Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>PRIESTHOOD ORGANIZATION<}95{>RAHİPLİK ORGANİZASYONU 

{0>Chapter 14<}100{>14. Bölüm <0}

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi rahiplikle yönetilmektedir. <0} {0>The priesthood, which is always associated with God's work, “continueth in the church of God in all generations, and is without beginning of days or end of years” (D&C 84:17). It is upon the earth today.<}0{>Tanrı’nın işiyle daima bağlantılı olan rahiplik, “bütün nesiller boyunca Tanrı’nın kilisesinde devam etmiş ve günlerin başlangıcı ya da yılların sonu olmamıştır” (Ö. ve A. 84:17). Bugün de yeryüzündedir. <0}{0>Men young and old are baptized into the Church, and when they are judged worthy they are ordained to the priesthood. <}0{>Genç ya da yaşlı erkekler Kilise’de vaftiz olurlar ve layık olduklarına karar verildiğinde, rahipliğe atanırlar. <0} {0>They are given the authority to act for the Lord and do his work on the earth. <}0{>Kendilerine Rab’bin adına hareket etme ve onun yeryüzündeki işini yapma yetkisi verilir. <0}

{0>Two Divisions of Priesthood<}76{>Rahipliğin İki Bölümü<0}

{0>The priesthood is divided into two parts: <}86{>Rahiplik iki bölüme ayrılmıştır: <0} {0>the Melchizedek Priesthood and the Aaronic Priesthood (see D&C 107:1). The greater priesthood is the Melchizedek Priesthood. <}80{>Melkisedek Rahipliği ve Harun Rahipliği (bkz. Ö. ve A. 107:1). Melkisedek Rahipliği daha büyüktür. <0} {0>Long ago it was called “the Holy Priesthood, after the Order of the Son of God.”<}0{>Uzun zaman önce buna, “Tanrı’nın Oğlu’nun düzenine göre Kutsal Rahiplik,” dendi. <0}{0>But the name was changed so the name of the Lord would not be used so often.<}0{>Ancak Rab’bin adı pek sık kullanılmasın diye bu isim değiştirildi. <0} {0>The Church in ancient days called the priesthood “the Melchizedek Priesthood” after a great high priest who lived during the time of Abraham. <}0{>Eski günlerdeki Kilise bu rahipliğe, İbrahim’in zamanında yaşayan büyük bir yüksek rahibin adını koyarak “Melkisedek Rahipliği” adını verdi. <0} {0> (See D&C 107:2--4.) <}100{> (Bkz. Ö. ve A. 107:2--4.) <0}

{0>The lesser priesthood is an appendage to the Melchizedek Priesthood. <}0{>Daha küçük olan rahiplik, Melkisedek Rahipliği’nin bir parçasıdır. <0} {0>It is called the Aaronic Priesthood because it was conferred on Aaron and his sons throughout all their generations. <}0{>Buna Harun Rahipliği denir, çünkü nesiller boyunca Harun’a ve onun oğullarına verilmiştir. <0} {0>Those who hold the Aaronic Priesthood have authority to administer the outward ordinances of repentance and baptism. <}0{>Harun Rahipliği sahiplerinin tövbe ve vaftizin harici kutsal törenlerini yönetme yetkileri vardır. <0} {0> (See D&C 107:13--14, 20.) <}93{> (Bkz. Ö. ve A. 107:13--14,20.) <0}

{0>Those holding the Melchizedek Priesthood have the power and authority to lead the Church and direct the preaching of the gospel in all parts of the world.<}0{>Melkisedek Rahipliği sahibi olanlar, Kilise’yi yönetme ve dünyanın her yerinde sevindirici haberin vaaz edilmesini idare etme gücüne ve yetkisine sahiptirler. <0}{0>They are in charge of all the spiritual work of the Church (see D&C 84:19--22). They direct the work done in the temples; they preside over wards, branches, stakes, and missions; they heal the sick, bless babies, and give special blessings to Church members.<}0{>Onlar Kilise’nin bütün ruhsal işlerinden sorumludurlar (bkz. Ö. ve A. 84:19--22). Tapınaklarda yapılan işleri yönetirler; mahallelerde, dallarda, desteklerde ve misyonlarda başkanlık ederler; hastaları iyileştirir, bebekleri kutsar ve Kilise üyelerine özel kutsamalar verirler. <0} {0>The Lord's chosen prophet, the President of the Church, is the presiding high priest over the Melchizedek Priesthood (see D&C 107:65--67). <}0{>Rab’bin seçilmiş peygamberi, Kilise’nin Başkanı, Melkisedek Rahipliği’ne başkanlık eden yüksek rahiptir (bkz. Ö. ve A. 107:65--67). <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read Doctrine and Covenants 107:1--4. What are the two divisions of the priesthood? <}0{>Öğreti ve Antlaşmalar 107:1--4’ü okuyun. Rahipliğin iki bölümü nedir? <0} {0>How did the Melchizedek Priesthood get its name? <}0{>Melkisedek Rahipliği adını nasıl almıştır? <0}

