Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>THE GOSPEL OF JESUS CHRIST<}89{>İSA MESİH’İN SEVİNDİRİCİ HABERİ 

{0>Unit Six<}50{>Ünite Altı<0}

{0>FAITH IN JESUS CHRIST<}70{>İSA MESİH’E İMAN<0}

{0>Chapter 18<}100{>18. Bölüm <0}

{0>Faith in the Lord Jesus Christ is the first principle of the gospel.<}0{>Rab İsa Mesih’e iman, sevindirici haberin birinci ilkesidir.<0} {0>It is necessary to our salvation.<}0{>Kurtuluşumuz için gereklidir.<0} {0>An angel declared to King Benjamin, “Salvation cometh to none … except it be through repentance and faith on the Lord Jesus Christ” (Mosiah 3:12).<}0{>Kral Benyamin şöyle bildirmiştir, “Kurtuluş, tövbe ve Rab İsa Mesih’e iman olmadan, . . .  gelmeyecektir” (Mosiya 3:12).<0}

{0>What Is Faith?<}64{>İman nedir?<0}

{0>Faith is a “hope for things which are not seen, which are true” (Alma 32:21; see also Hebrews 11:1). The Prophet Joseph Smith taught that faith is a principle of power that motivates our day-to-day activities. <}0{>İman, “görülmeyen fakat gerçek olan şeyleri ümit etmektir”(Alma 32:21; ayrıca bkz. İbraniler 11:1). Peygamber Joseph Smith, imanın günlük faaliyetlerimizi motive eden bir güç ilkesi olduğunu öğretmiştir. <0}

{0>Would we study and learn if we did not believe we could obtain wisdom and knowledge?<}0{>Eğer akıl kazanacağımıza ve bilgi öğreneceğimize inanmasaydık, çalışıp öğrenir miydik?<0} Çalışarak{0>Would we work each day if we did not hope that by doing so we could accomplish something?<}0{> bir şeyleri başarabileceğimizi ümit etmeseydik, her gün çalışır mıydık?<0} {0>Would a farmer plant if he did not expect to harvest?<}0{>Eğer ürün kaldırmayı umut etmeseydi bir çiftçi ekim yapar mıydı?<0} {0>Each day we act upon things we hope for when we cannot see the end result.<}0{>Her gün nasıl sonuçlanacağını göremediğimiz şeyleri ümit ederek hareket ediyoruz.<0} {0>This is faith.<}64{>Bu imandır.<0} {0>(See Hebrews 11:3.)<}79{>(Bkz. İbraniler 11:3.)<0}

{0>Many scriptural stories tell how great things were accomplished through faith.<}0{>Birçok kutsal yazı hikayesinde, iman sayesinde ne büyük şeylerin başarıldığı anlatılmaktadır.<0}

{0>By faith Noah built an ark and saved his family from the flood (see Hebrews 11:7). Moses parted the waters of the Red Sea (see Hebrews 11:29). Elijah called down fire from heaven (see 1 Kings 18:17--40). Nephi called for a famine (see Helaman 11:3--5). He also asked the Lord to end the famine (see Helaman 11:9--17). Seas have been calmed, visions opened, and prayers answered, all through the power of faith.<}0{>Nuh imanı sayesinde bir gemi inşa ederek ailesini tufandan kurtardı (bkz. İbraniler 11:7). Musa Kızıl Deniz’de suları ikiye ayırdı (bkz. İbraniler 11:29). İlya gökten ateş indirdi (bkz. 1.Krallar 18:17--40). Nefi bir kıtlık istedi (bkz. Helaman 11:3--5). Ayrıca, Rab’den kıtlığa son vermesini de istedi (bkz. Helaman 11:9--17). Denizler duruldu, görümler açıldı ve dualar cevaplandırıldı, hepsi imanın gücü sayesinde oldu.  <0}

{0>As we carefully study the scriptures, we learn that faith is a strong belief of truth within our souls that motivates us to do good.<}0{>Kutsal yazıları dikkatle çalıştığımızda, imanın içimizde, bizi iyiyi yapmamız için motive eden, gerçeğe olan güçlü bir inanç olduğunu öğreniyoruz. <0} {0>This causes us to ask:<}0{>Bu şunu sormamıza sebep olur:<0} {0>In whom should we have faith?<}0{>Kime iman etmemiz gerekir?<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Ask the group to think about their everyday activities.<}0{>Gruptan kendi günlük faaliyetlerini düşünmelerini isteyin.<0} {0>How does faith move you to action?<}0{>İman sizi nasıl harekete yönlendirir?<0}

