Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>THE CHURCH OF JESUS CHRIST IN FORMER TIMES<}98{>ESKİ ZAMANLARDA İSA MESİH’İN KİLİSESİ 

{0>Chapter 16<}100{>16. Bölüm  

{0>“We believe in the same organization that existed in the Primitive Church, namely, apostles, prophets, pastors, teachers, evangelists, and so forth” (Articles of Faith 1:6).<}85{>“Havariler, peygamberler, gözetmenler, öğretmenler, gezici vaizler  ve benzeri gibi, İlk Kilise’de var olan aynı organizasyona inanıyoruz” (İman Maddeleri 1:6).<0}

{0>Jesus established his Church when he was on the earth.<}0{>İsa yeryüzündeyken kendi Kilisesini kurdu.<0} {0>It was called the Church of Jesus Christ (see 3 Nephi 27:8), and the members were called Saints.<}0{>Bu kiliseye, İsa Mesih’in Kilisesi (bkz. 3. Nefi 27:8) adı verildi ve üyelerine Azizler denildi.<0} {0>Through the persecution and martyrdom of Church leaders and the general wickedness of the people, the Church of Jesus Christ was taken from the earth.<}0{>Kilise liderlerine zulmedilmesi ve şehit edilmeleri yüzünden ve insanların genel olarak kötülüklerinden dolayı, İsa Mesih’in Kilisesi yeryüzünden alındı. <0}

{0>Today the Church of Jesus Christ has been restored and is called The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.<}76{>Günümüzde İsa Mesih’in Kilisesi iade edilmiştir ve adı İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’dir.<0} {0>All of the offices and functions of the Church in the days of Jesus are present in the Church today.<}0{>İsa’nın zamanında Kilise’de var olan bütün makamlar ve işlevler, bugünkü Kilise’de mevcuttur.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Have someone read or quote the sixth article of faith.<}86{>Birisine altıncı iman maddesini okutun veya (ezbere) söylettirin.<0} {0>Read Ephesians 4:11. Discuss the similarity of this scripture and the article of faith.<}0{>Efesliler 4:11’i okuyun. Bu kutsal yazı ile iman maddesi arasındaki benzerliği müzakere edin.<0}

{0>Some Features That Identify the Church of Jesus Christ<}0{>İsa Mesih’in Kilisesi’nin Bazı Ayırt Edici Özellikleri<0}

{0>Revelation<}0{>Vahiy<0}

{0>When Jesus established his Church, he personally instructed and directed its leaders.<}0{>İsa Kilisesini kurduğunda, liderlerini kendisi eğitti ve yönetti.<0} {0>He, in turn, received his instructions from his Father in Heaven.<}0{>Sırası geldiğinde, kendisi Cennetteki Babasından talimatlar aldı.<0} {0>Thus the Church of Jesus Christ was directed by God and not by men (see Hebrews 1:1--2). Jesus taught his followers that revelation was the “rock” upon which he would build his Church (see Matthew 16:16--18).<}0{>Böylece, Kilise insanlar tarafından değil Tanrı tarafından yönetildi (bkz. İbraniler 1:1--2). İsa, yandaşlarına vahiyin kendi Kilisesini üzerine kuracağı “kaya” olduğunu söyledi (bkz. Matta 16:16--18). <0}

