Sevindirici Haber İlkeleri   


CENNETTEKİ AİLEMİZ

{0>2. Bölüm<0}

Biz Cennetteki Babamızın Çocuklarıyız

{0>God is not only our ruler and creator; he is also our Heavenly Father.<}0{>Tanrı sadece bizim Yöneticimiz ve Yaratıcımız değildir; aynı zamanda bizim Cennetteki Babamız’dır. <0} {0> “All men and women are … literally the sons and daughters of Deity… Man, as a spirit, was begotten and born of heavenly parents, and reared to maturity in the eternal mansions of the Father, prior to coming upon the earth in a temporal [physical] body” (Joseph F. Smith, “The Origin of Man,” Improvement Era, Nov. <}0Bütün erkekler ve kadınlar gerçekten Tanrı’nın oğulları ve kızlarıdır. “İnsan ruh olarak yaratıldı ve cennetteki anne ve babanın doğan çocuklarıydı ve geçici [fiziksel] bir bedenle yeryüzüne gelmeden önce, Babanın sonsuz konaklarında olgunluğa erişinceye kadar yetiştirildi” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], 335).

{0>Every person who was ever born on earth was our spirit brother or sister in heaven.<}0{>Yeryüzünde dünyaya gelen her insan cennette bizim ruh erkek kardeşimiz ya da kız kardeşimizdir. <0} {0>The first spirit born to our heavenly parents was Jesus Christ (see D&C 93:21), so he is literally our elder brother (see Discourses of Brigham Young, p. 26). Because we are the spiritual children of our heavenly parents, we have inherited the potential to develop their divine qualities.<}0{>Bizler Tanrı’nın ruh çocukları olduğumuz için, O’nun sahip olduğu ilahi vasıfları geliştirme potansiyelini miras aldık. <0} İsa Mesih’in Kefareti aracılığıyla, Cennetteki Babamız gibi olabilir ve mükemmel sevinci yaşayabiliriz.

Cennette Yaşarken Kişiliklerimizi ve Yeteneklerimizi Geliştirdik

{0>The scriptures teach us that the prophets prepared themselves to become leaders on earth while they were still spirits in heaven (see Alma 13:1--3). God foreordained (chose) them to be his leaders on earth before they were born into mortal bodies.<}0{>Kutsal yazılar bize, peygamberlerin daha cennette ruhken kendilerini yeryüzünde lider olmaya hazırladıklarını öğretmektedir (bkz. Alma 13:1--3). Tanrı onları doğmadan, ölümlü bedenlerine kavuşmadan önce yeryüzünde bir lider olarak önceden atamıştır (seçmiştir). <0} {0>Jesus, Adam, and Abraham were some of these leaders.<}0{>İsa, Adem ve İbrahim bu liderlerden bazılarıdır. <0} {0> (See Abraham 3:22--23.) Joseph Smith taught that everyone who has a calling to lead people on earth in the Church was foreordained to do so (see Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 365). However, everyone is free on earth to accept or reject the calling.<}0{>(Bkz. İbrahim 3:22--23.) Joseph Smith, “yeryüzündeki insanlara hizmet etmek için Kilise’de çağrısı olan herkesin önceden atandığını” öğretmiştir (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 511). Bununla birlikte, yeryüzündeki herkes kendilerine verilen hizmet edebilme fırsatlarını kabul edip etmemekte özgürdür. <0}

{0>We were not all alike in heaven.<}0{>Hepimiz cennette aynı değildik. <0} Örneğin, cennetteki ebeveynlerimizin oğulları ve kızları olduğumuzu biliyoruz---erkek ve kız (bkz. “The Family: A Proclamation to the World,” Ensign, Kasım 1995, 102). {0>We were given different talents and abilities, and we were called to do different things on earth.<}0{>Hepimizin farklı yetenekleri ve kabiliyetleri vardı ve her birimiz yeryüzünde farklı şeyler yapmak üzere göreve çağırılmıştık. <0} {0> (See Discourses of Brigham Young, p. 51.) We can learn more about our talents and callings when we receive our patriarchal blessings (see Harold B. Lee, Stand Ye in Holy Places, p. 117).<}0{>Ataerkil kutsamalarımızı aldığımız zaman, “sonsuz olasılıklarımız” hakkında daha çok öğrenebiliriz (bkz. Thomas S. Monson, in Conference Report, Oct. 1986, 82; or Ensign, Kasım 1986, 66).