{0>Why Should We Have Faith in Jesus Christ?<}75{>Neden İsa Mesih’e İman Etmemiz Gerekir?<0}

{0>We must center our faith in the Lord Jesus Christ.<}0{>İmanımızı Rab İsa Mesih’te toplamalıyız.<0}

İsa Mesih’e iman etmek, onun verdiği her emre itaat edecek kadar kendisine güvenmek, demektir.<0} {0>There is no faith where there is no obedience.<}78{>İtaatin olmadığı yerde iman yoktur.<0} {0>Likewise, there is true obedience only where there is faith.<}0{>Benzer şekilde, sadece imanın olduğu yerde gerçek itaat vardır.<0} İsa Mesih’e iman ettiğimizde ve {0>As we place our faith in Jesus Christ, becoming his obedient disciples, Heavenly Father will forgive our sins and prepare us to return to him.<}0{>O’nun itaatkar öğrencileri olduğumuzda, Cennetteki Baba günahlarımızı affedecek ve bizi ona dönmemiz için hazırlayacaktır.<0}

{0>The Apostle Peter preached that “there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved” (Acts 4:12). Jacob taught that men must have “perfect faith in the Holy One of Israel [Jesus Christ], or they cannot be saved in the kingdom of God” (2 Nephi 9:23). Through faith in the Savior and through repentance, we make his atonement fully effective in our lives.<}0{>Havari Petrus şöyle vaaz etmiştir: “Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur” (Elçilerin İşleri 4:12). Yakup insanların “İsrail’in Kutsalı’na tam bir inanç beslemelerini, yoksa Tanrı’nın Krallığında kurtulamayacaklarını” öğretti (2. Nefi 9:23). Kurtarıcı’ya edilen iman ve tövbe sayesinde, onun kefaretini hayatımızda tamamen etkin hale getiririz. <0}{0>Through faith we can also receive strength to overcome temptations (see Alma 37:33).<}0{>Ayrıca iman sayesinde, ayartmaların üstesinden gelecek gücü elde edebiliriz (bkz. Alma 37:33). <0}

{0>We cannot have faith in Jesus Christ without also having faith in our Heavenly Father.<}0{>Cennetteki Babamız’a iman etmeden İsa Mesih’e iman edemeyiz.<0} {0>If we have faith in them, we will also have faith that the Holy Ghost, whom they send, will teach us all truth and will comfort us.<}0{>Eğer onlara iman edersek, onların gönderdiği, bize bütün gerçekleri öğretip bizi rahatlatacak olan Kutsal Ruh’a da iman ederiz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read Acts 4:10--12 and Alma 37:33. Why do we need to have faith in Jesus Christ?<}0{>Elçilerin İşleri 4:10--12 ile Alma 37:33’ü okuyun. Neden İsa Mesih’e iman etmeye ihtiyacımız vardır?<0}

{0>How Can We Increase Our Faith in Jesus Christ?<}78{>• Rab’be Duyduğumuz İmanı Nasıl Artırabiliriz?<0}

{0>Knowing of the many blessings that come through exercising faith in Jesus Christ, we should seek to increase our faith in him.<}0{>İsa Mesih’e inanç göstererek birçok kutsamanın elde edildiğini bilerek, O’na olan imanımızı artırmaya çabalamamız gerekir.<0} {0>The Savior said, “If ye have faith as a grain of mustard seed, … nothing shall be impossible unto you” (Matthew 17:20). A mustard seed is very small, but it grows into a large tree.<}0{>Kurtarıcı şöyle demiştir: “Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, . . . sizin için imkansız bir şey olmayacaktır” (Matta 17:20). Bir hardal tanesi çok küçüktür ama büyük bir ağaca dönüşür.<0}