{0>Before Jesus ascended into heaven after his resurrection, he told his Apostles, “I am with you alway, even unto the end of the world” (Matthew 28:20). True to his word, he continued to guide them from heaven.<}0{>İsa dirilişinden sonra göğe yükselmeden önce Havarilerine, “Ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim” dedi<0} (Matta 28:20). Verdiği sözü tutarak cennetten onlara yol göstermeye devam etti. {0>He sent the Holy Ghost to be a comforter and a revelator to them (see Luke 12:12; John 14:26). He spoke to Saul in a vision (see Acts 9:3--6). He revealed to Peter that the gospel should be taught not only to the Jews but to the whole world (see Acts 10). He revealed many glorious truths to John, which are written in the Book of Revelation.<}0{>Kutsal Ruhu onları teselli etmesi ve vahiy bildirmesi için gönderdi (bkz. Luka 12:12; Yuhanna 14:26). Bir görümde Saul ile konuştu (bkz. Elçilerin İşleri 9:3--6). Petrus’a sevindirici haberin sadece Yahudilere değil, bütün dünyaya öğretilmesi gerektiğini vahiy etti (bkz. Elçilerin İşleri 10). Yuhanna’ya, Vahiy Kitabı’nda yazılı olan birçok muhteşem gerçeği vahiy etti.<0} {0>The New Testament records many other ways in which Jesus revealed his will to guide his Church and enlighten his disciples.<}0{>Yeni Antlaşma’da, İsa’nın Kilisesine rehberlik etmek ve öğrencilerini aydınlatmak için kendi isteğini vahiy ettiği diğer birçok ayet yazılıdır.<0}

{0>Authority from God<}60{>Tanrı’dan Alınan Yetki<0}

{0>The ordinances and principles of the gospel cannot be administered and taught without the priesthood.<}0{>Rahiplik olmadan, sevindirici haberin kutsal törenleri ile ilkeleri yönetilemez.<0} {0>The Father gave this authority to Jesus Christ (see Hebrews 5:4--6), who in turn ordained his Apostles and gave them the power and authority of the priesthood (see Luke 9:1--2; Mark 3:14). He reminded them, “Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you” (John 15:16).<}0{>Baba, bu yetkiyi İsa Mesih’e verdi (bkz. İbraniler 5:4--6) ve O da sırası geldiğinde Havarileri atayarak onlara rahiplik gücü ve yetkisi verdi (bkz. Luka 9:1--2; Markos 3:14). Onlara şu hatırlatmayı yaptı: “Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim ve atadım” (Yuhanna 15:16).<0}

{0>That there might be order in his Church, Jesus gave the greatest responsibility and authority to the Twelve Apostles.<}0{>İsa, Oniki Havarilere en büyük sorumluluk ve yetkiyi verdi, öyle ki Kilisesinde bir düzen oluşabilecekti.<0} {0>He appointed Peter chief Apostle and gave him the keys to seal blessings both on earth and in heaven (see Matthew 16:19). Jesus also ordained other officers with specific duties to perform.<}0{>Petrus’u baş Havari olarak atadı ve kendisine hem yeryüzünde hem de cennette kutsamaları mühürlemesi için gerekli anahtarları verdi (bkz. Matta 16:19). İsa ayrıca, diğer görevlileri de yapılması gereken belirli işler için atadı.<0} {0>After he ascended into heaven, the pattern of appointment and ordination was continued.<}0{>Cennete yükseldikten sonra, görevlendirme ve atama yöntemi devam etti.<0} {0>Others were ordained to the priesthood by those who had already received that authority.<}0{>Diğerleri, daha önceden o yetkiyi elde etmiş olan kişiler tarafından rahipliğe atandılar.<0} {0>Jesus made it known through the Holy Ghost that he approved of those ordinations (see Acts 1:24).<}0{>İsa, Kutsal Ruh vasıtasıyla, o atamaları onayladığını bildirdi (bkz. Elçilerin İşleri 1:24).<0}

{0>The Church Organization<}0{>Kilise Organizasyonu<0}

{0>The Church of Jesus Christ was a carefully organized unit.<}0{>İsa Mesih’in Kilisesi dikkatle organize edilmiş bir birimdi.<0} Kilise {0>It was compared to a perfectly formed building that was “built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone” (Ephesians 2:20).<}0{>“Havarilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edilen, köşe taşının İsa Mesih’in kendisinin oluşturduğu” mükemmel bir şekilde oluşturulan bir binaya benzetildi (Efesliler 2:20).<0}

