RESİMLER

* Resimleri büyütmek için üzerini tıklayınız.

The Annunciation
Müjde
The Nativity
Doğuş
Birth of Jesus
İsa'nın Doğumu
Announcement to the Shepherds
Çobanlara Müjde
The Wise Men
Bilge Adamlar
Flight Into Egypt
Mısır'a Kaçış
Jesus & his Mother
İsa ve Annesi
Boy Jesus in the Temple
İsa Tapınakta
Calling of the fishermen
İsa'nın Çocukluğu
John the Baptist preaching
Vaftizci Yahya
John baptising Jesus
Yahya İsa'yı Vaftiz Ediyor
Childhood of Jesus
Balıkçıları  Çağırma
Jesus & the fishermen
İsa ve Balıkçılar
Jesus ordaining the apostles
İsa Havarilerini Atıyor
Sermon on the mount
Dağdaki Vaaz
Jesus healing the blind
İsa, Körün Gözlerini Açıyor
Stilling the storm
Fırtınayı Durduruyor
Christ walking on water
Mesih Suyun Üzerinde Yürüyor
Jesus blessing Jairus' daughter
İsa, Yairus'un Kızını kutsuyor
Christ & the children
Mesih ve Çocuklar
Woman at the well
Kuyu Başındaki Kadın
Christ & the rich young ruler
Mesih ve Genç Zengin Yönetici
The good samaritan
İyi Samiriyeli
Mary & Martha
Meryem ve Marta
Prodigal Son
Evine Dönen Oğul
The Ten Lepers
On Cüzamlı
Jesus raising Lazarus from the dead
İsa Lazar'ı Diriltir
Triumphal entry
Yeruşalem'e Zaferle Giriş
Jesus cleansing the temple
İsa Tapınağı Temizliyor
The last supper
Son Akşam Yemeği
Jesus washing the apostles' feet
İsa Havarilerin Ayaklarını Yıkıyor
Jesus praying in Gethsemane
İsa Getsamani'de Dua Ediyor
Betrayal of Jesus
İsa'ya İhanet
Peter's denial
Petrus'un İsa'yı İnkar Etmesi
The crucifiction
Çarmıha Geriliş
Burial of Jesus
İsa'nın Mezara Konulması
The Empty Tomb
Boş Mezar
Jesus Tomb
İsa'nın Mezarı
Mary & the resurected Lord
Meryem ve Dirilmiş Rab
Jesus shows his wounds
İsa Ellerini Gösteriyor
Go ye therefore

Bunun İçin Gidin

Ascension of Jesus
İsa'nın Göğe Yükselişi
The Resurected Jesus Christ
Dirilmiş İsa
The Second Coming
İkinci Geliş

Joseph resists Potiphar's Wife
Joseph Potifar'ın Karısına  Aldanmaz

Jacob blesing his sons
Yakup Oğullarını Kutsar

Moses calls Aaron to the ministry
Musa Harun'u Göreve Atar


Musa ve Tunç Yılan

Jesus at the door
İsa Kapıda
Jesus the Christ
İsa Mesih
Adam & Eve
Adem ve Havva

The Liahona
Liyahona

Arrival in the promised land
Vaadedilen Diyara Varış

Nephi rebukes his rebellious brothers
Nefi İsyancı Kardeşlerini Azarlar
2000 stripling warriors
2000 Genç Savaşçı
Missionaries
Misyonerler
Mormon abridging the plates
Mormon Levhaların Özetini Çıkarır
Mormon bids farewell to a once great nation
Mormon Yok Olan Halkına Veda Eder
Moroni hides the plates
Moroni Levhaları Saklar
Christ with the three Nephites
Mesih Üç Nefili İle Birlikte
Bible and Book of Mormon - Two witnesses
Kutsal Kitap ve Mormon Kitabı (İki Tanıklık)
King Benjamin addresses his people
Kral Benyamin Halkına Konuşur
Abinadi before King Noah
Abinadi Kral Nuh'un Huzurunda
Captain Moroni raises the Title of Liberty
Komutan Moroni Özgürlük Hakkı Bayrağını Kaldırır
Alma baptising at the Waters of Mormon
Alma Mormon Sularında Vaftiz Eder
Jesus healing the Nephites
İsa Nefililer'i iyileştirir
Jesus blesses the Nephite children
İsa Nefili Çocukları Kutsar
Christ appears to the Nephites
Mesih Nefililer'e Görünür
Christ teaches the Nephites
Mesih Nefililer'e Öğretir
Joseph Smith Seeks wisdom in the Bible
Joseph Smith Bilgelik Sahibi Olmak İster
The First Vision
İlk Görüm
Joseph Smith Seeks wisdom in the Bible
Moroni Joseph Smith'e Görünür
Restoration of the Melchizedek Priesthood
Melkizedek Rahipliğinin İade Edilişi
Translating the Book of Mormon
Mormon Kitabı'nı Tercüme Ederken
Joseph receives the gold plates
Joseph Levhaları Alır
Restoration of the Aaronic Priesthood
Harun Rahipliğinin İade Edilişi
Spencer W Kimball
Spencer W Kimball
Ezra Taft Benson
Ezra Taft Benson
Howard W Hunter
Howard W Hunter
Gordon B Hinckley
Gordon B Hinckley
Jesus the Christ
İsa Mesih
Baptism
Vaftiz
Blessing
Kutsama
Blessing sacrament
Rab'bin Sofrasını Kutsama

First Presidency
Birinci Başkanlık

Passing Sacrament
Ekmeği ve Suyu Dağıtma

Prayer
Dua