{0>Keys of the Priesthood<}70{>Rahiplik Anahtarları<0}

{0> “There is a difference between priesthood and the 'keys' of the priesthood. <}0{>“Rahiplik ve rahiplik ‘anahtarları’ arasında fark vardır. <0} {0>A priest in a ward has power sufficient to baptize, yet he has not the right to perform this ordinance until he has been authorized by the bishop.<}0{>Mahalledeki bir rahibin vaftiz etmek için yeterli gücü olmakla birlikte, gözetmen tarafından kendisine yetki verilinceye kadar bu kutsal töreni gerçekleştirme hakkına sahip değildir. <0}{0>The bishop has the 'keys' to administer to the affairs belonging under his ecclesiastical jurisdiction.<}0{>Gözetmen,kendi dini yetkisine ait işleri yönetme ‘anahtarlarına’ sahiptir. <0} {0>Therefore, he is the person who can tell a priest to baptize.<}0{>Bu nedenle, bir rahibe vaftiz etmesini söyleyebilecek kişidir. <0}

{0> “The president and prophet of the Church has the 'keys' of the priesthood to administer in all spiritual and temporal affairs of the Church. <}0{>“Kilise’nin başkanı ve peygamberi Kilise’nin bütün ruhsal ve dünyevi işlerini idare etmek için gereken rahiplik ‘anahtarlarına’ sahiptir. <0}{0>It is his right to delegate stake presidents, bishops, patriarchs and others, as holders of the 'keys' pertaining to specific offices in certain geographical areas. <}0{>Destek başkanlarını, gözetmenleri, ataları ve diğerlerini belirli coğrafi alanlardaki belli makamlarla ilgili anahtarların sahibi olarak atama hakkına sahiptir. <0}

{0> “President Joseph F. Smith taught on this subject:<}0{>“Başkan Joseph F. Smith bu konuda şöyle öğretmiştir: <0}

{0>'Every man ordained to any degree of the priesthood has this authority delegated to him.<}0{>“ ‘Herhangi bir rahiplik aşamasına atanan her erkek kendisine verilen bu yetkiye sahip olur. <0} {0>But it is necessary that every act performed under this authority shall be done at the proper time and place, in the proper way, and after the proper order. <}0{>Ancak, bu yetkiyle gerçekleştirilen her işin doğru zamanda ve doğru yerde, uygun şekilde ve uygun düzenle yapılması gerekmektedir. <0} {0>The power of directing these labors constitutes the keys of the priesthood' (Gospel Doctrine, p. 136)” (Melvin R. <}0{>Bu işleri yönetme gücü rahiplik anahtarlarını oluşturur’ (Gospel Doctrine, sayfa 136)” (Melvin R.  <0} {0>Brooks, L.D.S. <}0{>Brooks, L.D.S. <0} {0>Reference Encyclopedia, p. 393). <}0{>Reference Encyclopedia, sayfa 393). <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   What is the difference between the priesthood and the keys of the priesthood? <}0{>Rahiplik ile rahiplik anahtarı arasındaki fark nedir? <0}

{0>The Offices and Duties of the Aaronic Priesthood<}0{>Harun Rahipliği Makamları ve Görevleri<0}

