Sevindirici Haber İlkeleri   


BUGÜNKÜ İ {0>THE CHURCH OF JESUS CHRIST TODAY<}98{>SA MESİH’İN KİLİSESİ 

{0>Chapter 17<}100{>17. Bölüm<0}

{0>When Jesus lived on the earth, he established his Church, the only true Church.<}0{>İsa Mesih yeryüzünde yaşarken, tek gerçek Kilise olan kendi Kilisesini kurdu.<0} {0>He organized his Church so the truths of the gospel could be taught to all people and the ordinances of the gospel could be administered correctly with authority.<}0{>Kendi Kilisesini organize etti, böylece sevindirici haberin gerçekleri tüm insanlara öğretilebilecek ve sevindirici haberin kutsal törenleri doğru bir şekilde, yetkiyle uygulanabilecekti.<0} {0>Through this organization, Christ could bring the blessings of salvation to mankind.<}0{>Bu organizasyon sayesinde, Mesih kurtuluşun kutsamalarını insanlığa ulaştırabilecekti.<0}

{0>After the Savior ascended into heaven, men changed the ordinances and doctrines that he and his Apostles had established.<}0{>Kurtarıcı göğe yükseldikten sonra, insanlar O’nun ve Havarilerinin tanıttığı kutsal törenleri ve öğretileri değiştirdiler.<0} Doğrudan sapma{0>Because of apostasy, there was no direct revelation from God.<}0{> nedeniyle, Tanrı’dan doğrudan gelen vahiy yoktu.<0} {0>The true Church was no longer on the earth.<}0{>Gerçek Kilise artık yeryüzünde değildi.<0} {0>Men organized different churches that claimed to be true but taught conflicting doctrines.<}0{>İnsanlar, gerçek olduğunu iddia ettikleri ama zıt öğretileri öğrettikleri farklı kiliseleri kurdular.<0} {0>There was much confusion and contention over religion.<}0{>Din ile ilgili çok fazla karmaşa ve kavga vardı.<0} {0>The Lord had foreseen these conditions, saying there would be “a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord… They shall … seek the word of the Lord, and shall not find it” (Amos 8:11--12).<}0{>Rab bu koşulları önceden görerek şunları söylemiştir: “Ülkeye kıtlık göndereceğim, ekmek ya da su kıtlığı değil, Rab’bin sözlerine susamışlık göndereceğim. . . Onlar . . . Rab’bin sözünü bulmak için oraya buraya koşacaklar, ama bulamayacaklar” (Amos 8:11--12).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   What does it feel like to go without food or water?<}0{>Ekmeksiz ve susuz kalmak nasıl bir şeydir?<0}

{0>   Read Amos 8:11--12. What kind of famine is spoken of in this scripture?<}0{>Amos 8:11--12’yi okuyun. Bu kutsal yazıda ne tür bir kıtlıktan söz ediliyor?<0} {0>Compare the famine to the period of time before the Restoration.<}0{>Kıtlığı, İade Ediliş’ten önceki zaman dilimiyle karşılaştırın.<0}

{0>The Lord Promised to Restore His True Church<}0{>Rab Gerçek Kilisesini Geri Getireceğine Dair Söz Verdi<0}

{0>The Savior promised to restore his Church in the latter days.<}0{>Kurtarıcı, kendi Kilisesini son günlerde geri getireceğine dair söz verdi.<0} {0>He said, “I will proceed to do a marvellous work among this people, even a marvellous work and a wonder” (Isaiah 29:14).<}0{>Şöyle dedi: “Bu halkın arasında yine bir harika, evet şaşılacak bir şey yapacağım” (İşaya 29:14).<0}

