Sevindirici Haber İlkeleri   


KUTSAL YAZILAR

10. Bölüm

Kutsal Yazılar Elimizde Mevcuttur

·         Kutsal yazıların kolay bir şekilde bulunabilir olmasının bizim için sağladığı nimetler nelerdir?

Rab’bin hizmetkarları Kutsal Ruh’un etkisiyle konuştuklarında veya yazdıklarında, onların sözleri kutsal yazı olur (bkz. Ö&A 68:4). Başlangıçtan itibaren, Rab peygamberlerine vahiylerinin ve çocukları ile ilgili ilişkilerinin bir kaydını tutmalarını emretmiştir. O şöyle demiştir: “Hem doğuda hem batıda ve kuzeyde ve güneyde ve denizdeki adalarda yaşayan bütün insanlara, söylediğim sözleri yazmalarını emrederim; çünkü yazılacak kitaplara göre dünyayı yargılayacağım; herkesi yaptıkları işlere göre, yazılanlara göre yargılayacağım” (2. Nefi 29:11).

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi dört kitabı kutsal yazı olarak kabul eder: Kutsal Kitap, Mormon Kitabı, Öğreti ve Antlaşmalar ve Çok Değerli İnci. Bu kitaplar, Kilise’nin temel eserleri olarak adlandırılırlar. Yaşayan peygamberlerimizin esinlenmiş sözleri de kutsal yazı olarak kabul edilir.

Öğretmenler için: Dört temel eser hakkında konuşmayı teşvik etmek için, sınıftaki herkese ya da her aile üyesine 1’den 4’e kadar bir sayı verin. Sayısı 1 olanlardan Kutsal Kitap ile ilgili bölümü okumalarını isteyin, sayısı 2 olanlardan Mormon Kitabı ile ilgili bölümü okumalarını isteyin, sayısı 3 olanlardan Öğreti ve Antlaşmalar ile ilgili bölümü okumalarını isteyin ve sayısı 4 olanlardan Çok Değerli İnci ile ilgili bölümü okumalarını isteyin. Ardından öğrendikleri şeyleri paylaşmalarını isteyin.

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap Tanrı’nın insanlara gönderdiği vahiyleri içeren kutsal yazıların bir derlemesidir. Bu yazılar, Adem’in zamanından İsa Mesih’in Havarilerinin yaşadığı zamana kadar geçen birçok yüzyılı kapsamaktadır. Dünya tarihinde, farklı zaman dilimlerinde yaşayan birçok peygamber tarafından yazılmıştır.

Kutsal Kitap iki bölüme ayrılmıştır: Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma. Eski Antlaşma’daki birçok peygamberlik, bir Kurtarıcı’nın ve bir Fidye ile Kurtaranın geleceğini önceden bildirir. Yeni Antlaşma, o Kurtarıcı’nın ve Fidye ile Kurtaranın, yani İsa Mesih’in hayatını anlatmaktadır. Ayrıca, O’nun Kilisesinin o günlerdeki kuruluşunu da anlatmaktadır. “Biz Kutsal Kitap’ın doğru tercüme edildiği ölçüde Tanrı’nın Sözü olduğuna inanıyoruz” (İman Maddeleri 1:8).

Mormon Kitabı

Mormon Kitabı, M.Ö. 2000 ile M.S. 400 yılları arasında, Amerika kıtasında yaşayan bazı halkların kutsal bir kaydıdır. İsa Mesih’in sevindirici haberinin tamamını içermektedir (bkz. Ö&A 20:9; 42:12; 135:3). Mormon Kitabı, İsa Mesih’in dirilişinden kısa bir süre sonra Amerika kıtasındaki halkı ziyaretini anlatır.

Joseph Smith, Tanrı’nın armağanı ve gücü sayesinde Mormon Kitabı’nı tercüme etti. O, bunun yeryüzündeki bütün kitapların en doğrusu ve bizim dinimizin kilit taşı olduğunu ve insanların herhangi başka bir kitaptan daha çok, bu kitabın ilkelerine uyarak Tanrı’ya daha çok yaklaşabileceklerini” söyledi (Mormon Kitabı Önsözü).