{0>When the Aaronic Priesthood is conferred on a man or boy, he is ordained to an office in that priesthood.<}0{>Harun Rahipliği bir erkeğe veya erkek çocuğuna verildiğinde kendisi o rahiplikte bir makama atanır. <0} {0>The offices in the Aaronic Priesthood are deacon, teacher, priest, and bishop.<}0{>Harun Rahipliği makamları, diyakon, öğretmen, rahip ve gözetmendir. <0} {0>Each office carries duties and responsibilities.<}0{>Her makamın görev ve sorumlulukları vardır. <0} {0>Each group or quorum is presided over by a group leader or quorum president who teaches the members their duties and asks them to fill assignments.<}0{>Her grup ya da kurula, üyelere görevlerini öğreten ve kendilerinden görevlerini yerine getirmelerini isteyen bir grup lideri veya kurul başkanı başkanlık eder. <0}

{0>Some men join the Church or become active after they have passed the usual age to receive the offices of this priesthood.<}0{>Bazı erkekler, bu rahipliğin makamlarını elde etmek için alışılmış olan yaşı geçtikten sonra Kilise’ye katılırlar veya aktif olurlar. <0} {0>They are usually ordained to an office in the Aaronic Priesthood and can soon be advanced to higher offices if they are worthy.<}0{>Bunlar genellikle Harun Rahipliği’nde bir makama atanırlar ve kısa sürede, eğer layık olurlarsa, daha yüksek makamlara yükselebilirler. <0}

{0>Deacon<}80{>Diyakon<0}

{0>A boy who has been baptized and confirmed a member of the Church and is worthy may be ordained to the office of deacon when he is twelve years old.<}0{>Vaftiz edilip Kilise’nin bir üyesi olarak Kilise’ye kabul töreni yapılan ve layık olan bir genç erkek, on iki yaşına geldiği zaman diyakon makamına atanabilir. <0} {0>The deacons are usually assigned to pass the sacrament to members of the Church, act as ushers, keep Church buildings and grounds in good order, act as messengers for priesthood leaders, and fulfill special assignments such as collecting fast offerings.<}0{>Diyakonlar genellikle, Rab’bin sofrasını Kilise üyelerine dağıtmakla, yer gösterici görevi yapmakla, Kilise binalarını ve çevresini düzenli tutmakla, kilise liderlerinin mesajcısı olmakla ve oruç bağışları gibi özel görevleri yerine getirmekle görevlidirler. <0}

{0>Teacher<}0{>Öğretmen<0}

{0>A worthy boy may be ordained a teacher when he is fourteen years old or older.<}0{>Layık bir erkek çocuk on dört yaşındayken veya daha büyükken, bir öğretmen olarak atanabilir. <0} {0>Teachers have all the duties, rights, and powers of the office of deacon plus additional ones. <}0{>Öğretmenler, diyakon makamının sahip olduğu bütün görevlerin, hakların ve güçlerin yanısıra ek görevlere de sahiptir. <0} {0>Teachers in the Aaronic Priesthood are to help Church members live the commandments (see D&C 20:53--59). To help fulfill this responsibility, they are usually called as home teachers. <}0{>Harun Rahipliği’ndeki öğretmenler, Kilise üyelerinin emirlere uygun yaşamalarına yardımcı olmalıdır (bkz. Ö. ve A. 20:53--59). Bu sorumluluğun yerine getirilmesine yardımcı olmak için, genellikle ev öğretmenleri görevine çağrılırlar.  <0}{0>They visit the homes of Church members and encourage them to live the principles of the gospel. <}0{>Onlar, Kilise üyelerinin evlerini ziyaret ederler ve onları sevindirici haberin ilkelerine göre yaşamaya teşvik ederler. <0} {0>They have been commanded to teach the truths of the gospel from the scriptures (see D&C 42:12). Teachers also prepare the bread and water for the sacrament service. <}0{>Kendilerine sevindirici haberin gerçeklerini kutsal yazılardan öğretmeleri emredilmiştir (bkz. Ö. ve A. 42:12). Öğretmenler ayrıca Rab’bin sofrası hizmeti için ekmek ve suyu da hazırlarlar. <0}