{0>Jesus appointed other priesthood leaders to assist the Apostles in the work of the ministry.<}0{>İsa, hizmet işinde Havarilere yardımcı olmaları için diğer rahiplik liderlerini görevlendirdi.<0} {0>He sent officers called seventies in pairs to preach the gospel (see Luke 10:1). Other officers in the Church were evangelists (patriarchs), pastors (presiding leaders), high priests, elders, bishops, priests, teachers, and deacons (see chapter 14, “Priesthood Organization”).<}0{>Sevindirici haberi vaaz etmeleri için, yetmişler adı verilen görevlileri çiftler halinde gönderdi (bkz. Luka 10:1). Kilise’deki diğer görevliler, gezgin vaizler (atalar), gözetmenler (başkanlık liderleri), yüksek rahipler, yaşlılar, gözetmenler, rahipler, öğretmenler ve diyakonlardı (bkz. 14. Bölüm, “Rahiplik Organizasyonu”).<0} {0>These officers were all necessary to do missionary work, perform ordinances, and instruct and inspire Church members.<}0{>Misyonerlik işinin gerçekleştirilmesi, kutsal törenlerin icra edilmesi ve Kilise üyelerine öğretilip ilham verilmesi için bu görevlilerin hepsine ihtiyaç vardı.<0} Bu görevliler{0>These officers helped the members come to a “unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God” (Ephesians 4:13).<}0{> üyelerin “imanda ve Tanrı Oğlu’nu tanımada birliğe” (Efesliler 4:13) erişmelerine yardımcı oldular.<0}

{0>The Bible does not tell us everything about the priesthood or the organization and government of the Church.<}0{>Kutsal Kitap bize rahiplik ya da Kilise’nin organizasyonu veya yönetimi ile ilgili her şeyi anlatmaz.<0} {0>However, enough of the Bible has been preserved to show the beauty and perfection of the Church organization.<}0{>Bununla birlikte Kutsal Kitap’ta, Kilise organizasyonunun güzelliğini ve mükemmelliğini gösterecek kadar yeterli yer kalmıştır.<0} {0>The Apostles were commanded to go into all the world and preach.<}0{>Havarilere dünyanın her yanına giderek vaaz vermeleri emredildi.<0} Rab’be{0>They could not stay in any one city to supervise new converts.<}0{> yeni dönenleri denetlemek üzere hiçbir şehirde kalamazlardı.<0} {0>Therefore, local priesthood leaders were called and ordained, and the Apostles presided over them.<}0{>Bu sebeple, yerel rahiplik liderleri göreve çağırılarak atandılar ve Havariler onlara başkanlık ettiler.<0} {0>The Apostles visited and wrote letters to the leaders in the various branches.<}0{>Havariler değişik dallarda bulunan liderleri ziyaret ettiler ve onlara mektuplar yazdılar.<0} Böylece,{0>Thus, our New Testament contains letters written by the Apostles Paul, Peter, James, John, and Jude, giving counsel and instruction to the local priesthood leaders.<}0{> Yeni Antlaşma kitabımız, Havari Pavlus, Petrus, Yakup, Yuhanna ve Yahuda’nın yerel rahiplik liderlerine verdikleri öğütlerin ve talimatların yer aldığı mektuplarını içermektedir.<0}

{0>The New Testament shows that this Church organization was intended to continue.<}0{>Yeni Antlaşma, Kilise organizasyonunun devam etme niyetinde olduğunu göstermektedir.<0} {0>For example, the death of Judas left only eleven Apostles.<}0{>Örneğin, Yahuda’nın ölümüyle sadece on bir Havari kalmıştır.<0} {0>Soon after Jesus had ascended into heaven, the eleven Apostles met together to choose someone to take the place of Judas.<}0{>İsa’nın göğe yükselişinden hemen sonra, on bir Havari Yahuda’nın yerini alacak birisini seçmek üzere bir araya toplandılar.<0} {0>Through revelation from the Holy Ghost, they chose Matthias.<}0{>Kutsal Ruh’tan aldıkları vahiy ile Mattiya’yı seçtiler<0} {0>(See Acts 1:23--26.) Later, other Apostles died or were killed.<}0{>(Bkz. Elçilerin İşleri 1:23--26.) Sonra, diğer Havariler de öldü veya öldürüldü.<0} {0>Paul, Barnabas, and James, the brother of the Lord, were all ordained in their places.<}0{>Pavlus, Barnabas ve Rab’bin kardeşi Yakup onların yerine atandılar.<0} {0>Jesus had set a pattern for twelve Apostles to govern the Church.<}0{>İsa, on iki Havari’nin Kilise’yi yönetmeleri için bir yöntem oluşturdu.<0} {0>It seemed clear that the organization was to continue as he had established it.<}0{>Bu organizasyonun O’nun kurduğu gibi devam edeceği belliydi.<0}

