Sevindirici Haber İlkeleri   


{0>JESUS CHRIST AS OUR SAVIOR<}96{>KURTARICIMIZ OLAN İSA MESİH<0}

{0>Unit Four<}50{>Ünite Dört<0}

{0>THE LIFE OF CHRIST<}70{>MESİH’İN HAYATI

{0>Chapter 11<}100{>11. Bölüm <0}

Yeryüzüne gelen herkes, İsa Mesih’in cennetteyken Kurtarıcımız olmak için verdiği sözün yerine gelmesi için O’na bağlıdır. <0} {0>Without him, the plan of salvation would have failed. <}0{>O olmasaydı, kurtuluş planı başarısız olurdu. <0} {0>Because his mission was necessary, all of the prophets from Adam to Christ testified that he would come (see Acts 10:43). All of the prophets since Christ have testified that he did come. <}0{>O’nun görevi gerekli olduğu için, Adem’den Mesih’e kadar olan bütün peygamberler, O’nun geleceğine dair tanıklık etmişlerdir (bkz. Elçilerin İşleri 10:43). Mesih’ten günümüze kadar gelen bütün peygamberler, O’nun geldiğine tanıklık etmişlerdir. <0} {0>All of us need to study the life of the Savior and follow him faithfully throughout our lives. <}0{>Hepimizin hayatımız boyunca, Kurtarıcı’nın hayatını öğrenmemiz ve imanla O’nun izinden gitmemiz gerekmektedir. <0} {0>We each need to have a personal relationship with him. <}0{>Hepimizin O’nunla kişisel ilişki kurmaya ihtiyacı vardır. <0}

{0>The Life of Christ Was Predicted Long before His Birth<}0{>Mesih’in Hayatı Doğumundan Çok Önce Bildirildi<0}

{0>An angel told Adam that the Savior's name would be Jesus Christ (see Moses 6:51--52). Enoch saw that Jesus would die upon the cross and be resurrected (see Moses 7:55--56). Noah and Moses also testified of him (see Moses 8:23--24). About eight hundred years before the Savior was born on the earth, Isaiah foresaw his life. <}0{>Bir melek Adem’e Kurtarıcı’nın adının İsa Mesih olacağını söyledi (bkz. Musa 6.51--52). Enok, İsa’nın çarmıhta öleceğini ve dirileceğini gördü (bkz. Musa 7:55--56). Nuh ve Musa da O’na tanıklık ettiler (bkz. Musa 8:23--24). Kurtarıcı’nın yeryüzünde doğumundan yaklaşık sekiz yüz yıl kadar önce, Yeşaya O’nun hayatını önceden gördü. <0} {0>When Isaiah saw the grief and sorrow that the Savior would suffer to pay the price for our sins, he exclaimed:<}0{>Yeşaya Kurtarıcı’nın bizim günahlarımızın bedelini ödemek için çekeceği üzüntü ve ıstırabı görünce şöyle haykırdı: <0}

{0> “He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief…<}0{>“İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı; acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. . . <0}

{0> “Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows…<}0{>“Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. . . <0}

{0> “He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities…<}0{>“Bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. . . <0}

{0> “He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth:<}0{>“O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı: <0} {0>he is brought as a lamb to the slaughter” (Isaiah 53:3--7). <}0{>Kesime götürülen kuzu gibi” (Yeşaya 53:3--7). <0}

{0>Nephi also saw a vision of the Savior's future birth and mission.<}0{>Nefi de Kurtarıcı’nın gelecekteki doğumu ve görevi ile ilgili bir görüm gördü. <0} {0>He saw a beautiful virgin, and an angel explained, “Behold, the virgin whom thou seest is the mother of the Son of God, after the manner of the flesh” (1 Nephi 11:18). Then Nephi saw the virgin holding a child in her arms. <}0{>Güzel bir bakire gördü ve bir melek şu açıklamayı yaptı: “İşte, gördüğün bu bakire, Tanrı’nın Oğlu’nun bedenen annesidir” (1. Nefi 11:18). Daha sonra Nefi bakireyi kollarında bir çocuk tutarken gördü. <0} {0>The angel declared, “Behold the lamb of God, yea, even the Son of the Eternal Father!”<}0{>Melek şu açıklamada bulundu: “İşte Tanrı kuzusu, evet, Ebedi Baba’nın Oğlu!” <0} {0> (1 Nephi 11:21).<}98{>(1. Nefi 11:21). <0}