{0>Even though we have forgotten, our Father in Heaven remembers who we were and what we did before we came here (see Discourses of Brigham Young, p. 50). He has chosen the time and place for each of us to be born so we can learn the lessons we personally need and do the most good with our individual talents and personalities.<}0{>Bir örtü ölümlülük öncesi hayatımıza ait hatıralarımızı kaplasa da, Cennetteki Babamız bizim kim olduğumuzu ve buraya gelmeden önce neler yaptığımızı hatırlar. O her birimizin doğacağı zamanı ve yeri seçtiği için kişisel ihtiyacımız olan dersleri öğrenebilir, kendi yeteneklerimiz ve kişiliklerimiz sayesinde çok iyilikler yapabiliriz. <0}

Cennetteki Babamız O’nun Gibi Olabilmemiz İçin Bir Plan Sundu

{0>Our heavenly parents provided us with a celestial home more glorious and beautiful than any place on earth.<}0{>Cennetteki Babamız <0} {0>We were happy there.<}76{> {0>Yet they knew we could not progress beyond a certain point unless we left them for a time.<ondan bir süreliğine ayrılmazsak, belli bir noktanın ötesinde bir ilerleme kaydedemeyeceğimizi biliyordu. <0} {0>They wanted us to develop the godlike qualities that they have.<}0{>Bizden kendisinde var olan tanrısal nitelikleri geliştirmemizi istedi. <0} {0>To do this, we needed to leave our celestial home to be tested and to gain experience. <}0{>Bunu yapmak için, sınav olmak ve tecrübe kazanmak için ölümlülük öncesi evimizi terk etmemiz gerekiyordu. <0}{0>We needed to choose good over evil.<}0{ <0}{0>Our spirits needed to be clothed with phys<}0{>Ruhlarımızın fiziksel bedenlerle örtülmeleri gerekiyordu. <0} {0>We would need to leave our physical bodies at death and reunite with them in the Resurrection. <}0{>Fiziksel bedenlerimizi öldüğümüzde terk etmemiz ve Diriliş’te bedenlerimizle yeniden birleşmemiz gerekecekti. <0} {0>Then we would receive immortal bodies like those of our heavenly parents. <}0{>Sonra, Cennetteki Babamızınkine benzer ölümsüz bedenlere kavuşacaktık. <0} {0>If we passed our tests, we would receive the fulness of joy that our heavenly parents have received. <}0{>Eğer sınavlarımızı başarıyla geçersek, Cennetteki Babamızın sahip olduğu sevincin tamamını elde edecektik. <0} {0> (See D&C 93:30--34.) <}100{>(Bkz. Ö&A 93:30--34.) <0}

{0>Since we could not progress further in heaven, our Heavenly Father called a Grand Council to present his plan for our progression (see Teachings of the Prophet Joseph Smith, pp. <}0{>Cennetteki Babamız ilerlememiz için hazırladığı planı sunmak üzere Büyük Meclisi topladı (bkz. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 209, 511). Eğer onun planını izlersek, onun gibi olacağımızı öğrendik. <0} {0>We would have a resurrected body; we would have all power in heaven and on earth; we would become heavenly parents and have spirit children just as he does (see D&C 132:19--20). <}0{>Dirilecektik; cennetteki ve yeryüzündeki bütün güce sahip olacaktık; göksel anne ve babalar olacak ve tıpkı O’nun gibi ruh çocuklarımız olacaktı (bkz. Ö&A 132:19--20). <0}

{0>We learned that he would provide an earth for us where we would be tested (see Abraham 3:24--26). A veil would cover our memories, and we would forget our heavenly home. <}0{>Bize kendimizi kanıtlayabileceğimiz bir dünya hazırlayacağını öğrendik (bkz. İbrahim 3:24--26). Bir örtü hatıralarımızı kaplayacak ve cennetteki evimizi unutacaktık. <0} {0>This would be necessary so we could choose good or evil without being influenced by the memory of living with our Heavenly Father. <}0{>Bu gerekliydi, böylece Cennetteki Babamız’la birlikte yaşadığımız hatıralar bizi etkilemeden iyiyi ya da kötüyü seçmek üzere irademizi kullanabilecektik. <  {0>Thus we could obey him because of our faith in him, not because of our knowledge or memory of him. <}0{>Böylece, onu tanıdığımız ya da onu hatırladığımız için değil, ona iman ettiğimiz için itaat edecektik. <0}{0>He would help us recognize the truth when we heard it again on earth (see John 18:37). <}0{HHakikati yeryüzünde tekrar duyduğumuzda, Cennetteki Babamız bunu fark etmemize yardımcı olacaktı (bkz. Yuhanna 18:37). <0}

