Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>THE ATONEMENT<}87{>İSA MESİH’İN KİLİSESİ<0}

{0>Unit Five<}50{>Ünite Beş<0}

{0>THE PRIESTHOOD<}95{>RAHİPLİK<0}

{0>Chapter 13<}100{>13. Bölüm<0}

{0>What Is the Priesthood? <}85{>Rahiplik Nedir? <0}

{0>The priesthood is the power and authority of God. <}0{>Rahiplik, Tanrı’nın gücü ve yetkisidir. <0} {0>By his priesthood power the heavens and the earth were created. <}0{>Rahiplik gücüyle, gökler ve yeryüzü yaratıldı. <0} {0>By this power the universe is kept in perfect order. <}0{>Bu güç sayesinde, evren mükemmel bir düzen içinde tutulmaktadır. <0} {0>Through this power he accomplishes his work and glory, which is “to bring to pass the immortality and eternal life of man” (Moses 1:39). <}80{>O, bu güç sayesinde “insana ölümsüzlüğü ve sonsuz hayatı sağlamak” (Musa 1:39) olan işini ve görkemini başarır. <0}

{0>Our Heavenly Father shares his priesthood power with worthy male members of the Church.<}0{>Cennetteki Babamız, kendi rahiplik gücünü Kilise’nin layık olan erkek üyeleriyle paylaşır. <0} {0>The priesthood enables them to act in God's name for the salvation of the human family. <}0{>Rahiplik onların, insan ailesinin kurtuluşu için Tanrı adına hareket etmelerini sağlar.<0} {0>Through it they can be authorized to preach the gospel, administer the ordinances of salvation, and govern God's kingdom on earth.<}0{>Bunun sayesinde, sevindirici haberi vaaz etmeye, kurtuluşla ilgili kutsal törenleri idare etmeye ve Tanrı’nın yeryüzündeki krallığını yönetmeye yetkili olabilirler. <0}

{0>Why Do We Need the Priesthood on the Earth?<}0{>Yeryüzünde Neden Rahipliğe İhtiyacımız Vardır? <0}

{0>We must have priesthood authority to act in the name of God when performing the sacred ordinances of the gospel, such as baptism, confirmation, administration of the sacrament, and temple marriage.<}0{>Vaftiz, kiliseye kabul töreni, Rab’bin sofrasının idare edilmesi, tapınak evliliği gibi sevindirici haberin kutsal törenlerini gerçekleştirirken, Tanrı’nın adıyla hareket etmek için rahiplik yetkisine sahip olmalıyız. <0}{0>If a man does not have the priesthood, even though he may be sincere, the Lord will not recognize ordinances he performs (see Matthew 7:21--23). These important ordinances must be performed on the earth by men holding the priesthood. <}0{>Eğer bir erkeğin rahipliği yoksa içten bile olsa, Rab onun gerçekleştirdiği kutsal törenlerin tanımayacaktır (bkz. Matta 7:21--23). Bu önemli kutsal törenler, yeryüzünde rahiplik sahibi erkekler tarafından gerçekleştirilmelidir. <0}

{0>Men need the priesthood to preside in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and to direct the work of the Church in all parts of the world. <}0{>İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nde başkanlık etmek ve dünyanın her tarafında Kilise işlerini yönetmek için erkeklerin rahipliğe ihtiyaçları vardır. <0} {0>When Christ lived on the earth, he chose his Apostles and ordained them so that they could lead his Church. <}0{>Mesih yeryüzünde yaşarken, Havarilerini seçti ve onları Kilise’yi yönetebilmeleri için atadı. <0} {0>He gave them the power and authority of the priesthood to act in his name. <}0{>Onlara, kendisinin adına hareket etmeleri için rahiplik gücü ve yetkisini verdi. <0} {0> (See Mark 3:13--15; John 15:16.) <}82{>(Bkz. Markos 3:13--15;Yuhanna 15:16.) <0}