{0>About 124 years before Jesus was born, King Benjamin, another Nephite prophet and king, also foresaw the Savior's life:<}0{>İsa’nın doğumundan yaklaşık 124 yıl önce, Nefili başka bir peygamber ve kral olan, Kral Benyamin de Kurtarıcı’nın hayatını önceden gördü: <0}

{0> “For behold, the time cometh, and is not far distant, that with power, the Lord Omnipotent who reigneth, who was, and is from all eternity to all eternity, shall come down from heaven among the children of men, and shall dwell in a tabernacle of clay, and shall go forth amongst men, working mighty miracles, such as healing the sick, raising the dead, causing the lame to walk, the blind to receive their sight, and the deaf to hear, and curing all manner of diseases.<}0{>“Çünkü işte, her şeye gücü yeten, tüm sonsuzluktan tüm sonsuzluğa kadar gücüyle hüküm süren, var olmuş ve var olan Rab’bin hastaları iyileştirmek, ölüleri diriltmek, topalları yürütmek, körleri gördürmek, sağırları işittirmek ve her türlü hastalıkları iyileştirmek gibi güçlü mucizeler yapmak üzere gökten insançocuklarının arasına inip çamurdan bir bedende yaşayacağı ve insanların arasında yürüyeceği zaman geliyor ve çok uzakta değildir. <0}

{0> “And he shall cast out devils, or the evil spirits which dwell in the hearts of the children of men.<}0{>“Ve O, cinleri yani insançocuklarının yüreğinde barınan kötü ruhları söküp atacaktır. <0}

{0> “And lo, he shall suffer temptations, and pain of body, hunger, thirst, and fatigue, even more than man can suffer, except it be unto death; for behold, blood cometh from every pore, so great shall be his anguish for the wickedness and the abominations of his people.<}0{>"Ve işte, ayartmalara ve vücut acısına, açlığa, susuzluğa ve yorgunluğa, hatta insanın ölüm dışında katlanamayacağı acılara katlanacaktır; çünkü işte, vücudunun her gözeneğinden kan gelecektir; halkının kötülükleri ve iğrençlikleri için çekeceği ıstırap o kadar büyük olacaktır. <0}

{0> “And he shall be called Jesus Christ, the Son of God, the Father of heaven and earth, the Creator of all things from the beginning; and his mother shall be called Mary” (Mosiah 3:5--8).<}0{>“Ve O, İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu, göğün ve yerin Babası, başlangıçtan beri her şeyin Yaratıcısı olarak çağrılacak ve annesinin adı Meryem olacaktır” (Mosiya 3:5--8). <0}

{0>He Was the Only Begotten of the Father<}0{>O Babanın Biricik Oğluydu<0}

{0>The story of the birth and life of the Savior is found in the New Testament in the books of Matthew, Mark, Luke, and John.<}0{>Kurtarıcı’nın doğumunun ve hayatının hikayesi, Yeni Antlaşma’da Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarında yer almaktadır. <0} {0>From their accounts we learn that Jesus was born of a virgin named Mary.<}0{>Onların anlattıklarından, İsa’nın Meryem isimli bir bakireden doğduğunu öğreniriz. <0} {0>She was engaged to marry Joseph when an angel of the Lord appeared to her.<}0{>Rab’bin bir meleği kendisine göründüğünde o evlenmek üzere Yusuf ile nişanlıydı. <0} {0>The angel told her that she was to be the mother of the Son of God.<}0{>Melek kendisinin Tanrı’nın Oğlu’nun annesi olacağını söyledi. <0} {0>She asked him how this was possible (see Luke 1:34). He told her, “The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee:<}0{>O da meleğe bunun nasıl mümkün olacağını sordu (bkz. Luka 1:34). Melek kendisine şöyle dedi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. <0} {0>therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God” (Luke 1:35). Thus, God the Father became the literal father of Jesus Christ. <}0{>Bunun için [senden] doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek” (Luka 1:35). Böylece, Tanrı Baba, İsa Mesih’in gerçek babası oldu. <0}