{0>How can we increase our faith?<}85{>İmanımızı nasıl artırabiliriz?<0} {0>The same way we increase or develop any other skill.<}0{>Başka becerilerimizi artırdığımız veya geliştirdiğimiz gibi.<0} {0>How do we develop skills in woodcarving, weaving, painting, cooking, making pottery, or playing a musical instrument?<}0{>Oymacılık, dokumacılık, boyama, pişirme, çömlek yapımı veya bir müzik enstrümanı çalma becerilerimizi nasıl geliştirebiliriz?<0} {0>We study and practice and work at it.<}0{>Üzerinde çalışır, okur ve pratik yaparız.<0} {0>As we do so, we improve.<}0{>Böyle yaptıkça, gelişme gösteririz.<0} {0>So it is with faith.<}80{>İman için de aynısı geçerlidir.<0} {0>If we want to increase our faith in Jesus Christ, we must work at it.<}0{>Eğer İsa Mesih’e olan imanımızı artırmak istersek, bunun üzerinde çalışmalıyız.<0} {0>The Prophet Alma compared increasing our faith to planting a seed:<}0{>Peygamber Alma, imanımızın artmasını bir tohumun ekilmesine benzetti:<0}

{0>“But behold, if ye will awake and arouse your faculties, even to an experiment upon my words, and exercise a particle of faith, yea, even if ye can no more than desire to believe, let this desire work in you, even until ye believe in a manner that ye can give place for a portion of my words.<}0{>“Fakat işte, sizler uyanıp içinizdeki cevheri söylediğim sözleri tecrübe edebilecek derecede harekete geçirir ve bir parça inanç gösterirseniz, evet, hatta inanmayı arzu etmekten aha fazlasını yapamıyorsanız, sözlerimin bir kısmına yer verecek şekilde inanıncaya kadar bırakın bu arzu sizin içinizde işlesin.<0}

{0>“Now, we will compare the word unto a seed.<}0{><0}{0>Now, if ye give place, that a seed may be planted in your heart, behold, if it be a true seed, or a good seed, if ye do not cast it out by your unbelief, that ye will resist the Spirit of the Lord, behold, it will begin to swell within your breasts; and when you feel these swelling motions, ye will begin to say within yourselves---It must needs be that this is a good seed, or that the word is good, for it beginneth to enlarge my soul; yea, it beginneth to enlighten my understanding…<}0{>Şimdi, sözü bir tohuma benzetelim. Şimdi, eğer yüreğinizde bir tohumun ekilmesine yer verirseniz, işte, bu gerçek bir tohum ya da iyi bir tohum ise, inançsızlığından dolayı onu dışarı atmazsanız, böylece Rab’bin Ruhu’na karşı durmazsanız, işte o göğüslerinizde kabarmaya başlayacaktır ve siz bu kabarma hareketini hissettiğiniz zaman kendi kendinize şöyle demeye başlayacaksınız: Bunun iyi bir tohum olması gerekir veya söz iyidir; çünkü ruhumu açmaya başlıyor, evet, anlayışımı aydınlatmaya başlıyor. . . <0}

{0>“Now behold, would not this increase your faith?"<}0{>“Şimdi işte, bu sizin inancınızı arttırmaz mı?<0} {0>(Alma 32:27--29).<}95{>(Alma 32:27--29).<0}

{0>So we can increase our faith in God by acting on our desire to have faith in him.<}0{>Böylece Tanrı’ya iman etme arzumuzun ışığında hareket ederek, O’na olan imanımızı artırabiliriz?<0}

{0>We can also increase our faith by praying to Heavenly Father about our hopes, desires, and needs (see Alma 34:17--25). But we must not suppose that all we have to do is ask.<}0{>Ayrıca, umutlarımız, arzularımız ve ihtiyaçlarımız için Cennetteki Baba’ya dua ederek de imanımızı arttırabiliriz (bkz. Alma 34:17--25). Ancak, yapmamız gereken tek şeyin istemek olduğunu zannetmemeliyiz. <0}{0>We are told in the scriptures that “faith, if it hath not works, is dead, being alone” (James 2:17). The following story is about a man whose faith was shown by his works.<}0{>Kutsal yazılarda bize, “tek başına eylemsiz iman da ölüdür,” denilmiştir (Yakup 2:17). Aşağıdaki hikaye yaptığı işler vasıtasıyla imanını gösteren bir adam hakkındadır.<0}