{0>First Principles and Ordinances<}0{>Birinci İlkeler ve Kutsal Törenler<0}

{0>The Apostles taught two basic principles:<}0{>Havariler iki temel ilkeyi öğrettiler:<0} {0>faith in the Lord Jesus Christ and repentance.<}0{>Rab İsa Mesih’e iman ve tövbe etmek.<0} {0>After new converts had faith in Jesus Christ as the Son of God and their Redeemer and had repented of their sins, they received two ordinances:<}0{>Doğru inanca dönenler İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu ve Fidye ile Kurtarıcıları olduğuna iman ederek günahlarından tövbe etmelerinden sonra, iki kutsal töreni aldılar: <0}{0>baptism by immersion and the laying on of hands for the gift of the Holy Ghost.<}77{>suya batırılmak suretiyle vaftiz olunması ve Kutsal Ruh armağanının ellerin baş üzerine konularak alınması.<0} {0>These were the first principles and ordinances of the gospel.<}90{>Bunlar sevindirici haberin birinci ilkeleri ve kutsal törenleriydi.<0} {0>Jesus had taught, “Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God” (John 3:5). Everyone needed these saving ordinances of baptism and the gift of the Holy Ghost.<}0{>İsa şöyle öğretti: “Bir kimse sudan veya Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın krallığına giremez” (Yuhanna 3:5). Herkesin bu kurtarıcı vaftiz ve Kutsal Ruh armağanı kutsal törenlerine ihtiyacı vardır.<0}

{0>Ordinances Performed for the Dead<}70{>Ölüler için Yapılan Kutsal Törenler<0}

{0>Jesus has provided for everyone to hear the gospel, whether on earth or after death.<}0{>İsa, ister yeryüzündeyken olsun isterse öldükten sonra, herkesin sevindirici haberi duymasını sağladı.<0} {0>Between his death and resurrection, Jesus went among the spirits of those who had died.<}0{>Ölümü ile dirilişi arasındaki zamanda İsa, ölmüş olanların ruhlarının arasına gitti.<0} {0>He organized missionary work among those who were dead.<}0{>Ölenler arasında misyonerlik işini organize etti.<0} {0>He appointed righteous messengers and gave them power to teach the gospel to all the spirits of people who had died.<}0{>Doğru haberciler seçti ve onlara, ölmüş olan bütün insanların ruhlarına sevindirici haberi öğretme gücü verdi.<0} {0>This gave them an opportunity to accept the gospel.<}0{>Bu onlara sevindirici haberi kabul etme imkanı sağladı.<0} {0>(See 1 Peter 3:18--20; 4:6; D&C 138.) Living members of his Church then performed ordinances in behalf of the dead (see 1 Corinthians 15:29). Ordinances such as baptism and confirmation must be done on earth.<}0{>(Bkz. Petrus 3:18--20; 4:6; Ö. ve A. 138.) Böylece, Kilise’nin yaşayan üyeleri,ölenler adına kutsal törenler yaptılar (bkz. 1. Korintliler 15:29). Bu tür vaftiz ve kiliseye kabul törenleri dünyadayken yapılmalıdır.<0}

