Sevindirici Haber İlkeleri   


RAB’BİN ANTLAŞMA YAPTIĞI HALKI 

{0>Chapter 15<}100{>15. Bölüm<0}

{0>From the beginning the Lord has made covenants with his children on earth.<}0{>Başlangıçtan beri Rab, yeryüzündeki çocukları ile antlaşmalar yaptı. <0} {0>When his people make covenants (or promises) with him, they know what he expects of them and what blessings they may expect from him.<}0{>O’nun halkı kendisiyle antlaşmalar yaptıklarında (veya söz verdiklerinde), O’nun kendilerinden ne beklediğini ve kendilerinin de O’ndan ne tür nimetler bekleyebileceklerini biliyorlardı. <0} {0>They can better carry out his work on earth.<}0{>O’nun yeryüzündeki işini daha iyi yürütebilirlerdi. <0} {0>The people who covenant with the Lord and with whom the Lord makes covenants are known as the Lord's covenant people.<}0{>Rab ile antlaşma yapan halk ve Rab’bin antlaşma yaptığı halk, Rab’bin antlaşmalı halkı,olarak bilinir. <0} {0>Members of the Church are part of the Lord's covenant people.<}0{>Kilise üyeleri, Rab’bin antlaşma yaptığı halkın bir parçasıdır. <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0> Read Deuteronomy 26:18. What does the Lord mean when he calls his people a peculiar people? <}0{>Yasa’nın Tekrarı 26:18’i okuyun. Rab halkından bahsederken, özel halk, demekle ne kastetmiştir? <0}

{0> Why are Latter-day Saints called a covenant people? <}0{>Son Zaman Azizlerine neden antlaşma halkı denmektedir? <0}

{0>What Is a Covenant? <}70{>Antlaşma ne demektir? <0}

{0>Within the gospel, a covenant means a sacred agreement or mutual promise between God and a person or a group of people. <}77{>Sevindirici haberde bir antlaşma, Tanrı ile bir kişi veya bir grup insan arasında yapılan kutsal bir sözleşmedir veya ortak verilen bir sözdür. <0} {0>In making a covenant, God promises a blessing for obedience to particular commandments.<}0{>Bir antlaşma yaparak, Tanrı belirli emirlere itaat edilmesi durumunda bir kutsama vaat eder.<0} {0>He sets the terms of his covenants, and he reveals these terms to his prophets.<}0{>Kendi antlaşmasının maddelerini oluşturur ve bu koşulları peygamberlerine vahiy eder.<0} {0>If we choose to obey the terms of the covenant, we receive promised blessings.<}0{>Eğer antlaşmanın bu koşullarına itaat etmeyi seçersek, vaat edilen kutsamaları alırız.<0} {0>If we choose not to obey, he withholds the blessings, and in some instances a penalty also is given.<}0{>Eğer itaat etmemeyi seçersek, O da nimetlerini göndermez ve bazı hallerde ceza bile verilir. <0}