{0>At the Grand Council we also learned the purpose for our progression: <}0{>Büyük Meclis’te ayrıca, ilerlememizin amacını da öğrendik: <0} {0>to have a fulness of joy. <}0{>sevincin doluluğunu elde etmek. <0} {0>However, we also learned that not all of our Father's children would want to receive a fulness of joy. <}0{>Bununla birlikte,  <0}{0>Some of us would be deceived, choose other paths, and lose our way. <}0{iiiiiiçimizden bazıları kandırılacak, başka yolları seçecek ve yollarını kaybedeceklerdi. <0} {0>We learned that all of us would have trials in our lives: <}0{>Hepimizin hayatta sıkıntılarla karşılaşacağını öğrendik: <0} {0>sickness, disappointment, pain, sorrow, and death. <}0{>hastalık, hayal kırıklığı, acı, keder ve ölüm. <0} {0>But we understood that these would be given to us for our experience and our good (see D&C 122:7). If we allowed them to, these trials would purify us rather than defeat us. <}0{>Ama bunların tecrübe edinmemiz ve kendi iyiliğimiz için verileceğini anladık (bkz. Ö&A 122:7). Eğer müsaade edersek, bu sıkıntılar bizi başarısızlığa uğratmak yerine bizi paklayacaktı. <0} {0>They would teach us to have endurance, patience, and charity (see Spencer W.<}0{>Onlar bize, tahammül etmeyi, sabrı ve ilahi sevgiyi öğretecekti (see Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 15–16).

{0>At this council we also learned that because of our weakness, all of us would sin.<}0{>Bu mecliste ayrıca küçük çocuklar hariç, hepimizin zayıflıklarımızdan dolayı günah işleyeceğini  öğrendik (bkz. Ö&A 29:46-47) {0>We learned that a Savior would be provided for us so we could overcome our sins and overcome death with resurrection. <}0{>Bize bir Kurtarıcı’nın gönderileceğini ve böylece günahlarımızdan kurtulabileceğimizi ve diriliş sayesinde ölümün üstesinden geleceğimizi öğrendik. <0} {0>We learned that if we placed our faith in him, obeying his word and following his example, we would be exalted and become like our heavenly parents. <}0{>Eğer, O’nun sözüne itaat edip O’nun örneğini izleyerek O’na iman edersek, yücelecek ve Cennetteki Babamız gibi olacaktık. <0} Mükemmel s{0>We would receive a fulness of joy. <}0{>evinci elde edecektik. <0}

Ek Kutsal Yazılar

·         {0> Hebrews 12:9 (God is the father of our spirits) <}0İbraniler 12:9 (Tanrı ruhlarımızın babasıdır) <0}

·         {0>   Job 38:4--7 (premortal life implied) <}0{>Eyüp 38:4--7 (ölümlülük öncesi hayat ima edilir) <0}

·         {0> Abraham 3:22--28 (vision of premortal life) <}0{>İbrahim 3:22--28 (ölümlülük öncesi hayatın görümü) <0}

·         {0>   Jeremiah 1:5 (vision of premortal life) <}0{>Yeremya 1:5 (ölümlülük öncesi hayatın görümü) <0}

·         {0>   D&C 29:31--38 (vision of premortal life) <}75{>Ö&A 29:31--38 (ölümlülük öncesi hayatın görümü) <0}

·         {0>   Moses 3:4--7 (spiritual then temporal creations) <}0{>Musa 3:4--7 (ruhsal ve fiziksel yaratılış) <0}

·         {0>  1 Corinthians 15:44 (spiritual and temporal creations) <}0{>1. Korintliler 15:44 (ruhsal ve fiziksel yaratılış) <0}

·         {0>   D&C 76:23--24 (begotten sons and daughters) <}0{>Ö&A 76:23--24 (oğullar ve kızlar) <0}

·         {0> D&C 132:11--26 (plan for progression) <}0{>*Ö&A 132:11--26 (ilerleme planı) <0}

Ö&A 29:31—38  

31 Çünkü Ruhumun gücü ile onları yarattım; evet, her şeyi hem ruhen hem bedenen—

32  İlkönce ruhsal olarak, sonra da bedensel olarak, bu benim işimin başlangıcıdır; ve yine, ilkönce bedensel ve sonra da ruhsal olarak, bu benim işimin sonudur—

33 Size güzelce anlayabilesiniz diye konuşuyorum; ama benim için işlerimin ne sonu vardır, ne de başlangıcı; bu anlamanız için size verilmiştir, çünkü bana sordunuz ve hemfikirsiniz.