{0>Spiritual Gifts<}0{>Ruhsal Armağanlar<0}

{0>All faithful members of the Church were entitled to receive gifts of the Spirit.<}0{>Kilise’nin bütün imanlı üyelerine Ruh’un armağanlarını alma hakkı verilmiştir.<0} {0>These were given to them according to their individual needs, capacities, and assignments.<}0{>Bu kendilerine, kişisel ihtiyaçlarına, kapasitelerine ve görevlerine göre verilmektedir.<0} {0>Some of these gifts were faith, including the power to heal and to be healed; prophecy; and visions.<}0{>Bu armağanlardan bazıları, iyileştirmek ve iyileştirilmek gücünü içeren iman, peygamberlik ve görümlerdi.<0} {0>(The gifts of the Spirit are discussed in more detail in chapter 22.) Spiritual gifts always exist in the true Church of Jesus Christ (see 1 Corinthians 12:4--11). Jesus told his disciples that these signs or spiritual gifts always follow them that believe (see Mark 16:17--18). Many of his disciples performed miracles, prophesied, or beheld visions through the power of the Holy Ghost.<}0{>(Ruh’un armağanları, 22. Bölüm’de daha detaylı müzakere edilmektedir.) Ruhsal armağanlar, İsa Mesih’in gerçek Kilisesi’nde her zaman vardır (bkz. 1. Korintliler 12:4--11). İsa öğrencilerine, bu işaretlerin ve ruhsal armağanların daima inananları takip edeceğini söylemiştir (bkz. Markos 16:17--18). O’nun öğrencilerinden birçoğu mucizeler gerçekleştirmiş, peygamberlik etmiş veya Kutsal Ruh’un gücüyle görümler görmüşlerdir.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  List the features that identify the Church of Jesus Christ.<}0{>İsa Mesih’in Kilisesi’ni belirleyen özellikleri sıralayın.<0} {0>Are all of these features found in any other church?<}0{>Bu özelliklerin hepsi başka bir kilisede bulunur mu?<0}

{0>The Church of Jesus Christ in the Americas<}98{>Amerika Kıtası’ndaki İsa Mesih’in Kilisesi<0}

{0>After Jesus was resurrected, he visited the people in America and organized his Church among them (see 3 Nephi 11--28). Then he left them and ascended into heaven.<}0{>İsa dirildikten sonra, Amerika kıtasında insanları ziyaret etti ve onların arasında Kilise’yi organize etti (bkz. 3. Nefi 11--28). Sonra onlardan ayrıldı ve cennete yükseldi.<0} {0>For over two hundred years they lived righteously and were among the happiest people whom God had created (see 4 Nephi 1:16).<}0{>İki yüz yıldan uzun bir süre doğruluk içinde yaşadılar ve Tanrı’nın yarattığı en mutlu insanlar arasındaydılar (bkz. 4. Nefi 1:16).<0}