Başkan Ezra Taft Benson Mormon Kitabı’nın dinimizin kilit taşı olduğunu anlamamıza yardımcı olmuştur. O şöyle demiştir:

“Mormon Kitabı’nın dinimizin kilit taşı olduğu üç yol vardır: Mesih’e dair tanıklığımızın kilit taşıdır. Öğretimizin kilit taşıdır. Tanıklığımızın kilit taşıdır.

"Mormon Kitabı, yaptığımız her şeyin köşe taşı olan İsa Mesih hakkındaki şahitliğimizin kilit taşıdır. Kuvvetle ve açıklıkla O’nun gerçek olduğuna tanıklık etmektedir. . .

“Bizim kurtuluş öğretilerine ilişkin anlayışımızı genişletir. Mormon Kitabı . . . günümüz için yazılmıştır. İçinde, İkinci Gelişe hazırlanmak için bir örnek buluruz. . .

“…Mormon Kitabı bize gerçeği öğretir [ve] İsa Mesih’e tanıklık eder. . . Fakat daha fazlası da vardır. Kitabı ciddi olarak çalışmaya başladığınız anda, kitabın içinden hayatınızın içine akmaya başlayacak olan bir güç vardır. Ayartmalara karşı koyacak daha büyük bir gücü bulacaksınız. Hilelere karşı duracak gücü bulacaksınız. Dar ve ince yolda kalacak gücü bulacaksınız. Kutsal yazılara ‘yaşam sözü’ denir ve hiçbir yerde Mormon Kitabı’ndan daha doğru bir şey yoktur. . .  ‘Her Son Zaman Azizi bu kitabı hayatı boyunca çalışma arayışının peşinde olmalıdır’” (Conference Report, Ekim 1986, 4--7; veya Ensign, Kasım1986, sayfa 5--7; Marion G. Romney’den alıntı yapılmıştır, Konferans Raporu, Nisan 1980, 90; ya da Ensign, Mayıs 1980, 67).

Öğreti ve Antlaşmalar

Öğreti ve Antlaşmalar yeni vahiylerin bir derlemesidirÖğreti ve Antlaşmaların 1’inci bölümünde, Rab bu kitabın yeryüzünde yaşayan insanlar için onları kendi gelişine hazırlamak üzere yayınlandığını vahiy eder.

"Bu nedenle isteyen herkesin duyabilmesi için Rab’bin sesi dünyanın her ucuna gidecektir:

“Kendinizi hazırlayın, kendinizi gelecek için hazırlayın çünkü Rab yakında geliyor” (Ö&A 1:11--12).

Bu kitap, İsa Mesih’in Kilisesi’nin bu son günlerde geri getirilişi ile ilgili vahiyleri içermektedir. Kitabın birçok bölümünde Kilise’nin organizasyonu açıklanmakta olup rahiplik makamları ve bunların işlevleri tanımlanmaktadır. 76 ve 88’inci bölümler gibi diğer bölümler, dünyada yüzyıllar boyunca kaybolmuş olan görkemli gerçekleri içermektedir. 29 ve 93’üncü bölümler gibi diğer bölümler de, Kutsal Kitap’ın öğretilere ışık tutmaktadır. Ayrıca 133’üncü bölüm gibi bazı bölümler, gelecekteki olaylara ilişkin peygamberlikleri içermektedir. Tanrı bize bu kitapta yer alan vahiylerini çalışmamızı emretmiştir: “Bu emirleri araştırın, çünkü onlar doğru ve güvenilirdir ve bu emirlerde bulunan peygamberliklerin ve vaatlerin hepsi yerine gelecektir” (Ö&A 1:37).

Çok Değerli İnci

Çok Değerli İnci Musa Kitabı’nı, İbrahim Kitabı’nı ve Joseph Smith’in ilham alarak yazdığı bazı yazıları içermektedir. Musa Kitabı, Peygamber Joseph Smith’e vahiy edilen Musa’nın gördüğü görümleri ve yazdığı yazılarla ilgili bazı kayıtları içermektedir. Kutsal Kitap’tan kaybolan doktrinleri ve öğretileri açıklar ve yeryüzünün yaratılışına ilişkin ek bilgi verir.

İbrahim Kitabı, Peygamber Joseph Smith tarafından Mısır’daki yeraltı mezarlıklarında bulunan bir papirüs tomarından tercüme edilmiştir. Bu kitap, Yaratılış, sevindirici haber, Tanrı’nın karakteri ve rahiplik hakkında değerli bilgiler içermektedir.

