Sevindirici Haber İlkeleri   


CENNETTEKİ BABAMIZ<0} 

Tanrı Vardır

{0>Alma, a Book of Mormon prophet, wrote, “All things denote there is a God; yea, even the earth, and all things that are upon the face of it, yea, and its motion, yea, and also all the planets which move in their regular form do witness that there is a Supreme Creator” (Alma 30:44). We can look up at the sky at night and have an idea of what Alma meant. <}0{>Mormon Kitabı peygamberlerinden birisi olan Alma şöyle yazmıştır: “Her şey Tanrı’nın var olduğunu gösteriyor; evet, hatta dünya ve üzerindeki her şey, evet ve onun hareketi, evet ve kendi düzeni içerisinde hareket eden bütün gezegenler, Yüce bir Yaratıcının varlığına tanıklık ediyor” (Alma 30:44). Gece gökyüzüne bakıp, Alma’nın neyi demek istediğini anlayabiliriz. <0} {0>There are millions of stars and planets all in perfect order. <}0{>Mükemmel bir düzen içerisinde milyonlarca yıldız ve gezegen bulunmaktadır. <0} {0>They did not get there by chance. <}0{>Onlar oraya şans eseri gelmemişlerdir. <0} {0>We can see the work of God in the heavens and on the earth. <}0{>Tanrı’nın eserlerini göklerde ve yeryüzünde görebiliriz. <0} {0>The many beautiful plants, the many kinds of animals, the mountains, the rivers, the clouds that bring us rain and snow---all these testify to us that there is a God. <}0{>Birçok güzel bitki, çok çeşitli hayvanlar, dağlar, nehirler, bize yağmuru ve karı getiren bulutlar---bütün bunlar,  Tanrı’nın olduğuna dair bize tanıklık ederler. <0}

{0>The prophets have taught us that God is the almighty ruler of the universe. <}0{>Peygamberler bize, Tanrı’nın evrenin Mutlak Yöneticisi olduğunu öğrettiler. <0} {0>God dwells in heaven (see D&C 20:17). Through his Son, Jesus Christ, he created heaven and earth and all things that are in them (see Moses 2:1). He made the moon, the stars, and the sun. <}0{>Tanrı cennette yaşar (bkz. Ö&A 20:17). Oğlu İsa Mesih vasıtasıyla, göğü, yeryüzünü ve bunların içinde yer alan her şeyi yarattı (bkz. 3. Nefi 9:15; Musa 2:1). Ayı, yıldızları ve güneşi yarattı. <0} {0>He organized this world and gave it form, motion, and life. <}0{>Bu dünyayı organize ederek, buna bir şekil, hareket ve hayat kazandırdı. <0} {0>He filled the air and the water with living things. <}0{>Havayı ve suyu canlılarla doldurdu. <0} {0>He covered the hills and plains with all kinds of animal life. <}0{>Dağları ve ovaları her türlü hayvanla donattı. <0} {0>He gave us day and night, summer and winter, seedtime and harvest. <}0{>Bize gündüzü ve geceyi, yazı ve kışı, ekim ve hasat mevsimini verdi. <0} {0>He made man in his own image to be a ruler over his other creations (see Genesis 1:26--27).<}0İnsanı kendi suretinde yaratıp onu yarattığı diğer şeylerin üzerine yönetici yaptı (bkz. Yaratılış 1:26--27). <0}

Tanrı, inandığımız ve ibadet ettiğimiz tek Yüce ve Mutlak Varlık’tır. <0} {0>He is the Creator, Ruler, and Preserver of all things (see Discourses of Brigham Young, pp.<}0{>O “evrenin Büyük Ebeveyni’dir” ve “insanlık ailesine baba gibi ilgi ve babaya yakışır bir saygı gösterir (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 39).

Tanrı’nın Özellikleri

• Tanrı’nın vasıflarından bazıları nelerdir? <0}

{0>Because we are made in his image (see Moses 6:9), we know that God has a body that looks like ours.<}0{>Bizler O’nun şeklinde yaratıldığımız için (bkz. Musa 2:26; 6:9), bedenlerimizin O’nun bedenine benzer olduğunu biliyoruz. <0} {0>His eternal spirit is housed in a tangible body of flesh and bones (see D&C 130:22). God's body, however, is perfected and glorified, with a glory beyond all description.<}0{>Onun ebedi ruhu, etten ve kemikten yapılan dokunulur bir bedende bulunur (bkz. Ö&A 130:22). Tanrı’nın bedeni, tarifi mümkün olmayan bir görkemle mükemmelleştirilmiş ve yüceleştirilmiştir. <0}

{0>God is perfect.<}60{>Tanrı mükemmeldir. <0} {0>He is a God of love, mercy, charity, truth, power, faith, knowledge, and judgment.<}0{>O’nun sevgisi, merhameti vardır; hayırseverdir, doğrudur, güçlüdür, inançlıdır, bilgilidir ve yargı sahibidir; bu tür vasıfları ile O doğruluğun Tanrısıdır. <0} {0>He has all power.<}0{>O bütün güce sahiptir. <0} {0>He knows all things.<}0{>O, her şeyi bilir. <0} {0>He is full of goodness.<}0{>O, iyilik doludur. <0}

{0>All good things come from God.<}0{>İyi olan her şey Tanrı’dan gelir. <0} {0>Everything that he does is to help his children become like him---a god.<}0{>Yaptığı her şeyin amacı, çocuklarının kendisi gibi olmalarına yardımcı olmaktır.<0} {0>He has said, “Behold, this is my work and my glory---to bring to pass the immortality and eternal life of man” (Moses 1:39).<}0{>O şöyle demiştir: “İşte bu benim işim ve görkemim---insana ölümsüzlüğü ve sonsuz hayatı sağlamak” (Musa 1:39).