{0>Jesus is the only person on earth to be born of a mortal mother and an immortal father.<}0{>İsa yeryüzünde, ölümlü bir anne ile ölümsüz bir babadan doğan tek çocuktur. <0} {0>That is why he is called the Only Begotten Son.<}0{>Bu yüzden kendisine Biricik Oğul denmektedir. <0} {0>From his mother he inherited mortality and was subject to hunger, thirst, fatigue, pain, and death.<}0{>Annesinden ölümlülüğü miras aldı ve açlığa, susuzluğa, yorgunluğa, acıya ve ölüme maruz kaldı. <0} {0>He inherited divine powers from his Father.<}0{>Babasından ilahi güçler miras aldı. <0} {0>No one could take the Savior's life from him unless He willed it.<}0{>Kendisi istemedikçe hiç kimse Kurtarıcı’nın canını alamazdı. <0} {0>He had power to lay it down and power to take up his body again after dying.<}0{>Hayatını vermeye ve öldükten sonra da bedenini diriltme gücüne sahipti. <0} {0> (See John 10:17--18.)<}79{>(Bkz. Yuhanna 10:17--18.) <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0> Read Luke 1:34--35. Why was Jesus Christ known as the Only Begotten of the Father? <}0{>Luka 1:34—35’i okuyun. İsa Mesih neden Baba’nın Biricik Oğlu olarak biliniyordu? <0}

{0> What did he inherit from his Father? <}0{>Babasından neyi miras aldı? <0}

{0> What did he inherit from his mother? <}82{>Annesinden neyi miras aldı? <0}

{0>He Led a Perfect Life<}0{>O Mükemmel Bir Hayatın Örneğini Sergiledi <0}

{0>From his youth, Jesus obeyed all that was required of him by our Heavenly Father. <}0{>Gençliğinden itibaren İsa, Cennetteki Babamızın kendisinden istediği her şeye itaat etti. <0} {0>Under the guidance of Mary and Joseph, Jesus grew much as other children grow. <}0{>Diğer çocuklar büyürken, İsa da Meryem ile Yusuf’un rehberliğinde yetişti. <0}{0>He loved and obeyed the truth. <}0{>Gerçeği sevdi ve ona itaat etti. <0} {0>Luke tells us, “And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: <}0{>Luka bize şöyle der: “Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu: <0} {0>and the grace of God was upon him” (Luke 2:40). <}0{>Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi” (Luka 2:40). <0}

{0>By the time he was twelve years old, Jesus knew he had been sent to do the will of his Father.<}0{>Oniki yaşına geldiğinde, İsa kendisinin Baba'nın isteğini yerine getirmek üzere gönderildiğini biliyordu. <0} {0>He went with his parents to Jerusalem.<}0{>Anne ve babasıyla birlikte Yeruşalem’e gitti. <0}{0>When his parents were returning home, they discovered that he was not with their group.<}0{>Annesi ve babası eve dönerken, onun kendi grupları ile birlikte olmadığını fark ettiler. <0} {0>They went back to Jerusalem to look for him.<}0{>O’nu aramak için Yeruşalem’e geri döndüler. <0} {0> “After three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions. <}0{> “Üç gün sonra O’nu tapınakta buldular. Din öğretmenleri arasında oturmuş, onları dinliyor, sorular soruyordu. <0} {0>And all that heard him were astonished at his understanding and answers” (Luke 2:46--47).<}0{>O’nu dinleyen herkes zekasına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu” (Luka 2:46--47). <0}

{0>Joseph and Mary were relieved to find him but unhappy that he had treated them so.<}0{>Yusuf ile Meryem O’nu bulunca rahatladılar, ama kendilerini bu kadar üzdüğü için mutsuzdular. <0} {0>Mary said: <}76{>Meryem şöyle dedi: <0} {0> “Son, why hast thou thus dealt with us?<}0{>“Çocuğum, bunu bize niçin yaptın? <0} {0>Behold, thy father [Joseph] and I have sought thee sorrowing.” <}0{>Bak, babanla [Yusuf] ben büyük bir kaygı içinde seni arayıp durduk.” <0} {0>Jesus answered her gently, reminding her that Joseph was only a stepfather: <}0{>İsa nezaketle ona, Yusuf’un sadece üvey babası olduğunu hatırlatarak cevap verdi: <0} {0> “Wist ye not that I must be about my [Heavenly] Father's business?" <}0{>“Babam'ın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz?” <0} {0> (Luke 2:48--49). <}95{>(Luka 2:48--49). <0}

{0>In order to fulfill his mission, Jesus was to do the will of his Father in Heaven.<}0{>Kendi görevini yerine getirmek için İsa, Cennetteki Babasının isteğini yerine getirmeliydi. <0} {0> “I do nothing of myself,” he declared, “but as my Father hath taught me, I speak these things… I do always those things that please him” (John 8:28--29). <}0{> “Kendiliğimden hiçbir şey yapmam,” diye bildirdi, “ama tıpkı Baba’nın bana öğrettiği gibi konuşuyorum. . . Ben her zaman O’nu hoşnut edeni yaparım” (Yuhanna 8:28--29). <0}