{0>Priest<}0{>Rahip<0}

{0>A worthy boy may be ordained a priest when he is sixteen years old or older.<}94{>Layık bir erkek çocuk on altı yaşındayken veya daha büyüdüğünde, bir rahip olarak atanabilir. <0} {0>Priests have all the duties, rights, and powers of the offices of deacon and teacher plus some additional ones (see D&C 20:46--51). A priest may baptize. <}0{>Rahipler, diyakonlar ile öğretmenlerin sahip oldukları bütün görevlerin, hakların ve güçlerin yanısıra bazı ek görevlere de sahiptirler (bkz. Ö. ve A. 20:46--51). Bir rahip vaftiz edebilir. <0} {0>He may also administer the sacrament. <}0{>Rab’bin sofrasını da idare edebilir. <0} {0>He may ordain other priests, teachers, and deacons.<}0{>Diğer rahipleri, öğretmenleri ve diyakonları atayabilir. <0} {0>A priest may take charge of meetings when there is no Melchizedek Priesthood holder present. <}0{>Melkisedek Rahipliği sahibi olan kimsenin bulunmadığı yerlerde, bir rahip toplantıların sorumluluğunu üzerine alabilir. <0} {0>He is to preach the gospel to those around him.<}0{>Sevindirici haberi çevresindeki insanlara vaaz etmelidir. <0}

{0>Bishop<}100{>Gözetmen<0}

{0>A bishop is ordained and set apart to preside over the Aaronic Priesthood in a ward.<}0{>Bir gözetmen,mahalledeki Harun Rahipliğine başkanlık etmek üzere atanır ve görevlendirilir. <0} {0>He is the president of the priests quorum (see D&C 107:87--88). When he is acting in his Aaronic Priesthood office, a bishop deals primarily with temporal matters, such as administering finances and records and directing care for the poor and needy (see D&C 107:68).<}0{>O, rahipler kurulunun başkanıdır (bkz. Ö. ve A. 107:87--88). Harun Rahipliği makamında görev yaparken, bir gözetmen,finansmanın ve kayıtların idare edilmesi, yoksul ve muhtaçlarla ilgilenilmesi gibi dünyevi konularla öncelikli olarak ilgilenir (bkz. Ö. ve A. 107:68). <0}

{0>A bishop is also ordained a high priest so he can preside over all members in the ward (see D&C 107:71--73; 68:15). A bishop is a judge in Israel (see D&C 107:74) and interviews members for temple recommends, priesthood ordinations, and other needs.<}0{>Bir gözetmen aynı zamanda yüksek rahip olarak atanır, böylece mahalledeki bütün üyelere başkanlık edebilir (bkz. Ö. ve A. 107: 71--73; 68:15). Gözetmen, İsrail’de bir yargıçtır (bkz. 107:74) ve tapınak tavsiyenameleri, rahiplik atamaları ve diğer ihtiyaçlarla ilgili olarak üyelerle mülakat yapar. <0} {0>It is his right to have the gift of discernment.<}0{>Sezgi armağanına sahip olmak onun hakkıdır. <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0> Discuss the duties of the deacon, teacher, priest, and bishop. <}0{>Diyakon, öğretmen, rahip ve gözetmenlerin görevlerini müzakere edin. <0}

{0>The Offices and Duties of the Melchizedek Priesthood<}0{>Melkisedek Rahipliği Makamları ve Görevleri<0}

{0>The offices of the Melchizedek Priesthood are elder, high priest, patriarch, seventy, and Apostle. <}0{>Melkisedek Rahipliği makamları yaşlı, yüksek rahip, ata, yetmiş ve Havari’dir. <0}

{0>Elder<}0{>Yaşlı<0}

{0>Elders are called to teach, expound, exhort, baptize, and watch over the Church (see D&C 20:42). All Melchizedek Priesthood holders are elders.<}0{>Yaşlılar, öğretmek, açıklamak, teşvik etmek, vaftiz etmek ve Kilise’yi korumak üzere göreve çağırılırlar (bkz. Ö. ve A. 20:42). Tüm Melkisedek sahipleri yaşlıdır. <0} {0>They have the authority to bestow the gift of the Holy Ghost by the laying on of hands (see D&C 20:43). Elders should conduct meetings of the Church as they are led by the Holy Ghost (see D&C 20:45; 46:2). Elders may administer to the sick (see D&C 42:44). They are commanded to bless little children (see D&C 20:70). Elders may preside over Church meetings when there is no high priest present (D&C 107:11).<}0{>Ellerini baş üzerine koymak suretiyle Kutsal Ruh armağanını hediye etme yetkisine sahiptirler (bkz. Ö. ve A. 20:43). Yaşlılar, Kutsal Ruh tarafından yol gösterildikleri şekilde toplantıları yönetmelidirler (bkz. Ö. ve A. 20:45; 46:2). Yaşlılar hastalara kutsama verebilirler (bkz. Ö. ve A. 42:44). Onlara çocukları kutsamaları emredilmiştir (bkz. Ö. ve A. 20:70). Yüksek rahibin olmadığı yerlerde, yaşlılar Kilise toplantılarına başkanlık edebilirler (Ö. ve A. 107:11). <0}

