber Nefi, Rab’bin kendisine şöyle dediğini açıkladı: “Beni izleyin ve benim yaptığımı gördüğünüz işleri siz de yapın. . . .bütün kalbinizle, Tanrı’nın önünde ikiyüzlü ve aldatıcı bir şekilde hareket etmeyin, ancak gerçek bir niyetle günahlarınızdan tövbe edin ve vaftiz yoluyla Baba’ya, Mesih’in adını üzerinize almayı istediğinize dair tanıklık edin” (2. Nefi 31:12--13).  <0}

{0>We Must Be Baptized to Enter the Celestial Kingdom<}78{>Göksel Krallığa Girmek için Vaftiz Olmalıyız<0}

{0>Jesus said, “Whoso believeth in me, and is baptized … shall inherit the kingdom of God.<}0{>İsa şöyle demiştir: “Bana inanarak vaftiz olan kimse, . . . Tanrı’nın krallığını miras alacaktır.<0} {0>And whoso believeth not in me, and is not baptized, shall be damned” (3 Nephi 11:33--34). Baptism is the gateway through which we enter the celestial kingdom.<}0{>Ve bana inanmayıp vaftiz olmayan ise hüküm giyecektir” (3. Nefi 11:33--34). Vaftiz, göksel krallıktan içeriye girdiğimiz kapıdır.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Discuss some of the reasons why we need to be baptized.<}0{>Neden vaftiz olmamız gerektiğine ilişkin sebeplerden bazılarını müzakere edin.<0}

{0>How Should We Be Baptized?<}82{>Nasıl Vaftiz Olmamız Gerekir?<0}

{0>There is only one correct mode of baptism.<}0{>Sadece tek bir doğru vaftiz yöntemi bulunmaktadır.<0} {0>Jesus revealed to the Prophet Joseph Smith that a person having the proper priesthood authority to baptize “shall go down into the water with the person who has presented himself or herself for baptism… Then shall he immerse him or her in the water, and come forth again out of the water” (D&C 20:73--74). Immersion is necessary.<}0{>İsa, Peygamber Joseph Smith’e vaftiz etmek üzere uygun rahiplik yetkisine sahip olan bir kişinin “vaftiz olmak üzere gelen kişi ile birlikte suya gireceğini” vahiy etmiştir. “. . . Sonra, onu suya daldıracak ve tekrar sudan çıkaracaktır” (Ö. ve A. 20:73--74). Suya daldırmak gereklidir.<0} {0>The Apostle Paul taught that being immersed in water and coming out again is symbolic of death and resurrection.<}0{>Havari Pavlus, suya daldırılmanın ve çıkartılmanın, ölümü ve dirilişi sembolize ettiğini öğretmiştir.<0} {0>Our sins are washed away when we are baptized.<}0{>Vaftiz olduğumuzda, günahlarımız yıkanmış olur.<0} {0>After baptism we start a new life.<}0{>Vaftizden sonra yeni bir hayata başlarız.<0} {0>Paul said:<}78{>Pavlus şöyle demiştir:<0}

{0>“Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?<}0{>“Mesih İsa’ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O’nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz?<0}

{0>“Therefore we are buried with him by baptism into death:<}0{>Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, <0}{0>that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.<}0{>biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük. <0}

{0>“For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection” (Romans 6:3--5).<}0{>“Eğer O’nunkine benzer bir ölümde O’nunla birleştiysek, O’nunkine benzer bir dirilişte de O’nunla birleşeceğiz” (Romalılar 6:3--5).<0}

{0>Baptism by immersion by a person having the proper authority is the only acceptable way of being baptized.<}0{>Uygun yetkiye sahip bir kişi tarafından suya daldırılarak vaftiz edilmek, vaftiz olmanın tek kabul edilebilir yoludur.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read Doctrine and Covenants 20:73--74. Why is authority to perform a baptism important?<}0{>!   Öğreti ve Antlaşmalar 20:73--74’ü okuyun. Bir vaftizi gerçekleştirmek için yetki neden önemlidir?<0}

{0>   Why does the Apostle Paul liken our baptism to the burial of the Savior?<}0{>Havari Pavlus bizim vaftiz edilmemizi neden Kurtarıcı’nın mezara konulmasına benzetmektedir?<0}

{0>Who Should Be Baptized?<}76{>Kimlerin Vaftiz Edilmesi Gerekir?<0}

{0>Every person who has reached eight years of age and is accountable (responsible) for his or her actions should be baptized.<}0{>Sekiz yaşına gelen ve davranışlarından mesul (sorumlu) olan herkesin vaftiz olması gerekir.<0} {0>Some churches teach that little children should be baptized.<}0{>Bazı kiliseler, küçük çocukların vaftiz edilmeleri gerektiğini öğretirler.<0} {0>This is not in keeping with the teachings of the Savior.<}0{>Bu, Kurtarıcı’nın öğretisini yerine getirmek değildir.<0} {0>When Jesus spoke of little children, he said, “Of such is the kingdom of heaven” (Matthew 19:14).<}0{>İsa küçük çocuklardan bahsederken, “Göklerin egemenliği böylelerinindir,” demiştir (Matta 19:14).<0}