{0>When Jesus was thirty years old, he came to his cousin John to be baptized in the Jordan River. <}0{>İsa otuz yaşına geldiği zaman, Erden Nehri’nde vaftiz olmak için kuzeni Yahya’nın yanına geldi. <0} {0>John was reluctant to baptize Jesus because he knew that Jesus had never sinned. <}0{>Yahya İsa’yı vaftiz etmek istemedi, çünkü İsa’nın hiç günah işlemediğini biliyordu. <0} {0>Jesus asked John to baptize him in order “to fulfil all righteousness.” <}0{>İsa, Yahya’dan “bütün doğruluğu yerine getirmek” için kendisini vaftiz etmesini istedi. <0} {0>John did baptize the Savior, immersing him completely in the water. <}0{>Yahya Kurtarıcı’yı tamamen suya batırarak onu vaftiz etti. <0} {0>When Jesus was baptized, his Father spoke from heaven, saying, “This is my beloved Son, in whom I am well pleased.” <}0{>İsa vaftiz edildikten sonra, Babası göklerden konuşarak şu sözleri söyledi: “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum.” <0} {0>The Holy Ghost descended, as shown by the sign of the dove. <}0{>Kutsal Ruh, güvercin işaretiyle gösterildiği şekilde indi. <0} {0> (See Matthew 3:13--17.) <}79{>(Bkz. Matta 3:13--17.) <0}

{0>Soon after Jesus' baptism, Satan came to him to tempt him. <}0{>İsa’nın vaftizinden kısa bir süre sonra, Şeytan O’nu ayartmak üzere kendisine geldi. <0} {0>He wanted Jesus to fail his mission. <}0{>O, İsa’nın görevinde başarısız olmasını istiyordu. <0} {0>If Satan could get him to commit just one sin, then Jesus would not be worthy to be our Savior, and the plan would fail. <}0{>Eğer Şeytan kendisine sadece bir tane günah işletebilirse, İsa Kurtarıcımız olmaya layık olmayacaktı ve plan başarısız olacaktı. <0} {0>In this way Satan could make us as miserable as he is. <}0{>Bu şekilde Şeytan bizi kendisi gibi sefil bir hale getirebilecekti. <0} {0>We would never be able to return to our Heavenly Father. <}0{>Asla Cennetteki Babamız'a geri dönemeyecektik. <0}

{0>Satan's temptations came after Jesus had been fasting for forty days. <}0{>İsa kırk gün oruç tuttuktan sonra Şeytan’ın ayartmaları başladı. <0} {0>Jesus firmly resisted all these temptations, then commanded Satan to leave. <}0{>İsa kararlı bir şekilde bütün bu ayartmalara karşı koydu ve sonra Şeytan’a gitmesini emretti. <0} {0>When Satan was gone, angels came and ministered to Jesus. <}0{>Şeytan gidince, melekler gelip İsa’ya hizmet ettiler. <0} {0> (See Matthew 4:1--11.) <}97{> (Bkz. Matta 4:1--11.) <0}

{0>He Taught Us How to Love and Serve One Another<}0{>O Bize Birbirimizi Nasıl Sevip Hizmet Edeceğimizi Öğretti<0}

{0>After being tempted by Satan, Jesus began his public ministry. <}0{>Şeytan tarafından ayartıldıktan sonra, İsa halka hizmetine başladı. <0} {0>He came to earth not only to die for us but also to teach us how to live. <}0{>O yeryüzüne sadece bizim için ölmeye değil, bize nasıl yaşayacağımızı öğretmek için geldi. <0} {0>He taught that there are two great commandments:<}0{>İki tane büyük emir olduğunu öğretti: <0} {0>first, to love God with all our heart, mind, and strength; and second, to love others as we love ourselves (see Matthew 22:36--39). His life is an example of how we should obey these two commandments.<}0{>Birincisi Tanrı’yı bütün yüreğimizle, aklımızla ve kuvvetimizle sevmek ve ikincisi, başkalarını da kendimizi sevdiğimiz kadar sevmek (bkz. Matta 22:36--39). O’nun hayatı, bu iki büyük emre nasıl itaat etmemiz gerektiğine ilişkin bir örnektir. <0} {0>If we love God, we will trust and obey him, as Jesus did. <}0{>Eğer Tanrı’yı seversek, İsa’nın yaptığı gibi O’na güvenip itaat ederiz. <0} {0>If we love others, we will help them meet their physical and spiritual needs. <}0{>Eğer başkalarını seversek, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için onlara yardımcı oluruz. <0}