{0>High Priest<}50{>Yüksek Rahip<0}

{0>A high priest may be given the authority to officiate in the Church and be in charge of spiritual things (see D&C 107:10, 12). He may also officiate in all lesser offices (see D&C 68:19). Stake presidents, mission presidents, high councilors, bishoprics, and other leaders of the Church are ordained high priests.<}0{>Bir yüksek rahibe, Kilise’de resmi görevde bulunması için yetki ve ruhsal konularla ilgili olarak sorumluluk verilebilir (bkz. Ö. ve A. 107:10, 12). Ayrıca, daha düşük makamlarda da resmi görevde bulunabilir (bkz. Ö. ve A. 68:19). Destek başkanları, misyon başkanları, yüksek meclis üyeleri, gözetmen birliği üyeleri ve Kilise’nin diğer liderleri atanmış yüksek rahiplerdir. <0}

{0>Ata<0}

{0>Patriarchs are ordained by General Authorities, or by stake presidents when they are authorized by the Council of the Twelve, to give special patriarchal blessings to members of the Church.<}0{>Atalar, Kilise üyelerine özel ataerkil kutsamaları vermek üzere Onikiler Kurulu tarafından yetkili kılındıkları takdirde, Genel Otoriteler ya da destek başkanları tarafından atanırlar. <0} {0>These blessings give us some understanding of our callings on earth.<}0{>Bu kutsamalar bizim, yeryüzündeki çağrılarımızla ilgili bazı şeyleri anlamamızı sağlar. <0}{0>They are the word of the Lord personally to us.<}0{>Bunlar, Rab’bin bize doğrudan söylediği sözlerdir. <0} {0>Patriarchs are also ordained high priests (see D&C 107:39--56). <}0{>Atalar da atanmış yüksek rahiplerdir (bkz. Ö. ve A. 107:39--56). <0}

{0>Seventy<}81{>Yetmiş<0}

{0>Seventies are special witnesses of Jesus Christ to the world and assist in building up and regulating the Church (see D&C 107:25, 34, 38, 93--97). <}0{>Yetmişler İsa Mesih’in dünyadaki özel şahitleridir ve Kilise’nin geliştirilmesine ve düzenlenmesine yardımcı olurlar (bkz. Ö. ve A. 107:25, 34, 38, 93--97). <0}

{0>Apostle<}82{>Havari<0}

{0>An Apostle is a special witness of Jesus Christ in all the world (see D&C 107:23). The Apostles administer the affairs of the Church throughout the world. <}0{>Bir Havari, İsa Mesih’in dünyadaki özel bir şahididir (bkz. Ö. ve A. 107:23). Kilise’nin dünya genelindeki işlerini Havariler idare ederler. <0} {0>Those who are ordained to the office of Apostle in the Melchizedek Priesthood are usually set apart as members of the Quorum of the Twelve Apostles. <}0{>Melkisedek Rahipliği’nde Havari makamına atananlar genellikle, Oniki Havariler Kurulu üyeleri olarak görevlendirilirler. <0} {0>Each one is given all the keys of the kingdom of God on earth, but only the senior Apostle, who is President of the Church, actively exercises all of the keys.<}0{>Her birisine Tanrı’nın yeryüzündeki krallığının bütün anahtarları verilir, ama sadece, Kilise Başkanı olan kıdemli Havari, bütün anahtarları aktif olarak kullanır. <0}{0>The others act under his direction.<}0{>Diğerleri, onun yönetimi doğrultusunda hareket ederler. <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Discuss the duties of elder, high priest, patriarch, seventy, and Apostle. <}0{>Yaşlı, yüksek rahip, ata, yetmiş ve Havarilerin görevlerini müzakere edin. <0}