{0>For example, when we join the Church we make several covenants with God (see chapter 20, “Baptism”).<}0{>Örneğin, Kilise’ye katıldığımızda Tanrı ile birçok antlaşma yaparız (bkz. bölüm 20, “Vaftiz”).<0} {0>We covenant with the Savior at baptism to take upon ourselves his name.<}0{>Vaftiz sırasında, kendi adını üzerimize alacağımıza dair Kurtarıcı ile antlaşma yaparız.<0} {0>He promises that “as many as … are baptized in my name, which is Jesus Christ, and endure to the end, the same shall be saved” (D&C 18:22). We covenant with the Lord as we partake of the sacrament.<}0{>O şu vaatte bulunmuştur: “Ne kadar çok kişi benim adım olan İsa Mesih ile vaftiz olur ve sonuna kadar dayanırsa, onlar kurtulacaktır” (Ö. ve A. 18:22). Rab’bin sofrasına iştirak etmek suretiyle Rab ile antlaşma yaparız.<0} {0>We promise to remember him and to obey his commandments.<}0{>O’nu hatırlayacağımıza ve emirlerini yerine getireceğimize dair söz veririz.<0} {0>We are promised that the Holy Spirit will be with us.<}0{>Kutsal Ruh’un bizimle birlikte olacağı vaat edilir. <0}{0>(See D&C 20:77--79.) As members of the Church, we also covenant to obey the law of chastity, to keep the Sabbath day holy, and to be honest.<}0{>(Ö. ve A. 20:77--79). Kilise üyeleri olarak ayrıca, iffet yasasına itaat edeceğimize, Sebt gününü kutsal tutacağımıza ve dürüst olacağımıza dair antlaşma yaparız. <0}{0>When we enter into the eternal marriage covenant, we make other sacred promises and are promised exaltation for faithful obedience (see D&C 132; see also chapter 47 in this manual).<}0{>Sonsuz evlilik antlaşmasına girdiğimizde, başka kutsal vaatlerde bulunuruz ve bize imanlı itaatimiz için yüceliş vaat edilir (bkz. Ö. ve A. 132; ayrıca bu kılavuzdaki  47. Bölüm’e bakınız).<0}

{0>God has also made special covenants with particular persons or groups.<}0{>Tanrı belirli insanlarla veya gruplarla özel antlaşmalar da yapmıştır.<0} {0>He made special covenants with Adam, Enoch, Noah, the children of Israel, and Lehi (see Moses 6:52; Moses 6:31--36; Genesis 9:9--17; Exodus 19:5--6; 2 Nephi 1). He made a special covenant with Abraham and his descendants that blesses members of the Church today.<}0{>Adem, Enok, Nuh, İsrail çocukları ve Lehi ile özel antlaşmalar yapmıştır (bkz. Musa 6:52; Musa 6:31--36; Yaratılış 9:9--17; Mısırdan Çıkış 19:5--6; 2. Nefi 1). İbrahim ve torunları ile bugünkü Kilise üyelerini kutsayan özel bir antlaşma yapmıştır. <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   What is a covenant?<}0{>Antlaşma nedir?<0}

{0>  What kinds of covenants have we made with God?<}0{>Tanrı ile ne tür atlaşmalar yaptık?<0}

{0>   What blessings has he promised us for keeping certain covenants?<}0{>Belirli antlaşmalara uyarsak Tanrı bize hangi kutsamaları vaat eder?<0}

{0>God's Covenant with Abraham and His Descendants<}0{>Tanrı’nın İbrahim ve Onun Torunları ile Yaptığı Antlaşma <0}

{0>Abraham, an Old Testament prophet, was a very righteous man.<}0{>Eski antlaşma peygamberi olan İbrahim, çok doğru bir adamdı.<0} {0>He refused to worship his father's idols.<}0{>Babasının putlarına tapınmayı reddetti.<0} {0>He kept all of the Lord's commandments.<}0{>Rab’bin bütün emirlerine uydu.<0} {0>Because of Abraham's righteousness, the Lord made a covenant with him and his descendants.<}0{>İbrahim’in doğruluğundan dolayı, Rab kendisiyle ve torunlarıyla bir antlaşma yaptı.<0}

{0>The Lord promised Abraham that he would have numberless descendants.<}0{>Rab İbrahim’e, sayısız torunu olacağını vaat etti.<0} {0>He promised that all of them would be entitled to receive the gospel, the blessings of the priesthood, and all of the ordinances of exaltation.<}0{>Bunların hepsinin sevindirici haberi, rahiplik kutsamalarını ve yücelişe ait bütün kutsal törenleri almaya hakları olacağını vaat etti.<0} {0>These descendants, through the power of the priesthood, would carry the gospel to all nations.<}0{>Bu torunlar, rahiplik gücü sayesinde, sevindirici haberi bütün milletlere taşıyacaklardı.<0} {0>Through them, all the families of the earth would be blessed (see Abraham 2:11). God further promised that if they were righteous he would establish his covenant with all generations of Abraham's children (see Genesis 17:4--8).<}0{>Onların sayesinde, yeryüzündeki bütün aileler kutsanacaktı (bkz. İbrahim 2:11). Tanrı ayrıca, eğer doğru olurlarsa, İbrahim’in çocuklarının bütün nesilleriyle antlaşmasını yapacağını da vaat etti (bkz. Yaratılış 17:4--8). <0}