{0>Jesus spent his life serving others. <}0{>İsa hayatını başkalarına hizmet ederek geçirdi. <0} {0>He cured them of diseases. <}0{>Onların hastalıklarını iyileştirdi. <0} {0>He made the blind see, the deaf hear, and the lame walk. <}92{>Körün görmesini, sağırın duymasını ve topalın yürümesini sağladı. <0} {0>Once when he was healing the sick, it became late and the people were hungry. <}0{>Bir seferinde hastayı iyileştirirken, saat geç olmuştu ve insanlar acıkmışlardı. <0} {0>Instead of sending them away, he blessed five loaves of bread and two fish and miraculously was able to feed a multitude of five thousand people. <}0{>Onları göndermek yerine, beş somun ekmeği ve iki balığı kutsadı ve mucizevi bir şekilde beş bin kişilik bir kalabalığı doyurdu. <0} {0> (See Matthew 14:14--21.) He taught that whenever we find people hungry, cold, naked, or lonely, we should help them all we can. <}0{>(Bkz. Matta 14:14--21.) Ne zaman aç, üşümüş, çıplak veya yalnız insanlara rastlarsak, onlara elimizden geldiği kadar yardım etmemiz gerektiğini öğretti. <0} {0>When we help others, we are serving the Lord. <}0{>Başkalarına yardım ettiğimizde, Rab’be hizmet ederiz. <0} {0> (See Matthew 25:35--46.) <}100{>(Bkz. Matta 25:35--46.) <0}

{0>Jesus loved others with all his heart. <}0{>İsa herkesi bütün kalbiyle sevdi. <0} {0>Often his heart was so full of compassion that he wept. <}0{>Yüreği genellikle o kadar merhamet doluydu ki, bazen gözyaşları dökerdi. <0} {0>He loved little children, the elderly, and the humble, simple people who had faith in him.<}0{>O, küçük çocukları, yaşlıları, alçakgönüllüleri, kendisine inanan sade insanları severdi. <0} {0>He loved those who had sinned, and with great compassion he taught them to repent and be baptized.<}0{>Günahkarları severdi ve büyük bir merhametle onlara tövbe etmeyi ve vaftiz olmayı öğretti. <0}

{0>He taught, “I am the way, the truth, and the life” (John 14:6).<}0{>O şöyle öğretmiştir: “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” (Yuhanna 14:6). <0}

{0>Jesus even loved those who sinned against him and were unrepentant.<}0{>Hatta İsa, kendisine karşı günah işleyen ve tövbe etmeyenleri de sevdi. <0} {0>At the end of his life, as he hung on the cross, he prayed to the Father for the soldiers who had crucified him, pleading, “Father, forgive them; for they know not what they do” (Luke 23:34). He taught, “This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you” (John 15:12). <}0{>Hayatının sonunda, çarmıha geriliyken, “Baba, onları bağışla; çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar,” (Luka 23:34) diye yalvararak, kendisini çarmıha geren askerler için Baba’ya dua etti. Şöyle öğretti: “Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin” (Yuhanna 15:12). <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>    Read Matthew 22:36--40. What are some ways we can show the Lord that we love him? <}0{>Matta 22:36--40’ı okuyun. Rab’be kendisini sevdiğimizi göstermenin yollarından bazıları nelerdir? <0}

{0>    Read Matthew 5:48. Is it possible to become perfect in aspects of our own daily lives (such as paying debts, keeping the Sabbath day holy, fasting, keeping the Word of Wisdom)? <}0{>Matta 5:48’i okuyun. Günlük hayatımızda yaptıklarımızla (örneğin Sebt gününü kutsal tutmak, oruç tutmak, Bilgelik Sözü’ne uymak) mükemmel olmak mümkün müdür? <0}

{0>He Organized the Only True Church<}83{>O Tek Gerçek Kilise’yi Kurdu<0}

{0>Jesus wanted his gospel taught to people all over the earth, so he chose twelve Apostles to testify of him. <}0{>İsa, sevindirici haberin dünyadaki bütün insanlara öğretilmesini istiyordu ve bu sebeple kendisine tanıklık etmeleri için Oniki Havari seçti. <0} {0>They were the original leaders of his Church. <}0{>Onlar O’nun Kilisesi’nin ilk liderleriydi. <0} {0>They received the authority to act in his name and do the works they had seen him do. <}0{>O’nun adına hareket etme ve O’nun yaptığını gördükleri işleri yapma yetkisini aldılar. <0} {0>Those who received authority from them were also able to teach, baptize, and perform other ordinances in his name. <}0{>Onlardan yetki alan herkes de O’nun adıyla öğretebilecek, vaftiz edebilecek ve diğer kutsal törenleri yapabileceklerdi. <0} {0>After his death, they continued to do his work until the people became so wicked that they killed the Apostles. <}0{>Havariler O’nun ölümünden sonra, insanlar çok kötüleşip kendilerini öldürünceye kadar O'nun işini yapmaya devam ettiler. <0}