{0>The prophet Mormon said that it is mockery before God to baptize little children because they are not capable of sinning.<}0{>Peygamber Mormon, küçük çocukları vaftiz etmenin Tanrı’yla alay etmek olduğunu, çünkü onların günah işleyecek durumda olmadıklarını söyledi.<0} {0>Likewise, baptism is not required of people who are mentally incapable of knowing right and wrong (see Moroni 8:9--22).<}0{>Benzer şekilde, zihnen doğru ile yanlışı ayırt edemeyen insanların da vaftiz edilmelerine gerek yoktur (Bkz. Moroni 8:9--22).<0}

{0>All other people are to be baptized.<}0{>Diğer insanların hepsi vaftiz olmalıdırlar.<0} {0>We must receive the ordinance of baptism and remain true to the covenants we make at that time.<}0{>Vaftiz kutsal törenini almalı ve o zaman yaptığımız antlaşmalara sadık kalmalıyız.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>    Read Moroni 8:11--20. Why do we not baptize little children?<}0{>Moroni 8:11--20’yi okuyun. Neden küçük çocukları vaftiz etmeyiz?<0}

{0>We Make Covenants When We Are Baptized<}91{>Vaftiz Olduğumuzda Antlaşmalar Yaparız<0}

{0>Many scriptures teach about baptism.<}73{>Birçok kutsal yazı vaftiz hakkında öğretir.<0} {0>In one of these scriptures, the prophet Alma taught that faith and repentance are steps that prepare us for baptism.<}0{>Bu kutsal yazılardan bir tanesinde, peygamber Alma, iman ile tövbenin bizi vaftize hazırlayan basamaklar olduğunu öğretmiştir.<0} {0>He taught that when we are baptized we make a covenant with the Lord.<}0{>O, vaftiz olduğumuz zaman, Rab ile bir antlaşma yaptığımızı öğretti.<0} {0>We promise to do certain things, and God promises to bless us in return.<}0{>Biz belirli şeyleri yapmayı vaat ederiz ve karşılığında, Tanrı bizi kutsamayı vaat eder.<0}

{0>Alma explained that we must want to be called the people of God.<}0{>Alma, Tanrı’nın halkı olarak çağırılmayı arzu etmemiz gerektiğini açıkladı.<0} {0>We must be willing to help and comfort each other.<}0{>Birbirimize yardımcı olmaya ve birbirimizi teselli etmeye istekli olmalıyız.<0} {0>We must stand as witnesses of God at all times and in all things and in all places.<}0{>Her zaman ve her şeyde ve her yerde Tanrı’nın tanıkları olarak durmalıyız.<0} {0>As we do these things and are baptized, God will forgive our sins.<}0{>Bunları yapıp vaftiz olursak, Tanrı günahlarımızı affedecektir.<0} {0>Alma told the people who believed his teachings about the gospel:<}0{>Alma, sevindirici haber ile ilgili öğretilerine inanan halka şunları anlatmıştır: <0}

{0>“Behold, here are the waters of Mormon… And now, as ye are desirous to come into the fold of God, and to be called his people, … what have you against being baptized in the name of the Lord, as a witness before him that ye have entered into a covenant with him, that ye will serve him and keep his commandments, that he may pour out his Spirit more abundantly upon you?"<}0{>“İşte burası Mormon suları. . . Ve şimdi, siz Tanrı’nın ağılına katılmayı ve O’nun halkı olarak çağırılmayı arzu ediyorsanız. . . Ruhu’nu üzerinize daha bol dökebilmesi için Rab’be hizmet edeceğinize ve O’nun emirlerini tutacağınıza dair O’nunla bir antlaşmaya girdiğinizin kanıtı olarak O’nun adıyla vaftiz olmaya neden karşı çıkıyorsunuz?” <0}{0>(Mosiah 18:8--10). The people clapped their hands for joy and said it was their desire to be baptized.<}0{>(Mosiya 18:8--10). İnsanlar sevinçle el çırptılar ve vaftiz olmayı arzu ettiklerini söylediler.<0} {0>Alma baptized them in the Waters of Mormon.<}0{>Alma onları Mormon Sularında vaftiz etti.<0} {0>(See Mosiah 18:7--17.)<}95{>(Bkz. Mosiya 18:7--17.)<0}

{0>Alma taught that when we are baptized we make covenants with the Lord to---<}86{>Alma, vaftiz olduğumuz zaman, Rab ile:

1. {0>Come into the fold of God.<}0{>Tanrı’nın ağılına katılacağımıza,<0}

2. {0>Bear one another's burdens.<}0{>Birbirimizin yükünü taşıyacağımıza<0},

3. {0>Stand as witnesses of God at all times and in all places.<}87{>Her zaman ve her yerde Tanrı’nın tanıkları olarak duracağımıza<0},

4. {0>Serve God and keep his commandments.<}0{>Tanrı’ya hizmet edip O’nun emirlerine uyacağımıza, dair antlaşmalar yaptığımızı öğretti.