{0>Another reason the priesthood is needed on the earth is so we can understand the will of the Lord and carry out his purposes. <}0{>Rahipliğe yeryüzünde ihtiyaç duyulmasının bir diğer sebebi ise Rab’bin isteğini anlayabilmemiz ve onun amaçlarını gerçekleştirebilmemizdir. <0} {0>God reveals his will to his authorized priesthood representative on the earth, the prophet. <}0{>Tanrı isteklerini, yeryüzündeki yetkili rahiplik temsilcisine, peygambere vahiy eder. <0} {0>The prophet, who is President of the Church, serves as the spokesman for God to all members of the Church and all people on the earth. <}0{>Kilise Başkanı olan peygamber, bütün Kilise üyelerine ve yeryüzündeki bütün insanlara Tanrı’nın sözcüsüymüş gibi hizmet eder. <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  Name some things that can be done only by men who hold the priesthood. <}0{>Sadece rahiplik sahibi erkeklerin yapabilecekleri şeylerden bazılarını söyleyin. <0} {0>Discuss the need for priesthood authority. <}0{>Rahiplik yetkisine duyulan ihtiyacı müzakere edin. <0}

{0>How Do Men Receive the Priesthood? <}0{>Erkekler Rahipliği Nasıl Elde Ederler? <0}

{0>The Lord has prepared an orderly way for his priesthood to be given to his sons on the earth. <}0{>Rab, kendi rahipliğinin yeryüzündeki oğullarına verilmesi için düzenli bir yol hazırlamıştır. <0} {0>A worthy male member of the Church receives the priesthood “by the laying on of hands by those who are in authority, to preach the Gospel and administer in the ordinances thereof” (Articles of Faith 1:5). <}75{>Layık bir erkek Kilise üyesi, “Sevindirici Haber’i vaaz etmek ve buna bağlı olan kutsal törenleri uygulamak için yetkili olan kişiler tarafından ellerin baş üzerine konulması suretiyle” rahipliği elde eder (İman Maddeleri 1:5). <0}

{0>This is the same way men received the priesthood long ago, even in the days of Moses: <}0{>Bu, uzun zaman önce, hatta Musa’nın zamanında erkeklerin rahipliği alma yoluyla aynıdır. <0} {0> “And no man taketh this honour unto himself, but he that is called of God, as was Aaron” (Hebrews 5:4). Aaron received the priesthood from Moses, his priesthood leader (see Exodus 28:1). Only those who hold the priesthood can ordain others. <}0{> “Kimse bu onuru kendi kendine alamaz; ancak Harun gibi, Tanrı tarafından çağrılırsa alır” (İbraniler 5:4). Harun, rahipliği kendi rahiplik lideri olan Musa’dan almıştı (bkz. Mısır’dan Çıkış 28:1). Sadece rahiplik sahibi kişiler diğerlerini atayabilirler. <0}

{0>Men cannot buy and sell the power and authority of the priesthood. <}75{>Erkekler, rahiplik gücü ile yetkisini satın alamazlar ve satamazlar. <0} {0>Nor can they take this authority upon themselves. <}0{>Bu yetkiyi kendi üzerlerine de alamazlar. <0} {0>In the New Testament we read of a man named Simon who lived when Christ's Apostles presided over the Church. <}0{>Yeni Antlaşma’da, Mesih’in Havarilerinin Kilise’ye başkanlık yaptıkları sırada yaşayan, Simun isimli bir adamın hikayesini okuruz. <0} {0>Simon became converted and was baptized into the Church. <}0{>Simun doğru yola dönüp Kilise’de vaftiz edildi. <0} {0>Because he was a skillful magician, the people believed he had the power of God. <}0{>Becerikli bir büyücü olduğu için, insanlar onun Tanrı’nın gücüne sahip olduğuna inandı. <0} {0>But Simon did not have the priesthood, and he knew it. <}0{>Fakat Simun rahiplik sahibi değildi ve bunu biliyordu. <0}