{0>Discussion<}100{>Müzakere<0}

{0>  Why did Jesus choose the Twelve Apostles? <}0{>İsa Oniki Havari’yi neden seçti? <0}

{0>    Read Mark 3:14--15. For what purpose were the Apostles ordained? <}0{>Markos 3:14--15’i okuyun. Havariler hangi amaçla atandılar? <0}

{0>He Redeemed Us from Our Sins and Saved Us from Death<}0{>O Bizi Günahlarımızdan Fidye İle Kurtardı ve Bizi Ölümden Kurtardı<0}

{0>When his work of teaching and blessing the people was finished, Jesus prepared to make the ultimate sacrifice for all the sins of mankind. <}0{>Öğretme ve insanları kutsama işi bittikten sonra İsa, insanoğlunun bütün günahları için son fedakarlığı yapmaya hazırdı. <0} {0>He had been condemned to die because he had testified to the people that he was the Son of God.<}0{>Ölüme mahkum edilmişti, çünkü insanlara kendisinin Tanrı’nın Oğlu olduğuna dair tanıklığını vermişti. <0}

{0>The night before his crucifixion, he went to a garden called Gethsemane.<}0{>Çarmıha gerilmesinden önceki gece, Getsemani adı verilen bir bahçeye gitti. <0} {0>There he knelt and prayed. <}0{>Orada diz çöktü ve dua etti. <0} {0>Soon he was weighed down by deep sorrow and wept as he prayed.<}0{>Derin bir üzüntü hissetti ve dua ederken ağladı. <0} {0>Latter-day Apostle Orson F. Whitney was permitted to see the Savior's suffering in a vision.<}0{>Son Zaman Havarileri'nden Orson F. Whitney’in bir görümde Kurtarıcı’nın acı çektiğini görmesine izin verildi. <0} {0>Seeing the Savior weep, he said: <}0{>Kurtarıcı’nın ağladığını görünce şöyle dedi: <0}{0> “I was so moved at the sight that I also wept, out of pure sympathy.<}0{>“Gördüklerimden o kadar etkilenmiştim ki, içten bir sempatiyle ben de ağladım. <0}{0>My whole heart went out to Him; I loved Him with all my soul, and longed to be with Him as I longed for nothing else” (in Bryant Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers, p. 211). Jesus “went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me:<}0{>Bütün kalbim onunlaydı; O’nu bütün ruhumla sevdim ve başka hiçbir şekilde olmadığım kadar, daha çok O’nunla birlikte olmak istedim” (Bryant Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers, sayfa 211). İsa “biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı ve “Baba” dedi, “mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın: <0}{0>nevertheless not as I will, but as thou wilt” (Matthew 26:39).<}0{>yine de benim değil, senin istediğin olsun” (Matta 26:39). <0}

{0>In a modern revelation the Savior described how great his suffering was, saying it caused him “to tremble because of pain, and to bleed at every pore, and to suffer both body and spirit” (D&C 19:18). The awful anguish of taking upon himself every sin that any human being has ever committed went through the Savior's body. <}0{>Çağdaş bir vahiyde, Kurtarıcı çektiği acının ne kadar büyük olduğunu, bunun kendisinde “acıdan titremeye ve her gözeneğinden kan akmasına ve hem bedensel hem de ruhsal olarak acı çekmesine” (Ö. ve A. 19:18) sebep olduğunu söyleyerek tarif etmiştir. Her insanın şimdiye kadar işlediği her günahı kendi üzerine almasının müthiş ıstırabı Kurtarıcı’nın bedeninden geçmiştir. <0} {0>No mortal person can comprehend just how great this burden was. <}0{>Hiçbir ölümlü insan, bu yükün ne kadar büyük olduğunu anlayamaz. <0} {0>No other person could have endured such agony of body and spirit.<}0{>Başka hiç kimse, bedenin ve ruhun bu kadar acı çekmesine dayanamazdı. <0} {0> “He descended below all things … that he might be in all things and through all things, the light of truth” (D&C 88:6). <}0{>“O her şeyin altına indi. . .  bu yüzden o her şeyde olabilir ve her şeyin içindedir, o gerçeğin ışığıdır” (Ö. ve A. 88:6). <0}