{0>This man wanted to study the scriptures, but he could not read.<}0{>Bu adam kutsal yazıları çalışmak istiyordu, ama okuyamıyordu.<0} {0>He prayed for Heavenly Father to help him learn to read.<}0{>Cennetteki Baba’ya okumayı öğrenmesine yardımcı olması için dua etti.<0} {0>In time a teacher came to his village, and he asked the teacher to help him.<}0{>Zamanla köylerine bir öğretmen geldi ve o da öğretmenden kendisine yardım etmesini istedi.<0} {0>He learned the alphabet.<}0{>Alfabeyi öğrendi.<0} {0>He studied sounds and learned to put the letters together to make words.<}0{>Sesleri çalıştı ve sözcükleri oluşturmak için harfleri bir araya getirmeyi öğrendi.<0} {0>Soon he was reading simple words.<}0{>Kısa sürede basit kelimeleri okuyordu.<0} {0>The more he practiced, the more he learned.<}0{>Pratik yaptıkça, daha fazlasını öğrendi.<0} {0>He thanked the Lord for sending the teacher and for helping him learn to read.<}0{>Öğretmeni gönderdiği ve okumayı öğrenmesine yardımcı olduğu için Rab’be teşekkür etti. <0}{0>This man has increased his faith, humility, and knowledge to such a degree that he has served as a branch president in the Church.<}0{>Bu adam, imanını, alçakgönüllülüğünü ve bilgisini öyle bir seviyeye çıkarttı ki, Kilise’de dal başkanı olarak görev yaptı.<0}

{0>President Spencer W.<}100{>Başkan Spencer W.<0} {0>Kimball explained:<}76{>Kimball şöyle açıklamıştır:<0} {0>“There must be works with faith.<}0{>“İmanlı işler olmalıdır.<0} {0>How foolish it would be to ask the Lord to give us knowledge, but how wise to ask the Lord's help to acquire knowledge, to study constructively, to think clearly, and to retain things that we have learned” (Faith Precedes the Miracle, p. 205).<}0{>Rab’den bize bilgi vermesini istemek ne kadar aptalcaysa, Rab’den bilgi sahibi olmamıza, faydalı bir çalışma yapmamıza, açık düşünmemize ve öğrendiğimiz şeyleri muhafaza etmemize yardımcı olmasını istemek o kadar akıllıcadır” (Faith Precedes the Miracle, sayfa 205).<0}

{0>Faith involves doing all we can to bring about the things we hope and pray for.<}75{>İman, ümit ettiğimiz ve dua ettiğimiz şeylerin gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi içermektedir.<0} {0>President Kimball said:<}60{>Başkan Kimball şöyle demiştir:<0} {0>“In faith we plant the seed, and soon we see the miracle of the blossoming.<}0{>“İmanla tohumu ekeriz ve kısa sürede tomurcuklanma mucizesini görürüz.<0} {0>Men have often misunderstood and have reversed the process.”<}0{>İnsanlar bu yöntemi çoğu kez yanlış anlarlar ve tersine çevirirler.”<0} {0>He continued by explaining that many of us want to have health and strength without keeping the health laws.<}0{>Birçoğumuzun sağlık yasalarına uymadan sağlık ve kuvvet sahibi olmak istediğimizi açıklayarak şöyle devam etti.<0} {0>We want to have prosperity without paying our tithes.<}0{>Ondalıklarımızı ödemeden refah sahibi olmak isteriz.<0} {0>We want to be close to the Lord but don't want to fast and pray.<}0{>Rab’be yakın olmak isteriz, ama oruç tutup dua etmek istemeyiz.<0} {0>We want to have rain in due season and to have peace in the land without observing the Sabbath as a holy day and without keeping the other commandments of the Lord.<}0{>Sebt gününü kutsal bir gün olarak tutmadan ve Rab’bin diğer emirlerini yerine getirmeden, mevsiminde yağmurun yağmasını ve ülkemizde barışın olmasını isteriz.<0} {0>(See Faith Precedes the Miracle, p. 4.)<}0{>(Bkz. Faith Precedes the Miracle, sayfa 4.) <0}