34 Bu nedenle, doğrusu size derim ki bana göre her şey ruhsaldır ve size hiçbir zaman dünyevi bir yasa vermedim; ne bir insana, ne de insan çocuklarından birine; ne de yarattığım atanız Adem’e.

35 Ona kendi iradesini kullanma ayrıcalığını verdim ve ona emirler verdim, ama dünyevi emirler vermedim, çünkü benim emirlerim ruhsaldır; onlar sıradan veya geçici emirler değildir, bedensel ve kösnül değildir.

36 Ve öyle oldu ki Adem şeytan tarafından ayartıldı—çünkü işte, şeytan Adem’den önce vardı, çünkü bana karşı şöyle diyerek isyan etmişti:  Onurunu bana ver, o benim gücümdür; ve kendi iradeleri sebebiyle cennetteki toplulukların üçte birini bana karşı döndürdü;

37 Ve onlar aşağıya atıldılar ve böylece şeytan ve melekleri geldiler;

38 Ve işte, cehennem denilen yer onlar için başlangıçtan beri hazırlanmıştır.

Ö&A 29:46--47

46 Ama işte, size derim ki küçük çocuklar Biricik Oğlumun aracılığıyla dünyanın kuruluşundan beri fidye ile kurtarılmışlardır;

47 Bu nedenle, onlar günah işleyemezler, çünkü şeytana sorumluluk yaşına gelinceye kadar küçük çocukları ayartmak için güç verilmemiştir;

Ö&A 76:23—24

23  Çünkü biz onu gördük, hatta Tanrı’nın sağ kolunda; ve onun Babanın Biricik Oğlu olduğuna dair tanıklık eden sesi duyduk—

24  Öyle ki onun aracılığıyla ve onun sayesinde ve ondan olmak üzere, dünyalar yaratılmaktadır ve yaratılmıştır ve orada yaşayanlar Tanrı’nın ruh oğulları ve kızlarıdır.

Ö&A 93:30—34

30  Bütün hakikat Tanrı’nın yerleştirdiği o kürede bağımsızdır, kendi için hareket eder, bütün zekâlar gibi; yoksa hiçbir şey var olmaz.

31  İşte, insanın iradesi budur ve insanın mahkûmiyeti budur; başlangıçtan itibaren onlara açıkça gösterildiği için ve onlar ışığı kabul etmediler.

32  Ve ruhu ışık almayan her insan mahkûmiyet altındadır.

33  Çünkü insan ruhtur.  Elementler sonsuzdur ve ruh ve element ayrılmayacak şekilde birbirine bağlıdır, mükemmel sevinci alır;

34  Ve ayrı olduğunda, insan mükemmel sevince kavuşamaz.

Ö&A 122:7

7  “Eğer sen bir çukura atılsan ya da katil insanların eline düşüp ölüm cezasına çarptırılsan; seni derinlere atsalar; yükselen dalgalar sana karşı birlik olsa; korkunç rüzgarlar senin düşmanın olsa; gökler kararsa ve doğadaki bütün maddeler senin yolunu kesmek için birleşse; daha da kötüsü, cehennemin çenesi seni parçalamak için ağzını sonuna kadar açsa, oğlum şunu bilmeni isterim, bütün bunlar sana tecrübe kazandıracak ve senin iyiliğin için olacak.”