{0>But his suffering was not yet complete. <}0{>Ama ıstırabı henüz bitmemişti. <0} {0>The following day, Jesus was beaten, humiliated, and spit upon.<}0{>Ertesi gün, İsa dövüldü, aşağılandı ve üzerine tükürüldü. <0} {0>He was required to carry his own cross up the hill; then he was lifted up and nailed to it.<}0{>Kendi çarmıhını tepeye kadar taşıması emredildi; sonra da yukarı kaldırılarak çarmıha çivilendi. <0} {0>He was tortured in one of the cruelest ways men have ever devised. <}0{>İnsanların icat ettiği en zalim yollardan biriyle kendisine işkence edildi. <0} {0>After nine hours on the cross, he cried out in agony, “My God, my God, why hast thou forsaken me?" <}0{>Çarmıhta dokuz saat kaldıktan sonra, acıyla, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı. <0} {0> (Mark 15:34). In Jesus' bitterest hour, the Father had withdrawn his spirit from him so Jesus could finish suffering the penalty for the sins of all mankind that Jesus might have complete victory over the forces of sin and death. <}0{>(Markos 15:34). İsa’nın en kötü saatinde, Baba kendi ruhunu O’ndan çekti, böylece İsa, bütün insanoğlunun günahlarının cezasını çekmeyi tamamlayabilecek ve günahın ve ölümün gü üzerinde tam bir zafer kazanabilecekti. <0}

{0>When the Savior knew that his sacrifice had been accepted by the Father, he exclaimed in a loud voice, “It is finished” (John 19:30). “Father, into thy hands I commend my spirit” (Luke 23:46). He bowed his head and voluntarily gave up his spirit. <}0{>Kurtarıcı, yaptığı fedakarlığın Baba tarafından kabul edildiğini öğrenince, yüksek sesle haykırdı, “Tamamlandı” (Yuhanna 19:30). “Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum” (Luka 23:46). Başını önüne eğdi ve gönüllü olarak son nefesini verdi. <0} {0>The Savior was dead. <}64{>Kurtarıcı ölmüştü. <0} {0>A violent earthquake shook the earth.<}0{>Şiddetli bir deprem yeri salladı. <0}

{0>Some friends took the Savior's body to a tomb, where it lay for three days.<}0{>Bazı arkadaşları Kurtarıcı’nın bedenini içinde üç gün kalacağı bir mezara taşıdılar. <0} {0>During this time his spirit went and organized the missionary work to other spirits who needed to receive his gospel (see 1 Peter 3:18--20; D&C 138). On the third day, a Sunday, he returned to his body and took it up again. <}0{>Bu süre içinde ruhu gitti ve sevindirici haberi kabul etmeye ihtiyacı olan diğer ruhlar için müjdecilik işini organize etti (bkz. 1.Petrus 3:18--20; Ö. ve A. 138). Üçüncü gün, bir pazar günü, bedenine geri döndü ve onu yeniden canlandırdı. <0} {0>He was the first to overcome death.<}0{>Ölümün üstesinden gelen ilk kişi oydu. <0} {0>The prophecy had been fulfilled “that he must rise again from the dead” (John 20:9).<}0{>“O’nun ölümden dirilmesi gerekir” diyen peygamberlik yerine gelmişti (Yuhanna 20:9). <0}

{0>Shortly after his resurrection, the Savior appeared to the Nephites and established his Church in the Americas.<}0{>Dirilişinden kısa bir süre sonra, Kurtarıcı Nefililer’e göründü ve Amerika Kıtası’nda Kilisesini kurdu. <0} {0>He taught the people and blessed them. <}0{>Halka öğretti ve onları kutsadı. <0} {0>This moving account is found in 3 Nephi 11 through 28. <}0{>Bu duygulandırıcı hikaye 3. Nefililer 11 ila 28’de yer almaktadır. <0}

{0>Müzakere<0}

{0>   How do you feel as you ponder the Savior's sacrifice for us? <}0{>Kurtarıcı’nın bizim için kendisini kurban edişini derinlemesine düşününce ne hissediyorsunuz? <0}

{0>What Does the Savior's Life Mean for Us? <}0{>Kurtarıcı’nın Hayatı Bizim için Ne İfade Etmektedir? <0}