{0>An important way to increase our faith is to hear and study the word of the Lord.<}0{>İmanımızı artırmanın önemli bir yolu, Rab’bin sözünü duymak ve çalışmaktır.<0} {0>We hear the word of the Lord at our Church meetings.<}0{>Kilise toplantılarımızda Rab’bin sesini duyarız.<0} {0>We can study his word in the scriptures.<}0{>Kutsal yazılarda O’nun sözünü çalışabiliriz.<0} {0>“And as all have not faith, seek ye diligently and teach one another words of wisdom; yea, seek ye out of the best books words of wisdom; seek learning, even by study and also by faith” (D&C 88:118).<}0{>“Ve herkesin imanı olmadığı için, canla başla arayın ve birbirinize bilgelik sözlerini öğretin; evet, en iyi kitaplardan bilgelik sözleri bulun; hatta okuyarak ve iman ederek öğrenmeye çalışın” (Ö. ve A. 88:118).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read James 2:17. Why do you think President Kimball said “faith involves doing everything we can”?<}0{>Yakup 2:17’yi okuyun. Sizce Başkan Kimball neden “iman elimizden gelen her şeyi yapmayı içerir” demiştir?<0} {0>How can we strengthen our faith?<}98{>İmanımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz?<0} {0>(Pray, fast, study the scriptures, obey commandments.)<}0{>(Dua edin, oruç tutun, kutsal yazıları çalışın, emirlere uyun.)<0}

{0>  Challenge class members to strengthen their faith in these ways.<}0{>Sınıf üyelerini imanlarını bu şekilde kuvvetlendirmeleri için teşvik edin.<0}

{0>What Are Some Blessings That Follow Faith?<}0{>İmanın Ardından Gelen Nimetlerden Bazıları Nelerdir?<0}

{0>By faith, miracles are wrought, angels appear, the gifts of the Spirit are given, prayers are answered, and men become the sons of God (see Moroni 7:25--26, 36--37). The Prophet Joseph Smith taught:<}0{>İmanla, mucizeler meydana gelir, melekler görünür, Ruh armağanları verilir, dualar cevaplandırılır ve erkekler Tanrı’nın oğulları olurlar (bkz. Moroni 7:25--26, 36--37). Peygamber Joseph Smith şöyle öğretmiştir:<0}

{0>“When faith comes it brings … apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, gifts, wisdom, knowledge, miracles, healings, tongues, interpretation of tongues, etc.<}0{>İman geldiğinde, . . . havarileri, peygamberleri, gezgin vaizleri, çobanları, öğretmenleri, armağanları, bilgeliği, bilgiyi, mucizeleri, iyileştirmeyi, dilleri, dillerin tercümesini, v.s. getirir.<0} {0>All these appear when faith appears on the earth, and disappear when it disappears from the earth; for these are the effects of faith… And he who possesses it will, through it, obtain all necessary knowledge and wisdom, until he shall know God, and the Lord Jesus Christ, whom he has sent---whom to know is eternal life.<}0{>Bunların hepsi yeryüzünde iman görüldüğü zaman görülür ve yeryüzünden yok olunca da kaybolur; çünkü bunlar imanın etkileridir. . . Ve ona sahip olan, onun sayesinde, Tanrı’yı ve O’nun gönderdiği, Rab İsa Mesih’i tanıyıncaya kadar---tanıyan kişi için bu sonsuz hayattır---gerekli olan bütün bilgileri ve bilgeliği elde edecektir.<0} {0>Amen” (Lectures on Faith, p. 69).<}0{>Amin” (Lectures on Faith, sayfa 69).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  Tell a story about how showing faith made a person stronger, or tell a story about faith from the list of additional scriptures.<}0{>İnanç göstermenin bir insanı nasıl kuvvetlendirdiğini gösteren bir hikaye anlatın veya ilave kutsal yazılar listesinde yer alan iman ile ilgili hikayelerden birisini anlatın.<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>  Hebrews 11; Alma 32 (nature of faith explained)<}0{>İbraniler 11; Alma 32 (imanın özellikleri açıklanır)<0}

{0>    Exodus 14:19--22 (parting the waters of the Red Sea)<}0{>Mısırdan Çıkış 14:19--22 (Kızıl Deniz’in ikiye ayrılması)<0}

{0>   Genesis 6--8 (Noah and the flood)<}0{>Yaratılış 6--8 (Nuh ve tufan)<0}

{0>    Matthew 8:5--33 (sick healed, tempest, miracles of faith)<}0{>Matta 8:5--33 (hastalar iyileşir, fırtına, imanın mucizeleri)<0}

{0>    Mark 5:25--34 (healed by faith)<}0{>Markos 5:25--34 (imanla iyileşir)<0}

{0>To return to Heavenly Father, we must have faith in Jesus Christ.<}0{>Cennetteki Babamıza dönmek için, İsa Mesih’e iman etmeliyiz.<0}

Home -  Ev