{0>For many years people lived in spiritual darkness.<}0{>İnsanlar yıllarca ruhsal karanlıkta yaşadılar.<0} {0>About 1700 years after Christ, people were becoming more and more interested in knowing the truth about God and religion.<}0{>İsa’dan yaklaşık olarak 1700 yıl sonra, insanlar Tanrı ve din ile ilgili konularda gerçeği öğrenmeye daha çok ilgi duymaya başladılar. <0} {0>Some of them could see that the gospel Jesus taught was no longer on the earth.<}0{>Bazıları, İsa’nın öğrettiği sevindirici haberin artık yeryüzünde olmadığını görebiliyorlardı.<0} {0>Some recognized that there was no revelation and no true authority and that the church that Christ organized did not exist on the earth.<}0{>Bazıları, vahiy ve gerçek yetkinin olmadığını, bu sebeple Mesih’in kurduğu kilisenin artık yeryüzünde var olmadığını biliyorlardı.<0} {0>The time had arrived for the Church of Jesus Christ to be restored to the earth.<}0{>İsa Mesih’in Kilisesi’nin yeryüzüne iade edilmesinin zamanı gelmişti.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  Read Isaiah 29:14. What is the “marvellous work” spoken of in Isaiah?<}0{>İşaya 29:14’ü okuyun. İşaya’nın bahsettiği “harika iş” nedir?<0}

{0>New Revelation from God<}0{>Tanrı’dan Yeni Vahiy<0}

{0>In the spring of 1820, one of the most important events in the history of the world occurred.<}75{>1820 yılının baharında, dünya tarihindeki en önemli olaylardan bir tanesi gerçekleşti.<0} {0>The time had come for the marvelous work and wonder of which the Lord had spoken.<}0{>Rab’bin bahsettiği olağanüstü ve şaşılacak bir işin zamanı gelmişti.<0} {0>As a young boy, Joseph Smith wanted to know which of all the churches was the true Church of Christ.<}0{>Genç bir çocuk olan Joseph Smith, bütün kiliseler içinde hangisinin Mesih’in gerçek Kilisesi olduğunu bilmek istiyordu.<0} {0>He went into the woods near his home and prayed humbly and intently to his Heavenly Father, asking which church he should join.<}0{>Evlerinin yakınındaki ormana giderek, Cennetteki Babasına alçakgönüllülükle ve kararlılıkla dua etti ve hangi kiliseye katılması gerektiğini sordu.<0} {0>On that morning a miraculous thing happened.<}0{>O sabah mucizevi bir şey oldu.<0} {0>Heavenly Father and Jesus Christ appeared to Joseph Smith.<}88{>Cennetteki Baba ile İsa Mesih, Joseph Smith’e göründü.<0} {0>The Savior told him not to join any church because the true Church was not on the earth.<}0{>Kurtarıcı kendisine hiçbir kiliseye katılmamasını çünkü gerçek Kilisenin yeryüzünde olmadığını söyledi.<0} {0>He also said that the teachings of present churches were “an abomination in his sight” (Joseph Smith---History 1:19; see also 1:7--20). Beginning with this event, there was again direct revelation from the heavens.<}0{>Ayrıca, mevcut kiliselerin öğretilerinin “kendi gözünde bir iğrençlik” (Joseph Smith---Tarihi 1:19; ayrıca bkz. 1:7--20) olduğunu da söyledi. Bu olayla birlikte, tekrar göklerden doğrudan vahiy gelmeye başladı.<0} {0>The Lord had chosen a new prophet.<}0{>Rab yeni bir peygamber seçmişti.<0} {0>Since that time the heavens have not been closed.<}0{>O zamandan beri gökler kapanmadı. <0}{0>Revelation continues to this day through each of his chosen prophets.<}0{>Vahiyler, onun seçtiği her peygamber vasıtasıyla bugün de devam etmektedir.<0} {0>Joseph was to be the one to help restore the true gospel of Jesus Christ.<}0{>Joseph, İsa Mesih’in gerçek sevindirici haberinin iade edilmesine yardım eden kişi olacaktı.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  Have a class member read Joseph Smith---History 1:7--21 or tell the Joseph Smith story.<}65{>Sınıftakilerden birisine Joseph Smith--Tarihi 1:7--21’i okutun veya Joseph Smith’in hikayesini anlattırın.<0}