{0>God made the same covenant with Abraham's son Isaac and again with Isaac's son Jacob.<}0{>Tanrı aynı antlaşmayı İbrahim’in oğlu İshak ve İshak’ın oğlu Yakup ile de yaptı. <0} {0>God changed Jacob's name to Israel.<}0{>Tanrı Yakup’un adını İsrail olarak değiştirdi.<0} {0>Since that time, the descendants of Jacob, called Israelites, have been known as God's covenant people.<}0{>O zamandan beri, Yakup’un torunlarına İsrailliler dendi ve onlar Tanrı’nın antlaşmalı halkı olarak bilinmektedirler. <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  Read Abraham 2:9--11. List the promises that God has made to his covenant people.<}0{>İbrahim 2:9--11. Tanrı’nın antlaşma yaptığı halkına verdiği vaatleri sıralayın.<0}

{0>Members of the Church Are a Covenant People<}88{>Kilise Üyeleri, Rab’bin Antlaşma Yaptığı Bir Halktır0}

{0>The blood descendants of Abraham are not the only people whom God calls his covenant people.<}0{>Tanrı’nın antlaşma yaptığını söylediği halk sadece İbrahim’in öz torunları değildir. <0}{0>In speaking to Abraham, God said, “As many as receive this Gospel shall be called after thy name, and shall be accounted thy seed [lineage], and shall rise up and bless thee, as their father” (Abraham 2:10). Thus, two groups of people are included in the covenant made with Abraham:<}0{>Tanrı İbrahim ile konuşurken şöyle demiştir: “Bu sevindirici haberi ne kadar çok insan kabul ederse, senin adınla anılacak, senin soyun sayılacak ve kalkıp babaları olarak seni kutsayacaklardır” (İbrahim 2:10). Böylece, İbrahim ile yapılan antlaşmaya iki grup insan dahil edilmiştir:<0} {0>(1) Abraham's righteous blood descendants and (2) those adopted into his lineage by accepting and living the gospel of Jesus Christ.<}0{>(1) İbrahim ile gerçekten kan bağı olan torunları ve (2) İsa Mesih’in sevindirici haberini kabul edip yaşayarak O’nun soyuna evlatlık alınanlar. <0}

{0>When we are baptized into the Church, we are adopted into Abraham's family and have part in the covenant the Lord made with Abraham, Isaac, and Jacob (see Galatians 3:26--29). If we are obedient, we inherit the blessings of that covenant.<}0{>Bizler Kilise’de vaftiz edildiğimizde İbrahim’in ailesine evlatlık olarak kabul ediliriz ve Rab’bin İbrahim, İshak ve Yakup ile yaptığı antlaşmaya katılırız (bkz. Galatyalılar 3:26--29). Eğer itaatkar olursak, o antlaşmanın kutsamalarını miras alırız.<0} {0>We have the right to receive help and guidance from the Holy Ghost.<}0{>Kutsal Ruh’tan yardım ve rehberlik alma hakkımız vardır.<0} {0>We have the right to hold the priesthood.<}75{>Rahiplik sahibi olma hakkımız vardır.<0} Göksel{0>We can gain eternal life in the celestial kingdom.<}0{> krallıkta sonsuz hayatı kazanabiliriz.<0} {0>There are no greater blessings than these.<}0{>Bundan daha büyük nimet yoktur.<0}