{0>Apostasy from the True Church<}0{>Gerçek Kiliseden Sapma<0}

{0>Throughout history, evil people have tried to destroy the work of God.<}0{>Tarih boyunca, kötü insanlar Tanrı’nın işini yok etmeye çalıştılar.<0} {0>This happened while the Apostles were still alive and supervising the young, growing Church.<}0{>Bu, Havariler henüz hayattayken ve genç, gelişmekte olan Kilise’yi yönetirken gerçekleşti.<0} {0>Some members taught ideas from their old pagan or Jewish beliefs instead of the simple truths taught by Jesus.<}0{>Bazı insanlar, İsa tarafından öğretilen basit gerçekler yerine eskiden kalma putperest veya Yahudi inançlarını öğrettiler.<0} {0>In addition, there was persecution from outside the Church.<}0{>Ayrıca, Kilise’nin dışından gelen zulüm vardı.<0} {0>Church members were tortured and killed for their beliefs.<}0{>Kilise üyeleri inançları sebebiyle işkence çektiler ve öldürüldüler.<0} {0>One by one, the Apostles were killed.<}0{>Havariler, birer birer öldürüldüler.<0} {0>Because of the persecution, surviving Apostles could not meet to choose and ordain men to replace those who were dead.<}0{>Zulüm sebebiyle, kurtulan Havariler ölenlerin yerini alacak erkekleri seçip atamak üzere toplanamadılar.<0} {0>Eventually, local priesthood leaders were the only ones who had authority to direct the scattered branches of the Church.<}0{>Sonuç olarak, yerel rahiplik liderleri, Kilise’nin dağınık dallarını yönetecek yetkiye sahip tek kişilerdi.<0} {0>The perfect organization of the Church no longer existed, and confusion resulted.<}0{>Kilise’nin mükemmel organizasyonu daha fazla mevcudiyetini koruyamadı ve karmaşa başladı.<0} {0>More and more error crept into Church doctrine, and soon the destruction of the Church was complete.<}0{>Kilise öğretisine giderek daha çok hata girdi ve kısa zamanda Kilise’nin yok edilmesi tamamlandı.<0} {0>The period of time when the true Church no longer existed on earth is called the Great Apostasy.<}0{>Gerçek Kilise’nin artık yeryüzünde mevcut olmadığı zaman dilimine Büyük *Sapkınlık denir.<0}

{0>Soon pagan beliefs dominated the thinking of those called Christians.<}0{>Kısa sürede, Hristiyan olarak adlandırılan kişilerin düşüncelerinde putperestlik inançları baskın oldu.<0} {0>The Roman emperor adopted this false Christianity as the state religion.<}0{>Roma İmparatoru, bu sözde Hıristiyanlığı devlet dini olarak benimsedi.<0} {0>This church was very different from the church Jesus organized.<}0{>Kilise, İsa’nın kurduğu kiliseden çok farklıydı.<0} {0>Members of this church believed that God was a being without form or substance.<}0{>Bu Kilise’nin üyeleri, Tanrı’nın şekli ve cismi olmayan bir varlık olduğuna inanıyorlardı.<0}

{0>These people lost the understanding of God's love for us.<}0{>Bu insanlar, Tanrı’nın bize duyduğu sevgiye ilişkin anlayışı kaybettiler.<0} {0>They did not know that we are his children.<}0{>O’nun çocukları olduğumuzu bilmiyorlardı.<0} {0>They did not understand the purpose of life.<}0{>Hayatın amacını anlamamışlardı.<0} {0>Many of the ordinances were changed because the priesthood and revelation were no longer on the earth.<}0{>Rahiplik ve vahiy artık yeryüzünde olmadığı için kutsal törenlerin birçoğu değişmişti.  

{0>The emperor chose his own leaders and called them by the same titles used by priesthood leaders in the true Church of Christ.<}0{>İmparator kendi liderlerini seçti ve onlara İsa Mesih’in gerçek Kilisesindeki rahiplik liderlerinin kullandıkları ünvanların aynısını verdi. <0}{0>Church officers were given honor and wealth.<}0{>Kilise çalışanlarına saygı gösterildi ve servet verildi.<0} {0>Bishops and archbishops fought among themselves to gain more power.<}0{>Gözetmenler ve baş gözetmenler daha fazla güç kazanmak için aralarında kavga ettiler. <0} {0>There were no Apostles or other priesthood leaders with power from God, and there were no spiritual gifts.<}0{>Tanrı’dan yetkili hiçbir Havari veya başka rahiplik lideri kalmamıştı ve artık ruhsal armağanlar da yoktu.<0} {0>The prophet Isaiah had foreseen this condition, prophesying, “The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant” (Isaiah 24:5). It was the Church of Jesus Christ no longer; it was a church of men.<}0{>Peygamber İşaya bu durumu önceden görmüş ve şöyle peygamberlikte bulunmuştu: “Dünyada yaşayanlar onu kirletti, çünkü Tanrı’nın yasalarını çiğnediler, kurallarını ayaklar altına aldılar, ebedi antlaşmayı bozdular (İşaya 24:5). O artık İsa Mesih’in Kilisesi değildi; o insanların kilisesiydi.<0} {0>Even the name had been changed.<}0{>Adı bile değişmişti.<0} {0>In the Americas, apostasy also occurred (see 4 Nephi).<}0{>Amerika kıtasında da doğrudan sapma başlamıştı (bkz. 4. Nefi).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   What does the term apostasy mean?<}0{>Doğrudan sapma ne demektir?<0}