Ö&A 132:19—20

19  Rab şöyle demiştir: ‘Eğer bir erkek bir kadınla O’nun yasası olan sözüne uyarak, yeni ve sonsuz antlaşma uyarınca evlenirse ve bu evlilik mesh ettiği, mühürleme yetkisini ve bu rahipliğin anahtarlarını verdiği bir kişi tarafından yapılıp vaat edilen Kutsal Ruh’la mühürlenirse, onlara ilk dirilişte mezarlarından kalkacakları söylenecektir; ve eğer ilk dirilişten sonra olursa, o zaman bir sonraki dirilişte olacaktır; ve tahtları, krallıkları, yönetimleri, yetkileri, ve hakimiyetleri, bütün yükseklikleri ve derinlikleri miras alacaklardır; ve bu Kuzu’nun Yaşam Kitabı’nda yazılacaktır ve dünyadan ayrıldıklarında bu geçerli olacaktır; ve onlar oraya konulan meleklerin ve tanrıların yanından geçecekler ve kendi yücelişlerine ve her şeydeki görkemlerine ulaşacaklardır, tıpkı başlarında mühürlendiği gibi, bolluğun görkemine kavuşacaklar ve soyları sonsuza kadar daima devam edecektir’

20  O zaman onlar tanrı olacaktır, çünkü onların sonu yoktur; bu nedenler onlar sonsuzluktan sonsuzluğa var olacaklar, çünkü devam edeceklerdir; ardından her şeyin üstünde olacaklardır, çünkü her şey onlara bağlıdır. Sonra onlar tanrı olacaktır, çünkü tüm güce sahiptirler ve melekler onlara bağlıdır.

Musa 3:4—7 

4  Ve şimdi, işte, size derim ki göğün ve yerin yaratıldıkları zamandaki oluşumları şunlardır, o gün Ben Rab Tanrı’nın göğü ve yeri yarattım.

5  Ve kırdaki her bitki yeryüzünde çıkmadan önce ve kırdaki her şifalı ot yetişmeden önce.  Çünkü Ben Rab Tanrı dediğim gibi her şeyi ruhsal olarak, doğal olarak yeryüzünde olmadan önce yarattım. Çünkü Ben Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemiştim. Ve Ben Rab Tanrı, bütün insançocuklarını yaratmıştım, ama henüz toprağı işleyecek bir insan yaratmamıştım; çünkü Ben onları cennette yarattım; ve henüz yeryüzünde, suda ve havada bir beden yoktu;

6  Ama Ben Rab Tanrı konuştum ve yerden yükselen bir buhar çıktı ve bütün toprakları suladı.

7  Ve Ben Rab Tanrı, insanı yerin tozundan oluşturdum ve burnuna yaşam soluğunu üfledim; ve insan yaşayan bir can oldu, yeryüzündeki ilk insan oldu, ilk adam oldu; yine de her şey daha önce yaratılmıştı, ama ruhsal olarak ve sözlerim doğrultusunda yaratılmıştı.

İbrahim 3:22--28

22  “Şimdi Rab bana İbrahim’e dünya olmadan önce organize edilen zeka sahiplerini gösterdi; ve bunların arasında birçok asil ve yüce olanlar vardı;

23  “Ve Tanrı bu canların iyi olduğunu gördü ve onların arasında ayakta dikilip şöyle dedi: Bunları yöneticilerim yapacağım; çünkü ruh olanların arasında duruyordu ve onların iyi olduğunu gördü; bana şöyle dedi: İbrahim, sen onlardan birisin; doğmadan önce seçildin.

24  “Ve onların arasında Tanrı’ya benzeyen birisi vardı ve o yanındakilere şöyle dedi: Biz aşağıya gideceğiz, çünkü orada boşluk var, bu materyalleri alıp bunların barınabileceği bir dünya hazırlayacağız;

25  “Ve böylece Tanrıları Rab’bin onlara emredeceği her şeyi yapıp yapmayacaklarını görmek için onları sınayacağız;

26  “Ve birinci konumlarını koruyanların üzerine ekleme yapılacak; ve birinci konumlarını korumayanlar, birinci konumlarını koruyanlarla birlikte aynı krallıktaki görkeme kavuşamayacak; ve ikinci konumlarını koruyanların başlarının üzerine sonsuza dek daima görkem eklenecek.

27  “Ve Rab dedi: ‘Kimi göndereyim?’  Ve İnsanoğlu’na benzer olan şöyle cevap verdi: ‘Ben buradayım, beni gönder.’ Ve diğeri cevap verip şöyle dedi: ‘Ben buradayım, beni gönder.’ Ve Rab dedi: ‘Birinciyi göndereceğim.’

28  “Ve ikincisi öfkelendi ve birinci konumunu korumadı; ve o gün birçok ruh onun peşinden gitti.

{0>OUR HEAVENLY FAMILY<}60{>

Home -  Ev