{0>Along with the blessings we receive as the Lord's covenant people, we have great responsibilities.<}0{>Rab’bin antlaşma yaptığı halkı olarak elde ettiğimiz bu kutsamalarla birlikte, büyük sorumluluklarımız vardır. <0}{0>The Lord promised Abraham that through his descendants the gospel would be taken to all the earth.<}0{>Rab İbrahim’e, torunları sayesinde sevindirici haberin bütün dünyaya taşınacağını vaat etmiştir.<0} {0>We are fulfilling this responsibility through the full-time missionary program of the Church and the missionary work done by the members.<}0{>Bizler bu sorumluluğu, Kilise’nin tam zamanlı misyonerlik programı ve üyeler tarafından yapılan misyonerlik işi sayesinde yerine getiririz. <0}{0>This opportunity to preach the gospel to all the world belongs only to the Lord's Church and his covenant people.<}0{>Sevindirici haberin bütün dünyaya vaaz edilmesi fırsatı sadece Rab’bin Kilisesi’ne ve O’nun antlaşma yaptığı halkına aittir.<0}

{0>As the Lord's covenant people, we must keep his commandments.<}0{>Rab’bin antlaşma yaptığı halkı olarak, O’nun emirlerine uymalıyız.<0} {0>The Lord said, “I, the Lord, am bound when ye do what I say; but when ye do not what I say, ye have no promise” (D&C 82:10). If we reject our covenant after accepting the gospel, the covenant becomes void and we will stand condemned before God (see D&C 132:4). He has said:<}0{>Rab şöyle demiştir: “Ben, Rab, benim dediğimi yaptığınız zaman bağımlıyım; ama dediğimi yapmazsanız, size hiçbir vaat yoktur” (Ö. ve A. 82:10). Eğer sevindirici haberi kabul ettikten sonra antlaşmamızı reddedersek, antlaşma geçersiz olur ve bizler Tanrı’nın huzurunda suçlu duruma düşeriz (bkz. Ö. ve A. 132:4). O şöyle demiştir:<0} {0>“Refrain from sin, lest sore judgments fall upon your heads.<}0{>“Günahtan kaçının, yoksa ağır yargılar başınıza düşecektir.<0} {0>For of him unto whom much is given much is required; and he who sins against the greater light shall receive the greater condemnation” (D&C 82:2--3).<}0{>Çünkü kime fazla verilirse ondan fazlası istenir; ve her kim daha büyük ışığa karşı günah işlerse, daha büyük yargıdan geçecektir” (Ö. ve A. 82:2--3).<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read the words of the Savior in Matthew 5:14--16. What responsibility do we have as members of the Church to be a light (example) unto the world?<}74{>Kurtarıcı’nın Matta 5:14--16’da yer alan sözlerini okuyun. Kilise üyeleri olarak, bütün dünyaya ışık (örnek) olmak için hangi sorumluluğa sahibiz?<0}

{0>   What does this have to do with how we dress, act, and keep the commandments of God?<}0{>Bunun bizim nasıl giyindiğimizle, nasıl davrandığımızla ve Tanrı’nın emirlerine nasıl uyduğumuzla ne ilgisi vardır?<0}

{0>   What happens when we break a covenant we have made?<}0{>Yaptığımız bir antlaşmayı bozarsak ne olur?<0}

{0>The New and Everlasting Covenant<}0{>Yeni ve Sonsuz Antlaşma<0}

{0>The fulness of the gospel is called the new and everlasting covenant.<}0{>Sevindirici haberin tamamına yeni ve sonsuz antlaşma denir.<0} {0>It includes the covenants made at baptism, during the sacrament, in the temple, and at any other time.<}0{>Vaftiz sırasında, Rab’bin sofrasında, tapınakta ve diğer zamanlarda yapılan antlaşmaları içerir.<0} {0>The Lord calls it “everlasting” because it is ordained by an everlasting God and because the covenant will never be changed.<}0{>Rab buna “sonsuz” der, çünkü bu sonsuz Tanrı tarafından atamıştır ve antlaşma asla değişmeyecektir.<0} Bu a{0>He gave this same covenant to Adam, Enoch, Noah, Abraham, and other prophets.<}0{>ynı antlaşmayı, Adem’e, Enok’a, Nuh’a, İbrahim’e ve diğer peygamberlere de vermiştir. <0}{0>In this sense it is not new.<}0{>Bu anlamda yeni değildir.<0} {0>But the Lord calls it “new” because each time the gospel is restored after being taken from the earth, it is new to the people who receive it (see Jeremiah 31:31--34; Ezekiel 37:26).<}0{>Ancak, Rab buna “yeni” der, çünkü sevindirici haberin yeryüzünden alınmasından sonra her iade edilişinde o, bunu kabul eden insanlar için yenidir (bkz. Yeremya 31:31--34; Hezekiel 37:26). <0}