{0>The Quorums of the Aaronic Priesthood<}0{>Harun Rahipliği Kurulları<0}

{0>The Lord has instructed that the holders of the priesthood be organized into quorums. <}0{>Rab, rahiplik sahiplerine kurullarda örgütlenmeleri talimatını vermiştir. <0} {0>A quorum is a body of brethren holding the same priesthood office. <}0{>Bir kurul, aynı rahiplik makamındaki erkek kardeşlerin topluluğudur. <0}

{0>There are three quorums of the Aaronic Priesthood: <}75{>Harun Rahipliği’nin üç kurulu vardır: <0}

1. {0>The deacons quorum, which consists of up to twelve deacons (see D&C 107:85). The presidency of the deacons quorum is called by the bishop from among the quorum members. <}0{>Diyakonlar Kurulu en çok on iki diyakondan oluşur (bkz. Ö. ve 107:85). Diyakon kurulu başkanlığı, gözetmen tarafından, kurul üyeleri arasından çağrılır. <0}

2. {0>The teachers quorum, which consists of up to twenty-four teachers (see D&C 107:86). The presidency of the teachers quorum is called by the bishop from among the quorum members. <}84{>Öğretmenler Kurulu en çok yirmi dört öğretmenden oluşur (bkz. Ö. ve 107:86). Öğretmenler kurulu başkanlığı, gözetmen tarafından, kurul üyeleri arasından çağrılır. <0}

3. {0>The priests quorum, which consists of up to forty-eight priests (see D&C 107:87--88). It is presided over by the bishop of the ward to which the quorum belongs. <}0{>Rahipler Kurulu en çok kırk sekiz rahipten oluşur (bkz. Ö. ve A. 107:87--88). Bu kurula kurulun ait olduğu mahallenin gözetmeni başkanlık eder. <0} {0>The bishop is a high priest and thus also belongs to the high priests quorum. <}0{>Gözetmen bir yüksek rahiptir ve bu yüzden aynı zamanda yüksek rahipler kuruluna dahildir. <0}

{0>Whenever the number specified for a quorum is exceeded, the quorum may be divided. <}0{>Bir kurul için belirlenen sayı aşıldığında, kurul bölünebilir. <0}

{0>The Quorums of the Melchizedek Priesthood<}98{>Melkisedek Rahipliği Kurulları<0}

{0>There are in the stakes of Zion the following Melchizedek Priesthood quorums: <}0{>Sion’un desteklerinde aşağıdaki Melkisedek Rahipliği kurulları bulunmaktadır: <0}

{0>Elders Quorum<}77{>Yaşlılar kurulu<0}

{0>Each elders quorum “is instituted for standing ministers; nevertheless they may travel, yet they are ordained to be standing ministers” (D&C 124:137). They do most of their work near their homes. <}0{>Yaşlılar kurullarının her biri “daimi hizmetkarlar için kurulmuştur; bununla birlikte, daimi hizmetkarlar olarak atandıkları halde seyahat edebilirler” (Ö. ve A. 124:137). İşlerinin çoğunu evlerinin yakınında yaparlar. <0}{0>The quorum is to consist of up to ninety-six elders, presided over by a quorum presidency that is called by the stake president. <}0{>Kurul, en çok doksan altı yaşlıdan oluşur ve destek başkanı tarafından göreve çağrılan bir kurul başkanlığınca başkanlık edilir. <0}

{0>High Priests Quorum<}0{>Yüksek Rahipler Kurulu<0}

{0>Each quorum includes all high priests residing within the boundaries of a stake, including patriarchs and bishops. <}0{>Her kurul, atalar ve gözetmenler de dahil olmak üzere, destek sınırlarının içinde yaşayan bütün yüksek rahipleri içerir. <0} {0>The stake president and his counselors are the presidency of this quorum. <}0{>Destek başkanı ve danışmanları bu kurulun başkanlığıdır. <0} {0>The high priests in each ward are organized into a group with a group leader. <}0{>Her mahalledeki yüksek rahipler, bir grup lideri tarafından bir grup olarak örgütlenir. <0}