Tanrı’yı Tanımak

{0>Knowing God is so important that the Savior said, “This is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent” (John 17:3).<}84{>Tanrı’yı tanımak o kadar önemlidir ki, Kurtarıcı şöyle demiştir: “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır” (Yuhanna 17:3). <0}

{0>The first and greatest commandment tells us, “Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart” (Matthew 22:37).<}0{>İlk ve en büyük emir bize şunu söyler: “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle seveceksin” (Matta 22:37). <0}

{0>The more we know God, the more we love him and keep his commandments (see 1 John 2:3). By keeping his commandments we can become like him.<}0{>Tanrı’yı daha çok tanıdıkça, O’nu daha fazla sever ve emirlerine uyarız (bkz. 1. Yuhanna 2:3-5). O’nun emirlerine uyarak O’na benzeyebiliriz. <0}

{0>We can know God if we will---<}86{>Tanrı’yı şunları yaparak tanıyabiliriz: <0}

1. {0>Believe that he exists and that he loves us (see Mosiah 4:9). <}0{>O’nun var olduğuna ve bizi sevdiğine inanırsak (bkz. Mosiya 4:9). <0}

2. {0>Study the scriptures (see 2 Timothy 3:14--17). <}0{>Kutsal yazıları çalışırsak (bkz. 2.Timoteos 3:14--17). <0}

3. {0>Pray to him (see James 1:5). <}0{>O’na dua edersek (bkz. [Kutsal Kitap] Yakup 1:5). <0}

4. {0>Obey all his commandments as best we can (see John 14:21--23). <}0{>Elimizden geldiği kadar emirlerine uyarsak (bkz. Yuhanna 14:21--23). <0}

{0>As we do these things, we will come to know God and eventually have eternal life.<}0{>Eğer bunları yaparsak, Tanrı’yı tanır ve sonunda sonsuz hayata kavuşuruz. <0}

Ek Kutsal Yazılar

·         {0>   Acts 7:55--56 (Son at the right hand of the Father)<}0Elçilerin İşleri 7:55--56 (Tanrı’nın sağında duran Oğlu) <0}

·         {0> D&C 88:41--44 (qualities of God)<}0{>*Ö&A 88:41--44 (Tanrı’nın nitelikleri) <0}

·         {0>   Psalm 24:1 (the earth is the Lord's)<}0{>Mezmurlar 24:1 (yeryüzü Rab’bindir) <0}

·         {0> Moses 1:30--39 (Creation)<}0{>*Musa 1:30--39 (Yaratılış) <0}

·         {0>   Alma 7:20 (God cannot do wrong)<}0{>Alma 7:20 (Tanrı yanlış yapamaz) <0}

·         {0> Joseph Smith---History 1:17 (Father and Son are separate)<}0{>*Joseph Smith---Tarihi 1:17 (Baba ile Oğul ayrı varlıklardır) <0}

·         {0>   Alma 5:40 (good comes from God)<}0{>Alma 5:40 (iyilik Tanrı’dan gelir) <0}

·         {0>   John 14:6--9 (Son and Father are alike)<}0{>Yuhanna 14:6--9 (Oğul ile Baba birbirine benzerler) <0}

·         {0>   Mormon 9:15--20 (God of miracles)<}0{>Mormon 9:15--20 (mucizelerin Tanrısı) <0}

·         Amos 3:7 (vahiylerin Tanrısı)

·         Yuhanna 3:16 (sevginin Tanrısı)

Ö&A 20:17 Bunların sayesinde cennette bir Tanrı’nın olduğunu, O’nun ebedi ve sonsuz olduğunu, sonsuzluktan sonsuzluğa değişmeyen aynı Tanrı olduğunu, yeryüzünün ve göklerin ve oradaki her şeyin kurucusu olduğunu biliyoruz;

Musa 2:1  VE öyle oldu ki Rab Musa’ya şöyle diyerek konuştu: İşte, sana bu gök ve bu yeryüzü hakkında vahiy vereceğim; konuşacağım sözleri yaz.  Başlangıç ve Son’um, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yım; Biricik Oğlumun aracılığıyla bu şeyleri yarattım; evet, başlangıçta göğü ve üzerinde durduğun yeri yarattım.

Musa 2:26  Ve Ben, Tanrı, başlangıçtan beri benimle olan biricik Oğlum’a: “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedim; ve öyle oldu.  Ve Ben, Tanrı: “Onlar denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, sığır ve davarlara ve yeryüzünün tümüne ve yeryüzünde sürünen her sürüngene egemen olsun” dedim.

Musa 6:9  Tanrı kendi bedeninin suretinde, erkek ve kadın olarak, onları yarattı ve kutsadı ve onlara Adem adını verdi, onları yarattığı ve onların Tanrı’nın ayak taburesinin üzerindeki ülkede yaşayan canlar oldukları günde.

Ö&A 130:22  Baba’nın bir insanın bedeni gibi dokunulur, etten ve kemikten bir bedeni vardır; Oğul’un da; ama Kutsal Ruh’un etten ve kemikten bir bedeni yoktur, Ruh’tan bir şahsiyettir.  Öyle olmasaydı, Kutsal Ruh içimizde yaşayamazdı.

Joseph Smith Tarihi 1:17  "…Başımın tam üstünde güneşten de parlak bir ışık kümesi gördüm, üstüme gelinceye dek yavaş yavaş alçaldı.... Işık üzerimde durduğunda, yukarıda havada durmakta olan ve parlaklığı ve görkemi anlatamayacağım kadar muazzam olan  iki Şahsiyet gördüm.  Onlardan biri, beni adımla çağırarak konuştu ve diğerini göstererek, “Bu Benim Sevgili Oğlum.  Onu Dinle!" dedi. 

Home -  Ev