{0>When we accept the new and everlasting covenant, we agree to repent, be baptized, receive the Holy Ghost, receive our endowments, receive the covenant of marriage in the temple, and follow and obey Christ to the end of our lives.<}0{>Yeni ve sonsuz antlaşmayı kabul ettiğimizde, tövbe etmeyi, vaftiz olmayı, Kutsal Ruh’u almayı, bağışlarımızı almayı, tapınakta evlenme antlaşmasını almayı ve hayatımızın sonuna kadar İsa’nın izinden gidip O’na itaat etmeyi kabul ederiz.<0} {0>As we keep our covenants, our Heavenly Father promises us that we will receive exaltation in the celestial kingdom (see D&C 132:20--24; see also chapter 47 in this manual).<}0{>Antlaşmalarımıza uyarsak, Cennetteki Babamız hepimizin göksel krallıktaki yücelişi elde edeceğini vaat eder.<0}

{0>How blessed we are to be God's covenant people.<}0{>Tanrı’nın antlaşma yaptığı çok kutsanmış bir halkız.<0} {0>To the faithful Saint, the Lord has promised, “All that my Father hath shall be given unto him” (D&C 84:38). The greatness of that promise is hard for mortals to understand.<}0{>Rab, imanlı bir Azize şu vaatte bulunmuştur: “Babamın sahip olduğu her şey ona verilecektir” (Ö. ve A. 84.38). Bu vaadin büyüklüğünü ölümlülerin anlamaları zordur.<0} {0>The commandments he gives are for our benefit, and as we are faithful we may forever share the blessings and beauties of heaven and earth.<}0{>Onun verdiği emirler bizim yararımız için olup bizler iman ettikçe, göklerin ve yeryüzünün nimetleri ile güzelliklerini sonsuza kadar paylaşabiliriz.<0} {0>We may live in his presence and partake of his love, compassion, power, greatness, knowledge, wisdom, glory, and dominions.<}0{>O’nun huzurunda yaşayıp, O’nun sevgisini, merhametini, gücünü, büyüklüğünü, bilgisini, bilgeliğini, görkemini ve egemenliğini paylaşabiliriz.<0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   What do we agree to do when we enter the new and everlasting covenant?<}0{>Yeni ve sonsuz antlaşmaya katıldığımızda ne yapmayı kabul ederiz?<0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>  1 Nephi 13:23--26 (covenants recorded in the Bible)<}0{>1. Nefi 13:23--26 (Kutsal Kitap’ta kayıtlı olan antlaşmalar)<0}

{0>  1 Peter 2:9--10 (peculiar people)<}0{>1. Petrus 2:9--10 (özel halk)<0}

{0>   D&C 54:4--6 (effects of covenants kept and broken)<}0{>Ö. ve A. 54:4--6 (uyulan ve uyulmayan antlaşmaların etkileri)<0}

{0>   D&C 132:7 (covenants made by proper authority)<}0{>Ö. ve A. 132:7 (uygun yetki aracılığıyla yapılan antlaşmalar)<0}

{0>   D&C 133:57--60 (purpose of covenants)<}0{>Ö. ve A. 133:57--60 (antlaşmaların amacı)<0}

{0>   D&C 35:24 (promises for obedience to covenants)<}74{>Ö. ve A. 35:24 (antlaşmalara itaat edilmesi ile ilgili vaatler)<0}

{0>Abraham made a covenant with the Lord.<}0{>İbrahim, Rab ile bir antlaşma yaptı.<0}

{0>PRIESTHOOD ORGANIZATION<}95{>

Home -  Ev