Joseph Smith’in yazıları, Joseph Smith’in ilham alarak yaptığı Kutsal Kitap tercümesinden bazı bölümleri, kaleme aldığı History of Church’ten (Kilise Tarihi’nden) bazı seçilmiş bölümleri ve İman Maddeleri’ni içermektedir.

·         Kutsal yazılardan size ilham veren hikayelerden bazıları hangileridir? Bu kutsal yazı kitaplarından hangi öğretiler size yardımcı olmuştur?

Yaşayan Peygamberlerimizin Sözleri

Bu dört kutsal yazı kitaplarına ek olarak, yaşayan peygamberlerimizin ilham aldıkları sözler de bizim için bir kutsal yazı olarak kabul edilir. Onların sözleri bize konferanslar, Liyahona ve Ensign magazinleri ve yerel rahiplik liderlerine verilen talimatlar aracılığıyla gelir. “Biz Tanrı'nın vahyetmiş olduğu, halen vahyetmekte olduğu her şeye ve O'nun Kendi Krallığı hakkında daha birçok büyük ve önemli şeyleri vahyedeceğine inanıyoruz” (İman Maddeleri 1:9).

·         Yaşayan peygamberlerimizin sözlerini nerede bulabiliriz?

Kutsal Yazıları Çalışmak

·         Kutsal yazıları çalıştığımız zaman hangi nimetleri alabiliriz?

Her birimizin kutsal yazıları her gün çalışması gerekir. Bu gerçekleri çocuklarımızla paylaşmalıyız. Temel eserleri çocuklarımızla beraber okumalıyız ki çocuklarımız kutsal yazıları  sevmeyi öğrensinler ve içindeki gerçekleri öğrenmek için onları kullansınlar.

Eğer bu dünyanın kötülüklerinden kaçınmayı arzu edersek, düşüncelerimizi kutsal yazılarda bulunan gerçekler ve doğruluklarla beslemeliyiz. Kutsal yazıları beraber okuyup derinlemesine düşündüğümüzde Tanrı’ya ve birbirimize daha da yakınlaşırız.

Kutsal yazıları okuyup derinlemesine düşünürsek ve onlar hakkında dua edersek ve Tanrı’dan bize anlayış vermesini istersek, Kutsal Ruh bu şeylerin doğru olduğuna dair bize tanıklık edecektir. Her birimiz kendi başımıza bunların doğru olduğunu biliriz. Aldatılmayız (bkz. Joseph Smith---Matta 1:37). Nefi’nin şu sözleri söylerken ifade ettiği duyguların aynısını biz de hissedebiliriz: “Ruhum Rab’le ilgili şeylerden sevinç duyuyor ve yüreğim sürekli olarak gördüğüm ve duyduğum şeyleri derin derin düşünüyor” (2. Nefi 4:16).

·         Her gün kutsal yazıları okuma sözümüzü nasıl tutabiliriz? Her gün kutsal yazıları çalışabileceğiniz bir yer ve zamanı ayarlamak için plan yapmayı düşünün.

Ek Kutsal Yazılar

1. Nefi 14:20--26 (peygamberlerin yazmaları emredildi)

1. Nefi 19:1--3; 6--7; Alma 37:1--8 (kutsal yazıların büyük değeri)

2. Nefi 33:10 (kutsal yazılar Mesih’e tanıklık eder)

Alma 29:8 (Rab kutsal yazılar vasıtasıyla bütün uluslara konuşur)

Alma 31:5; Helaman 3:29-30 (Tanrı’nın sözü güçlüdür)

Helaman 15:7-8 (kutsal yazılar bizim imanımızda kararlı ve bağlı olmamızı sağlar)

2. Timoteos 3:16--17; 1. Nefi 19:21--24 (kutsal yazılar neden ve nasıl verilir)

2. Petrus 1:20; Alma 13:20; Ö&A 10:62 (kutsal yazılar öğretilerin gerçek noktalarını ışığa çıkarır)

Ö&A 128:18; İman Maddeleri 1:9; 1. Nefi 14:25--26 (gelecekte verilecek kutsal yazılar)

2. Nefi 29:3--10 (Yahudiler ve Yahudi olmayan uluslara gelen kutsal yazılar)

<}89{><0}{0>THE HOLY GHOST<}64{>

Home -  Ev