{0>Authority from God Was Restored<}79{>Tanrı’dan Olan Yetki Geri Verildi<0}

{0>In restoring the gospel, God again gave the priesthood to men.<}0{>Tanrı sevindirici haberi iade ederek, rahipliği yeniden insanlara verdi. <0}{0>John the Baptist came in 1829 to ordain Joseph Smith and Oliver Cowdery to the Aaronic Priesthood (see D&C 13; 27:8). Then Peter, James, and John, the presidency of the Church in ancient times, came and gave Joseph and Oliver the Melchizedek Priesthood and the keys of the kingdom of God (see D&C 27:12--13). Later, additional keys of the priesthood were restored by heavenly messengers such as Moses, Elias, and Elijah (see D&C 110:11--16). Through the Restoration the priesthood was returned to the earth.<}0{>Vaftizci Yahya, Joseph Smith ile Oliver Cowdery’yi Harun Rahipliği’ne atamak için 1829 yılında geldi (bkz. Ö. ve A. 13; 27:8). Sonra da eski zamanlardaki Kilise başkanlığı üyeleri, Petrus, Yakup ve Yuhanna gelerek Joseph ile Oliver’e Melkisedek Rahipliği’ni ve Tanrı’nın krallığının anahtarlarını verdiler (bkz. Ö. ve A. 27:12--13). Sonra, ilave rahiplik anahtarları, Musa, İlyas ve İlya gibi cennetten gelen haberciler vasıtasıyla iade edildi (bkz. Ö. ve A. 110:11--16). İade ile birlikte, rahiplik yeryüzüne döndü.<0} {0>Those who hold this priesthood today have the authority to perform ordinances such as baptism.<}0{>Günümüzde bu rahipliğe sahip olanlar, vaftiz gibi kutsal törenleri icra etme yetkisine sahiptirler.<0} {0>They also have the authority to direct the Lord's kingdom on earth.<}0{>Ayrıca, Rab’bin yeryüzündeki krallığını yönetme yetkisine de sahiptirler.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  Have a class member tell about the restoration of the priesthood.<}0{>Sınıf üyelerine rahipliğin iade edilişini anlattırın.<0} {0>Include the following:<}0{>Aşağıdakiler de dahil olsun:<0} {0>the restoration of the Aaronic Priesthood, the restoration of the Melchizedek Priesthood, and the effect of these restorations on the Lord's work.<}0{>Harun Rahipliği’nin iade edilişi, Melkisedek Rahipliği’nin iade edilişi ve bu iadelerin Rab’bin işi üzerindeki etkisi.<0}

{0>Mesih’in Kilisesi Yeniden Kuruldu<0}

6 Nisan 1830’da, Kurtarıcı Kilisesinin yeniden yeryüzünde kurulmasını emretti (bkz. Ö. ve A. 20:1). O’nun Kilisesine İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi denildi (bkz. Ö. ve A. 115:4). Mesih, tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi, bugünkü Kilisesi’nin başıdır.<0} {0>The Lord has said that it is “the only true and living church upon the face of the whole earth, with which I, the Lord, am well pleased” (D&C 1:30).<}87{>Rab bunun “bütün dünyada kendisinin çok memnun olduğu tek gerçek ve yaşayan kilise olduğunu” söyledi [bkz. Ö. ve A. 1:30].<0}

{0>Joseph Smith was sustained as prophet and “first elder” of the Church (see D&C 20:2--4). Later the First Presidency was organized, and he was sustained as President.<}0{>Joseph Smith, peygamber ve Kilise’nin “ilk yaşlısı” olarak kabul edildi (bkz. Ö. ve A. 20:2--4). Sonra Birinci Başkanlık oluşturuldu ve Başkan olarak kabul edildi.<0} {0>When the Church was first organized, only the framework was set up.<}0{>Kilise ilk organize edildiğinde, sadece çerçevesi oluşturulmuştu.<0} {0>The organization was completed during the next several years.<}0{>Organizasyon, ilerleyen birkaç yıl içinde tamamlandı.<0}