{0>Simon knew that the Apostles and the other priesthood leaders of the Church had the true power of God. <}0{>Simun, Havarilerin ve Kilise’deki diğer rahiplik liderlerinin Tanrı’nın gerçek gücüne sahip olduklarını biliyordu. <0} {0>He saw them use their priesthood to do the Lord's work, and he wanted this power for himself.<}0{>Rab’bin işini yapmak için rahipliklerini kullandıklarını gördü ve bu gücü kendisi için kullanmayı istedi. <0} {0>He offered to buy the priesthood.<}0{>Rahipliği satın almayı teklif etti. <0} {0> (See Acts 8:9--19.) But Peter, the chief Apostle, said, “Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money” (Acts 8:20). <}0{>(Bkz. Elçilerin İşleri 8:9--19.) Ancak, baş Havari olan Petrus şöyle dedi: “Paran da yok olsun sen de; çünkü Tanrı’nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın” (Elçilerin İşleri 8:20). <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Have someone read or quote the fifth article of faith. <}0{>Birisine beşinci iman maddesini okutun veya (ezbere) söylettirin. <0}

{0>   Who is given the priesthood? <}0{>Rahiplik kime verilir? <0} {0>How is it given? <}64{>Nasıl verilir? <0}

{0>   Who may ordain a worthy male member of the Church to the priesthood? <}0{>Layık olan bir erkek Kilise üyesini rahipliğe kim atayabilir? <0}

{0>How Do Men Properly Use the Priesthood? <}86{>Erkekler Rahipliği Uygun Şekilde Nasıl Kullanırlar? <0}

{0>The priesthood should be used to bless the lives of our Heavenly Father's children here on earth. <}0{>Rahiplik, Cennetteki Babamızın burada, yeryüzündeki çocuklarının hayatlarını kutsamak için kullanılmalıdır. <0} {0>Priesthood holders should preside in love and kindness. <}0{>Rahiplik sahipleri, sevgi ve nezaketle başkanlık etmelidirler. <0} {0>They should not force their families and others to obey them. <}0{>Ailelerini ve başkalarını kendilerine itaat etmeleri için zorlamamalıdırlar. <0} {0>The Lord has told us that the power of the priesthood cannot be controlled except in righteousness (see D&C 121:36). When we try to use the priesthood to gain wealth or fame or for any other selfish purpose, “behold, the heavens withdraw themselves; the Spirit of the Lord is grieved; and when it is withdrawn, Amen to the priesthood or the authority of that man” (D&C 121:37). <}0{>Rab bize, rahiplik gücünün doğruluk olmadan kontrol edilemeyeceğini öğretti (bkz. Ö. ve A. 121:36). Rahipliği, zenginlik ya da şöhret elde etmek veya başka bir bencil amaçla kullanmaya kalktığımızda, “işte, gökler kendini çeker; Rab’bin Ruhu kederlenir; ve geri çekildiğinde, o adamın rahipliği ya da yetkisi biter” (Ö. ve A. 121:37).  <0}

{0>When a man uses the priesthood “by persuasion, by long-suffering, by gentleness and meekness, and by love unfeigned” (D&C 121:41), he can do many wonderful things for his family and others. <}0{>Bir adam rahipliği, “ikna ederek, sabırla, nezaketle ve yumuşak huylulukla ve içten bir sevgiyle” kullandığında (Ö. ve A. 121:41), ailesi ve başkaları için harika şeyler yapabilir. <0}{0>He can baptize and confirm, administer the sacrament, and bless the sick. <}0{>Vaftiz edebilir, kiliseye kabul töreni yapabilir, Rab’bin sofrasını yönetebilir ve hastaları kutsayabilir. <0} {0>He can give priesthood blessings to his family members to encourage and protect them when they have special needs. <}0{>Özel ihtiyaçları olduğunda, aile üyelerini cesaretlendirmek ve korumak için onlara rahiplik kutsaması verebilir. <0} {0>He can also help other families with these ordinances and blessings when asked to do so. <}0{>Kendisinden istendiği takdirde, bu kutsal törenler ve kutsamalar vasıtasıyla diğer ailelere de yardımcı olabilir. <0}