{0>   Have someone review the story of the Apostasy.<}0{>Birisine Doğrudan Sapmanın hikayesini tekrar anlattırın.<0}

{0>   What were some of the signs of the Apostasy?<}0{>Doğrudan Sapmanın bazı işaretleri nelerdi?<0}

{0>A Restoration Foretold<}0{>Önceden Bildirilen İade Ediliş<0}

{0>God had foreseen the Apostasy and prepared for the gospel to be restored.<}0{>Tanrı doğrudan sapılacağını önceden gördü ve sevindirici haberi iade etmeye hazırlandı.<0} {0>The Apostle Peter spoke of this to the Jews:<}0{>Havari Pavlus, Yahudiler’e bundan bahsetti:<0} {0>“He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you:<}0{>“O size önceden vaaz edilen İsa Mesih’i gönderecek:<0} {0>whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began” (Acts 3:20--21).<}95{>Tanrı’nın dünya başladığından beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa’nın gökte kalması gerekiyor” (Elçilerin İşleri 3:20--21). <0}

{0>John the Revelator had also foreseen the time when the gospel would be restored.<}0{>Vahiyci Yuhanna, sevindirici haberin iade edileceği zamanı önceden gördü.<0} {0>He said, “I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people” (Revelation 14:6).<}0{>O şöyle dedi: “Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara--her ulusa, her oymağa, her dile, her halka-- iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan sevindirici haberi getiriyordu” (Vahiy 14:6).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read Daniel 2:44--45. What did Daniel see?<}67{>Daniel 2.44--45’i okuyun. Daniel ne gördü?<0} {0>Explain that the Church is the “stone” mentioned in this scripture.<}0{>Kilise’nin kutsal yazıda bahsedilen “*taş” olduğunu açıklayın.<0}

*{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>   Ephesians 2:19 (members called Saints)<}0{>Efesliler 2:19 (üyelere Azizler dendi)<0}

{0>  1 Corinthians 12:12--31 (Church likened to a perfect body)<}0{>1. Korintliler 12:21--31 (Kilise mükemmel bir bedene benzetildi)<0}

{0>   Luke 10:1; Acts 14:23; Titus 1:7; 1 Timothy 2:7 (officers of the Church identified)<}0{>Luka 10:1; Elçilerin İşleri 14:23; Titus 1:7; 1 Timoteos 2:7 (Kilise görevlileri sayılır)<0}

{0>   John 8:26--29 (the Father directs Jesus)<}0{>Yuhanna 8:26--29 (İsa, Baba’nın emri altındadır)<0}

{0>   Luke 9:1; James 1:17; 5:14--15 (spiritual gifts)<}0{>Luka 9:1; Yakup 1:17; 5:14--15 (ruhsal armağanlar)<0}

{0>  2 Peter 2:1; Matthew 24:9--12; John 16:1--3; Amos 8:11; 2 Thessalonians 2:3--4 (Apostasy predicted)<}0{>2. Petrus 2:1; Matta 24:9--12; Yuhanna 16:1--3; Amos 8:11; 2. Selanikliler 2:3--4 (Doğrudan Sapma önceden bildirildi)<0}

{0>   Daniel 2:44--45; Matthew 24:14; Micah 4:1; Isaiah 2:2--4 (Restoration predicted)<}72{>Daniel 2:44—45; Matta 24:14; Mika 4:1; İşaya 2:2--4 (İade ediliş önceden bildirildi)<0}

{0><}75{>İsa Mesih Havarileri atadı.

Home -  Ev