{0>The Church was organized with the same offices as were in the ancient Church.<}0{>Kilise, tıpkı eski Kilise’de olduğu gibi, aynı makamlarla oluşturulmuştu.<0} {0>That organization included Apostles, prophets, seventies, evangelists (patriarchs), pastors (presiding officers), high priests, elders, bishops, priests, teachers, and deacons.<}0{>Bu organizasyon, Havarileri, peygamberleri, yetmişleri, gezgin vaizleri (ataları), çobanları (başkanlık görevlilerini), yüksek rahipleri, yaşlıları, gözetmenleri, rahipleri, öğretmenleri ve diyakonları içeriyordu.<0} Bu a{0>These same offices are in his Church today (see Articles of Faith 1:6).<}0{>ynı makamlar O’nun günümüzdeki Kilisesi’nde bulunmaktadır (bkz. İman Maddeleri 1:6).<0}

{0>A prophet, acting under the direction of the Lord, leads the Church.<}0{>Rab’bin talimatı doğrultusunda hareket eden bir peygamber Kilise’yi yönetir. <0}{0>This prophet is also the President of the Church.<}0{>Bu peygamber, aynı zamanda Kilise’nin Başkanı’dır.<0} {0>He holds all the authority necessary to direct the Lord's work on earth (see D&C 107:65, 91). Two counselors assist the President.<}0{>Rab’bin yeryüzündeki işinin yönetilmesi için gerekli olan bütün yetkiye sahiptir (bkz. Ö. ve A. 107:65, 91). Başkan’a iki danışman yardımcı olur.<0} {0>Twelve Apostles, who are special witnesses of Jesus Christ, teach the gospel in all parts of the world.<}0{>İsa Mesih’in özel şahitleri olan Oniki Havari, sevindirici haberi dünyanın her tarafında öğretirler. <0} {0>Other general officers of the Church with special assignments include the Presiding Bishopric and the Quorums of the Seventy.<}0{>Kilise’de özel görevlendirilmiş diğer genel görevliler, Yönetici Gözetmen Birliği’ni ve Yetmişler Kurulu’nu içermektedir.<0}

{0>The offices of the priesthood include Apostles, seventies, patriarchs, high priests, elders, priests, teachers, and deacons.<}0{>Rahiplik makamları, Havarileri, yetmişleri, ataları, yüksek rahipleri, yaşlıları, rahipleri, öğretmenleri ve diyakonları içermektedir.<0} {0>These are the same offices that existed in the original Church.<}0{>Bunlar, ilk Kilise’de var olan makamların aynısıdır.<0}

{0>The Church has grown much larger than it was in the days of Jesus.<}0{>Kilise, İsa’nın zamanındakinden çok daha fazla büyüdü.<0} {0>As it has grown, the Lord has revealed additional units of organization within the Church.<}0{>Büyürken, Rab, Kilise’nin içinde ilave organizasyon birimlerini vahiy etmiştir.<0} {0>When the Church is fully organized in an area, it has local divisions called stakes.<}0{>Kilise bir bölgede tamamen organize edildiğinde, destekler adı verilen yerel bölümlerden oluşur.<0} {0>A stake president and his two counselors preside over each stake.<}0{>.Her desteğe bir destek başkanı ve iki danışmanı başkanlık eder.<0} {0>The stake has twelve high councilors who help do the Lord's work in the stake.<}0{>Destekte, Rab’bin işinin yapılmasına yardımcı olan on iki yüksek meclis üyesi vardır.<0} {0>Melchizedek Priesthood quorums are organized in the stake under the direction of the stake president (see chapter 14, “Priesthood Organization”).<}0{>Destekte Melkisedek Rahipliği kurulları destek başkanının talimatıyla organize olur (bkz. 14. Bölüm, “Rahiplik Organizasyonu”).<0}