{0>Importance of Priesthood Quorums<}0{>Rahiplik Kurullarının Önemi<0}

{0>When ordained to the priesthood, a man or boy automatically becomes a member of a priesthood quorum. <}0{>Bir erkek ya da erkek çocuk rahipliğe atandığında, otomatik olarak bir rahiplik kurulunun üyesi olur. <0} {0>From then on through life, it is expected that he will hold membership in a quorum of the priesthood according to his office. <}0{>O andan itibaren hayatı boyunca kendisinden, kendi makamına göre, bir rahiplik kurulunda üyelik sahibi olması beklenir. <0} {0> (See Boyd K. <}82{>(Bkz. Boyd K. <0} {0>Packer, “The Quorum,” in Strengthen Your Brethren [Melchizedek Priesthood Personal Study Guide 4, 1991], pp. <}0{>Packer, “The Quorum,” Strengthen Your Brethren [Melchizedek Priesthood Personal Study Guide 4, 1991], sayfa<0} 142--48.)

{0>If a priesthood quorum functions properly, the members of the quorum are encouraged, blessed, fellowshipped, and taught the gospel by their leaders. <}0{>Eğer bir rahiplik kurulu, işlevini uygun şekilde yerine getirirse, kurul üyeleri liderleri tarafından teşvik edilirler, kutsanırlar, dostluk edinirler ve sevindirici haberi öğrenirler. <0} {0>Even though a man may be called and released from Church assignments such as teacher, officer, bishop, high councilor, or stake president, his membership in his quorum does not change. <}0{>Bir erkek Kilise’de, öğretmen, görevli, yüksek meclis üyesi veya destek başkanı olarak Kilise görevine çağırıldığında veya bu görevden azledildiğinde, kendi kurulundaki üyeliği değişmez. <0} {0>Membership in a quorum of the priesthood should be regarded as a sacred privilege. <}0{>Bir rahiplik kurulundaki üyelik, kutsal bir ayrıcalık olarak sayılmalıdır. <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

Bir kurul nedir?<0}{0>How does a quorum help strengthen individual members? <}0{>Bir kurul üyelerin kişisel olarak kuvvetlenmesine nasıl yardımcı olur? <0}

{0>   How many members make up a quorum of elders, high priests, deacons, teachers, priests? <}0{>Yaşlılar, yüksek rahipler, diyakonlar, öğretmenler ve rahipler kurullarının her birisi kaç üyeden oluşur? <0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>   Alma 13:1--19 (manner in which men were ordained to the priesthood) <}0{>Alma 13:1--19 (erkeklerin rahipliğe atandıkları yöntem) <0}

{0>  Hebrews 7:11--13 (Melchizedek Priesthood restored at the coming of Christ) <}0{>İbraniler 7:11--13 (Melkisedek Rahipliği Mesih’in gelişiyle iade edildi) <0}

{0> Matthew 16:19; D&C 68:12 (Apostles given power; what they seal on earth is sealed in heaven) <}0{>Matta 16:19; Ö. ve A. 68:12 (Havarilere güç verildi; onların yeryüzünde mühürledikleri cennette de mühürlenir) <0}

{0> D&C 20:38--67 (duties of elders, priests, teachers, deacons) <}0{>Ö. ve A. 20:38--67 (yaşlıların, rahiplerin, öğretmenlerin, diyakonların görevleri) <0}

{0>   D&C 84; 107 (revelations on the priesthood) <}0{>Ö. ve A. 84; 107 (rahiplik ile ilgili vahiyler) <0}

{0>  1 Corinthians 12:14--31 (all offices of the priesthood are important) <}0{>1. Korintliler 12:14--31 (bütün rahiplik makamları önemlidir) <0}

{0>Deacon<}80{>Diyakon<0}

{0>Teacher<}0{>Öğretmen<0}

{0>Priest<}0{>Rahip<0}

{0>Elder<}100{>Yaşlı<0}

{0>High Priest<}100{>Yüksek Rahip<0}

{0>Evangelist<}0{>Gezici Vaiz<0}

{0>Seventy<}100{>Yetmiş<0}

{0>Apostles and Prophets<}76{>Havariler ve Peygamberler<0}

{0>Jesus Christ<}50{>İsa Mesih<0}

{0>The Church of Jesus Christ can be compared to a building with Christ as the chief cornerstone and the Apostles and prophets as the foundation. <}0{>İsa Mesih’in Kilisesi, Mesih’in başköşe taşını ve Havariler ile peygamberlerin de temelini oluşturdukları bir bina gibi düşünülebilir. <0}

{0>THE ATONEMENT<}87{>

Home -  Ev