{0>When we are baptized and keep the covenants of baptism, the Lord promises to---<}0{>

Vaftiz olup vaftiz antlaşmalarına uyduğumuzda, Rab:<0}

1. {0>Forgive our sins.<}60{>Günahlarımızı affedeceğini,<0}

2. {0>Pour out his Spirit more abundantly upon us.<}0{>Ruhu’nu üzerimize daha bol dökeceğini,<0}

3. {0>Give us daily guidance and the help of the Holy Ghost.<}0{>Bize Kutsal Ruh’un her gün yol göstereceğini ve yardım edeceğini,<0}

4. {0>Let us come forth in the First Resurrection.<}0{>İlk Dirilişte dirilmemize izin vereceğini<0}

5. {0>Give us eternal life.<}0{>Bize sonsuz yaşamı vereceğini, vaat eder.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Review the baptismal covenants.<}0{>Vaftiz antlaşmalarını inceleyin.<0} {0>List and discuss the promises we make and those made by our Heavenly Father.<}0{>Bizim verdiğimiz vaatler ile Cennetteki Baba’nın verdiklerini sıralayın ve müzakere edin.<0} {0>How can we help each other keep these covenants?<}0{>Bu antlaşmalara uymak için birbirimize nasıl yardım edebiliriz?<0}

{0>Baptism Gives Us a New Beginning<}0{>Vaftiz Bize Yeni Başlangıç Sağlar<0}

{0>With baptism we begin a new way of life.<}0{>Vaftiz ile birlikte, yeni bir hayat tarzına başlarız.<0} {0>That is why we call it a rebirth.<}0{>Bunun için adına, yeniden doğuş, deriz.<0} {0>Jesus said that unless we are born of the water and of the spirit, we cannot enter the kingdom of God (see John 3:3--5). This principle was explained clearly to Adam:<}0{>İsa, eğer sudan ve ruhtan doğmazsak Tanrı’nın krallığına giremeyeceğimizi söyledi (bkz. Yuhanna 3:3--5). Bu ilke Adem’e açıkça anlatıldı:<0}

{0>“Inasmuch as ye were born into the world by water, and blood, and the spirit, which I have made, and so became of dust a living soul, even so ye must be born again into the kingdom of heaven, of water, and of the Spirit, and be cleansed by blood, even the blood of mine Only Begotten” (Moses 6:59).<}0{>Benim yarattığım dünyaya su, kan ve ruh vasıtasıyla doğduğunuz için ve böylece tozdan yaşayan bir can olduğunuz için, aynı şekilde göklerin krallığına da sudan ve Ruh’tan doğmalı ve kanla, hatta Biricik Oğlum’un kanıyla temizlenmiş olarak tekrar doğmalısınız” (Musa 6:59).<0}

{0>The Apostle Paul said that after our baptism we should begin a new life:<}0{>Havari Pavlus, vaftiz olduktan sonra yeni bir hayata başlamamız gerektiğini söyledi:<0} {0>“We are buried with him by baptism; … even so we also should walk in newness of life” (Romans 6:4). One of the great blessings of baptism is that it provides us with a new start on our way toward our eternal goal.<}0{>“. . .Yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük” (Romalılar 6:4). Vaftizin en büyük nimetlerinden birisi, sonsuz hedefimize giden yolumuzda bize yeni bir başlangıç sağlamasıdır.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  Invite class members to think about their own baptism.<}0{>Sınıf üyelerini kendi vaftizlerini düşünmeye davet edin.<0} {0>How was baptism a new beginning for you?<}0{>Vaftiz olmak sizin için nasıl yeni bir başlangıç oldu?<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>  2 Nephi 31:4--7 (purpose and necessity of baptism)<}0{>2. Nefi 31:4--7 (vaftizin amacı ve gerekliliği)<0}

{0>  3 Nephi 11:21--27 (how to perform a baptism)<}0{>3. Nefi 11:21--27 (vaftiz nasıl yapılır) <0}

{0>   Acts 2:38--39 (be baptized for the remission of sins)<}0{>Elçilerin İşleri 2:38--39 (günahların bağışlanması için vaftiz olun)<0}

{0>   D&C 20:71--72 (baptism is not required of little children; baptism is required of all who repent)<}0{>Ö. ve A. 20:71--72 (küçük çocuklar için vaftiz gerekli değildir; tövbe eden herkes için vaftiz gereklidir)<0}

{0>   Alma 7:14, 15--16 (baptism is cleansing, entering into a covenant of eternal life)<}0{>Alma 7:14, 15--16 (vaftiz temizlenmektir, sonsuz hayat için bir antlaşma yapmaktır)<0}

{0>Alma baptized in the waters of Mormon.<}98{>

 

Alma, Mormon Sularında vaftiz etti.<0}

{0>We must be baptized by immersion for the remission of our sins.<}92{>Günahlarımızın bağışlanması için suya daldırılarak vaftiz olmalıyız.<0}

{0>REPENTANCE<}0{>

Home -  Ev