{0>Men use priesthood authority to preside in the Church in such callings as branch president, bishop, quorum president, or stake and mission leader. <}0{>Erkekler rahiplik yetkisini, dal başkanı, gözetmen, kurul başkanı veya destek ya da misyon lideri olmak üzere göreve çağrıldıklarında, Kilise’ye başkanlık etmek için kullanırlar. <0} {0>Women who hold positions in the Church as officers and teachers work under the direction of the priesthood. <}0{>Kilise’de görevli ya da öğretmen konumunda olan kadınlar, rahipliğin yönetimi altında çalışırlar. <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   Read Doctrine and Covenants 121:34--40. How should the priesthood not be used? <}69{>Öğreti ve Antlaşmalar 121:34--40’ı okuyun. Rahiplik nasıl kullanılmamalıdır? <0}

{0>   Read Doctrine and Covenants 121:41--44. How should the priesthood be used? <}90{>Öğreti ve Antlaşmalar 121:41--44’ü okuyun. Rahiplik nasıl kullanılmalıdır? <0}

{0>What Blessings Come When We Use the Priesthood Properly?<}0{>Rahipliği Uygun Bir Şekilde Kullandığımızda Hangi Nimetler Gelir? <0}

{0>The Lord has promised great blessings to righteous priesthood holders who use the priesthood to bless others:<}0{>Rab, rahipliği başkalarını kutsamak için kullanan doğru rahiplik sahiplerine büyük vaatlerde bulunmuştur: <0}

{0> “Then shall thy confidence wax strong in the presence of God; and the doctrine of the priesthood shall distil upon thy soul as the dews from heaven.<}0{>“Böylece, Tanrı’nın huzurunda kendine güveniniz kuvvetlenecektir; ve rahiplik öğretisi, cennetten gelen çiğ taneleri gibi ruhunuza süzülecektir. <0}

{0> “The Holy Ghost shall be thy constant companion, and thy scepter an unchanging scepter of righteousness and truth; and thy dominion shall be an everlasting dominion, and without compulsory means it shall flow unto thee forever and ever” (D&C 121:45--46).<}0{>“Kutsal Ruh sürekli yoldaşınız ve asanız, doğruluğun ve gerçeğin değişmez asası olacaktır; ve sizin egemenliğiniz sonsuz egemenlik olacak ve mecburi yollar olmaksızın, bu sonsuza kadar her zaman üzerinize akacaktır” (Ö. ve A. 121:45--46). <0}

{0>A great latter-day prophet, David O.<}0{>Büyük bir son zaman peygamberi olan, David O. <0}{0>McKay, promised every man who uses the priesthood in righteousness that he “will find his life sweetened, his discernment sharpened to decide quickly between right and wrong, his feelings tender and compassionate, yet his spirit strong and valiant in defense of right; he will find the priesthood a neverfailing source of happiness---a well of living water springing up unto eternal life” (“Priesthood,” Instructor, Oct.<}0{>McKay, rahipliği doğrulukla kullanan her erkeğe şunu vaat etmiştir: “O hayatının tatlandığını, sezgi gücünün doğru ile yanlış arasında çabucak karar verebilecek keskinliğe ulaştığını, duygularının yumuşak ve şefkatli olduğunu, yine de doğruyu savunurken ruhunun kuvvetli ve cesur olduğunu görecektir; rahipliğin bitmeyen mutluluk kaynağı---ebedi hayata akan diri bir kaynak suyu kuyusu olduğunu görecektir” (“Rahiplik,” Instructor, Ekim<0} {0>1968, p. 378). <}98{>1968, s. 378). <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>   What are some of the blessings you have received through the priesthood? <}0{>Rahiplik sayesinde elde ettiğiniz kutsamalardan bazıları nelerdir? <0}

{0>   What are some of the blessings you can receive through the priesthood? <}89{>Rahiplik sayesinde elde edebileceğiniz kutsamalardan bazıları nelerdir? <0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>   D&C 107 (revelation on priesthood) <}0{>Ö. ve A. 107 (rahiplikle ilgili vahiy) <0}

{0>   D&C 20:38--67 (duties of the priesthood explained) <}0{>Ö. ve A. 20:38--67 (açıklanan rahiplik görevleri) <0}

{0>Moses conferred the priesthood on Aaron by the laying on of hands. <}0{>Musa, ellerini başının üzerine koymak suretiyle Harun’a rahipliği bahşetti. <0}

Home -  Ev