{0>Each stake is divided into smaller areas called wards.<}0{>Her destek mahalle adı verilen daha küçük alanlara bölünür.<0} {0>A bishop and his two counselors preside over each ward.<}90{>.Her mahallede bir gözetmen ve iki danışmanı başkanlık eder.<0} {0>In areas of the world where the Church is developing, there are missions, which are divided into the smaller units of districts, branches, small branches, groups, and families.<}0{>Dünyada Kilise’nin gelişmekte olduğu alanlarda, bölgeler, dallar, küçük dallar, gruplar ve ailelerden oluşan küçük birimlere ayrılan misyonlar bulunmaktadır.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read the testimony of Joseph Smith contained in the preface to Doctrine and Covenants 20.<}75{>Öğreti ve Antlaşmalar 20’nin önsözünde yer alan Joseph Smith’in tanıklığını okuyun.<0}

{0>First Principles and Ordinances Were Restored<}89{>Birinci İlkeler ile Kutsal Törenler İade Edildi<0}

{0>The Church today teaches the same principles and performs the same ordinances as were performed in the days of Jesus.<}0{>Günümüzdeki Kilise, İsa’nın zamanındakilerle aynı ilkeleri öğretir ve aynı kutsal törenleri yerine getirir.<0} {0>The first principles and ordinances of the gospel are faith in the Lord Jesus Christ, repentance, baptism by immersion, and the laying on of hands for the gift of the Holy Ghost (see Articles of Faith 1:4). These precious truths were returned in their fulness when the Church was restored.<}0{>Sevindirici haberin birinci ilkeleri ve kutsal törenleri, Rab İsa Mesih’e iman, tövbe, suya daldırılarak vaftiz ve Kutsal Ruh armağanı için ellerin baş üzerine konulmasıdır (bkz. İman Maddeleri 1:4). Kilise geri geldiğinde, bu değerli gerçekler tamamıyla geri döndü.<0}

{0>Through the gift and power of God, Joseph Smith translated the Book of Mormon, which contains the plain and precious truths of the gospel.<}79{>Joseph Smith, Tanrı’nın armağanı ve gücü sayesinde sevindirici haberin sade ve değerli gerçeklerini içeren Mormon Kitabı’nı tercüme etti.<0} {0>Many other revelations followed and have been recorded as scripture in the Doctrine and Covenants and the Pearl of Great Price (see chapter 10, “Scriptures”).<}0{>Bunu birçok vahiy takip etti ve bunlar Öğreti ve Antlaşmalar ile Çok Değerli İnci’de kutsal yazılar olarak kaydedildi (bkz. 10. Bölüm, “Kutsal Yazılar”).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read the fourth article of faith and discuss what it means to Church members.<}0{>Dördüncü iman maddesini okuyun ve bunun Kilise üyeleri için ne ifade ettiğini müzakere edin.<0}

{0>Other Important Truths Were Restored<}0{>Diğer Önemli Gerçekler İade Edildi<0}

{0>Other important truths that the Lord restored include the following:<}0{>Rab’bin iade ettiği diğer önemli gerçekler aşağıdakileri içermektedir:<0}

1. {0>Our Heavenly Father is a real person with a tangible, perfected body of flesh and bones.<}0{>Cennetteki Babamız, elle tutulur, et ve kemikten oluşan mükemmel bir bedeni olan gerçek bir kişidir.<0}

2. {0>We existed in premortal life as spirit children of God.<}0{>Bizler ölümlülük öncesi hayatımızda Tanrı’nın ruh çocukları olarak yaşadık.<0}

3. {0>The priesthood is necessary to administer the ordinances of the gospel.<}0{>Sevindirici haberin kutsal törenlerini uygulamak için rahipliğe ihtiyaç vardır.<0}

4. Biz {0>We will be punished for our own sins and not for Adam's transgression.<}91{>Adem’in yasaya karşı gelmesi yüzünden değil, kendi günahlarımız için cezalandırılacağız.<0}