{0>Jesus taught: <}0{>İsa şöyle öğretmiştir: <0}{0> “Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. <}0{>“Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. <0} {0>Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you” (John 15:13--14). He willingly and humbly went through the sorrow in Gethsemane and the suffering on the cross.<}0{>Eğer buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz” (Yuhanna 15:13--14). Getsemani’deki kedere ve çarmıhtaki ıstıraba isteyerek ve alçakgönüllülükle gitmiştir. <0}

{0>The Savior will have died in vain for our sins if we do not come unto him, repent of our sins, and love him with all our hearts.<}0{>Eğer O’na gelmeyip, günahlarımızdan tövbe etmezsek ve O’nu bütün kalbimizle sevmezsek, Kurtarıcı günahlarımız için boş yere ölmüş olur. <0}{0>He said: <}100{>O, şöyle demiştir: <0}

{0> “And this is the gospel which I have given unto you---that I came into the world to do the will of my Father, because my Father sent me. <}0{>“Ve size vermiş olduğum Sevindirici Haber şudur---Ben dünyaya Babamın isteğini yapmak için geldim; çünkü beni Babam gönderdi. <0}

{0> “And my Father sent me that I might be lifted up upon the cross; and after that I had been lifted up upon the cross, that I might draw all men unto me … that they may be judged according to their works…<}0{>“Ve Babam beni çarmıha gerilmek için gönderdi ve çarmıha gerildikten sonra da bütün insanları kendime çekebileyim diye. . . ki onlar işlerine göre yargılanabilsinler. . . <0}

{0> “For the works which ye have seen me do that shall ye also do; …<}0{>“Çünkü benim yaptığımı gördüğünüz işlerin aynısını siz de yapacaksınız;. . . <0}

{0> “Therefore, what manner of men ought ye to be?<}0{>“O halde nasıl insanlar olmalısınız? <0} {0>Verily I say unto you, even as I am” (3 Nephi 27:13--15, 21, 27; italics added). <}0{>Doğrusu size derim ki, benim gibi olmalısınız” (3. Nefi 27:13--15, 21, 27; italik yazılar eklenmiştir). <0}

{0>Müzakere<0}

{0>   Imagine that you had a large debt but could not pay it. <}0{>Büyük bir borcunuz olduğunu ama bunu ödeyemediğinizi düşünün. <0} {0>How would you feel about a person who offered to pay the debt for you? <}0{>Sizin borcunuzu ödemeyi teklif eden bir kişi hakkında neler hissedersiniz? <0} {0>Compare this to the sacrifice of Jesus. <}0{>Bunu İsa’nın kurban oluşuyla karşılaştırın. <0}

{0>Additional Scriptures<}100{>İlave Kutsal Yazılar<0}

{0>  2 Nephi 25:12 (the Only Begotten of the Father in the flesh) <}0{>2. Nefi 25:12 (Baba’nın bedendeki Biricik Oğlu) <0}

{0>    Moses 6:57 (Jesus Christ named as the Only Begotten) <}0{>Musa 6:57 (İsa Mesih’e Biricik, denir) <0}

{0>    Matthew, Mark, Luke, John (life and teachings of Jesus Christ) <}0{>Matta, Markos, Luka, Yuhanna (İsa Mesih’in hayatı ve öğretileri) <0}

{0>    Matthew 10:1--8; Luke 9:1--2 (Apostles ordained with power and authority) <}0{>Matta 10:1--8; Luka 9:1--2 (Havariler güç ve yetkiyle atandılar) <0}

{0>    Matthew 26--28; Mark 14--16; Luke 22--24 (Jesus in the Garden; betrayed, crucified, and resurrected) <}0{>Matta 26--28; Markos 14--16; Luka 22:24 (İsa Bahçede; ihanet edildi, çarmıha gerildi ve dirildi) <0}

 <}0{>Ölümlülük öncesi varlığında Yehova olarak bilinen, Kurtarıcı İsa Mesih, sade bir ahırda doğdu. <0}

{0>While yet a boy, the Savior taught the learned men in the temple. <}0{>Henüz bir çocukken Kurtarıcı, tapınaktaki alimlere öğretti. <0}

{0>By Carl Bloch. <}0{>Carl Bloch. <0} {0>Original at the Chapel of Frederiksborg Castle, Denmark. <}100{>Orijinali “the Chapel of Frederiksborg Castle”, Danimarka’dadır. <0} {0>Used by permission of the Frederiksborgmuseum. <}98{>Frederiksborg müzesinin izniyle kullanılmıştır. <0}

Home -  Ev