5. {0>Children do not need to be baptized until they are accountable (eight years old).<}0{>Mesuliyet yaşına (sekiz yaşına) gelinceye kadar çocukların vaftiz olmasına gerek yoktur.<0}

6. Cennetlerde {0>There are three degrees of glory in the heavens, and people will be rewarded according to their actions on earth.<}0{>üç görkem derecesi bulunmaktadır ve insanlar yeryüzündeki davranışlarına göre ödüllendirileceklerdir.<0}

7. {0>Family relationships can be eternal through the sealing power of the priesthood.<}0{>Rahipliğin mühürleme gücü sayesinde aile ilişkileri sonsuz olabilir.<0}

8. {0>The temple endowment and sealings are available for both the living and the dead.<}0{>Tapınak bağışı ve mühürlemeler hem yaşayanlar hem de ölüler için mevcuttur.<0}

{0>The Church of Jesus Christ Will Never Be Destroyed<}0{>İsa Mesih’in Kilisesi Asla Yok Olmayacaktır<0}

{0>Since its restoration in 1830, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints has grown rapidly in membership.<}0{>1830 yılında iade edildiğinden beri, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin üye sayısı hızla artmaktadır.<0} {0>There are members in nearly every country in the world.<}0{>Dünyanın hemen hemen her ülkesinde üyeler vardır.<0} {0>The Church will continue to grow.<}0{>Kilise büyümeye devam edecektir.<0} {0>As Christ said, “This Gospel of the Kingdom shall be preached in all the world, for a witness unto all nations” (Joseph Smith---Matthew 1:31). The Church will never again be taken from the earth.<}0{>Mesih’in dediği gibi: “Krallığın bu Sevindirici Haberi, bütün milletlere şahitlik etsin diye, bütün dünyada vaaz edilecektir” (Joseph Smith---Matta 1:31). Kilise bir daha asla yeryüzünden alınmayacaktır.<0} {0>Its mission is to take the truth to every person.<}0{>O’nun misyonu gerçeği her insana taşımaktır.<0} {0>Thousands of years ago, the Lord said he would “set up a kingdom, which shall never be destroyed:<}0{>Binlerce yıl önce Rab kendisinin “hiç yıkılmayacak ve <0}{0>and the kingdom shall not be left to other people, … and it shall stand for ever” (Daniel 2:44).<}0{>başka halkın eline geçmeyecek, . . . sonsuza dek sürecek bir krallık” kuracağını söyledi (Daniel 2:44).<0}

Müzakere<0}

{0>   Read Doctrine and Covenants 84:76. What can you do to help spread the kingdom of God?<}81{>Öğreti ve Antlaşmalar 84:76’yı okuyun. Tanrı’nın krallığının yayılmasına yardımcı olmak için ne yapabilirsiniz?<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>   Revelation 14:6; Daniel 2:44--45; Isaiah 2:2--4; 2 Nephi 3:6--15 (Restoration foretold)<}0{>Vahiy 14:6; Daniel 2:44--45; İşaya 2:2--4; 2. Nefi 3:6--15 (Geri getiriliş önceden bildirildi)<0}

{0>   D&C 110; 128:19--21; 133:36--39, 57--58 (restoration of the gospel)<}0{>Ö. ve A. 110; 128:19--21; 133:36--39, 57--58 (sevindirici haberin iade edilmesi)<0}

{0>   Ephesians 2:20 (Jesus Christ the cornerstone of the Church)<}0{>Efesliler 2:20 (İsa Mesih Kilise’nin köşe taşıdır)<0}

{0>   D&C 20:38--67 (duties of officers of the Church)<}80{>Ö. ve A. 20:38--67 (Kilise çalışanlarının görevleri)<0}

{0>    Matthew 24:14 (gospel to be preached to all nations)<}0{>Matta 24:14 (sevindirici haber bütün uluslara vaaz edilecektir)<0}

{0>The Father and the Son visited Joseph Smith.<}75{>Baba ile Oğul Joseph Smith’i ziyaret ettiler.<0}

Home -  Ev